حمیدرضا فراهانی

آقای حمیدرضا فراهانی

کد ملی 0069399476
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562075
آگهی تغییرات شرکت پایا صنعت دیرندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجید اخلاقی راد و آقای شهرام سلیمی تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۵۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743622
آگهی تصمیمات شرکت رایان گستر کامن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۶/۹۱ واصل گردید: محمدنقی مهربابک به کدملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فرهانی به کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی تابناک به کدملی ۰۰۴۳۱۰۲۶۶۲ پژمان تابناک به کدملی ۰۰۷۲۶۴۲۵۷۲ آتوسا تابناک به کدملی ۰۰۷۸۲۴۶۸۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی تابناک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پژمان تابناک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۸۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039067
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دقیق گستر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۴۷۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۹۳۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۲ محمدتقی مهربابک به ش ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا فراهانی به ک م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کمال زهتاب صالحی به ک م ۰۰۴۷۳۵۶۵۵۳ و هومن جاوید به ک م ۰۰۶۳۹۴۱۸۷۲ و مهناز حسن زاده به ک م ۰۰۴۹۵۹۱۲۵۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ مهناز حسن زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و هومن جاوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال زهتاب صالحی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۸۰۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381562
آگهی تغییرات شرکت پردازشگران اوج سگال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین فردمنش ۰۰۴۰۰۱۰۸۱۳ و سید علیرضا مدنی ۰۰۴۳۴۷۶۶۱۹ و سید حمیدرضا مدنی ۰۰۷۲۶۸۸۸۲۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک دارای کد ملی شماره ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی دارای کد ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۷۹۱۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717186
آگهی تغییرات شرکت تجهیز پایانه‌های انرژی افق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مظفر جهان ک. م۴۶۰۹۳۳۵۰۰۱ و امیر علی لاجوردی ک. م ۰۰۶۴۶۰۰۷۹۳و خانم زهرا مسعودی ک. م ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدنقی مهر بابک ک. م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲و حمیدرضا فراهانی ک. م۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالا نتشار اطلاعات جهت درج اگهی هایی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۰۴۱۹۱۸۶۸۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821133
آگهی تغییرات شرکت تهران پتروصنعت تیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حسن یحیی زاده واقفی (۱۲۸۹۰۴۳۷۸۷) و توفیق کلخورانی (۰۰۴۰۵۶۹۱۵۲) و خانم ساناز کلخورانی (۰۰۷۰۰۳۸۹۱۰) به مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد نقی مهر بابک به شماره کدملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۸۶۹۹۹۵۷۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883470
آگهی تغییرات شرکت ایمن پایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی بشماره کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس قانونی علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارهمشهری بعنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۹۴۳۱۱۷۴۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916570
آگهی تغییرات شرکت بهینه پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت ۲ سال انتخاب شدند: غلامرضا امین ش م ۰۰۵۴۶۱۳۶۸۱ و غلامحسین توتونچی ش م ۱۳۷۷۲۹۱۳۷۵و حامد خدیر ش م ۰۰۵۷۸۶۵۴۰۱ محمد نقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان به عنوان درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۲۸۱۹۹۴۴۳۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960244
آگهی تغییرات شرکت هونام ارتباط نیروی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۳۶۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهروز ضیائی با کدملی ۵۸۴۹۸۸۱۸۵۹، ابراهیم خوب بخت با کدملی ۱۲۲۹۹۱۷۰۱۲ و خانم زهره عزیزی با کدملی ۰۰۶۱۶۳۳۸۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند. آقایان محمد نقی مهربابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۹۸۵۵۸۸۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100986
آگهی تغییرات شرکت فرم ایده آل پلاست آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا افتخاری طرقی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۸۴۵۵ و آقای حمید افتخاری طرقی به شماره ملی ۰۰۵۳۷۱۴۵۸۱ آقای محمدرضا افتخاری طرقی به شماره ملی ۰۰۳۷۰۵۹۹۱۲ به مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد نقی مهر بابک به شماره کدملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۹۲۵۷۷۱۵۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158648
آگهی تغییرات شرکت تهران شینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حیدر داودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۳۴۷۲ و سعید محققی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۶۱۷۹ و هوتن ایروانی مقدم به شماره ملی ۰۰۵۰۹۷۵۵۴۴ و رضا میرزایی به شماره ملی ۶۱۷۸۸۵۳۳۹۳ و محمدرضا رجالی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۴۳۰۰۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدنقی مهربابک بشماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۷۵۹۱۸۱۴۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266001
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مظفر جهان ش م ۴۶۰۹۳۳۵۰۰۱ و پیمان جهان ش م ۰۰۷۲۷۱۳۰۷۰و خانم زهرا مسعودی ش م ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدنقی مهر بابک ش م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی ش م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶به ترتیب بعنوان بازرسان قانونی اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۲۴۶۷۷۸۲۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13497767
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی به چرب فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۱۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نقی مهربابک ک. م ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی ک. م ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید فتاحی امین ک. م ۰۰۵۰۸۸۹۶۲۱ و فریدون جوادی نژاد ک. م ۴۷۲۲۰۶۵۸۷۱ و وحید فتاحی امین ک. م ۰۰۵۰۹۷۸۵۶۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای فرید فتاحی امین ک. م ۰۰۳۹۴۳۲۸۱۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۹۶۰۴۱۳۴۳۶۲۹۶۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668266
آگهی تغییرات شرکت فرینه رایان سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد پارسائی به شماره ملی۳۲۵۵۷۵۴۹۸۴ و آرش منوچهری نائینی به شماره ملی۰۰۵۵۸۸۵۱۶۰ و خانم نوش آفرین کاظمی خو به شماره ملی۰۰۵۸۲۲۵۸۱۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای محمد نقی مهربابک به شماره ملی۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا فراهانی بشماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۹۳۴۱۸۱۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043437
آگهی تغییرات شرکت بامداد صنعت و تجارت نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۱۹۹ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: کامران جهان به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۸۹۳۸ و پیمان جهان به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۳۰۷۰ و خانم زهرا مسعودی به شماره ملی ۴۶۰۹۲۳۲۶۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان: محمدنقی مهر بابک به شماره ملی ۲۵۹۵۵۹۳۸۶۲ و حمیدرضا فراهانی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۲۰۹۸۴۹۷۱۲۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331433
آگهی تغییرات شرکت مهندسین کاوشگران ارتباطات شایگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر تراز نگار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۹۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فراهانی به کدملی ۰۰۶۹۳۹۹۴۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۹۰۶۶۲۸۲۵۱۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک