علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی

علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی

کد ملی 0066545048
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 654112
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و عمران فراچین قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۳۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شرکت مزبور ۱ تزارنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۲ شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند بشماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری بشماره ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی احمدی نیری بشماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم و آقای غلامرضا نجمی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۱۴۰۴۷۴۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758825
آگهی تغییرات شرکت فراچین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۲۷۳۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۲/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کوشش آذین قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۴۲۳۰۲۶ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 855338
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در مورخ ۱/۷/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه , صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی بشماره ملی۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سهراب محمدتاباردوگلسر بشماره ملی۲۶۹۱۴۸۳۴۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیات مدیره می‌باشد. د۱۴۲۱۸۲۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980967
آگهی تصمیمات شرکت فراوان زنجان سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۸۶۷۹ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۲۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سسال مالی۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی نیک قلب عاشوری به ک م۲۷۲۲۵۶۰۵۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام به ک م۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۵۴۳۳۲ به نمایندگی عباس احمدی نیری به کدملی۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم با شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ به نمایندگی علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به کدملی۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ به نمایندگی سهراب محمد تابار دوگلسر با کدملی۲۶۹۱۴۸۳۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۶۳۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981270
آگهی تغییرات شرکت کاوان کیش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۲۵۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور: ۱ شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حسین علی زاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۶۱۱۶۲۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۳ اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۱۶۴۷۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۳۱۲۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۲۷۱۰۱ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013316
آگهی تغییرات شرکت مارتک قشم (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۰۷
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ به این مرکز واصل گردیده است: ۱ شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهر اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۱۱۸۹۹۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره میباشد. د۱۶۲۷۰۹۷ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136925
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت معدنی زرکن تفتان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ آقای غلامرضا نجمی با کدملی ۰۰۶۹۴۹۰۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کنترل ارقام قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳ و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۸۷۴ و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ ۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ آقای امیرمنصور آروند با کدملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن تفضلی مطیع با کدملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی با کدملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶ امضاء کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۸۳۷۰۷ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344283
آگهی تغییرات شرکت ریخته‌گری آلیاژ زرین آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوندگان قشم ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش ۱۰۸۶۱۳۹۴۱۸۹ با نمایندگی آقای احسان احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۱۰۵۲۱۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۶۹۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357226
آگهی تغییرات شرکت بنیان قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ شرکت مزبور: ۱ شرکتهای نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمشت ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ انجام اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه براساس مصوبات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. د۱۷۷۸۹۲۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597753
آگهی تغییرات شرکت معدنی زرکن تفتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۵۳۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوشگران یاران جوان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای امیرمنصور آروند به شماره ملی ۰۰۴۵۶۵۱۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن تفضلی مطیع به شماره ملی ۰۰۴۱۲۶۵۱۷۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۰۹۵۳۷۹۲۷۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655600
آگهی تغییرات شرکت تولید فلز رنگین زربان صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۷۸۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ابتکارگستر قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس و شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابراهیم روزبهانی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۵۸۸۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۳۰۷۱۵۸۰۷۱۶۷۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747102
آگهی تغییرات شرکت ترابری کیمیا گستر قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۹۱۴
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه وهیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۹۴ شرکت مزبور که در مورخ ۰۴/۱۲/۹۴ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری گلومینکو قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبر آبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعاملپیگیری اقدامات مندرج درماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۴ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۵ موسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عرب عامری به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د۹۵۰۱۲۶۲۶۶۷۸۲۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029897
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران یاران جوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت اکبرآبادی به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تابان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی نیک قلب عاشوری به شماره ملی ۲۷۲۲۵۶۰۵۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها وسفته‌ها با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۳۵۶۴۳۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217868
آگهی تغییرات شرکت سامان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۸۹۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ شناسه ملی با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۵۹۷۴۴۴۱۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232006
آگهی تغییرات شرکت ابتکار آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲ با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶ با نمایندگی آقای علی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۷۹۰۳۰۸۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸ با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۴۹۱۰۷۹۹۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237340
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۷۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۳۸۲۱۸۲۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237403
آگهی تغییرات شرکت سینا گستر زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهر خاوران الوند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای غلامرضا احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۱۱۸۹۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پیگیری اقدامات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ش۹۷۰۷۰۸۹۵۷۱۰۵۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237436
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ ب ه سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن پیچکا به شماره ملی ۵۸۲۹۱۸۲۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۷۹۸۵۲۸۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237584
آگهی تغییرات شرکت مهر خاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علیرضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای احمد ترابی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۱۱۴۶۰۶۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237631
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت نوآوران سهند آسیا (سهامی خاص) با نمایندگی خانم زینت کمالی زاده به شماره ملی ۰۰۷۸۴۶۰۵۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادارو تعهدآور، چکها و سفته‌ها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل پی گیری اقدامات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بر اساس مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۸۹۴۲۴۱۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242456
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۷۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید فرهنگ حسینی به شماره ملی ۰۰۸۱۸۹۹۴۰۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی آراسته معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۵۹۹۰ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره و مصطفی عرب عامری به شماره ملی ۰۰۸۱۰۵۸۸۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۰۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید شریفی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۰۱۶۴۶ به نمایندگی از شرکت کاوندگان قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۳۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا سرمست ثابت به شماره ملی ۰۰۶۶۵۴۵۰۴۸ به نمایندگی از شرکت کوشش آذین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۳۶۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومان نیکزاد به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۰۹۳۲ به نمایندگی از شرکت تجاری و بازرگانی موادمعدنی میناب به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۷۹۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و … با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۷۱۱۴۷۵۱۴۳۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک