سید محمدرضا خاتمی

آقای سید محمدرضا خاتمی

کد ملی 0066626676
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های سید محمدرضا خاتمی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13191131
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا خاتمی با کد ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای اصغر دانشیان بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۴۵۵۶۹۱۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859751
آگهی تغییرات شرکت زرین پخش بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خدایی به شماره ملی ۰۰۳۵۳۰۶۱۷۳، به نمایندگی از شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای جلال کوثری به شماره ملی ۰۴۹۲۸۷۳۶۱۵، به نمایندگی از شرکت پخش سراسری فراصرفه (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای ابراهیم یعقوب زاده به شماره ملی ۱۹۳۰۴۸۵۷۵۱، به نمایندگی از شرکت به پخش (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید محمدرضا خاتمی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶، به نمایندگی از شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی فرشیان به شماره ملی ۰۰۶۱۱۹۹۴۳۵، به نمایندگی از شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای علی اوسط رفیع زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۵۳۷۲۵۲، خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه حدود و اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۰/۹۳ نافذ و معتبر می‌باشد پ۹۶۱۱۱۶۱۸۸۲۱۳۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک