علی سنگینیان

آقای علی سنگینیان

کد ملی 6599941311
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555113
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای منصور گرجی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی عام با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام با نمایندگی آقای حسن پورعبدالهیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ ۲ تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت اقدام می‌گردد. در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۰۵۰۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969531
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی۵۰۹۹۶۸۹۶۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید موسویان احمدآبادی به شماره ملی۱۲۸۶۵۲۴۵۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای محسن شهیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای داود رزاقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شهیدی به نمایندگی از شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و سایر عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و اوراق و اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار میباشد. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۳۱۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ و محمدعلی احمدزاداصل به کدملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ و علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ و مجتبی کباری به کدملی ۳۹۳۲۲۱۹۹۸۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری (خارج از اعضا) به کدملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۵۷۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448434
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین انصار شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ مجوز شماره ۲۶۴۲۵۱/۱۲۱ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر (علی سنگینیان بشماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و فرشته سعیدی بشماره ملی ۰۰۷۲۹۶۹۴۶۶ و علیرضا سیری بشماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۸ و حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448436
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق سرمایه گذاری امین سامان شماره ثبت ۲۸۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۴۱۵۹ مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان بشماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ فرشته سعیدی بشماره ملی ۰۰۷۲۹۶۴۶۶ علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۸ حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448437
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین ملت شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۴۲۴۷/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر: علی سنگینیان بشماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و فرشته سعیدی بشماره ملی ۰۰۷۲۹۶۹۴۶۶ و علیرضا سیری بشماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۸ و حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448617
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه شماره ثبت ۳۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۴۲۴۶/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر (علی سنگینیان بشماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ فرشته سعیدی بشماره ملی ۰۰۷۲۹۶۹۴۶۶ علیرضا سیری بشماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۸ و حاجعلی صلاحی‎نژاد بشماره ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448618
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید موسسه غیرتجاری شماره ثبت ۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۴۲۴۴/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و فرشته سعیدی کد ملی ۰۰۷۲۹۶۹۴۶۶ و علیرضا سیری کد ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ و حاجعلی صلاحی‎نژاد کد ملی ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۱۸۲۲۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468132
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ شماره ثبت ۳۳۹۸۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۲۹۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است: مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش خیابان بیست و پنج ساختمان بیست و نه طبقه دو کدپستی ۱۵۱۷۹۴۴۸۳۶ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۶۴۰۱۲ به نمایندگی مجید عشقی به کد ملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به سمت مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی یسنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت بازارگردان، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی رهبر داودزاده به شناسه ملی ۱۶۳۹۰۸۷۸۶۹ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی و سیدامیر حسن اسلامی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره ۲۶۵۴۷۲/۱۲۱ مورخ ۹/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۱۸۳۰۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049077
آگهی تغییرات شرکت پایا گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی ۰۴۹۲۴۵۴۱۹۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی ۰۰۴۳۸۵۷۸۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۴۰۹۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سهروردی شمالی نبش ک نقدی پ ۶۰۳ کدپستی ۱۵۵۸۶۳۳۱۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت و مزایدات و مناقصات داخل و خارج و خرید و فروش و کلیه خدمات مجاز بازرگانی درخصوص کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ایجاد شد و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که درخصوص موضوع فعالیت شرکت لازم باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719668
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۵۱۲ / ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرار دادها، چک، سفته، برات و …. با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱، علیرضا سیری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸، عزت اله صیاد نیا طیبی به شماره ملی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰ و احسان جنگجوی به شماره ملی ۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۱۰۷۴۴۱۴۴۴۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719671
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۵۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سنگینیان ش م ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ علیرضا سیری احمد ش م ۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸ عزت اله صیادنیا طیبی ش م کوچکعلی ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰ احسان جنگجوی ش م ۶۳۵۹۸۹۴۴۸۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء علی سنگینیان و مهر صندوق معتبراست. پ۹۵۰۱۰۷۴۲۷۵۰۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801899
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۸۰۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۷/۱/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای شاهین چراغی به شماره ملی ۳۲۵۷۵۹۴۵۳۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری مهرآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی علامه راد به کدملی ۰۰۷۵۲۵۵۹۴۴ به نمایندگی شرکت توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی نوروزی به شماره ملی ۵۶۵۹۳۷۹۸۷۷ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۲۸۳۹۷۸۶۶۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806089
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۰۸۳/ ۱۲۲ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: در اجرای ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: مشاوره و سرمایه گذاری در شرکتها مجتمع‌ها طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و ساخت اماکن گردشگری احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی گردشگری خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امکان سنجی انواع پروژه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران خیابان فیاضی (فرشته) پلاک ۵۱ بال ۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳می باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. شرکت فاقذ شعب است. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم کلهری زاده به کدملی۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به کدملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. ماده ۵۱ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت: ۸۹۲۲۴۶۱۹۹۷۲۹۳ ریال جمع بدهی‌های بلندمدت: ۱۸۱۸۰۵۳۶۱۷ ریال میباشد همچنین مطابق یاداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۷۴۲۹۴۲۳۲۰۰۰۰ریال می‌باشد. جمع تعهدات وبدهی‌های احتمالی: ۸۰۰/۵میلیون ریال جمع کل دیون وتعهدات: ۱۳۱۴۶۳۳۹۰۲۴۳۴۲ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا در جهت رعایت ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت آگهی تبدیل نوع شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز منتشر گردد. پ۹۵۰۲۲۹۲۶۸۳۸۰۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857230
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۱۸۲۳۳/۹۵مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی به کد ملی ۵۸۳۹۸۳۹۳۲۹ نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری به کد ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان باشناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا حیدرآبادی پور به کد ملی ۲۹۹۱۴۳۲۸۶۱ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا باشناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان باشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۲۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یحیی دانش بدی به کد ملی ۰۰۴۵۴۰۷۶۷۳ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا" در خصوص امضای چک سفته برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۳۲۶۷۶۴۳۵۹۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893339
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح نیک نیان درتاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۶۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۷۲۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات مشاوره سرمایه گذاری در شرکتها، ارائه خدمات و مشاوره مدیریتی. خرید و فروش سهام شرکتها، حق العمل کاری. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور. برگزاری همایش و سمینار، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فرمانیه خیابان عسگریان پلاک۲۰ کدپستی ۱۹۵۴۶۵۴۷۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۲/۹۵/۱۰۳۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نیکجوسوخت ابندانی به شماره ملی ۲۱۶۱۸۲۵۴۱۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفق و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه عبدی جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۴۷۷۷۵۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژده مرتضوی مهریزی به شماره ملی ۰۴۴۱۰۰۳۳۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ۹۵۰۴۱۴۳۳۸۴۲۲۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894177
آگهی تغییرات شرکت گروه هتل‌های هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۴۳۵۰ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۳۰/۳/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سید عمید الدین فهری به کد ملی ۴۹۶۹۶۳۷۲۸۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۶۹۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد رضا مختاری به کد ملی ۴۳۲۲۷۵۴۹۱۰ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی سنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۷۸۰۲ به جای اقای علی اصغر فرجی سماکوش به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امیر اصلان زاده به کد ملی ۰۴۵۲۷۸۳۵۲۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ به جای اقای علی رحیم پور به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای علی حسنی به کدملی ۵۷۱۹۷۲۸۲۴۴ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۰۰۸۹ به جای اقای فضل اله جواد پور به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای اقای علی سنگینیان عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ج هیأت مدیره در اجرای تبصره ماده ۲۵ اساسنامه و به منظور تسریع تسهیل و اداره مطلوب شرکت اختیارات زیر را طی ۱۶ بند و یک تبصره به مدیرعامل بدون حق توکیل به غیر تفویض می‌نماید تا با رعایت قوانین و مقررات آیین نامه‌ها مصوبات مجامع و مصوبات هیأت مدیره شرکت و با رعایت صرفه و صلاح در چارچوب اختیارات نفویضی اقدام نماید نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی دولتی و غیر دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده بطور مستمر به هیأت مدیره دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب وفق ضوابط و مقررات تا سقف اختیارت مدیرعامل مقرردر ایین نامه معاملات شرکت انعقاد انواع و اقسام قرارداد‌ها تا سقف اختیارات مدیرعامل مقرر در ایین نامه معاملات شرکت وصول مطالبات شرکت و ارائه گزارش آن به هیأت مدیره نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل انها وفق ضوابط و مقررات تا سطح معاون مدیران کل با مدیرعامل و انتصاب سطوح بالاتر با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره می‌باشد تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت هر ۶ ماه یکبار ارائه آن به هیأت مدیره جهت ارسال به بازرسان شرکت بررسی وتدوین بودجه صورتهای مالی و عملکرد سالانه شرکت وارائه ان به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی اقامه هرگونه شکایت کیفری طرح دعوای حقوقی از جانب شرکت علیه اشخاص حقیقی وحقوقی و یا پاسخگویی به دعوای مطروحه علیه شرکت با داشتن اختیارات مقرر در مقررات آئین دادرسی به خصوص اختیار تعیین وکیل به استثنای صلح و سازش ارجاع دعوا به داوری و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به طور مستمر به هیأت مدیره تدوین ایین نامه‌های استخدامی مالی و معاملاتی و سایر ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه ان به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تدوین خط مشی راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت و ارائه ان به هیأت مدیره بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تهیه صورت مقایسه بودجه مصوب با عملکرد دوره مالی به همراه صورت‌های مالی و ارائه آن به هیأت مدیره پیشنهاد نیاز‌های آموزشی کارکنان شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از کشور به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵٪ اندوخته قانونی موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۷ قانون تجارت به هیأت مدیره تبصره در صورت ضرورت تفویض اختیارات مذکور از سوی مدیرعامل به سایر مدیران و کارکنان شرکت موضوع می‌بایست در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره منعکس شود ضمنا پیرو اگهی صادره به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۶۷۷۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۵ کد ملی اقای سید عمید الدین فهری با شماره۴۹۶۹۶۳۷۲۸۸ و علی سنگینیان به کد ملی۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ صحیح میباشد پ۹۵۰۴۱۴۶۷۲۶۶۹۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056357
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا درتاریخ ۱۴/۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۸۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۵۱ کدپستی ۱۹۶۸۹۱۷۱۷۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق درزمان تاسیس ۱۰میلیارد ریال است ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت مدیرصندوق وبازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به سمت متولی موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به سمت حسابرس برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از آقایان علی سنگینیان، عزت اله صیادنیا طیبی، احسان جنگجوی و مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای علی سنگینیان به تنهایی همراه با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۱۲۶۴/۱۲۲مورخ ۹/۶/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید. پ۹۵۰۷۱۴۴۶۸۸۵۳۳۰۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ سرمایه صندوق: ۵میلیارد ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۴۹۹۰۰۰ شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۳۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری ۱۰۰۰ ارکان صندوق::مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ ـ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی ۰۹۳۲۰۸۰۰۷۳از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۴۵۳ ـ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی ۱۲۶۳۴۲۰۶۲۱از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ ـ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۶۸بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره ۱۳۴۲۵/۱۲۲مورخ ۸/۸/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار پ۹۵۰۹۰۹۳۹۱۸۸۰۶۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518227
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۱۷۴ مورخ ۳۰/۳/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ به نمایندگی ابراهیم جهانگیری به کد ملی ۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به نمایندگی علی سنگینیان به کد ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳ به نمایندگی علی شریفی به کد ملی ۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به نمایندگی امیرعلی صالحی قریچه به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ به نمایندگی خسرو عسگریان به کد ملی ۲۲۷۹۳۳۸۱۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و اوراق و ضمانت نامه‌های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۲۶۹۶۴۳۸۱۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و به استنادمجوز شماره ۲۴۸۶۶ , ۱۲۲ موخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۰۴۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۳۰۵۵۲۶۸۰۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688207
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدالمجید شریفی با کدملی ۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دهاقین با کدملی ۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی طاهری با کدملی ۰۶۲۱۶۳۷۴۲۴ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سلماسی با کدملی ۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱ به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان با کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۰۵۱۴۱۳۴۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704611
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۱۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدالمجید شریفی با کدملی ۴۴۳۰۵۳۴۸۳۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دهاقین با کدملی ۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی طاهری با کدملی ۰۶۲۱۶۳۷۴۲۴ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سلماسی با کدملی ۳۸۷۳۳۴۴۷۰۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان با کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۰۵۱۴۱۳۴۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758840
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات ش. م۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ با نمایندگی آقای علی سنگینیان با کدملی: ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ش. م۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ با نمایندگی آقای رامین ادراکی با کدملی: ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره از شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات ش. م۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱ با نمایندگی آقای علیرضا خرم با کدملی: ۰۰۶۹۰۰۷۴۳۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان ش. م۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸ با نمایندگی آقای داریوش خزائی کجوری با کدملی: ۲۲۰۰۳۱۷۰۴۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات ش. م ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ با نمایندگی آقای حسین کاکاخانی با کدملی: ۰۴۵۳۲۳۵۹۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند هیات مدیره کلیه اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۲۶۳۵۱۱۱۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792423
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری پارس کیان درتاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: ۱ ـ اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ ۲ ـ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق.ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ ـ اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی(اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری(ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه ها؛۲ ـ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری(کردیت اسکارینگ) در قالب نظام اعتبار سنجی (کردیت بیوری سیستم) به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت های فرعی شامل:۳ ـ ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:۱ ـ ۳ ـ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ۲ ـ ۳ ـ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ۳ ـ ۳ ـ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛۴ ـ ۳ ـ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛۵ ـ ۳ ـ طراحی مدل های برآورد انواع ریسک های مالی و غیر مالی؛ ۴ ـ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش های تحلیلی مرتبط با رتبه های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ۵ ـ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛۶ ـ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت های مرتبط با آن؛۷ ـ انجام تبلیغات شرکت و یا موضوع فعالیت آن از طریق رسانه های ارتباط جمعی مجاز در داخل و یا خارج از کشور؛۸ ـ عضویت در انجمن ها و کانون های حرفه ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه ای و یا بین المللی؛ ۹ ـ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ ۱۰ ـ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛۱۱ ـ سایر فعالیت های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی. تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید مطهری ـ خیابان شهید روح اله عبادی ـ خیابان منصور ـ پلاک ۲ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۵۹۶۹۳۴۷۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سامان شعبه جام جم بشماره۱۰۴۷۸/۶۱۱/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۵۷۸ و به نمایندگی ممتاز حسین به کد فراگیر ۱۱۱۱۶۸۸۴۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه رتبه بندی اعتباری پاکستان پاکرا به شناسه فراگیر ۳۰۰۳۱۷۴۵۴۱ و به نمایندگی محمد عدنان آفاق به کد فراگیر ۱۱۱۱۲۵۷۲۰و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، چکها، سفته ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صندوق با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۴۵۶,۱۲۲ و تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ آگهی گردید. پ۹۶۱۰۱۰۲۱۰۸۶۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887282
آگهی تغییرات شرکت آفتاب و مهتاب قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۵۶۲
آگهی تغییرات شرکت آفتاب و مهتاب قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۵۶۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۹/۱۰/۹۶ که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقایان علیرضا مقدم به شماره ملی ۴۲۸۴۹۲۵۳۶۹ به سمت رئیس هیات مدیره، علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع دومان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم لیلا مقدم به شماره ملی ۴۲۸۴۹۲۰۰۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و خانم پروین مهربانی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۷۹۹۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۴ - آقایان محمود جهان محمدی به سمت بازرس اصلی و محسن پاکروان نژاد به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۵ - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۶ - حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۲۶۱۰۸۶۷۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976953
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سنگینیان به شماره ملی۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی زیرک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰به سمت نائب رئیس عضو هیات مدیره آقای ابراهیم جهانگیری به شماره ملی۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی سروری به شماره ملی۰۰۶۵۴۲۲۰۷۴ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۰۰۶۵۴۲۲۰۷۴به سمت عضو هیات مدیره آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تا پایان مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ هم چنین نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۲۴۲۲۲۲۸۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098411
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی ۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱ به نمایندگی از شرکت رانش محرک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان با کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحمتی با کدملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت الماس شهراد شرق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا خرم با کدملی ۰۰۶۹۰۰۷۴۳۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۴۰۹۹۷۴۳۲۵۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک