غلامرضا ایوبی

غلامرضا ایوبی

کد ملی 0068870787
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 580437
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۶۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727820
آگهی تصمیمات شرکت تازه دانهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۳۶۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ک. م ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۸۴۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734858
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی قیطانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۸۹۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامرضا ایوبی به کدملی۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود هادیان جزی به کدملی۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر براتی به کدملی۰۰۳۳۷۸۷۳۹۵ و واروش اویت سیان به کدملی۲۶۴۹۴۴۵۹۰۴ و حسن نظام به کدملی۰۰۴۷۰۸۵۶۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۵/۹۱ ناصر یراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و واروش اویت سیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نظام بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۱۳۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047170
آگهی تصمیمات شرکت مرکز خدمات خانه ما با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۷۹۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱/۹۲ محمد انتظامی راد به کدملی ۰۰۴۰۳۸۸۳۸۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۰۲ ریال افزایش داد و ندا انتظامی راد به کدملی ۰۰۵۴۳۱۰۸۳۰ و شیدا انتظامی راد به کدملی ۰۰۵۱۳۵۸۱۴۱ و نهال انتظامی راد به کدملی ۰۴۵۱۲۰۸۹۰۰ و علیرضا انتظامی راد به کدملی ۰۴۵۱۵۹۴۶۸۱ و محمدرضا انتظامی راد به کدملی ۰۴۴۰۰۸۷۸۲۱ هرکدام با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۹۹ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۲/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. عبارت انجام امور خدماتی از قبیل تنظیف و نظافت، واردات و صادرات به منظور خرید و فروش دستگاه‌های نظافتی، ساخت و فروش موادهای پاک کننده و اخذ نمایندگی‌های کارخانجات داخلی و خارجی الحاق گردید و در نتیجه ماده ۳ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل در نتیجه اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۹ ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است. محمد انتظامی راد به کدملی ۰۰۴۰۳۸۸۳۸۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شیدا انتظامی راد به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و ندا انتظامی راد به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۴۱۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177592
آگهی تغییرات شرکت بهریسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر شهلائی نژاد به کدملی ۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳ و خانم اپسیتا کفائی شهلائی نژاد به کدملی۴۷۲۱۷۴۲۳۸۱ و علی نیکجو به کدملی ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و محمد رجائی به کدملی ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹ و بهرام حریری به کدملی۱۴۶۶۰۵۶۳۱۲ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای غلامرضا ایوبی فرزند عظیم به کدملی شماره۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۰۵۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203106
آگهی تغییرات شرکت لیوی داران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۱ تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203107
آگهی تغییرات شرکت پایار لبن سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۶۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۷۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206431
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۴۱۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال ۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی آقای غلامرضا ایوبی ش ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۶۰۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۰۳۱۰۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206469
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی برتر سیرجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۳۵۳۶۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت فوق الذکر: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۱ شرکت بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای غلامرضا ایوبی ش ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح آگهی شماره ۲۴۰۶۸ ۲۲/۵/۹۰ برای مدت دو سال دیگر در سمتهای خود ابقاء شدند. ۴ روزنامه اطلاعات برای درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. ش۶۰۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۰۳۲۱۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212226
آگهی تغییرات شرکت نخ رنگ آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳، آقای محمد رجائی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹، آقای علی نیکجو به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و خانم مهدیه وکیلی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۹۸۵۳۱ موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۱۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223959
آگهی تغییرات شرکت پخش فردوس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد. و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و آقای غلامرضا ایوبی با ک. م ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۵۶۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267967
آگهی تصمیمات شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت۹۶۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۵۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۱ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۶/۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده: پس از نقل و انتقال سهام، آقایان یعقوب بشارت نیا کد ملی ۱۳۷۶۲۴۶۲۸۷ و کدپستی ۵۱۶۳۸۳۴۶۹۱ و محمد شوکتی کد ملی ۱۳۷۶۳۴۷۵۳۹ و کدپستی ۵۱۶۶۹۶۷۹۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی ۴۲۰۳ خاص کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان و سیامک مستقیمی کد ملی ۱۴۶۶۰۷۳۳۸۱ و کدپستی ۵۶۱۵۷۹۴۶۴۷ و مجتبی رمضانی کد ملی ۱۳۷۲۰۱۴۹۷۷ و کدپستی ۵۱۳۶۸۷۳۷۸۹ و محمدعلی معتمد کد ملی ۳۳۹۱۳۹۸۰۵۱ و کدپستی ۵۷۱۹۷۸۵۹۱۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ و کدپستی ۱۴۳۱۶۹۵۶۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ و کدپستی ۱۴۷۷۶۵۹۴۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین سپس محمد شوکتی به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی ۴۲۰۳ خاص کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و سیامک مستقیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب بشارت نیا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدعلی معتمد بسمت عضو هیئت مدیره و مجتبی رمضانی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اسناد اوراق تعهدآور و کلیه چکها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۳۹، ۴ ۳۹ (باستثنای تعیین سایر شرایط استخدامی) ۷ ۳۹، ۹ ۳۹، ۱۳ ۳۹، ۱۴ ۳۹، ۱۵ ۳۹، ۱۶ ۳۹ را به مدیرعامل تفویض نمودند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۰۰۵۵۹۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287651
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر نخبگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۴۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۷۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292381
آگهی تغییرات شرکت جوراب آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳، بهرام حریری به شماره ملی ۱۴۶۶۰۵۶۳۱۲، محمد رجائی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹، آقای علی نیکجو به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴ و آفشید رضوی نعمت الهی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۷۴۵۷۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۶۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351472
آگهی تغییرات شرکت رایان کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۳۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ بسمت بازرس قانونی اصلی و آقای غلامرضا ایوبی با شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقایان محمدجعفر شهلائی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۹۲۰۱۹۵۳، محمد رجائی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۹۴۳۹، علی نیکجو به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۱۰۷۴، بهرام حریری به شماره ملی ۱۴۶۶۰۵۶۳۱۲ و محمدمهدی رحیمی یگانه به شماره ملی ۰۰۴۸۹۶۱۶۷۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۷۶۶۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384695
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۶۳۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی و ترازنامه و سود و زیان و تراز آزمایشی سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت ۲۱۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۷۶۸۹۷۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405669
آگهی تغییرات شرکت درخشان طیور تهران سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۲۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۱۸۰۵۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418230
آگهی تغییرات شرکت صنعت خودرو آتی ری سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۰۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۹۲۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527667
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دیر گداز ایران سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۸۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ا طهر به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به کدملی: ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۱۸۵۰۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532695
آگهی تغییرات شرکت نوسازی سپهر پی چین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۸۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار «اطلاعات» برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۵۴۳۲۷۷۴۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627000
آگهی تغییرات شرکت مواد غذایی صفا پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۰۲۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سودوزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامرضاایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمدتقی شکروی به شماره ملی ۱۳۷۰۵۴۰۷۳۶وسعیدمجیدی تبریزی به شماره ملی ۱۳۷۷۸۲۰۸۶۶وعلی اکبرستاری به شماره ملی۰۰۴۵۲۶۰۹۷۴به عنوان عضو هیئت مدیره برای دوسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۳۰۶۶۸۴۴۱۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627711
آگهی تغییرات شرکت بانیان سرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۹۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی اطهر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۹۳۵۰بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی دارنده کد ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان محمدتقی شکروی ک. م ۱۳۷۵۴۰۷۳۶، حبیب شکروی ک. م ۰۰۴۳۹۹۴۷۵۱و سعید شکروی ک. م ۰۰۵۹۰۷۵۳۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند پ۹۳۰۶۳۱۷۲۸۵۹۱۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655688
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران اطلس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی ک. م ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سپهر هشتم ش. م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۷۱ به نمایندگی علی کریمی قدوسی بشماره ملی ۰۹۳۸۳۹۲۶۱۱ و شرکت بین المللی توسعه ساختمان ش. م ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به نمایندگی حسین کاظم پور به شماره ملی ۰۰۴۵۸۶۱۶۳۳ و شرکت سماختمانی معلم ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ به نمایندگی هاشم رازفر بشماره ملی ۰۹۳۱۸۹۴۸۶۷ و شرکت پرشین نگین صدرا ش. م ۱۰۱۰۳۴۵۴۵۰۰ به نمایندگی سیدحمیدرضا رکن الدینی بشماره ملی ۰۰۳۶۷۴۴۸۰۸ و مهدی حمزه ئی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۵۶۳۵۸۴۶. پ۹۳۰۷۱۵۸۴۲۷۶۰۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810334
آگهی تصمیمات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۳۱۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۰۵۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به ک م ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825718
آگهی تغییرات شرکت زیبا سرای پاکان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۱۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۱۲/۸۸ که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردیده موسسه حسابرسی اطهر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862188
آگهی تصمیمات شرکت فرانگران ایرانیان پارسا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۸۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976235
آگهی تغییرات شرکت کاسپین آبی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۷۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابسی اطهر به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10203168
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید در نتیجه سرمایه شرکت تمام پرداخت شده میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10915014
آگهی تصمیمات شرکت وندا ترابر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۲۱۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959670
آگهی تصمیمات شرکت تماشا پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۳۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی با کدملی۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730575
آگهی تغییراتحسابرسی اطهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا ایوبی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود هادیان جزی به شماره ملی ۵۱۱۰۰۷۷۳۵۵ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شاهرخ ایرجی به شماره ملی ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیأت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ۹۵۰۱۱۷۴۶۱۱۲۷۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567280
آگهی تغییرات شرکت موج اندیشه نوین بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر ثبت شده بشماره ۲۱۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به نمایندگی آقای غلامرضا ایوبی به کدملی ۰۰۶۸۸۷۰۷۸۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهدی عسگری بشماره ملی ۰۰۶۹۸۹۷۴۲۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۲۸۳۶۰۲۳۵۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک