مهدی اسلامی بیدگلی

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

کد ملی 0066881773
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1386733
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۲/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیومرث لطیفیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ و فیروز بالازاده به شماره ملی ۰۰۳۵۳۵۱۰۳۹ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ پ۱۷۹۲۷۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730453
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمان آتی اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۴۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۷۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز حسین به شماره ملی۰۰۷۱۳۴۳۶۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین فرزانگان بیدگلی به شماره ملی۶۱۹۹۲۵۹۰۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مالی آرمان آتی سهامی خاص با نمایندگی آقای امین سلمان نتاج به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مشترک۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر پایین‌تر از پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی ط۵ واحد۵۰۵ کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۱۳۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۱/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132043
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۹۰۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید صندوق مشتمل بر ۶۵ ماده و ۶۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ارکان صندوق تا تاریخ ۰۶/ ۰۹/ ۱۳۹۵ به شرح زیر می‌باشد: موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی رضا یعقوبی به شماره ملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان حسابرس و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ بعنوان مدیر و شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ با نمایندگی مینا شریعت دگمه داغلاری به شماره ملی ۰۰۸۳۹۲۶۳۲۱ بعنوان متولی. پ۹۵۰۸۲۶۳۷۴۱۰۹۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ سرمایه صندوق: ۵میلیارد ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۴۹۹۰۰۰ شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۳۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری ۱۰۰۰ ارکان صندوق::مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ ـ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی ۰۹۳۲۰۸۰۰۷۳از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۴۵۳ ـ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی ۱۲۶۳۴۲۰۶۲۱از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ ـ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۶۸بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره ۱۳۴۲۵/۱۲۲مورخ ۸/۸/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار پ۹۵۰۹۰۹۳۹۱۸۸۰۶۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284524
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و بهره برداری عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۸۳مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث لطیفیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۸۷۳۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی نظری به شماره ملی ۰۵۵۹۰۳۳۹۲۳ نماینده شرکت ساران گستر عرفان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ نماینده شرکت زیست محیطی انرژی دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۱۹۳۲۹۶۱۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289588
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایوران توسعه فاوا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ برای مدت ۵ سال بسمت مدیر تصفیه تمدید گردید. پ۹۵۱۱۱۳۸۳۰۲۳۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397131
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۸۳۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و فیروزه سالارالدینی کدملی۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۲۰۲۹۵۸۷۷۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424467
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری نیک اندیشان هنر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۳۵۰/ ۱۲۲ مورخ ۱۴/ ۱/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر علی اسلامی بیدکلی ئش م ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸مهدی اسلامی بیدگلی ش م۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ وفیروزه سالارالدینی ش م ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱ همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۲۲۰۳۳۴۹۶۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730613
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۵۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق برای مدت ۳ ماه تا تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تمدید گردید. محل صندوق به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جهاد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان دوم پلاک ۱۱طبقه ششم واحد ۱۵کدپستی ۱۴۳۱۶۸۵۳۵۸ تغییر یافت. مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۶۳۵۲۱ به شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ انتقال یافت. بر این اساس ارکان صندوق و نمایندگان آنها به شرح ذیل می‌باشد: شرکت سبدگردان سرآمد بازار به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ به نمایندگی آقای محمدرضا اسداللهی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۵۸۴۲۱ به سمت مدیر صندوق مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲به نمایندگی آقای مهدی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی آقای محمدرضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت حسابرس صندوق. پ۹۶۰۹۰۴۵۰۰۷۸۰۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867798
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۱۰ / ۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ محمدرضا مایلی کدملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۱۲۲۹۲۹۹۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867808
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مدیر صندوق مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۰۲۴۲/۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق: علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ومحمد رضا مایلی کدملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۱۷۰۷۸۵۱۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888468
آگهی تغییرات شرکت آرمان آتی کوثر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر: (علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی به شماره ملی۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۲۰۲۷۳۳۷۹۴۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973843
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۶۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۳۳۱۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان صندوق منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به عنوان مدیر ثبت صندوق انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید. فریدون زارعی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سبد گردان کاریزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ به سمت مدیر صندوق و محمد عابد به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۴۰۰۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۳۰۳۲ به سمت مدیر ثبت صندوق و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به سمت متولی صندوق و عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به نمایندگی از موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت حسابرس صندوق و حمید بنی تمیم به شماره ملی ۵۲۶۹۴۸۱۵۰۲ به نمایندگی از فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶ به سمت مدیر اجرا تعیین گردیدند. پ۹۷۰۱۲۱۲۰۲۱۱۰۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063770
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۸۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۱/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۱/۸/۹۷ تمدید گردید؛ مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت؛ ۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا انتقال یافت ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: سبدگردان سهم آشنا شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ به نمایندگی مهدی شعبانی کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به سمت مدیر مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به سمت متولی حسابرس موسسه حسابرسی رازدار ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱به سمت حسابرس پ۹۷۰۳۱۳۷۵۸۷۹۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106973
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۴۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت ش. م ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ به عنوان مدیر ثبت صندوق و بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ به عنوان ضامن نقد شوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به عنوان متولی و موسسه حسابرسی سامان پندار ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان حسابرس انتخاب گردیدند. شرکت تامین سرمایه بانک ملت ش. م ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱بنمایندگی رسول رحیم نیا ک. م ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹ بسمت مدیر صندوق و مدیر ثبت و بانک ملت ش. م ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ بنمایندگی سیدکاظم چاوشی ک. م ۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴ بسمت ضامن نقد شوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی ش. م ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی ک. م ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ بسمت متولی و موسسه حسابرسی سامان پندار ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بنمایندگی غلامرضا شجری ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ بسمت حسابرس. پ۹۷۰۴۱۳۲۷۱۸۹۳۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106978
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
به استناد مجمع صندوق مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ ومجوز۳۲۳۶۱/۱۲۲مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱به عنوان مدیر ثبت ومدیر صندوق تعیین گردید ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: مدیر ثبت صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ با نمایندگی رسول رحیم نیا با کدملی ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹ ضامن نقدشوندگی بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ با نمایندگی سیدکاظم چاوشی با کدملی ۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴ متولی مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی با کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ حسابرس موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری با کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ پ۹۷۰۴۱۳۵۷۰۶۹۱۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220219
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۱۶۳ , ۱۲۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی اسلامی بیدکلی به کد ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ رئیس هیئت مدیره سعید اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ نائب رئیس هیئت مدیره مهدی اسلامی بیدگلی به کد ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا مایلی به کد ملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ عضو هیئت مدیره محمدرضا معادی خواه به کد ملی ۰۰۵۸۳۵۸۷۲۲ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه. پ۹۷۰۶۲۶۸۷۶۸۹۱۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344205
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره۴۱۰۲۴ / ۱۲۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی ک. م ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی ک. م ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی ک. م ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۹۱۴۳۵۰۶۹۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک