سید مرتضی مشهدی

سید مرتضی مشهدی

کد ملی 6599662341
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 755046
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تجارت صنعت فراتسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا شیری به شماره ملی ۰۰۵۳۷۹۵۳۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا حیدری کاویانی و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی ۴۵۰۱۰۶۱۰۸۱ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حیدری کاویانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی ۴۵۰۱۰۶۱۰۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روضان سلیمانی به شماره ملی ۴۵۰۱۰۶۱۰۸۱ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۶۲۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984682
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژواک سبز البرز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۳۲۹۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۶۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۰/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به شماره شناسنامه۵۵۰ تاریخ تولد۱/۱۲/۱۳۴۹ فرزند سید رجب با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید امیر مظلوم حسینی به شماره ملی۴۵۶۹۳۸۱۴۷۲ به شماره شناسنامه۵۳۲ تاریخ تولد۱/۶/۱۳۴۶ فرزند سید ابوالقاسم با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ و خانم پریسا جلیلی به شماره ملی۰۰۷۱۸۱۴۶۰۴ و اقای رضا کیوانیان به شماره ملی۵۴۱۸۸۷۰۱۴۹. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: اقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پریسا جلیلی به شماره ملی۰۰۷۱۸۱۴۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای رضا کیوانیان به شماره ملی۵۴۱۸۸۷۰۱۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا جلیلی به شماره ملی۰۰۷۱۸۱۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، بلوارآفریقا بالاتر از میرداماد خ سرو پ۴ واحد۲۸ کدپستی۱۹۶۸۹۴۵۸۶۱ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه‌های ساختمانی محوطه‌های کوچک دیوارکشی و اجرای پیاده روها راهسازی و سدسازی و جدول بندی و نظایرآن کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات ساختمان تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی و سیستمهای سردکننده ساختمان و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و سدها و شبکه گازرسانی شهری شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۶۷۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151521
آگهی تغییرات شرکت پویا الومینیوم پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۵۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد نظری پارسا کدملی۰۰۵۲۱۴۶۶۳۴ و محمود نظری پارسا کدملی۰۰۷۳۸۳۱۸۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند. آقایان بیژن فمی تفرشی کدملی۵۷۰۹۵۳۱۸۸۱ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی کدملی۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. پ۱۶۹۳۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161333
آگهی تاسیس موسسه حقوقی آبان بهپویش
موسسه فوق درتاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۲۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۸۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۶/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ثبتی دادگاه دادگاه خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده ۵ دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری همچنین ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخل مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور داوری اعم از داخل و بین الملل در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع سبحان طبقه ۵ واحد۲۸ ـ کدپستی ۱۴۸۱۷۹۵۴۸۳ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۶۹۶۸۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229665
آگهی تغییرات شرکت رنگ و رزین کارا گلچین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم سمیرا حسین زاده باقری به شماره ملی ۲۷۵۴۳۸۶۰۶۸ و آقای اصغر حسین زاده باقری به شماره ملی ۲۷۵۴۰۳۵۷۲۹ آقای مرتضی گودرزی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۵۰۶۲۹ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244705
آگهی تغییرات شرکت مخمل سبز چمنزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بیات مانیزانی به شماره ملی۰۰۵۸۲۴۳۶۱۵ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۴۷۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420889
آگهی تغییرات شرکت اقلیم گستر تیوا سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۰۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۱۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی غنچه کد ملی ۱۶۹۸۶۳۲۷۰۳ و مرتضی غنچه کد ملی ۴۳۲۴۳۹۷۶۰۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مریم نوری به شماره ملی ۳۳۶۰۴۳۷۸۱۰ بعنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۱۱۴۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603275
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار سازه آرامیس در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۳۳۹۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی ـ تاسیسات ـ راه و باند ـ ابنیه ـ جدول و محوطه سازی ـ آسفالت ـ توسعه و نگهداری فضای سبز ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتمع سبحان طبقه ۵ واحد۲۸ کدپستی ۱۴۸۱۷۹۵۴۸۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/۵۲۵/۹۳ مورخ ۷/۳/۹۳ نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهرک راه آهن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۷۸۵۵۲۱۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۵۲۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا فرجی به شماره ملی ۰۰۱۳۱۶۳۱۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " جمهوری اسلامی " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۱۲۷۳۱۹۸۳۴۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617478
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت هدیش سبز پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد نظامی پور دزفولی به شماره ملی ۲۰۰۲۵۱۴۶۶۶ فرزانه فهیمی پور به شماره ملی ۱۷۵۵۵۳۷۷۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسن طنابنده به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۸۸۰۷ به سمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۳۷۷۷۸۷۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607771
آگهی تغییرات شرکت نوآوران تجارت عرفان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به شماره شناسنامه ۵۵۰ تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۴۹ فرزند سیدرجب با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۷۸۵۵۲۱۱۷ به شماره شناسنامه ۱۰۸۹۵۲ تاریخ تولد ۱۲/۶/۱۳۶۷ فرزند داود با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۷۸۵۵۲۱۱۷ و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۵۲۱۵ و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۷۸۳۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آتوسا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۷۸۵۵۲۱۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم المیرا سعیدزاده به شماره ملی ۰۰۶۰۰۸۵۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۷۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام چائی چی ملت شاهی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۷۸۳۱ به سمت مدیر عامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان بین برق آلستوم و پل ستارخان پ ۶۴۶ ط ۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۵۴۹۵۴۴۴۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه‌های ساختمانی محوطه‌های کوچک دیوارکشی اجرای پیاده روها و نظایر آن راه سازی سدسازی پل سازی محوطه سازی تاسیسات و تجهیزات ساختمان شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۷ نام شرکت به 'سازه پایدار نیوساد' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۸ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نگین استون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۵۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای فرزین شریعت زاده به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۵۷۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۱۲۹۸۷ و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی ۰۰۸۲۱۵۷۰۴۹ تا تاریخ ۲۵/۷/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم حبیبی به شماره ملی ۴۸۹۹۷۱۲۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی ۰۰۸۲۱۵۷۰۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا باقی پورماسوله به شماره ملی ۰۰۸۲۱۵۷۰۴۹ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857776
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی حراره ارومیه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: سید حسام الدین همزه عراقی به ک م ۰۰۶۰۰۹۲۴۲۴ بسمت بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به ک م ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان طهماسبی به ک م ۰۰۵۴۷۱۱۲۷۴ پریچهر باطنی به ک م ۳۳۷۹۵۴۸۰۴۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ پریچهر باطنی بسمت رئیس هیئت مدیره، پیمان طهماسبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریسا الکتریک ایرانیان در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۸۹۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی لوازم خانگی و قطعات و مواد اولیه کالاهای خانگی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: . تهران ـ خیابان شریعتی ـ خیابان یخچال ـ بن بست سیما ـ پلاک۱ ـ واحد۷ کدپستی ۱۹۴۹۷۱۴۱۵۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۴, ۱۳۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ نزد بانک سینا شعبه فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه فهیمی پور شماره ملی ۱۷۵۵۵۳۷۷۹۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره واحمد نظامی پور دزفولی شماره ملی ۲۰۰۲۵۱۴۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسن طنابنده به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۸۸۰۷ به عنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۱۱۵۶۶۷۷۷۰۳۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735197
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیوار گستران دیبا درتاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۷۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۵۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه کارهای ساختمانی از ابتدا تا انتهای عملیات اجرایی، سد سازی، پل سازی، راه سازی و باند سازی و آسفالت اجرای کلیه عملیات آبی و فاضلاب از قبیل لوله گذاری و لوله کشی صنعتی و خانگی و کلیه عملیات فاضلاب و تاسیسات و تجهیزات و تصفیه خانه های آب و فاضلاب صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران – فلکه دوم صادقیه –خیابان مرودشت – پلاک ۱ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۶۱۴۵۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱ مورخ ۴/۱۲/۹۴ نزد بانک شهر شعبه گلشهر کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: بابک قرجه داغی سعد آباد به کدملی ۱۳۶۱۲۲۳۱۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مسعود تارویردی به کدملی ۱۳۸۱۹۰۶۶۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد ها، عقود اسلامی ، با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سودابه بحر کاظمی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۵۹۷۱۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۱۲۱۱۸۴۴۲۹۲۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043230
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت پرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرجان منشی زادگان به شماره ملی ۰۰۵۶۸۱۸۲۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۷۵۹۸۶۷۷۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لبنیات بستنی آرگی در تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۵۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۸۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. تولیدی، لبنیات و انواع بستنی و کیک بستنی و نان بستنی و کلیه مواد لبنی، شیر وماست وخامه و سایر محصولات لبنی و پروتئینی و محصولات شیرینی و شکلات ـ بسته بندی انواع خشکبار ـ انواع حبوبات و غلات ـ نان تولید انواع مربا و ترشی کنستانتره میوه ـ تولید غذاهای آماده خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه محصولات غذایی ولبنیات و خشکبار ـ اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. پس از کسب مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل ـ شهرستان ابو زید آباد ـ روستای محمد آباد ـ بعد از ایستگاه هواشناسی ـ پلاک۲ کدپستی ۸۷۴۸۱۱۳۴۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ پنجاه میلیون ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۴/۱۶۱۸۰/۵۳ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک تجارت شعبه ابوزید آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد قندی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۵۰۳۹۷۲۵۱و مسعود قندی به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۸۸۱۲و محمدحسین قندی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۶۲۴۳۱۲۶۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مسعود قندی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس اصلی و علی انصاری به شماره ملی ۱۲۶۰۶۴۴۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۹۱۶۴۶۱۶۹۶۳۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338266
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارشیا تدوین بنا درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۸۳۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات مهندسین مشاور شامل مطالعه، طراحی، نظارت طرح های ساختمانی و تاسیساتی برق و مکانیک و تاسیسات شهری و طرحهای صنعتی و شهر سازی و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار قیطریه خیابان شب تاب بلوک ۴ واحد ۲ کدپستی ۱۹۳۸۹۱۴۱۴۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ بانام می باشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۴۷۳/۰۱۳۹ / ب د مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ بانک دی شعبه چیذر پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای سیامک کریمیان به شماره ملی ۰۰۴۱۷۲۶۸۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فریبرز قبادلو به شماره ملی ۰۰۴۴۷۲۸۹۵۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای شیرزاد جزائری به شماره ملی ۰۰۶۱۸۴۷۶۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی صفاری به شماره ملی ۳۷۱۹۵۷۷۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شد ند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار داد ها، عقود اسلامی، با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی اصغری به شماره ملی ۱۶۳۹۰۸۶۳۷۴ به سمت بازرس اصلی ـ آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۱۵۱۸۶۱۹۴۷۷۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349100
آگهی تغییرات شرکت نوآوران پلاستیک صداقت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - داود ناصری به شماره ملی ۰۰۵۴۴۴۷۲۴۰ و صغری آقاجانی به شماره ملی ۴۳۹۰۶۰۹۷۷۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. - آقای سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پریسا کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۳۳۹۴۱۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۱۲۰۲۳۹۱۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662696
آگهی تغییرات شرکت خاک آشیانه سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۸۱۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیری ورنامخواستی کدملی ۰۰۸۳۰۸۶۴۸۱ بعنوان بازرس اصلی و سیدمرتضی مشهدی کدملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۲۵۱۸۰۲۳۷۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321516
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسین پل آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۴۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین رعدآبادی به کدملی ۵۵۲۹۹۰۴۷۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید اشکان موسوی به کدملی ۰۰۱۲۰۹۸۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدهاشم میرحسینی چاهوکی به کدملی ۰۰۷۷۹۸۶۶۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نرگس خلیلی به شماره ملی ۰۰۱۴۲۰۳۴۹۹ به عنوان بازرس اصلی و سید مرتضی مشهدی به شماره ملی ۶۵۹۹۶۶۲۳۴۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۹۲۷۷۲۷۹۵۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک