علی خسروی لرگانی

آقای علی خسروی لرگانی

کد ملی 0068810407
52
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های علی خسروی لرگانی

حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس
حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس
1
پدیده فرش شرق
پدیده فرش شرق
1
آلج پارس
آلج پارس
1
لوله فولادین کویر
لوله فولادین کویر
1
گسترش مبلمان آسیا
گسترش مبلمان آسیا
1
گسترش اقتصاد نامی
گسترش اقتصاد نامی
1
مهندسین مشاور اتاوا
مهندسین مشاور اتاوا
1
لوله پروفیل امید البرز
لوله پروفیل امید البرز
1
سازه های پارچه ای اطلس سان
سازه های پارچه ای اطلس سان
1
پدیده شیمی قرن
پدیده شیمی قرن
1
صنعتی لوله پلیمر راوند
صنعتی لوله پلیمر راوند
1
روغن موتور ایران
روغن موتور ایران
1
آرین پخش پیشرو
آرین پخش پیشرو
1
دلتا راه ماشین
دلتا راه ماشین
1
1
1
1
آوان تاوا تاو
آوان تاوا تاو
1
تولیدی آرپانوش
تولیدی آرپانوش
1
شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس
شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس
1
صنایع تولیدی سفال طبرستان
صنایع تولیدی سفال طبرستان
1
ایران اسپیرال
ایران اسپیرال
1
ناب کالا آوران آریا
ناب کالا آوران آریا
1
مهندسین مشاور فرپاک
مهندسین مشاور فرپاک
1
مجتمع ذوب آهن فولاد خزر
مجتمع ذوب آهن فولاد خزر
1
تولیدی راش بر
تولیدی راش بر
1
داروسازی ریحانه اصفهان
داروسازی ریحانه اصفهان
1
توسعه صنعت اهدا
توسعه صنعت اهدا
1
بازرگانی تعاهد وحدت
بازرگانی تعاهد وحدت
1
تولیدی کرد افرا گستر
تولیدی کرد افرا گستر
1
تولیدی و صنعتی خورشید زریوار
تولیدی و صنعتی خورشید زریوار
1
پویندگان پزشکی پردیس
پویندگان پزشکی پردیس
1
جهان گسترش تجارت
جهان گسترش تجارت
1
سامان تجارت آتیه ایرانیان
سامان تجارت آتیه ایرانیان
1
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان درنا پلت سوادکوه
1
سوبرا رزین
سوبرا رزین
1
آب آرا
آب آرا
1
پرشین فولاد پاسارگاد
پرشین فولاد پاسارگاد
1
پارس بست البرز
پارس بست البرز
1
نمایشگاه بین المللی کاسپین
نمایشگاه بین المللی کاسپین
1
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
صنعتی پیوند صنعت پیشرو
1
پخش آرپا نوش
پخش آرپا نوش
1
صنایع الکترونیک افراتاب
صنایع الکترونیک افراتاب
1
توسعه باغات سبز و صنایع جانبی
توسعه باغات سبز و صنایع جانبی
1
تولیدی بازرگانی نیلپر
تولیدی بازرگانی نیلپر
1
آرین سامان کالا
آرین سامان کالا
1
تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس
تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس
1
ساختمانی سازانه بتون
ساختمانی سازانه بتون
1
چاپ بسته بندی فرارنگ آریا
چاپ بسته بندی فرارنگ آریا
1
مهندسی حفار چاه جنوب
مهندسی حفار چاه جنوب
1
مهندسی آبان پایه
مهندسی آبان پایه
1
روغن فوکس ایرانیان
روغن فوکس ایرانیان
1
ژینا نوش روژهلات
ژینا نوش روژهلات
1
زاگرس چوب سام
زاگرس چوب سام
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553740
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیانکار دیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد حسینی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ و آقای حسین آقامحمدی تا تاریخ ۲۳/۹/۹۲. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین آقامحمدی بسمت عضو هیئت مدیره و علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۴۶۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573025
آگهی تغییرات شرکت پدیده فرش شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۲۰۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۸۰۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ تهران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی خسروی برگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۶۰۶۹۸۲۹۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581594
آگهی تصمیمات شرکت آلج پارس سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۴۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۷۶۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595061
آگهی تصمیمات شرکت لوله فولادین کویر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۱۹۵۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۸۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/۹۰شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. احمد حسینی به کدملی ۳۰۵۱۸۷۲۶۶۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسرویلرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. احمد قنبرزادهفرد به کدملی ۰۰۳۵۰۹۳۰۴۸ و پریسا غفاری به کدملی ۰۰۶۸۸۰۳۹۲۳ و علی اعتمادراد به کدملی ۰۰۵۴۵۷۴۴۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ احمد قنبرزادهفرد بسمت رئیس هیئت مدیره و پریسا غفاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اعتمادراد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۷۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646706
آگهی تصمیمات شرکت گسترش مبلمان آسیا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۲۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید رضائی به کد ملی ۰۰۳۵۷۱۳۳۷۲ زهرا رضائی به کد ملی ۰۰۳۵۷۱۳۳۶۴ سحر رضائی به کد ملی ۰۳۲۲۱۵۳۰۷۷ محل شرکت به اتوبان کردستان جنوب به شمال نبش خ ۳۳ برج شهاب ط ۶ واحد ۱۱ و ۱۲ کدپستی ۶۴۳۸۸۸۴۱۳۶ انتقال یافت. سعید رضائی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سحر رضایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۷۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650385
آگهی تغییرات شرکت گسترش اقتصاد نامیسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۲۷۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا استکی به شماره ملی ۱۲۸۵۸۶۴۰۱۸ و آقای اصغر مهدوی به شماره ملی ۶۰۲۹۷۵۰۴۶۱ و آقای جواد سلطان محمدی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۱۲۵۹۰ تا تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۹۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656023
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاو آتاواسهامی خاص به شماره ثبت۱۸۸۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۹۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۸۴۹۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703903
آگهی تغییرات شرکت لوله و پرفیل امید البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۴شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۹۴۴۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ آقای اکبر رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رستمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان علیرضا رستمی، حسن رستمی و مسعود رستمی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و بطور کلی کلیه اسنادی که برای شرکت تعهد و یا از شرکت سلب نماید با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک از اعضاء هیئت مدیره امضاء گردد. ش۱۴۱۲۷۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716912
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های پارچه‌ای اطلس سانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد بهنیا به شماره ملی ۲۱۴۱۸۷۴۲۰۳ و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی ۰۰۳۶۰۶۴۱۰۶ و آقای شهاب مطلق به شماره ملی ۰۰۶۹۴۱۲۲۰۰ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد بهنیا به شماره ملی ۲۱۴۱۸۷۴۲۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی ۰۰۳۶۰۶۴۱۰۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب مطلق به شماره ملی ۰۰۶۹۴۱۲۲۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ژان کلودماکونس به شماره ملی ۰۰۳۶۰۶۴۱۰۶ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره بهمراه احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۸۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737996
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی قرن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۳۲۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757935
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی لوله پلیمر راوند (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۶۲۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۸۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ فریدون مجلسی به کدملی۰۰۳۹۵۳۳۹۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۶۱۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929332
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۹۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس بسمت بازرس اصلی و علی خسرولرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی حکاک به کدملی ۰۰۳۳۷۱۱۸۱۱ سید محمد حکاک به کدملی ۰۰۴۳۷۲۱۵۷۵ عباسعلی اسلامی به کدملی ۰۰۴۳۰۸۴۰۶۰ نیما اسلامی به کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۶۵۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ سید علی حکاک بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد حکاک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی اسلامی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۴۹۶۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981792
آگهی تغییرات شرکت آرین پخش پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۵۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۰۶۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017233
آگهی تصمیمات شرکت دلتا راه ماشین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۰۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروانی لرگانی به ش ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۴۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058915
آگهی تاسیس شرکت شهاب ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۸۹۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۸۷۲۲۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۹/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام به امور مرتبط به فعالیت های عمرانی ساختمانی و پیمانکاری شامل اجرای کلیه پروژه های مربوط به مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساختمانهای مسکونی ـ تجاری ـ تفریحی با ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین و چوبی از بنا تا نما تامین مصالح و ماشین آلات راهسازی و ساختمانی ـ اجرایی پروژه های عمرانی (مسکونی ـ تجاری ـ اداری ـ صنعتی ـ ساختمان سازی ـ شهرسازی ـ سدسازی ـ پل سازی ـ راه و باند ـ اسکله ـ بندرسازی ـ تونل سازی) مدیریت راهبردی و بهره برداری از معادن فعالیت استخراج و ذوب و نورد فراورده های فلزی و غیرفلزی از معادن و هر نوع سنگ اعم از روباز و زیرزمینی پیمانکاری و استخراج و حمل مواد معدنی و جابجایی مواد باطله حفاری کارخانه ذوب ـ کارخانه نورد احداث کارخانه گندله ـ کنستانتره ـ آهن اسفنجی ـ خردانیش و دانه بندی و بهره برداری و اجرای مکانیزم کشاورزی و خرید و فروش ادوات کشاورزی ـ کشف معادن و استخراج و دانه بندی پس از اخذ مجوزهای لازم. انجام کلیه فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ـ دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیت در رابطه با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جردن روبروی پمپ بنزین جردن خ بابک بهرامی پ۱۱ طبقه اول واحد۱ ـ کدپستی۱۹۶۸۶۵۷۱۳۳ ۱ـ ۳ـ شعبه به آدرس ایران ـ کرمان ـ سیرجان بلوار سید جمال الدین اسدآبادی بعد از پلیس راه روبروی پمپ بنزین ۱۲ فروردین کدپستی۷۸۱۵۱۷۹۷۵۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۶۳۱۸۴۹ مورخ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه امام حسین سیرجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی دهنوی به شماره ملی۳۳۵۹۵۰۵۱۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم مریم منتظرین به شماره ملی۰۰۷۵۸۳۸۹۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای شهاب مهدی فر به شماره ملی۳۰۷۱۰۸۶۳۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای شهاب مهدی فر به شماره ملی۳۰۷۱۰۸۶۳۶۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۴۸۰۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092206
آگهی تغییرات شرکت آوان تاواتاو (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۲۴۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس با نمایندگی آقای احمد حسینی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱/۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۳۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146750
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرپا نوش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۱ که در تاریخ ۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید. مجمع موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۹۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156747
آگهی تغییرات شرکت شهسوار ماشین سیرجان سمنگان پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۰۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به عنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۵۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207270
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۱۷۱۴ و کد پستی ۴۸۶۴۱۳۱۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شماره ۹۲/۶۱ مورخ ۲۹/۷/۹۲ و نامه شماره ۹۲/۶۲ مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی صنایع سفال طبرستان تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید. ۱ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ به موضوع فعالیت شرکت ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به سازمانهای دولتی و غیردولتی الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌شود. ش۱۷۱۸۷۹۳ ثبت اسناد و املاک گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315998
آگهی تغییرات شرکت ایران اسپیرال سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۷۰۰۳۰۰۹ مورخ ۱۳/۷/۹۲ اعلام میگردد کد ملی آقای علی خسروی به عنوان بازرس علی البدل ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ می‌باشد و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت از قلم افتاده که بدینوسیله اضافه و اصلاح می‌گردد. پ۱۷۶۶۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343128
آگهی تغییرات شرکت ناب کالا آوران آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۸۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابدار رسمی) به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. پ۱۷۷۲۰۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343186
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپاک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی آقای علی خسروی لرگانی کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۷۲۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405864
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن فولاد خزر سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۱۶۵۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ شرکت بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کد ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۴۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470151
آگهی تغییرات شرکت راش بر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۸۴۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کد ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید. عباس امینی به کد ملی ۰۰۵۱۳۸۸۰۸۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره رحیم امینی به کد ملی ۱۱۸۹۱۶۴۱۱۶ رئیس هیئت مدیره بابک امینی به کد ملی ۰۰۵۷۰۴۷۷۹۰ نایب رئیس هیئت مدیره ملک مشاعی به کد ملی ۰۰۴۰۴۶۸۳۰۵ عضو علی البدل روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌ها انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۸۳۱۱۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613117
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی ریحانه اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: بنیاد ۱۵ خرداد به شمارۀ ثبت ۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ شرکت امید نیک کیش به شماره ثبت ۷۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۷۲۰۱۱ شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۸۳۵۶ شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا به شماره ثبت ۱۱۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۹۳۵ شرکت نوآور به شماره ثبت ۱۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شمارۀ ملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه قانونی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۴۸۴۱۷۲۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621190
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت اهدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی با کد ملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۵۶۲۹۴۴۹۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626213
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تعاهد وحدت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶بعنوان بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ و شرکت ساختمانی پیام خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۱۲۸۷ و شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۳۰۳۲۸۴۱۲۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724415
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کرد افرا گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۹۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و عملکرد منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۶۴۷۶۵۱۳۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724418
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۶۲۸۸۷۳۹۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725104
آگهی تصمیمات شرکت پویندگان پزشکی پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۸۸ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۱۸۱۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۳ منضم به نامه وارده شماره ۲۳۵۳۹/۹۳/۰۴/۲۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علی عماری الهیاری بشماره ملی: ۰۰۵۹۱۱۹۸۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم گلناز عابدی بشماره ملی: ۳۸۶۰۴۴۳۲۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید عماری الهیاری بشماره ملی: ۰۰۷۵۲۵۱۵۲۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس شناسه ملی ۰۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی بشماره ملی: ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۷۹۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۷۴۲۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9649504
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی جهان گسترش تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۷۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۳۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی ارگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655890
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت آتیه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۱۸۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصدهزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خشایار حسین زاده به شماره ملی ۰۰۱۵۳۳۲۳۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرعلی بدیعی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۵۰۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۰۶۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مازیار کرمی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۴۰۶۶۲ به سمت مدیرعامل ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ موسسه حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702293
آگهی تغییرات شرکت تعاونی درنا پلت سوادکوه به شماره ثبت ۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۲۶۲۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ و به ضمیمه نامه شماره ۴۷۱ مورخه ۲۸/۳/۹۰ اداره تعاون سوادکوه تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: ۱ آقایان اسماعیل کاظمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل احسان کاظمی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم ربابه کریمی به عنوان منشی و عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته با امضاء آقای اسماعیل کاظمی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) به اتفاق احسان کاظمی (نائب رئیس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۳ در نتیجه پذیرش یک نفر عضو جدید بنام خانم فاطمه کاظمی و خروج آقای محسن کاظمی از عضویت شرکت هیچگونه تغییری در میزان سرمایه شرکت و تعداد اعضای حاصل نگردید. ۴ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰۰ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند رئیس اداره ثبت اسنادواملاک سوادکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707067
آگهی تصمیمات شرکت سوبرارزین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۳۲۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759476
آگهی تصمیمات شرکت آب آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۳۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۲۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۹۰واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806183
آگهی تغییرات شرکت پرشین فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031962
آگهی تغییرات شرکت پارس بست البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۰۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095256
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۴۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کار دیده پارس به ش م۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211263
آگهی تصمیمات شرکت پیوند صنعت پیشرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۱۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۳۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاردیده پارس به ش ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی کرمانی به ک م ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد به نیا به ک م ۰۰۴۵۰۴۴۶۴۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرخنده به نیا به ک م ۰۰۵۱۹۱۷۹۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیاوش به نیا به ک م ۰۰۶۳۸۷۶۳۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464831
آگهی تغییرات شرکت پخش آرپا نوش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۶۶۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475222
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک افراتاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۰۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: احمد حاجی ملاحیدر به کدملی ۰۰۴۲۰۸۲۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی فتوت احمدی به کدملی ۰۴۵۱۹۹۱۹۲۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احسان میوه چی به کدملی ۰۴۵۱۰۶۱۷۸۰ به سمت مدیرعامل و ایزد فتوت احمدی به کدملی ۰۴۵۱۰۱۰۱۶۷ و سید محمدرضا مرتضوی به کدملی ۰۰۵۱۴۴۹۱۲۹ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585523
آگهی تصمیمات شرکت توسعه باغات سبز و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد پانزده خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ به نمایندگی محمد پناهنده به کدملی ۱۲۸۱۷۳۹۷۰۷ و شرکت بازرگانی تعاهد وحدت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۱۹۶ و به نمایندگی مهدی اکبری به کدملی ۳۹۷۹۲۲۳۴۸۵ و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ به نمایندگی حسین صادقی پوررودسری به کدملی ۲۶۹۱۰۵۷۸۲۸ محمد پناهنده به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی اکبری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین صادقی پوررودسری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل غیر از بندهای ۲۳۹۱۰۱۲۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱ از ماده ۳۹ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602024
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی نیلپرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۲۹۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۹ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799798
آگهی تغییرات شرکت آرین سامان کالا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۶۶۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۱۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870880
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آروین الکتریک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۱۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۸۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نیکنام فر به شماره ملی ۰۰۵۶۴۰۴۸۲۴ و آقای علی رضا حجتی مفید به شماره ملی ۳۹۶۱۵۱۵۱۸۲ و خانم معصومه یوسفی اصل به شماره ملی ۶۳۶۸۷۱۰۰۳۹ و خانم لیلا قره بیگلی به شماره ملی ۴۲۸۰۹۴۰۵۲۵ و آقای صمد یوسفی اصل به شماره ملی ۶۳۶۸۷۱۰۰۴۷ تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980280
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سازانه بتون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۸۹۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۳۶۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073781
آگهی تصمیمات شرکت چاپ و بسته بندی فرا رنگ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۷۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۲۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به ش م۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به سمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به ک م۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081891
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حفار چاه جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11087440
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: علی خسروی لرگانی به کدملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بنمایندگی از موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ بسمت بازرس اصلی و علی خسروی لرگانی به کدملی۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015130
آگهی تغییرات شرکت روغن فوکس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شماره ثبت ۲۰۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ و به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد مشعشعی حاجی آبادی به شماره ملی ۳۲۵۵۴۱۰۵۵۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال دیگر تعیین گردید. پ۹۵۰۶۲۱۴۲۷۲۹۸۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556562
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ژینا نوش روژهلات درتاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۸۳۱۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: تولید، بسته بندی، خرید، فروش و توزیع عصاره مالت، انواع نوشیدنی گازدار و بدون گاز بر پایه آبمیوه و مالت، انواع ماءالشعیر ساده و طعم دار، انواع آبمیوه، نکتار و نوشابه میوه ایی گازدار و بدون گاز، کنسانتره و پوره و شربت انواع میوه جات، انواع لبنیات و محصولات لبنی، آب معدنی و آب آشامیدنی، انواع نوشیدنی های انرژی زا، ورزشی، هیپوتونیک و هایپرتونیک، انواع نوشیدنی ها بر پایه سبزیجات، صیفی جات و گیاهان خوراکی،واردات ماشین آلات مربوطه، صادرات محصولات تولیدی، بسته بندی کلیه تولیدات در شیشه، قوطی، پت و کارتن به صورت گازدار یا بدون گاز، انجام کلیه امور خدماتی مرتبط با موضوع شرکت، ایجاد شعب و اخذ و ایجاد نمایندگی بر اساس نیاز و ضرورت شرکت در کلیه استانها و شهرستانهای کشور و سایر کشورها، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. (ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کردستان - شهرستان مریوان - بخش مرکزی - دهستان سرگل - روستا برقلعه- خیابان ورودی روستا- خیابان اصلی- پلاک ۰- طبقه همکف ـ کدپستی ۶۶۷۱۱۳۳۱۴۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که برابر گواهی شماره ۳۱۱/۲۷۹۱/۶۲ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ از بانک کشاورزی شعبه مریوان مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران شرکت به شرح ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند: آقای کیوان قریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۶۴۴۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای امید روشن به شماره ملی ۳۸۲۰۰۶۱۶۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم روناک روشن به شماره ملی ۳۸۲۰۰۶۱۷۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیوان روشن به شماره ملی ۳۸۲۰۰۷۷۹۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء مجاز: امضای کلیه اوراق و اسناد و مدارک بها دار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل آقای کیوان قریشی با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حامیان کار دیده پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۷۸۶ به نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ برابر معرفی نامه شماره ۹۶/م/۵۹ مورخه ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ سمت بازرس اصلی آقای مادح تاتلی به شماره ملی ۳۸۱۰۳۰۷۰۲۵ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۵۲۳۲۴۶۶۹۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210557
آگهی تغییرات شرکت زاگرس چوب سام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۹۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید سلطانی، یوسف عزیز شک و محمدرضا شاهد صادق بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۲۰۱۰۰و شماره عضویت ۷۲۱۱۵۷ با نمایندگی آقای علی خسروی لرگانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۱۰۴۰۷ بسمت بازرس اصلی وآقای حمید رضا بشماره ملی ۰۰۶۱۲۵۱۶۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۶۱۹۲۲۱۴۱۵۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک