علیرضا سیری

علیرضا سیری

کد ملی 0069529418
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626734
آگهی تصمیمات شرکت داد و ستد آریاسهامی عام به شماره ثبت۲۰۴۹۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۱۷۷۰۷۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۹۱۵ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۸۹۸۴۸ شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۴۰۰۴۰۹۰۷۸۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ بهزاد قنبری به کدملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بنمایندگی از گروه مالی ایرانیان و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان و یحیی پروانی به کدملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن بهزاد قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یحیی پروانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۱۶۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۷۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیراف سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به ک م ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ک م ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و علیرضا سیری به ک م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و احمد نبی زاده به ک م ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای داد و ستد آریا به ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و اعتبار آفرین به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و گروه صنعتی ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و حامد صدری به ک م ۶۱۵۹۷۳۵۴۷۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992268
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و محمد مرادی به کدملی ۰۵۵۹۰۳۳۵۵۹ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عرفانه مومنی نسب به کدملی ۰۰۶۳۲۵۳۹۸۴ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بعنوان نماینده شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳ به نمایندگی گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و مهدی پرنیان بریرانی به کدملی ۰۴۵۲۷۲۸۵۶۸ خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۰۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996893
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتصام سهامی عام به شماره ثبت۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و علیرضا سیری به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۷۰۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021153
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان کاریزما سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ و آقای فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ تا تاریخ ۵/۱۲/۹۳. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345899
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت تامین سرمایه نوین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی به شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شماره ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به نمایندگی آقای مجتبی کباری شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ و شرکت توسعه معادن روی ایران به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به نمایندگی آقای داود هنجنی باقری با شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۴۷۴۸ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی آقای غلامعلی کیانی و شماره ملی ۲۰۰۱۹۶۲۷۳۱ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شماره ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به شماره ملی به نمایندگی آقای علی شیخی به شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی ۱۰۱۰۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی ۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی آقای حسین پاپی با شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۲۲۰۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشماره ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی آقای علیرضا سیری بشماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به نمایندگی آقای سیدحسن میری بشماره ملی ۰۹۳۳۰۶۵۲۹۹ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی آقای محمدعلی زاهدی بشماره ملی ۶۳۵۹۸۶۹۳۸۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره. پ۱۷۷۳۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا یوسفی اصل به کد ملی ۴۹۳۹۹۷۷۹۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۷۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448618
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید موسسه غیرتجاری شماره ثبت ۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۴۲۴۴/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و فرشته سعیدی کد ملی ۰۰۷۲۹۶۹۴۶۶ و علیرضا سیری کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و حاجعلی صلاحی‎نژاد کد ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی ۲۸۹۹۲۲۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994564
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملی۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی۰۵۳۲۸۸۶۶۴۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل نیا به کدملی۰۹۳۸۹۸۰۹۹۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت اله انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی کامل نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719645
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین انصار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۴۵۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از چهار نفر (علی سنگینیان رستم ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱وعلیرضا سیری۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ وعزت اله صیادنیا طیبی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰و احسان جنگجوی ۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی چهار نفر فوق پیوست شده است. پ۹۵۰۱۰۷۶۸۱۶۳۶۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719664
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۴۵۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از چهار نفر اقایان علی سنگینیان با کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ وعلیرضا سیری با کدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و عزت اله صیادنیا طیبی با کدملی۰۴۵۳۰۲۱۱۹۰ واحسان جنگجوی با کدملی۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۱۰۷۵۴۳۵۸۳۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719668
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۵۱۲ / ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرار دادها، چک، سفته، برات و …. با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱، علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸، عزت اله صیاد نیا طیبی به شماره ملی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰ و احسان جنگجوی به شماره ملی ۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۱۰۷۴۴۱۴۴۴۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719671
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۵۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سنگینیان ش م ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ علیرضا سیری احمد ش م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ عزت اله صیادنیا طیبی ش م کوچکعلی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰ احسان جنگجوی ش م ۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء علی سنگینیان و مهر صندوق معتبراست. پ۹۵۰۱۰۷۴۲۷۵۰۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770206
آگهی تغییرات شرکت با در آمد ثابت کاریزما صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۱۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ بموجب مجوز شماره ۶۰۰۶ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از پنج نفر (فریدون زارعی شماره ملی۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱، محمدمهدی ناسوتی فرد ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴، علیرضا سیری ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸، محمد عابد ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷، حسین صفری ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۲۰۸۲۵۳۲۷۷۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910911
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۸۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۸۸۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۳/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد عربلو به شماره ملی ۰۰۴۶۹۹۵۲۳۴ و آقای آریو صدراصفهانی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۴۸۲۳۷ و آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ برای مدت دو سال بسمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۲۴۴۷۸۸۷۴۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049489
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز ۱۱۹۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق را بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای فریدون زارعی باکدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ آقای محمدمهدی ناسوتی فرد باکدملی۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ آقای علیرضا سیری باکدملی۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ آقای محمد عابد باکدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ آقای حسین صفری باکدملی ۰۵۷۹۷۵۴۶۶۹ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۷۱۱۸۱۲۹۰۶۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081840
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۶۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا سیری به کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره روح اله رجبی به کد ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد وطن پور به کد ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره بهروز زارع به کد ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳ و ۳۰ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند. سایر اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تأیید هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، انعقاد قراردادهای عملیاتی مربوط به خدمات ارزش گذاری، مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، قراردادهای فروش و بازخرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آییننامههای مصوب، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری، اعلام قبولی سمت ارکان انتشار انواع اوراق بهادار و ارکان صندوق‌های سرمایه گذاری، در خصوص این بند، انعقاد قرارداد مربوطه بعد از تصویب هیئت مدیره مجاز است. اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل سفته و قراردادها و همچنین چک‌ها و دستورهای برداشت و انتقال وجوه از حساب‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۲۸۶۶۲۸۹۸۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433984
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازار گردانی سپهر آتی خوارزمی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۴۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۵۸۵۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۰۲۴۰/۱۲۲مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و محمد وطن پوربه شماره ملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ و روح اله رجبی به شماره ملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا ء آقای علیرضا سیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۲۲۷۳۳۱۸۸۱۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434045
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۲۴۱ / ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ محمد وطن پور ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ و روح اله رجبی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا ء آقای علیرضا سیری و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۲۲۷۳۵۶۳۷۹۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13477660
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۰۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ بعد از خیابان قائم مقام ـ ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۱ سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه صندوق متغیراست. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد اسامی و میزان سرمایه موسسین صندوق: شرکت سبد گردان کاریزما به ش ث ۴۰۱۱۳۶ ش م ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی محمد حسن آهو باکدملی ۰۴۸۰۱۲۸۰۱۴ دارای ۹۸۵۰۰۰ واحد فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۹۷۷۳۷۱ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای علیرضا سیری با کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام آقای محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۷۰۰۲۵۸۴ دارای ۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام ارکان صندوق به شرح ذیل میباشند: مدیر صندوق: شرکت سبدگردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ با نمایندگی فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱بعنوان مدیر صندوق بازارگردان: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰بانمایندگی علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳به عنوان بازار گردان متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کدملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ بعنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایار هیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰با نمایندگی علی امانی با کدملی ۰۰۴۶۲۴۴۴۱۷به عنوان حسابرس صندوق دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و... با امضا دو نفر از سه نفر آقایان فریدون زارعی با کدملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ و محمد مهدی ناسوتی فرد با کدملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ و محمد عابد با کدملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای فریدون زارعی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوز شماره ۲۱۸۰۱,۱۲۲ مورخ ۲۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است پ۹۶۰۳۲۹۷۶۳۴۵۹۵۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سعدی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۴۹۷۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۶۶۷۰۷ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۶۸۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدنیما فاضلی تبار به شماره ملی ۰۰۶۹۸۴۶۸۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین عامریان به شماره ملی ۴۵۹۱۲۳۴۹۳۲ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نیکنام هوشیار به شماره ملی ۲۹۰۹۴۲۱۳۸۴ به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۲۸۸۹۸۵۱۳۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172502
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۰۲۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت الف ـ موضوع فعالیت های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار، با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: (فعالیت هایی از قبیل: سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری، مشاوره عرضه و مشاوره پذیرش، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار یا مشارکت در این امور، کارگزاری، کارگزاری/معامله گری، رتبه بندی اعتباری و پردازش اطلاعات مالی.) انجام فعالیت های زیردر ارتباط با اشخاص سرمایه پذیرموضوع بند ۱ فوق: ـ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های فعالیت مذکور در بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ـ حمل و نقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات و خدمات. ب ) موضوع فعالیت های فرعی: ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه فعالیت نماید. ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛ ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ـ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می تواند در راستای اجرای موضوع فعالیت خود، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.بموجب مجوز شماره ۳۷۹۰۳,۱۲۲ مورخ ۱۵/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ خیابان شهید دکتر بهشتی ـ پلاک ۲۸۳ ـ ساختمان نگین آزادی ـ طبقه ششم ـ واحد غربی کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال غیر نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۱۶۹ ـ ۱۱۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد ۶۵۱۶۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی ناسوتی فرد به شماره ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجتبی کباری به شماره ملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، یا با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۳۶۱۹۹,۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس گردید. پ۹۷۰۵۲۴۲۵۹۳۰۶۹۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک