علی اکبر پازوکی

علی اکبر پازوکی

کد ملی 6589860629
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729022
آگهی تغییرات شرکت فربود تجارت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۵۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۷/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۷۵۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732452
آگهی تصمیمات شرکت سینا شیشه (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۲۰۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. علی اکبر پازوکی به کدملی۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و سید هادی حسینی بافی به کدملی۰۰۵۷۲۴۵۲۶۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۷۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859402
آگهی تغییرات شرکت برج خورشید جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۵۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۸۱۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348867
آگهی تغییرات شرکت جم نظیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۸۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی اکبر پازرکی با ک. م۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن سلطانی با ک. م۲۰۶۰۳۹۱۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین و انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۶۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356581
آگهی تغییرات شرکت نو آوران ارتباطات امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۹۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر پازوکی به شماره ملی۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی به جای آقای محمدحسن ورشوچیان برای بقیه مدت تصدی بازرسان انتخاب گردید. پ۱۷۷۹۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640404
آگهی تصمیمات شرکت دارو شیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۵۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی اکبر پازوکی به کدملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا ابوطالب پورشیشه‌گر به کدملی ۱۳۷۸۹۹۷۹۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9951705
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی شمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۵۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ علی اکبر پازوکی به ش ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ و مهدی بدیعی به ش ملی ۲۰۶۰۳۸۷۲۹۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10042389
آگهی تغییرات شرکت شمس تجارت پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۷۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلام سیم به شماره ملی ۰۳۸۱۰۱۳۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10553909
آگهی تصمیمات شرکت یاتا اکسپرس سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۱۸۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۴۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: علی اکبر پازوکی به کدملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ بسمت بازرس اصلی و لیلا چهاردولی به کدملی ۰۰۶۵۲۶۶۰۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عزت اله عادلیان سدهی به کدملی ۱۱۴۰۹۰۸۷۹۰ و حسین عادلیان سدهی به کدملی ۱۸۱۵۳۴۹۷۱۹ و محمد عادلیان سدهی به کدملی ۱۸۱۵۶۱۳۸۴۱ و حسن بلوری به کدملی ۰۰۴۳۳۳۴۴۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ عزت الله عادلیان سدهی بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و حسین عادلیان سدهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه عملیات مالی و بانکی داخل کشور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و کلیه عملیات مالی و بانکی و قراردادهای خارج از کشور و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629452
آگهی تصمیمات شرکت صنعت خط و پالایش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۶۴۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۹۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ۵/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ بتصویب رسید. علی اکبر پازوکی به کدملی۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ بسمت بازرس اصلی و حسن خمامی به کدملی۲۶۴۹۰۲۳۷۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013285
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری و ماشین سازی چیره سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۷۷۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. علی اکبر پازوکی به ش ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و یوسف مدحی به ش ملی ۱۴۶۵۰۸۴۶۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید هادی حسینی بافی به ش ملی ۰۰۵۷۲۴۵۲۶۶و علیرضا ابوطالب پورشیشه‌گر به ش ملی ۱۳۷۸۹۹۷۹۴۸ و شرکت اینداستریالز اس جی سی خاورمیانه به نمایندگی سید کاظم ستاری پور به ش ملی ۱۳۷۲۶۶۰۱۰۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ سید کاظم ستاری پور به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ابوطالب پورشیشه‌گر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید هادی حسینی بافی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از ۳ نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12748905
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی فروزنده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. - آقای علی اکبر پازوکی بشماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ بسمت بازرس اصلی و خانم یگانه هاشمی بشماره ملی ۱۸۱۸۵۲۸۹۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۲۸۹۲۶۶۶۴۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856804
آگهی تغییرات شرکت سینا ترابر پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود علی حکیم به شماره ملی ۰۴۵۲۷۱۱۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۲۶۴۰۶۳۹۶۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623700
آگهی تغییرات شرکت پترو نیرو صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی اکبر پازوکی به ش ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و شاهرخ خونساری به ش ملی ۰۰۵۰۹۹۹۴۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۰۱۵۶۰۴۳۸۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930799
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع بسته بندی روناک پروتئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: آقای علی اکبر پازوکی به شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نازنین قاسمی ابر به شماره ملی ۰۰۱۲۶۸۱۵۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۲۰۲۱۶۴۳۳۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188524
آگهی تغییرات شرکت ایرمان جوان پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرش گل زاد با شماره ملی ۱۲۸۹۱۳۱۱۹۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای نوید گل زاد با شماره ملی ۱۲۷۰۴۱۳۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و خانم گیتی بهجت نژاد با شماره ملی ۱۲۸۵۴۸۳۶۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر پازوکی با شماره ملی ۶۵۸۹۸۶۰۶۲۹ به سمت بازرس اصلی و وحید صحت نائینی با شماره ملی ۱۲۴۹۴۸۶۰۹۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۶۰۵۵۶۳۴۰۵۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک