مهدی محرابی

آقای مهدی محرابی

کد ملی 0065954483
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 564272
آگهی تاسیس شرکت دژار طرح ایرانیان (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲/۲/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۳۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۶۰۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲/۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه هایEPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج ازکشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از یخچال، روبروی ایستگاه مترو قلهک، ساختمان آ.اس.پ، طبقه۴، واحد۴۶، کدپستی۱۹۴۱۹۳۴۱۸۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۴۳۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606200
آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر صدرابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۶۸۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615096
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتنبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۰۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۴۱۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747986
آگهی تغییرات شرکت اقلیم پی کاویانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۵۱۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۳/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی زمانی به شماره ملی۰۴۹۱۷۴۸۳۰۲و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶ تا تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی زمانی به شماره ملی۰۴۹۱۷۴۸۳۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی۰۰۴۷۳۴۸۸۳۶ به سمت مدیرعامل. ۳ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه قراردادها در شهرداری‌های مناطق۲۲ گانه تهران با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و امضا اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره (آقای مجتبی زمانی) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۵۵۴۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963177
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه قرن (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال میباشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۵۰۰ ریال، اقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۴۹۰ریال، خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۱۰ریال. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای مجتبی اسماعیل پور گنجی به شماره ملی۲۰۶۳۹۱۷۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی۰۰۶۳۱۲۰۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی۰۰۶۳۱۲۰۸۳۶ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۷۰۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987239
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن اقلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۵۰۰ ریال , آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۴۹۰ ریال , خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۱۰ ریال ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهتاب محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای سروش صانعی نیا به شماره ملی۱۸۱۷۲۰۴۹۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای سروش صانعی نیا به شماره ملی۱۸۱۷۲۰۴۹۶۳ به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۳۰۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013962
آگهی تغییرات شرکت پیمان کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۳۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی بشماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره بشماره ملی ۰۰۷۸۶۷۶۳۰۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۶۵۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700025
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کوشا نامور اکسیر درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۵۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۶۷۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ـ تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی ـ عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالاازگمرکات ـ فعالیت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ـ بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از موسسات مالی و اعتباری و بانک ها در داخل و خارج از کشور ـ اخذ و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ـ خرید و فروش و واردات و صادرت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ برپایی همایش ها و سمینارهای تخصصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت محدود مرکز اصلی شرکت : تهران میدان فردوسی بعد از چهارراه کالج ابتدای خ خارک بن بست دوم پلاک ۱ طبقه ۵ واحد ۵ کدپستی ۱۱۳۳۹۳۳۶۱۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۳۰/۸۰۲/۹۳ مورخ ۵/۸/۹۳ نزد بانک سامان شعبه مرکزی ۸۰۲ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : خانم مریم خرمیان به کدملی ۰۴۵۳۳۱۲۸۱۰ به سمت مدیر عامل و آقای حجت عدل پرور به کدملی ۰۶۰۳۳۰۹۴۳۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محرابی به کدملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عدل پرور به کدملی ۰۵۹۰۱۷۶۵۸۷به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : وحید وکیلی ازغندی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۱۶۶۱۸ به عنوان بازرس اصلی . سعید بهرامی به شماره ملی ۰۰۷۸۶۴۱۳۷۳ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۶۶۳۳۷۳۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836564
آگهی تاسیس شرکت توسعه راه استوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۲۹۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۲۰۹۲۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی (پس از اخذ مجوزهای لازم) تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ تهران نارمک خیابان مهرانپور غربی پلاک ۲۸ کدپستی ۱۶۳۴۶۴۳۸۲۹ شعبه ندارد ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۲ـ۵ ـ مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : ۱ـ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483411
آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد مشاوره و طراحی فنی کلیه پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به همراه اجرای پروژه‌های برقی و زیبا سازی و رنگ آمیزی و نصب و اجرای علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای تبلیغاتی و اجرای سازه‌های فلزی و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی. ۲ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625384
آگهی تغییرات شرکت رونیز میلاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۴۹۹۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۹۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا محمدی باهر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۳۸۵۳۹ و خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ و خانم فهیمه کوهستانی به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۵۸۸۱ و آقای شاهمیر حمیدی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۰۱۹۱ تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا محمدی باهر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۳۸۵۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهتاب محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فهیمه کوهستانی به شماره ملی ۰۰۳۴۹۴۵۸۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهمیر حمیدی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۰۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهمیر حمیدی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۰۱۹۱ به سمت مدیر عامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد خ علامه طباطبایی جنوبی ک ۲۴ غربی پ ۳۴ کدپستی ۱۹۹۷۹۴۴۸۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650599
آگهی تاسیس شرکت ایمن طرح آفرین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۲۲۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۳۰۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از خیابان یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ ـ کدپستی ۱۹۴۱۹۳۴۱۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۳ـ۵ــ آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726660
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتن ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۰۴۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ و آقای طالب کرمی شاملو به شماره ملی۵۱۹۹۸۱۷۸۷۶ و آقای احمد سعادتی به شماره ملی۱۰۶۳۵۳۲۷۳۶ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای طالب کرمی شاملو به شماره ملی۵۱۹۹۸۱۷۸۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد سعادتی به شماره ملی۱۰۶۳۵۳۲۷۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد سعادتی به شماره ملی۱۰۶۳۵۳۲۷۳۶ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران لویزان شیان۲ پلاک۲۳ واحد۱ کدپستی۱۶۷۸۶۷۶۷۶۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792110
آگهی تغییرات شرکت ویل پژواک (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۸۱۱۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسن مجیدی فر به شماره ملی۰۰۴۹۰۵۸۸۱۹ و خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ و خانم شادی بالائی طاهری به شماره ملی۰۴۵۲۹۰۲۱۵۰ و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۱۲۶۴ و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی۰۰۸۱۱۸۳۲۵۹ تا تاریخ۱۷/۴/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن مجیدی فر به شماره ملی۰۰۴۹۰۵۸۸۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شادی بالائی طاهری به شماره ملی۰۴۵۲۹۰۲۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی۰۰۶۸۴۰۱۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی۰۰۸۱۱۸۳۲۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملی۴۸۵۹۲۱۶۵۸۱ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، نیاوران نرسیده به دزاشیب جنب رستوران روما پلاک۴۰۸ واحد۶ کدپستی:۱۹۳۵۶۱۳۴۵۶ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۶ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم درسا بیات پور به شماره ملی۲۲۹۸۳۷۸۳۴۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۲۰۰/۱۱ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۵/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914741
آگهی تغییرات شرکت پایا طرح رایمند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000474
آگهی تغییرات شرکت کارشیو بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۹۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۴۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی فرخ به شماره ملی۰۰۵۴۴۷۵۷۵۹ و آقای صادق فرخ به شماره ملی۰۰۵۸۴۶۲۱۷۱ و آقای محمدرضا محسنی تبریزی نژاد به شماره ملی۰۰۴۷۵۶۲۱۷۱ و آقای سعید جلالی به شماره ملی۴۵۹۱۳۵۷۳۸۴ و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی فرخ به شماره ملی۰۰۵۴۴۷۵۷۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق فرخ به شماره ملی۰۰۵۸۴۶۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی تبریزی نژاد به شماره ملی۰۰۴۷۵۶۲۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید جلالی به شماره ملی۴۵۹۱۳۵۷۳۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پانته آ قمریان به شماره ملی۳۸۷۴۷۴۵۱۸۱ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان ابوذر بیست متری ابوذر غربی ۱۲ متری نبش کوچه فرخ پلاک۱۲ واحد۱ کد پستی۱۳۶۶۷۳۷۶۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171529
آگهی تغییرات شرکت آبادگستر هامون (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۱۳۴۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۲ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075092
آگهی تغییرات شرکت پاریز کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد محرابی به کدملی ۰۴۵۱۵۰۷۲۷۴با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهدی محرابی به کدملی ۰۰۶۵۹۵۴۴۸۳با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهتاب محرابی به کدملی ۰۴۵۱۳۶۷۰۳۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد. آقای فرشید پناهی بشماره ملی۱۵۵۲۱۵۹۵۳۱ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای فرهاد پناهی بشماره ملی۱۵۵۲۱۱۲۷۰۵ دارای مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۷۲۵۸۱۵۲۸۷۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک