محمود نجفی عرب

آقای محمود نجفی عرب

کد ملی 6589686297
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1457776
آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه نوین حکمت شماره ثبت ۱۳۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۱۲/۹۱ و مجوز شماره ۳۴۸۳۹۱ مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید شهاب الدین صدر (کدملی ۰۰۴۳۳۸۷۴۷۰)، آقای غلامحسین نیک نژاد (کدملی ۲۷۲۱۳۱۳۴۴۴)، آقای سید نصراله موسوی زادگان (کدملی ۱۲۸۰۱۹۹۳۵۰)، آقای محمد حسن قدیانی (کدملی ۰۰۴۶۸۵۱۷۴۷)، آقای داود میزانی (کدملی ۴۳۲۲۰۵۴۱۶۱) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره: آقای احمد شیبانی (کدملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹)، آقای احمد رضا جمشیدی (کدملی ۰۳۸۴۰۹۶۲۹۸)، آقای عباس شیبانی (کدملی ۰۰۳۷۸۳۹۸۷۱) به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضای اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر صندوق معتبر می‌باشد. آقای محمود نجفی عرب (کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷) بعنوان بازرس اصلی، آقای سید اکبر حسینی نژاد کدملی ۴۴۴۹۵۰۴۹۵۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. محل موسسه به آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) پلاک ۱۱۹ طبقه ۳ واحد ۱۸ انتقال گردید. پ۱۸۲۶۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1567949
آگهی تغییرات شرکت نان گستر نیکان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۷۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۲۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمود نجفی عرب با کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷، آقای دکتر محمد حسن واصفی با کدملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸، آقای دکتر سید علیرضا حسینی با کدملی ۰۰۴۹۳۶۰۹۸۱، آقای محمد حسن حاتمی هنزا با کدملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷، آقای حسین ولی پور با کدملی ۰۰۴۴۹۱۸۴۴۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۱۸۵۸۱۸۳ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661494
آگهی تغییرات شرکت پخش رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۱۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ بجای اقای محسن قانون بعنوان نماینده شرکت سهامی صنعتی کیمیدارو بشماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸برای باقی مدت تصدی عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۲۲۶۶۸۲۲۸۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716678
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصرریاحی باشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی باشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دین دوست باشماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه باشماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ ومحمود نجفی عرب باشماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷، به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۰۶۶۳۳۹۶۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409540
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با کد ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی بلوچستانی اصل با کد ملی ۰۰۵۴۲۴۰۶۵۴ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد پ۹۳۱۱۰۶۹۳۴۴۲۴۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236091
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کیمیدارو سهامی عام به شماره ثبت۱۰۰۸۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۳/۹۱ محمد هاشمی خواه به کدملی۳۸۷۴۶۲۸۶۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ بسمت عضو هیات مدیره و محمود نجفی عرب به کدملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی صالحی امیری به کدملی۲۰۶۳۴۲۳۱۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی جباری به کدملی۰۴۵۲۰۹۰۸۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289043
آگهی تصمیمات
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۹/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت داروسازی دانا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۴۷۸۷ به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶، که در تاریخ ۶/۶/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه، حساب سود و زیان، سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و سازمان حسابرسی (سهامی خاص) به شماره ۶۸۶۹۲ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱ بسمت بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس به مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: ۱ شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه داروئی تامین ۲ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۳ صندوق بازنشستگی کشوری ۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۵ شرکت داروسازی جابربن حیان به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمود نجفی عرب به کد ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و کدپستی ۱۴۶۷۸۹۶۷۸۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۴۴۰۳ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵ و کدپستی ۱۴۱۴۷۷۱۱۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی موسوی به کد ملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۴۴۸۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۱۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی منتصری به کد ملی ۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷ و کدپستی ۱۹۱۹۹۱۵۷۸۶ به نمایندگی از شرکت داروسازی جابربن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۴۶ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ و کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا معتمدی به کد ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۳۳ و کدپستی ۱۹۹۵۷۶۵۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۹۱۲۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۶۲۳۲ و کدپستی ۱۴۱۸۶۳۵۶۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانگیر ملاکی به کد ملی ۰۰۴۳۲۷۹۲۹۵ و کدپستی ۱۹۳۱۷۳۵۱۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و کدپستی ۱۵۱۳۸۱۶۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در بیست و سه بند به تصویب هیئت مدیره رسید. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10540455
آگهی تغییرات شرکت پلاسماگستر پارس سهامی خاص بشماره ثبت۳۹۵۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن کرجالیان چایجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرین پلاسما طب سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین خندان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بیو دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد شاه بختی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جواهری محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا قربانی سینی به شماره ملی۰۰۴۷۸۳۸۳۲۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱. در تاریخ۵/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002823
آگهی تغییرات شرکت داروسازی شهید قاضی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۲۳۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت ۶۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ محمد هادی فرجو به کدملی ۰۰۵۰۰۸۷۵۶۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ سید مهدی موسوی به کدملی ۱۲۸۰۸۱۵۵۷۴ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت داروئی ره آورد تامین به شماره ثبت ۲۳۳۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ دکتر رامین رادمنش به کدملی ۰۰۷۰۹۷۵۹۴۹ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره نماینده شرکت لابراتوارهای رازک به شماره ثبت ۹۵۹۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۵۴۱۰ ابوالفضل باباپور به کدملی ۵۶۷۹۸۷۲۲۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل با فسخ و اقاله آن در مورد خرید مواد اولیه و بسته بندی و فروش محصول و ضایعات و معاوضه اموال منقول با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت. مبادرت و اقدام به ثبت هر گونه اختراع، علائم تجاری و حق کسب و پیشه (سر قفلی). اخذ و تحصیل هر گونه اعتبار و تسهیلات مالی از بانکها و موسسات اعتباری مورد تائید سیستم بانکی با هر مدت و هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. بدون در رهن گذاشتن اموال شرکت. طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی یا خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی و داشتن اختیارات کامل و تأمین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضائی یا اسناد رسمی و اخذ محکوم به مطالبات شرکت از محکومین و بدهکاران و استرداد دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی جهت تصویب هیئت مدیره. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و مأموران شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی با رعایت ضوابط مربوطه. عزل و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب در بانکهای داخلی و خارجی، واریز وجه و برداشت از حساب مفتوحه در رابطه با انجام فعالیتهای مربوط به شرکت با رعایت امضا یا امضاهای مجاز. تهیه و تنظیم و ارائه بودجه‌های پیشنهادی برای اداره شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون اعم از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت امضاء یا امضاهای مجاز برای انجام امور شرکت. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر به رای صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آن برای انجام امور شرکت. پیشنهاد خرید وفروش اوراق مشارکت خرید سهام شرکتها با تصویب هیئت مدیره خواهد بود. پیشنهاد نمودار و ساختار سازمانی کلان شرکت تا سطح مدیران اجرائی و وظایف و شرح شغل هر یک از معاونین و مدیران شرکت به هیئت مدیره و تصویب ساختار سایر سطوح و وظایف و شرح شغل سایر کارکنان و ماموران شرکت. انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و تعیین دستور جلسه آنها. ش۹۵۰۶۱۴۴۷۷۲۹۷۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201309
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به ریاست هیات مدیره، آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمطلب مرادی با شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تا پایان دوره مدیریت انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۹۳۰۲۱۷۵۱۲۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521906
آگهی تغییرات شرکت داروسازی دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد خارزی به کدملی ۱۳۷۵۶۴۷۱۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری شفادارو (سهامی خاص) به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمود نجفی عرب به کدملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۲۳۴ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۱۷۸۰به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا فرقانی به کدملی ۰۶۰۲۳۰۸۵۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شماره ثبت۱۴۹۹۹۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میرعلی سیدباقری به کدملی ۱۳۷۰۶۴۸۱۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی عام) به شماره ثبت۷۶۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۳۹۹۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهران کرامتی به کدملی ۱۸۱۸۴۳۶۰۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۲۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۴۲۸۸۳۱۹۵۶۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657905
آگهی تغییرات شرکت پا لایش دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیات مدیره، اقای محمود نجفی عرب با شماره ملی۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای شهاب خورسند با شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد. پ۹۶۰۷۲۳۲۰۶۹۱۸۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709861
آگهی تغییرات شرکت بهستان بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: «آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی با شماره ملی ۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقایان: امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ سیدعبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۰۰۲ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و امین بلاغی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۲۴۸۴۸۲۵۶۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741156
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه زارع کمالی مسلک با شماره ملی ۲۷۲۱۸۵۲۹۳۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ و آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و آقای امیراحمد سالاریان با شماره ملی ۲۲۲۹۷۹۱۸۳۴ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۲۵۰۲۱۳۲۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۴۹۸۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۶۶۵۲۹۲۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196489
آگهی تغییرات شرکت کیان هلث دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۱۴۳۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ریاحی به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ و سید احمد کاخکی به شماره ملی ۹۳۰۵۸۳۰۴۳ و عبدالرضا نوروزی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۵۱۳۰۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۱۷۵۱۵۴۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262095
آگهی تغییرات شرکت داروسازی امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت تولید ایستگاهی نیرو ویژه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۶۲ به نمایندگی آقای محمود بانکی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۲۶۴۱۱ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت پردازش اطلاعات یگانه امروز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۹۴۰ به نمایندگی سید محمد سادات به شماره ملی ۱۲۸۱۷۴۳۰۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت طرح توسعه کوثر امین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۶۸۴ به نمایندگی آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. در سمت سایر اعضا و حق امضا تغییری حاصل نگردید. ش۹۷۰۷۲۴۵۱۳۷۸۵۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک