علی محمدی

آقای علی محمدی

کد ملی 0068797532
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649603
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیانسهامی خاص
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۳/۹۱ شرکت فوق شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵ تغییرات و تصمیمات ذیل انجام گرفت: ۱ به استناد گزارش بازرسی و هیئت مدیره شرکت سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۵۰ ریالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۳۰ سهم ۰۰۰/۱۵۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای کامران صیاد حقیقی به کد ملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ بسمت بازرس اصلی و آقای سید کیارش رضایی منش به کد ملی ۲۶۹۰۱۲۹۰۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای علی محمدی به کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و خانم ام کلثوم ایپک زاده به کد ملی شماره ۱۵۳۰۸۴۶۹۴ و آقای محمد لمتر محمدی به کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند در نتیجه علی محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره ام کلثوم ایپک زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمتر محمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند مقرر گردید حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد علی محمدی با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۸۷۰۵۹۳۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103053
آگهی تغییرات شرکت کابک سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۱۰۳۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمود عباسی به شماره ملی ۴۳۲۰۸۰۱۷۲۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد طایفه امام وردی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیر عامل. ۵ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان گیلان واحد رشت به نشانی جدید استان گیلان شهر رشت بلوار شهید بهشتی بین چهارراه حشمت و پل جماران روبروی فکوری ساختمان جیحون پ ۱۹۱ کدپستی ۴۱۹۳۹۹۷۱۳۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۶۹۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123283
آگهی تغییرات شرکت نهاده‌های دامی بال تک شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۸۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۶۵۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عباسی کدملی ۴۳۲۰۸۰۱۷۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد طایفه امام وردی به کدملی ۰۰۷۴۶۹۱۲۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی کدملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمترمحمدی کدملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمدی کدملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۸۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674324
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر گوشتی زرین پرکیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۵۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمدی با کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم ام کلثوم ایپک زاده با کد ملی ۱۵۳۰۸۳۴۶۹۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدلمترمحمدی با کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد آقای علی محمدی رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۸۰۱۹۹۷۳۲۳۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت وصنعت زرین پر جوجه خزر درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۹۰۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۹۴۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پرورش مرغ اجداد ـ مادر نیمچه گوشتی ـ تولید گوشت مرغ و تخم مرغ خوراکی و نطفه دار کارخانه جوجه کشی و تولید و فروش جوجه های یک روزه ـ صادرات و واردات نهادهای دام و طیور و لوازم و تجهیزات مرغداری و واردات و صادارات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رشت لاکان روستای عزیزکیان پشت مرغداری زرین پرکیان کدپستی ۴۱۹۳۹۹۷۱۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۰۲,۱۵۲ مورخ ۲۹/۰۷/۹۳نزد بانک کشاورزی شعبه تنکابن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای علی محمدی کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره۲ ـ آقای محسن لمتر محمدی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۲۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره۳ ـ خانم اشرف حسین زاده کدملی ۱۵۳۳۰۰۷۴۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره۴ ـ محمد لمتر محمدی کد ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسنادو اوراق بهادار وتعهد آور از قبیل چک وسفته وبروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای کامران صیاد حقیقی به شماره ملی ۲۶۴۹۶۱۳۵۷۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم ساناز یوسفی پور شاده سری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۵۱۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش۹۳۱۰۲۸۳۸۰۲۵۲۲۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737773
آگهی تغییرات شرکت تیماج آران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۴۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردیده وآقای علی لمتر محمدی به کد ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲به سمت مدیرتصفیه وبه نشانی محل تصفیه رشت خیابان امام خمینی (ره) نبش کوچه عاشوری ساختمان طاها طبقه دوم کدپستی ۴۱۸۸۹۱۹۸۶۳انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۲۲۱۱۴۹۳۵۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768248
آگهی تغییرات شرکت پرورش دهندگان محصولات باغی سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت در تاریخ فوق منحل گردید و آقای علی لمتر محمدی به کد ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدونشانی محل تصفیه استان گیلان شهررشت خیابان امام خمینی نبش کوچه عاشوری ساختمان طاها طبقه دوم کدپستی ۴۱۸۸۹۱۹۸۶۳تعیین گردید. ش۹۵۰۲۰۷۱۶۴۷۶۰۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811338
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت البرز مرغ خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۳۰۳۴۱۵۱۴۸۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890223
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت یاندشت طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ و آقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ تا تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷. - ۲ آقای سید مسعود احمدزاده به شماره ملی۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۱۳۹۹۲۹۶۰۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896956
آگهی تغییرات شرکت خوراک گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت مدیرعامل ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۴۱۵۸۲۳۹۰۵۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959589
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت آریاجوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۴۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲، محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۸۲۹۳۳۵۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959666
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوجه کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۵۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقایان سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۲۰۲۹۷۲۸۶۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968986
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت رامسر طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۵۷۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ ۳ آقایان سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۲۵۲۴۰۳۴۱۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990942
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت کاسپین جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۰۸۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد لمترمحمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل به همراه امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۰۷۹۳۶۱۵۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991071
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت پارس جوجه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۷۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲و محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲) سید مسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و بهروز شاهنظربیکی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۸۱۶۶۸ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۶۰۷۷۵۸۲۴۵۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308380
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت آبزی گسترکاسپین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۱۷۴۹وشماره شناسه ملی۱۰۷۶۰۲۱۴۳۷۰ثبت تنکابن به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای علی لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن لمترمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت و به طور کلی هرگونه قرارداد که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای محسن لمترمحمدی مدیر عامل و آقای علی لمترمحمدی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۲۵۵۷۴۸۷۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنکابن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354907
آگهی تغییرات شرکت گیل دم طلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ به سمت مدیرعامل و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (علی لمتر محمدی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۲۲۳۴۱۴۹۳۸۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365095
آگهی تغییرات شرکت سلامت جوجه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ عبارتند از: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدمسعود احمدزاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۰۶۳۲۱۶۳۰۸۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444472
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت لاهیج جوجه دیلم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مد ت دوسال تاتاریخ ۲۰/۲/۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ وآقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ ۲ - آقای سیدمسعود احمد زاده فرزند عباس به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی ۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۳۱۷۹۹۱۸۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لاهیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852748
آگهی تغییرات شرکت پرهام جوجه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۷۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای علی لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۷۹۷۵۳۲ و آقای محسن لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵ و آقای محمد لمتر محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۹۲۷۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سیدمسعود احمد زاده به شماره ملی ۲۲۷۰۰۲۲۲۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش مرادی قلعه سرایی به شماره ملی۲۵۹۵۴۰۸۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارگیلان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۴۳۱۲۵۸۱۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک