امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی

امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی

کد ملی 0066555795
34
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 911878
آگهی تغییرات شرکت رایان بورس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۲۲۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917868
آگهی تغییرات شرکت تدبیر ماشین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۲۶۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۱۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۶۶۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122448
آگهی تغییرات شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۱۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به کدملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۸۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165477
آگهی تغییرات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی کدملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۹۱۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171100
آگهی تغییرات شرکت لوله بتن پلیمر شرکت (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۲۶۱۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187750
آگهی تغییرات شرکت ویما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ و آقای فرهاد نگهدار به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۱۵۸۰ و آقای امید انصاری به شماره ملی ۰۰۴۱۲۵۶۶۴۶ و آقای ناصر شعاع آذر به شماره ملی ۰۰۴۷۴۳۱۵۰۴ و شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای ساویز محمدنبی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۹۰۱۴۱ همچنین ترازنامه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۱۰۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190618
آگهی تغییرات شرکت دشت شایان توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ شرکت فراسر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲. پ۱۷۱۰۰۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190622
آگهی تغییرات شرکت فراسر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۰۰۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190623
آگهی تغییرات شرکت نفت گاز و انرژی کیسون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۰۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190635
آگهی تغییرات شرکت طرح گاز جنوب مهراس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت ۱۹۱۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۰۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296914
آگهی تصمیمات در شرکت سولفور کربن سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۳۱۱۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد حسین فودازی به کد ملی ۱۲۴۹۲۷۹۷۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن حسن زاده هاشمی به کد ملی ۱۲۴۹۶۹۴۷۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی سلطانی اسفریزی با کد ملی ۱۱۴۰۲۵۱۷۸۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران ولی اله قاسمی به کد ملی ۱۲۴۹۴۸۶۷۵۰ ناهید فودازی به کد ملی ۰۰۶۴۷۶۱۷۸۹ جمیله حسن زاده به کد ملی ۱۲۴۹۸۳۶۴۶۸ بسمت اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ محمد ترابی با کد ملی ۰۹۳۲۸۳۰۹۸۶ حسین کریم زاده با کد ملی ۰۸۲۸۵۶۵۶۱۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل آقای امیرحسین ظهرابی به کد ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت حسابرسی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۶۵۲۵۹۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311923
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور یکم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی با کد ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۶۴۸۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382976
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیات رایان ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۹۳۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442025
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۶/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442043
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آبان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۵۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۷/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442044
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۷۲۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۱۱/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442045
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و مجوز بورش بشماره ۲۶۲۳۰۴/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۰۹۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442046
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۹۲۲۹۷/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442047
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهرداد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ و تاییدیه شماره ۲۶۲۳۰۳/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442117
آگهی تغییرات شرکت مدیریت داریی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و مجوز بورس بشماره ۲۶۲۳۱۸/۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی‎مزرعه‎شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442118
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره ۲۰/۱/۹۳ مورخ ۲۶۲۳۱۰/۱۲۱ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی‎مزرعه‎شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۲۰۹۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ترابر ایرانیان درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۷۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۰۹۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع ” شرکت “ با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری، عبارتست از طراحی و اجرای مدیریت ریسک و ادعا در کلیه صنایع پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خردمند شمالی، کوچه علی اعرابی۲، شماره۲، طبقه دوم کدپستی ۱۵۸۵۹۴۶۴۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۴ مورخ ۱۱/۴/۹۳نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهرداد خواجه نوری به شماره ملی ۱ـ ۱۵۶۶۶۶ ـ ۰۰۴ رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد علی شامبیاتی به شماره ملی ۰۰۳۹۷۵۴۱۳۸ نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای پیام ایزد پناه به شماره ملی ۱ـ ۴۶۳۵۳۸ ـ ۰۰۵ عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و قرار دادها، با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۱۰۹۸۴۲۶۳۱۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683406
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید شد. مدیر صندوق: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ متولی: موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به نمایندگی نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی ۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸ به موجب نامه شماره ۲۸۷۳۰۰/۱۲۱مورخ ۲۰/۷/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار پ۹۳۰۸۱۰۸۰۵۷۸۶۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683900
آگهی تغییرات شرکت دریاپالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۴۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ۹۳۰۸۱۰۴۹۰۴۱۳۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693792
آگهی تغییرات شرکت نظام گستر کیسون سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۴۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۰۷۸۱۷۱۷۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702030
آگهی تغییرات شرکت جروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۱۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای محمدحسین دستجردی به شماره ملی ۰۶۵۱۵۶۸۵۳۶ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا مشایخی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۳۹۰۱ آقای منوچهر معتمدی کردستانی به شماره ملی ۰۰۳۷۶۳۵۱۸۲ موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۸۲۷۸۶۱۹۵۹۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710080
آگهی تغییرات شرکت صنعت آبفای کیسون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی ۰۵۳۲۶۹۸۸۹۴ شرکت توسعه مهندسی کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ به نمایندگی آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی۰۶۵۱۵۶۸۵۳۶ شرکت فراسربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ به نمایندگی آقای شاهرخ بیات به شماره ملی ۰۰۴۶۴۷۰۷۹۴ پ۹۳۰۹۰۴۲۴۲۷۱۷۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395546
آگهی تغییرات شرکت اسکایر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر حسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ به نمایندگی آقای عبدالکریم زاهدی منش به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۶۹۴۸ و شرکت سکوکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۵۶۵۹ به نمایندگی آقای ناصر قائمی به شماره ملی ۴۲۸۴۱۴۳۱۹۰ و شرکت تکاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۹۴۹۰ به نمایندگی آقای حسین سالم باغی به شماره ملی ۰۰۳۱۸۴۱۵۲۱ و آقای محمد حسین دستجردی به شماره ملی۰۶۵۱۵۶۸۵۳۶ و آقای محمد صادق مقدم به شماره ملی ۳۸۷۴۲۶۲۰۵۷. پ۹۳۱۰۳۰۶۰۵۹۲۸۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680939
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های کیسون سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۴۹۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۵۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بیات رایان به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739031
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کد ملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129939
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و حسین ظهرآبی به کدملی ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۰۲۴۰ به نمایندگی علیرضا حاجی نوروز به کدملی ۰۰۴۱۷۸۳۶۲۱ و شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به نمایندگی حسن قالیباف اصل به کدملی ۱۵۵۹۹۵۲۳۹۴ و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۶۰۸۰ به نمایندگی مرتضی اثبانی به کدملی ۰۰۴۸۳۴۲۴۷۵ و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷ به نمایندگی علی عبدالهی به کدملی ۰۷۹۴۶۸۴۵۰۵ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق و بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۱۴۰۱ به نمایندگی عباس احمدی به کدملی ۰۰۵۵۵۰۲۸۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۱ علیرضا حاجی نوروزی به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس احمدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه امضای هر یک از دیگر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و امور جاری شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947263
آگهی تصمیمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۲۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به کدملی۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103816
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد عمران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه بیات رایان به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس اصلی و امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به ک م ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کیسون به ش م ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ شرکت گروه سرمایه گذای مسکن به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و شرکت فراسر به ش م ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035541
آگهی تغییرات شرکت دریا خاک پی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین ضرابی مزرعه شاهی ک م ۰۰۶۶۵۵۵۷۹۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۲۶۵۰۰۸۲۷۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک