رضا مظاهری کلهرودی

آقای رضا مظاهری کلهرودی

کد ملی 6649451037
41
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

شرکت های رضا مظاهری کلهرودی

خدمات مشاوره ای ومالی حساب پرداز امین
خدمات مشاوره ای ومالی حساب پرداز امین
1
ناتا وست شیمی
ناتا وست شیمی
1
آزمایشگاه مسعود
آزمایشگاه مسعود
1
حسابرسی آبان ارقام پارس
حسابرسی آبان ارقام پارس
1
لای بید
لای بید
1
توسعه ارتباطات پرمند
توسعه ارتباطات پرمند
1
خدمات توریستی ایران دوستان
خدمات توریستی ایران دوستان
1
توسعه تجارت رائیکا
توسعه تجارت رائیکا
1
فراافرند
فراافرند
1
خدمات فنی و بازرگانی فولاد احسان اهواز
خدمات فنی و بازرگانی فولاد احسان اهواز
1
فتح رازی
فتح رازی
1
صنایع میکرو موج
صنایع میکرو موج
1
رزین صنعت کیان
رزین صنعت کیان
1
صنایع پیشرو الکترونیکی آنتن کار
صنایع پیشرو الکترونیکی آنتن کار
1
کارخانجات ماشین سازی اصفهان
کارخانجات ماشین سازی اصفهان
1
کالا گستر گاز
کالا گستر گاز
1
پارس سل بین الملل
پارس سل بین الملل
1
گسترش ارتباطات بهداد
گسترش ارتباطات بهداد
1
تجهیزات اندازه گیری و آموزش الکترونیک افزار آزما
تجهیزات اندازه گیری و آموزش الکترونیک افزار آزما
1
آلفا صنعت پارس
آلفا صنعت پارس
1
رایان نقشه
رایان نقشه
1
سپهر بافت خاورمیانه
سپهر بافت خاورمیانه
1
تولید منابع تغذیه الکترونیک
تولید منابع تغذیه الکترونیک
1
استیل ریزان
استیل ریزان
1
مهندسین مشاورنافع امین
مهندسین مشاورنافع امین
1
تولیدی نخ و قرقره گیلان
تولیدی نخ و قرقره گیلان
1
ناوک دارو
ناوک دارو
1
کشت وصنعت پریسا
کشت وصنعت پریسا
1
توسعه فن آوری وتجارت ایلیا
توسعه فن آوری وتجارت ایلیا
1
مهندسی کاراگستر
مهندسی کاراگستر
1
ساو آفرین
ساو آفرین
1
کیاسا
کیاسا
1
1
1
1
صنایع غذائی ایران
صنایع غذائی ایران
1
صنایع سامانه های راه دور اشکان
صنایع سامانه های راه دور اشکان
1
مهندسی پناه ساز الوند
مهندسی پناه ساز الوند
1
مجتمع کشت و صنعت کوهسار سمنان
مجتمع کشت و صنعت کوهسار سمنان
1
کیان صنعت پاسارگاد
کیان صنعت پاسارگاد
1
صنایع فرش افشار زرینه میاندوآب
صنایع فرش افشار زرینه میاندوآب
1
فرش ستاره افشار
فرش ستاره افشار
1
شیمی صنعت آهنگ
شیمی صنعت آهنگ
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1169343
آگهی تغییرات موسسه خدمات مشاوره‌ای و مالی حساب پرداز امین به شماره ثبت ۱۵۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۵۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مظاهری کلهرودی به ک م ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه بشرح مذکور اصلاح شد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: آقایان هوشنگ خسروی به ک م ۰۵۵۸۴۹۰۵۱۴ و علی کمالی به ک م ۱۲۱۹۲۲۵۴۶ هر یک مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال. پ۱۷۰۲۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178946
آگهی تغییرات شرکت ناتاوست شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا مظاهری به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۰۶۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216920
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه مسعود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۷۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال بقرار ذیل: حبیب الله مومنی۰۶۲۱۱۹۹۴۸۶ بسمت مدیرعامل و مصطفی قلی بیگدلی۰۰۳۷۹۷۷۳۸۵بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه محلاتی۰۰۳۹۱۶۶۱۱۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن حسینائی۰۶۵۲۱۸۰۷۹۵ بسمت عضو علی البدل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضا از سه امضا مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. آقای شجاع ابراهیمی توانی به شماره ملی۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا مظاهری به شماره ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۲۳۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247937
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس غیرتجاری به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۲ و سند صلح شماره ۸۱۰۳۵ مورخ ۵/۸/۹۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۷۵ تهران آقای شجاع ابراهیمی توانی با کد ملی ۵۸۰۹۵۱۸۵۵۹ مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای رضا مظاهری کلهرودی با کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ واگذار و سهم الشرکه خود از ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۴۵۰ ریال کاهش داد. پ۱۷۳۷۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316052
آگهی تغییرات شرکت لای بید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۲۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا مظاهری کلهرودی کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان علیرضا قنبرنژادعلی آباد ک ملی ۲۷۵۱۵۱۰۹۸۱ و رضا استادسرایی کد ملی ۲۵۹۲۹۸۲۴۷۷ و حسین هاشمی کد ملی ۱۲۶۰۸۲۸۴۸۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای علیرضا قنبرنژاد را بسمت مدیرعامل و آقای حسین هاشمی را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا استادسرایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۷۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474631
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات پرمند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۴۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۷۰۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719812
آگهی تغییرات شرکت خدمات توریستی ایران دوستانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۱۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۴۵۱۶۹ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری و مجوز شماره ۱۲۵۵۴ , ۱۲۶ , ۹۳۲ مورخ ۲۶/۸/۹۳ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره ۷۸۵۴/۱۷/۹۳ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ سازمان حج وزیارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۲۲۱۰۲۶۰۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9572023
آگهی تاسیس شرکت توسعه تجارت رائیکا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۲/۹۰ تحت شماره ۴۰۰۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۹۸۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاها و تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی اعم از سخت‌افزار و خدمات پس از فروش محصولات توزیع شده خرید و فروش و انجام کلیه عملیات تجاری مجاز که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فاطمی نرسیده به میدان گلها کوچه ۱/۲ پ۷۷ ط چهارم واحد ۹ ـ کد پستی ۱۴۳۱۶۱۴۳۸۷. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال منقسم به بیست و پنج هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد بیست و پنج هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۰۴۰۲۴۸۳۴ مورخ ۱۶/۱/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای فرشید هوشمندفرد به شماره ملی ۰۰۷۱۵۰۳۰۴۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای مصطفی پوریا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۳۲۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای حمیدرضا پیرایش‌نژاد به شماره ملی ۰۹۳۲۰۵۷۷۱۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای مصطفی پوریا به شماره ملی ۰۰۷۴۶۸۳۲۱۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور چک‌ها سفته‌های بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای رضا مظاهری‌کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای سعید خاوری به شماره ملی ۰۰۴۸۴۷۴۶۵۷ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638092
آگهی تصمیمات شرکت فرا افرند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۳۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کاهرودی به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و سیروس حساس صدیقی به ش ملی ۲۸۷۱۷۵۱۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9742420
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فنی و بازرگانی فولاد احسان اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۰۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و حسین هوشمندفرد به کدملی ۰۰۴۴۷۲۷۴۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761309
آگهی تصمیمات شرکت فتح رازی سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۰۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: رضا مظاهری به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و نیلوفر غافری به ش ملی ۰۰۶۷۳۱۴۷۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیزاده متنق به ش ملی ۱۷۱۹۳۸۵۰۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سینا مجدپور به ش ملی ۱۳۷۹۲۶۴۷۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا علیزاده متنق به ش ملی۰۰۵۰۱۳۶۸۷۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782909
آگهی تصمیمات شرکت صنایع میکرو موج سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۶۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و علی عطارچیان به کد ملی ۰۰۴۲۴۷۳۱۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824202
آگهی تصمیمات شرکت زرین صنعت کیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۴۵۱۸و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۵۱۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و سمیه میرزایی دولت آبادی به کد ملی ۱۵۸۰۲۶۴۳۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924235
آگهی تغییرات شرکت صنایع پیشرو الکترونیکی آنتن کار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین قادری به شماره ملی ۳۸۷۲۸۷۲۵۵۹ و آقای پرویز خالصی نیا به شماره ملی ۰۰۴۱۹۷۷۸۶۶ و آقای رضا قادری به شماره ملی ۰۴۵۳۵۵۵۵۷۸ تا تاریخ ۱۲/۶/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9933553
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ماشین سازی اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۵۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و احمد عسگری راد به کدملی ۱۲۳۹۵۸۴۳۸۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل حسین حاجی شفیعی به کدملی ۱۲۸۶۳۹۴۴۱۴ و مجتبی حاجی شفیعی به کدملی ۱۲۸۶۴۱۶۳۳۷ و نسیم حاجی شفیعی به کدملی ۰۰۵۴۹۱۸۸۶۳ انتخاب گردیدند: بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ مجتبی حاجی شفیعی بسمت رئیس هیئت مدیره، نسیم حاجی شفیعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین حاجی شفیعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950116
آگهی تغییرات شرکت کالا گستر گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۹۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود کرمی به شماره ملی۰۰۵۰۹۴۶۵۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۸/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10006327
آگهی تصمیمات شرکت پارس سل بین الملل سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۴۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۳۲۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و جعفر آهنگری به ش ملی ۴۹۳۹۵۹۳۱۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی نایبی به سمت رئیس هیئت مدیره و به ش ملی ۴۳۲۰۶۹۸۴۱۱ و شرکت فناوری موج خاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۸۸۶۰ به نمایندگی حبیب اله عباسی دزفولی به ش ملی ۲۰۰۱۹۷۸۴۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا مفضلی فرد به ش ملی ۱۲۸۳۵۱۵۰۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018044
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220100
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات اندازه گیری و آموزش الکترونیک افزار آزما سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۵۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۴۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و سعید دانشورفتحی به ش ملی۰۰۳۶۲۷۶۰۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366959
آگهی تصمیمات شرکت آلفا صنعت پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۷۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۳۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444601
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور رایانه نقشه سهامی خاص به شماره ثبت۹۱۸۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و حافظ قربانی به کد ملی۲۸۳۰۶۴۰۶۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485427
آگهی تصمیمات شرکت ملک چرم امروز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۹۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهری به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و رویا تاجیک به کد ملی ۰۰۷۴۲۱۱۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم ملک پوری به کد ملی ۴۸۹۹۲۲۱۰۱۰ و سمیه میرزایی دولت آبادی به کد ملی ۱۵۸۰۲۶۴۳۴۴ و زهره شریفی به کد ملی ۰۶۸۰۶۶۸۵۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۰ ابوالقاسم ملک پوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سمیه میرزایی دولت آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهره شریفی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573994
آگهی تصمیمات شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۸۰۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و علیرضا صفایی به کدملی ۴۱۳۰۴۱۵۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593188
آگهی تصمیمات شرکت استیل ریزان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۸۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۱۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و اسماعیل آناهید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595897
آگهی تغییرات شرکت مشاوران تسهیلات مالی و سرمایه گذاری نافع امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال منقسم به دوازده هزار و پانصد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655861
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ و قرقره گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۷۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری به کدملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و علی اکبر احمدی به کدملی۲۲۱۹۲۹۳۹۶۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم پیدایش فرد به کدملی۰۰۴۱۹۸۷۵۷۸ رضا باطومچی تبریزی به کدملی۱۳۷۸۵۶۱۲۴۴ محمودرضا پیدایش فرد به کدملی۰۰۶۴۶۷۳۶۵ ذبیح اله رستگاری به کدملی۴۲۱۰۸۳۷۱۳۱ حمید خوجینی به کدملی۲۶۴۹۱۸۲۳۳۴ سید محمد حسینی نام به کدملی۱۳۷۷۰۶۳۴۲۹ امیرحسین زرگرباشی به کدملی۰۴۵۰۰۹۹۴۱۵ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره سید محمود میررضوی به کدملی۲۵۹۳۵۴۷۴۹۹ اسماعیل زرگر باشی به کدملی۱۳۷۰۴۵۸۳۹۸ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۹۰ رضا باطومچی تبریزی به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله رستگاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز رحیمی نیا به کدملی۰۰۴۰۲۰۶۲۹۸۵ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد میکند از جمله چک، سفته، برات و حواله‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670209
آگهی تصمیمات شرکت ناوک دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و محمد مظاهری به ش ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی شکروی به ش ملی ۱۳۷۰۵۴۰۷۳۶ و حبیب شکروی به ش ملی ۰۰۴۳۹۹۴۷۵۱ و سعید شکروی به ش ملی ۰۰۵۹۰۷۵۳۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدتقی شکروی به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب شکروی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بهدادهیئت (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی اسناد با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751840
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت پریسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۳۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۴۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و هادی فصیحی به کدملی ۰۰۷۴۵۷۲۰۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمدرضا وفائی صدر به کدملی ۰۰۳۲۹۴۰۰۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد گلرخی به کدملی ۰۰۷۴۶۴۹۷۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود گلرخی به کدملی ۰۴۵۱۸۸۷۲۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10894711
آگهی تصمیمات شرکت توسعه فناوری و تجارت ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۴۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۶۱۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900749
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کارا گستر سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۲۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۳۳۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به کد ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی فلاح تفتی به کد ملی۴۴۵۹۶۵۵۷۸۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006160
آگهی تغییرات شرکت ساو آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۳۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیمین تابشییان به شماره ملی ۰۰۴۳۲۶۵۶۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062327
آگهی تصمیمات شرکت کیاسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۴۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۱۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و رضا مظاهری به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11089195
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی چسب و رزین قم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهر کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم نعیمی به شماره ملی ۰۰۴۸۲۶۱۶۷۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11123395
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۳۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به سمت بازرس اصلی و رضا مظاهری به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133655
آگهی تغییرات شرکت صنایع سامانه‌های راه دور اشکان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۷۵۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد عسگرراد به شماره ملی ۱۲۳۹۵۸۴۳۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گرددیند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۵/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324176
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۱۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پیروی به کدملی ۳۸۷۱۰۰۲۰۹۷ را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد پیروی به کدملی ۰۰۵۹۸۰۰۴۰۲ را بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا غفارزاده به کدملی ۳۸۷۴۸۲۱۷۶۵ را بعنوان مدیرعامل ورشید الدین چراغی به کدملی ۰۰۷۸۶۴۹۲۱۸ و خانم صفورا همایونی به کدملی ۳۸۷۳۳۸۴۷۱۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل به تنهایی حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور و بهادار و قرارداد‌ها و اوراق عادی و اداری را خواهد داشت. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و حسین سعیدی فرد به کدملی ۳۸۷۴۴۵۴۳۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۰۷۵۴۰۳۵۱۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400760
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت کوهسار سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ (عضو جامه حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی به کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای شیرآقا شهابی فر به کدملی ۴۹۸۸۸۹۸۶۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند با تایید و بررسی مجمع تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب و تایید قرار گرفت. ش۹۶۰۲۰۴۷۱۱۸۹۱۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628989
آگهی تغییرات شرکت کیان صنعت پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۲۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده ۱۴۷قانون تجارت موسسه حسابرسی آبان ارقام به شماره ثبت۲۷۸۹۵ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی شرکت به نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ و آقای پیمان زندیه به شماره ملی ۲۲۲۹۶۴۴۰۳۳ به عنوان بازرسان علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۰۴۶۰۱۷۲۳۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003540
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرش افشار زرینه میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۴۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شماره ثبت ۲۷۸۹۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بنمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس اصلی و سلیمان نژادنجفقلی کدملی ۲۹۷۱۷۱۲۸۲۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۸۶۹۰۴۸۹۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003559
آگهی تغییرات شرکت فرش ستاره افشار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۲۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شماره ثبت ۲۷۸۹۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بنمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی کدملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و مکرمه فرجی کدملی ۲۹۷۰۳۲۰۲۸۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۲۰۸۹۸۸۹۴۵۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109959
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت آهنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۹۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ با نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی با شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی البدل، که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۱۶۳۰۵۷۸۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک