سید کاظم میرغنی

آقای سید کاظم میرغنی

کد ملی 0067610439
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 573027
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خدماتی هرم گستران قم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۸۹۵
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخه ۹/۷/۹۰ و عادی و هیئت مدیره ۱۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد شرکت توسط هیئت مدیره‌ای مرتب از ۴ نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌شود مدیران کلا یا بعضا قابل عزل خواهند بود. ۲ آقایان سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید باقریان به شماره ملی ۰۳۸۴۸۰۶۷۷۵ نائب رئیس امیرهوشنگ ابویی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۵۴۸۴۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اکرم حسینی اسفید واجانی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۹۰۳۲۹ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد ۳ آقایان ابوالفضل میرصادقی به شماره ملی ۰۳۸۴۵۵۰۰۶۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۶۰۶۸۴۱۸۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دوقم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620456
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیهسهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید کاظم میرغنی به شماره ملی۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای قربانعلی باقری به شماره ملی۶۳۶۹۵۱۵۰۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ و آقای علی اصغر شریفی صدر به شماره ملی۰۶۵۳۰۰۴۰۴۴ و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی۳۲۵۶۱۸۵۶۱۴ و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملی۱۷۳۹۴۲۵۶۰۷ و آقای رضا خرم کندری به شماره ملی۶۲۳۹۵۳۵۳۱۱ تا تاریخ ۱۷/۴/۹۳. در تاریخ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۷۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665292
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسینعلی مرادی جعفری ش م ۰۰۶۰۲۴۶۲۶۱ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و آقای امیرمرشدی زاده ش م۰۰۷۰۰۰۳۲۹۷ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکاء خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه سایر شرکا به این شرح میباشد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ش م ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ دارای ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای سید کاظم میرغنی ش م ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۷۲۶۱۳۵۵۰۶۷۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703373
آگهی تغییرات شرکت کالا تجارت ایرانیان پدرام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی: ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ و سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و خانم اکرم رمضانی بشماره ملی: ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. خانم قاسم نیکزاد بشماره ملی: ۰۰۷۷۲۸۸۵۹۹ بسمت بازرس اصلی وآقای سعید مبارک زاده بشماره ملی: ۰۴۵۰۱۰۴۶۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۸۵۴۱۳۷۱۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321654
آگهی تاسیس شرکت صنایع برودتی اوغور آریا سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید خرید و فروش انواع سیستمهای برودتی پشتیبانی فنی و ارائه خدمات پس از فروش محصولات فوق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص سیستمهای برودتی اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران جنت‌آباد بالاتر از بزرگراه همت خ شهید عسگری پ۹۰ ـ کدپستی ۱۴۷۴۸۶۴۳۸۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به دویست‌هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصدوهفتادوهشت هزار سهم با‌‌نام، تعداد بیست‌ودوهزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱۳۱۴۷۲ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹ نزد بانک سرمایه شعبه کریمخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای ابوالفضل پایداری‌کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای طالب تاکماکلی به سمت نائب ‌رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ ـ شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری تکستیل سریگرافی باسگی‌ معدن و مرمر صنایع و تجارت آنونیم با نمایندگی آقای فاتح تاکماکلی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از دو نفر آقای فاتح تاکماکلی یا آقای طالب تاکماکلی با مهر شرکت معتبر است و حق امضای اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای سعید سبزی‌صومعه به شماره ملی ۱۶۵۰۱۶۴۲۳۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای سیدشهرام بصام به شماره ملی ۳۲۵۶۱۸۵۶۰۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10415226
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی خدماتی هرم گستران قم (سهامی خاص) بشماره ثبت: ۲۸۹۵ به شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۹۷۷۱۲۸
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. شرکت توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌شود و مدیران کلا «یا بعضا» قابل عزل خواهند بود. ۲ آقایان سید ناصر میرغنی بشماره ملی ۰۳۸۳۶۶۲۷۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، سعید باقریان بشماره ملی ۰۳۸۴۸۰۶۷۷۵ نائب رئیس هیئت مدیره، امیرهوشنگ ابوئی بشماره ملی ۰۳۸۳۶۵۴۸۴۱ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید کاظم میرغنی بشماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و خانم اکرم حسینی اسفید واجانی بشماره ملی ۰۰۵۱۹۰۳۲۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت می‌باشد. ۳ آقای ابوالفضل میرصادقی ورزنه بشماره ملی ۰۳۸۴۵۵۰۰۶۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654446
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هئیت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی ۰۰۷۷۳۱۹۶۹۹ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با ۲ امضا از ۳ امضاء (۱ - مدیرعامل ۲ - رئیس هئیت مدیره ۳ - نایب رئیس هئیت مدیره) متفقا «همراه بامهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا» همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۹۴۱۱۲۴۴۳۲۴۵۳۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802339
آگهی تغییرات شرکت زرین بوکاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا جعفری بشماره ملی:۰۰۶۸۰۵۰۰۹۷ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هئیت مدیره) و ابوالفضل پایداری بشماره ملی: ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی بشماره ملی: ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم رمضانی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ء ۲نفر از۳ (رضا جعفری ابوالفضل پایداری سیدکاظم میرغنی) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۹۲۸۱۷۲۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925945
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ و سیدکاظم میرغنی بشماره ملی۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و اکرم رمضانی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۲۷۵۲۴۳۰۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000862
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی ۰۳۸۶۲۶۴۶۹۴بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی ۰۰۷۷۳۱۹۶۹۹ بسمت عضو هئیت مدیره وآقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید کاظم میرغنی بشماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ء ۲نفر از۳ (۱ - آقای ابوالفضل پایداری ۲ - آقای سید کاظم میرغنی ۳ - آقای محمد مختاریانی کندری) متفقا «همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا ء مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۳۴۰۵۲۸۳۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت سبز غزال درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۵۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۰۰۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره شامل: طراحی ، نظارت ، مدیریت و اجرای پروژهای صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، عمرانی و زیربنایی ، فعالیت در بخش کشاورزی شامل کشت انواع محصولات پرورش دام و طیور و شیلات ، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی. طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژه های تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و اجرای طرح های مطالعاتی در زمینه های تولیدی ، صنعتی و مدیریتی. صادرات و واردات کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و انجام هرگونه فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. ایجاد مجتمع های کشت و صنعت ، واحدهای دامپروری ، پرورش طیور ، آبزیان ، ایجاد صنایع جانبی کشاورزی ، دامپروری ، پرورش طیور و آبزیان و نیز ایجاد واحدهای تولیدی و تبدیل فرآورده های کشاورزی و دامپروری ، طیور و آبزیان. اخذو اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها ، موسسات ، تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف. همچنین تهیه و تولید غذا ، برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور. اخذوام و سایر تسهیلات از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی. سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت ها و موسسات تعاونی و یا خصوصی. پشتیبانی ، علمی ، آموزشی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجهیزاتی. تهیه تجهیزات و ابزارآلات و لوازم مورد نیاز شرکت از مبادی داخلی و خارجی و آموزش و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز ـ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای. ایجاد واحد مرغداری و دامداری و مرغداری گوشتی و مرغداری مادر و تخم گذار ـ تولید مکمل های خوراکی و افزودنی های دام و طیور و آبزیان. کشت و صنعت صنایع غذایی ، لبنیات ، بسته بندی و تولیدات دامی و طیور و آبزیان ، انجام کلیه امور کشاورزی اعم از از زراعت و باغبانی. مسائل مربوط به گاوداری ها و دامپروری ها و مرغداری های صنعتی و سنتی اقدامات اصلاح نژادی ، تهیه و توزیع کنسانتره و نهاده های دامی و طیور و آبزیان ، مکانیزاسیون کلیه امور کشاورزی و واحدهای مربوط به دام و طیور و آبزیان پرورش و تولید و توزیع انواع دام و انواع طیور و پرندگان ، فرآورده های فرعی آنها ، تهیه و اجرای طرح های دامپروری و کشاورزی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران -شهرزیبا، میدان الغدیر، خ مخابرات، کوچه معین، پلاک ۳ ، طبقه ۴ شمال کدپستی ۱۴۷۴۹۹۷۳۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۴۱۷۷/۱/۷۵ مورخ ۱۸/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل پایداری ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی حضرتی به شماره ملی ۰۳۸۵۹۷۸۶۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا ء ۲نفر از۳(۱- آقای ابوالفضل پایداری ـ آقای سیدکاظم میرغنی ۳- آقای علی حضرتی ) متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا رضادوست به شماره ملی ۲۶۳۱۷۱۹۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی - رضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۸۰۵۰۰۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) پ۹۵۰۸۰۸۵۴۱۷۱۸۱۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529824
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به کد ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به کد ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید سبزی صومعه به کد ملی ۱۶۵۰۱۶۴۲۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی قدیری به کدملی ۰۰۷۲۵۳۷۳۳۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)، برای به مدت دو سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا، به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۳۱۹۱۶۴۰۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919888
آگهی تغییرات شرکت رهاب آرته ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۲۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره بشیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۱۷۷۲۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره محمد وکیلی به کدملی ۰۰۸۲۶۷۶۹۸۴ به سمت عضو هیات مدیره ماکان عیدی پور به کدملی ۵۲۷۹۶۷۶۳۷۳ به سمت عضو هیات مدیره علی پایداری به کدملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۵۴۲۷۷۱۱۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094332
آگهی تغییرات شرکت آرته پارس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بشیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۱۷۷۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد وکیلی به کدملی ۰۰۸۲۶۷۶۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ماکان عیدی پور به کدملی ۵۲۷۹۶۷۶۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره نظیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۴۱۳۱۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۵۷۵۶۳۰۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095253
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص پایا تجارت میهن درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۸۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۹۶۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از: کلیه مواد غذایی و کالاهای اساسی شامل: غلات، گندم، ذرت(مورد مصرف انسان یا دام)، جو(مورد مصرف انسان یا دام)، انواع کنجاله، انواع روغن خام یا فرآوری شده، برنج، انواع خوراک و مکمل های دام و طیور ۲ ـ اعطای نمایندگی داخلی یا خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشارکت با موسسات، سازمانها، ارگانها و شرکتها دولتی، خصوصی، شبه دولتی یا نیمه خصوصی ۳ ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا غیر دولتی داخلی یا خارجی، انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت)، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت، کلیه موضوعات فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهران جنوبی ـ خیابان اعتمادیه ـ خیابان (مخابرات)ش سرگیس اردوشاهی ـ پلاک ـ ۳ ـ طبقه دوم ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۴۷۴۹۹۷۳۸۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶۸۱/۹۷ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی با کد ۱۱۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاوه زرگران به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۶۳۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق رسمی، بهادار و تعهدآور از قبیل تمامی اوراق بانکی و اسناد تجاری اعم از: چک، سفته و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متغیر دو نفر از بین رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم رمضانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حمیده فهیمی فرد به شماره ملی ۱۳۸۱۰۹۴۰۶۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۰۶۹۸۹۸۳۱۲۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186131
آگهی تغییرات شرکت غذا فرآور پنگوئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا رضادوست به شماره شناسنامه: ۷۰ و کدملی: ۲۶۳۱۷۱۹۰۸۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای ثابت نایب رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۴۷۹۷۲۴۴۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317130
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حمایت از کودکان مصروع محام درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۹۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۰۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع خیریه و نیکوکاری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. براساس مجوز شماره ۱۷۰۵/۲۲دمورخه۱۸/۰۲/۱۳۹۷وزارت کشور ـ دفتر امور اجتماعی وفرهنگی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهران جنوبی ـ بلوار شهران ـ کوچه حامد ـ پلاک ـ ۲۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۴۷۴۹۶۶۸۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمود محمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۸۶۲۵ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام یارعلی به شماره ملی ۲۲۳۹۷۸۲۸۴۶ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمود محمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۸۶۲۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایداری به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای بهرام یارعلی به شماره ملی ۲۲۳۹۷۸۲۸۴۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۸۲۶۷۶۰۱۸۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک