امیرخسرو فخریان

آقای امیرخسرو فخریان

کد ملی 0068685327
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1187706
آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت آرین سیستم پرداز با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان ۳ کد ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ شرکت آریان تجارت شرق با نمایندگی آقای مصطفی بصیری کد ملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی خبره با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی با شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی انتخاب شد. پ۱۷۰۹۶۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275763
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی ویدئو رسانه گلرنگ رسانه به شماره ثبت ۳۰۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۶۳۴۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی بصیری با کدملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا فضلی با ش. م ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با ش. م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر با کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ یا محمدرضا فضلی با کدملی ۳۹۷۹۳۷۰۰۷۰ به همراه یکی از آقایان امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ یا مصطفی بصیری با کدملی ۳۹۷۹۲۸۲۸۱۳ و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۵۱۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696627
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر ش. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای مرتضی یوسفی حلمسلویی ک. م ۰۰۵۵۶۵۲۶۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۴۸۶۸۵۲۵۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696629
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به ش. م ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به ک. م ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به ک. م ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ و شرکت دالین مهر به ک. م ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی به ک. م ۳۳۰۹۶۱۵۵۱۰ موسسه حسابرسی خبره به ش. م ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به ک. م ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۴۲۲۰۱۵۵۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696630
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتا سان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای علیرضا سعادتی ۰۰۵۴۷۶۱۸۳۲ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یامحمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۳۰۸۲۴۵۸۴۶۵۰۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700437
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی ۰۵۸۹۷۰۴۸۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره (آقای محسن صادق بیان) و یا محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۸۲۶۶۳۳۵۰۸۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713043
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴بعنوان عضو هیأت مدیره وشرکت دالین مهر با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب کدملی۰۰۵۵۹۰۶۱۹۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان و یا محمدرضا فضلی بهمراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۹۰۸۴۶۴۹۰۳۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734717
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت گروه صنعتی آنیتا سان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به شماره ملی۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ شرکت دالین مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۶۱۸ با نمایندگی آقای جواد زیدی به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۲۵۴۴ ۲ موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره به عنوان حسابرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. ش۹۳۰۹۲۴۷۵۰۲۱۹۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10570355
آگهی تصمیمات شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۷۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کدملی ۱۳۷۹۵۶۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹ به نمایندگی محمدمهدی جاودان خرد به کدملی ۳۸۷۴۳۳۵۹۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ به نمایندگی امیر خسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10988093
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم سهامی خاص بشماره ثبت: ۸۰۰۳ بشناسه ملی: ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۸۸ به تصویب رسید.. ۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی: ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنتاسان با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان بشماره ملی: ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای سید مهدی مسعودی بشماره ملی: ۰۰۵۵۳۱۳۸۸۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول با نمایندگی آقای مهران ابول نژادیان بشماره ملی: ۱۸۶۰۳۰۱۲۹۰ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا محمد شرکت بزازان بشماره ملی: ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و یا محمدرضا عربی مزرعه شاهی بشماره ملی: ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقایان سیاوش سهیلی بشماره ملی: ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ و داود خمارلو بشماره ملی: ۰۴۹۰۹۷۱۰۸۳ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۵ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11172555
آگهی تغییرات شرکت ناب رنگ نامیرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۴۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرخ ذیل می‌باشد: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ریال، آقای هادی طالبی به شماره ملی ۴۳۲۲۰۸۱۵۳۳ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ریال، آقای علی ارجمندفر به شماره ملی ۰۳۸۳۶۸۶۱۵۶ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۰۰۰/۶۲ ریال، آقای مهدی ارجمندفر به شماره ملی ۰۳۸۱۱۰۲۸۲۳ به میزان سهم الشرکه ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال، ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ارجمندفر به شماره ملی ۰۳۸۳۶۸۶۱۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی ارجمندفر به شماره ملی ۰۳۸۱۱۰۲۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی ارجمندفر به شماره ملی ۰۳۸۳۶۸۶۱۵۶ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138906
آگهی تغییرات شرکت گسترش گلرنگ پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲به سمت رئیس هیئت مدیره. و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی منصوری به کدملی ۰۴۹۳۴۱۷۹۷۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۰۱۷۷۷۷۳۴۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219745
آگهی تغییرات شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مهدی فضلی کدملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۶۹۴۳۸۵۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354615
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کشت و صنعت کوروش درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۵۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی فیش به شماره ۱۲۲۰,۳۹۲ مورخه ۰۳/۱۲/۹۵ بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت گسترش فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی صالح منصوری به شماره ملی ۰۰۶۹۹۹۲۱۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت افق مهر کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۴۸۶۵ با نمایندگی سیدمحمدکاظم بازگشا به شماره ملی ۱۸۶۱۱۸۵۲۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سید محمد کاظم بازگشا به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ( ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۱۲۲۳۳۸۳۶۰۵۹۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361218
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه کشوری صنف فروشگاههای بزرگ زنجیره ای درتاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۱۲۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۷۱۸۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شرکت: ۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان با کد ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت رییس هیئت مدیره اتحادیه آقای منصور عالی پور با کد ملی ۰۰۳۵۹۱۲۷۹۰ به سمت نایب رییس اول اتحادیه آقای فرشید گلزاده کرمانی با کدملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به سمت نایب رییس دوم اتحادیه آقای مهدی عارفی داریان با کد ملی ۰۰۶۱۶۲۹۲۴۳ به سمت دبیر هیئت مدیره اتحادیه آقای حسین مدرسی فر با کدملی ۰۰۴۷۰۷۹۶۰۶ به سمت خزانه دار اتحادیه بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره آقای سید جابر صالحی امیری با کدملی ۲۰۶۴۸۵۶۷۵۷ و آقای فرزین کاویانی نیا با کدملی ۰۰۷۸۱۷۶۷۲۷ به سمت اعضا علی البدل برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. آقای ابراهیم طلایی با کد ملی ۰۰۴۵۶۴۳۲۲۹ به سمت بازرس اصلی و محسن صدقی نسب با کد ملی ۱۳۷۱۷۰۶۵۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. همچنین امضای کلیه اوراق بهادار و تعهد آور اتحادیه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای ثابت خزانه دار و رییس(در غیاب رییس، نایب رییس)، همراه با مهر امور مالی اتحادیه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه باستناد مجوز شماره ۹۲۹۳/۰۲/۷ مورخ ۱۶/۹/۹۵ و ۱۳۴۷۷/۰۲/۷ و ۱۳۵۰۸/۰۲/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ اتاق اصناف ایران و صورتجلسه دبیرخانه هیات عالی نظارت مورخ ۲۵/۱/۹۵ آگهی گردید. پ۹۵۱۲۲۵۳۰۸۲۵۶۵۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452245
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت خشکبار و حبوبات کوروش در تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۱۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۴۶۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خشکبار و حبوبات و غلات و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خشکبار و حبوبات و غلات و دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینی جات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۴,۳۹۲ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای حامد شیرپور به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۲۲۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای سیدمصطفی سیدحسینی به شماره ملی ۰۹۴۴۹۲۰۱۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۹۷۶۵۲۳۲۶۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455969
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طلای ناب کوروش درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۰۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۰۹۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از خرما و زعفران و زرشک و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع خرما و زعفران و زرشک دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو، شکر، نبات، شکلات، آبنبات و... برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگی توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه هیجدهم پلاک ۴ طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۱۶۵/ ۳۹۲ مورخ ۲۶/۲/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ با نمایندگی آقای حسین صفری کدملی ۳۵۵۹۵۷۶۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مجید توکلی کدملی ۴۴۷۹۷۸۴۹۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۱۰۶۹۸۴۵۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کشت و صنعت کوروش در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۰۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۳۲۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و خوراک و علوفه مورد نیاز دام و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی اعم از انواع برنج خارجی و ایرانی، دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج خارجی و ایرانی، دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیرگوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیرالکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۱,۳۹۲ مورخ ۲۰/۰۳/۹۶ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت توسعه کشت و صنعت کوروش با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد جوادی به شماره ملی ۴۰۷۳۱۹۰۳۲۶ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاو اعضاء) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا سیدمصطفی سیدحسینی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۷۹۶۴۲۶۶۳۳۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن درتاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۹۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه ای، خرید و فروش و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارج از کشور و انبارداری و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور، عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل، فعالیت در حوزه الکترنیکی و حضور در بازارهای مجازی و مکانها و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد کلیه سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۳۹۲/۳۹۲مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ بنمایندگی شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۱۹۶۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ بنمایندگی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۱۸۷۱۴۵۲۲۹۶۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت الکترونیک کوروش در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۳۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی اختصاصی و غیراختصاصی فروشگاه اینترنتی، انجام کلیه امور بازرگانی، واردات، صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از طریق فروشگاه اینترنتی، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و داخلی، تولید، پخش و توزیع انواع کالا در فضای اینترنتی، بازاریابی غیرشبکه ای، کلیه اقدامات مجاز الکترونیکی، انجام معاملات و خدمات در زمینه فعالیت شرکت تجارت الکترونیک، تولید و طراحی نرم افزار فروش خدمات حوزه فناوری اطلاعات، واردات و صادرات نرم افزار و سخت افزار و انجام هرگونه فعالیت مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ یوسف آباد ـ کوچه پله سوم ـ خیابان شهید عبدالمجید اکبری ـ پلاک ۷۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۹۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عقیلی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۶۳۱۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش شماره ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضایی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۰۲۵۷۴۲۸۸۲۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514673
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت برنج کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۲۱۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مقداد محمدیان امیری به شماره ملی ۰۰۶۰۷۷۴۱۷۷ و به نمایندگی شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از فروشگاههای زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به نمایندگی کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت کورش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۲۴۹۹۵۶۳۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۴۸۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خرید، فروش، بسته بندی، توزیع ،تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-آرژانتین-خیابان اهورامزدا-بن بست نادر-پلاک ۱-طبقه همکف-- کدپستی ۱۵۱۶۹۵۳۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد بموجب گواهی شماره ۱۹۲/۹۶,۱۷۰ مورخ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد اولین مدیران:شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰با نمایندگی کورش منتصر به کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۷۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی۰۰۶۷۰۷۳۱۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۴۲۶۳۷۷۷۰۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528904
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت ماکیان کوروش درتاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۹۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۳۰۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه امور کشاورزی سنتی و مکانیزه و مرغداری و گاوداری و پرورش آبزیان و پرورش شترمرغ و تولید و توزیع و بسته بندی و صادرات و واردات تخم مرغ و خوراک و طیور و ماکیان، ایجاد کشتارگاه و سردخانه صنعتی ایجاد راه بری صنایع جانبی مربوطه از قبیل بسته بندی و امثال آن و نیز واردات بذر و نهال و مواد اولیه و نیز صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی اعم از زنده و مذبوح و بسته بندی شده و نیز واردات ماشین آلات کشاورزی و دامداری و صادرات آنها همچنین واردات و صادرات سموم دفع آفات نباتی و نیز داروهای دامی و امثال آن در چارچوب قوانین و مقررات جاری و صنایع تبدیلی و خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات انواع برنج ایرانی و خارجی دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده های دامی تازه و منجمد و محصولات غذایی شامل مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز و تخم مرغ و فرآورده های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس ها رب ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی، راه اندازی کارخانه های مربوط به موضوع فعالیت شرکت، انجام کلیه عملیات بازرگانی از طریق حق العملکاری و مدیریت نظارت بر سرمایه های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجات، تاسیس و اجاد نمایندگب توزیع و فروش در سراسر کشور، مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت، استفاده از ظرفیت مالی صنایع و کارخانجات موجود در زمینه های مذکور به منظور مشاوره و مشارکت در تولید و توزیع و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد و بموجب گواهی شماره ۳۶۱/۳۹۲مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: کیوان لقمانی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۴۳۶۶۶ به سمت مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به نمایندگی امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی کورش منتصر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا حسین صفری به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مقرر گردید درصورت برابری آراء اعضاء هیئت مدیره، رای رئیس هیئت مدیره قاطع آراء باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۲۲۹۲۵۹۳۶۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631611
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷با نمایندگی آقای امیرخسرو فخریان با کدملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷بعنوان عضو هیات مدیره شرکت گسترش هستی آرین تامین به شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳ با نمایندگی آقای ناصرشیخ انصاری با کدملی۰۰۵۶۶۴۱۷۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۰۵۱۶۳۹۳۴۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش فامیلی مدرن در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۳۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۵۱۴۸۳۵۴۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می باشد که به موجب گواهی بانکی شماره ۶۲۹, ۳۹۲ مورخ ۱۳/۸/۹۶ بانک سینا شعبه پارک ساعی تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی زارع منش به شماره ملی ۰۰۷۲۷۱۶۵۴۱ خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل آقای محمدحسین اسمائی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۱۸۲۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بنمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی ۰۹۳۷۸۲۹۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۲۲۳۳۱۴۵۱۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248758
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی آریان رز گشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۰۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۱۳۷ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره ۲۶۲۸۰/۹۷۲۳۰۳ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرخسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و داود مهموم سالکویه به شماره ملی ۰۰۵۳۹۹۷۴۲۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و بهادر خواجه حسینی به شماره ملی ۲۹۹۱۸۰۹۸۷۶ به عنوان مدیرعامل خارج از شرکاء تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی با امضاء عضو هیئت مدیره (آقای مهموم شرکاء) یا مدیرعامل (آقای خواجه حسینی خارج از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۵۸۴۳۷۶۷۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299794
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۹۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر خسرو فخریان به شماره ملی ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۳۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل و هادی قانعی رضائی مقدم به شماره ملی ۰۸۱۹۶۶۵۳۳۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۲۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین صبوری به شماره ملی ۴۱۳۰۷۵۰۳۹۹ به نمایندگی از شرکت گسترش گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۱۴ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا هادی قانعی رضایی مقدم یاسید مصطفی سیدحسینی به همراه یکی ازآقایان مسعود گودرزی یا امیر خسرو فخریان یا حسین صبوری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۱۳۹۰۲۷۱۲۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348908
آگهی تغییرات شرکت گسترش هستی آرین تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۴۵۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰ با نمایندگی آقای کوروش منتصر ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت توسعه کشت وصنعت کوروش شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۹۰۰ با نمایندگی آقای امیر خسرو فخریان ۰۰۶۸۶۸۵۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا حسین پور ۱۷۲۹۹۳۵۸۳۴ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند/ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۷۳۸۷۸۵۱۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک