محسن دهقان

محسن دهقان

کد ملی 0065687949
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1041680
آگهی تصمیمات شرکت اتحاد منش اراک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۷۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به کد ملی ۱۰۱۰۳۸۷۵۴۹۰ بسمت بازرس اصلی و محسن دهقانی تفتی به کد ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد معصومی به کد ملی ۰۵۳۲۴۷۸۳۸۱ محمد معصومی به کد ملی ۰۵۳۰۷۳۰۹۵۲ اعظم معصومی به کد ملی ۰۵۳۳۳۸۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ محمد معصومی بسمت رئیس هیئت مدیره، اعظم معصومی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، جواد معصومی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۸۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059222
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور سد آزما تیوا سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۹۳۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۱۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محسن دهقانی تفتی به ک م ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت بازرس اصلی و جواد دهقانی تفتی به ک م ۰۰۷۱۹۷۲۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد اشراقی به ک م ۰۳۸۳۶۰۸۱۲۰ و سیدمحمود رضوی ۰۳۸۰۷۶۴۲۳۷ و فرهاد مصباح ایراندوست ۰۰۳۰۱۴۵۷۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۲ محمد اشراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد مصباح ایراندوست بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد اشراقی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۷۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443411
آگهی تغییرات شرکت عمران فجر صادق سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۹۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۵۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم دهقان منشادی شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۲۵۹۱ آقای ابوالفضل دهقان منشادی شماره ملی ۰۰۷۹۹۱۸۳۶۰ خانم مریم میرزائی شماره ملی ۰۰۵۷۶۷۹۳۶۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس بشماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ بعنوان بازرس اصلی و محسن دهقانی تفتی بشماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۲۱۴۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9392458
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع تسمه و رول آهین پی بند درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۷۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۹۰۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات و تولید و توزیع کلیه کالاهای بازرگانی اخذ وام و اعتبارات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعبه و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره در زمینه فنی اقتصادی و مدیریتی و بازرگانی به شرکتها و موسسات مشارکت در طرحهای تولیدی خدماتی بازرگانی در قالبهای قراردادی و یا ایجاد شرکتهای تجارتی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جذب سرمایه های خارجی بمنظور سرمایه گذاری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام بهره گیری از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی از کلیه گمرکات کشور شرکت در هرگونه فعالیت مجاز که در رابطه با موضوعات مرتبط شرکت سوددهی داشته باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ۱۵ خرداد ـ خیابان پامنار ـ روبروی منار پلاک ۲۱۴ کد پستی ۱۱۱۷۶۳۳۳۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۰ ـ ۱۰۶۹ مورخ ۲/۹/۹۳ نزد بانک پارسیان شعبه ایستگاه داریوش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اومیت تولگا گوکچن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد فراگیر ملی به شماره ۷۷۲۲۷۱۸۹ و مرتضی محمدخانی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به ش م ۰۳۸۲۷۰۷۶۵۶ و مهدی محترمی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۸۶۰۳۲۵۸۸۲ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاء و همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس سلیمانی راد به شماره ملی ۰۰۵۲۱۴۴۹۱۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۳۱۰۲۸۹۳۱۴۵۶۵۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10565058
آگهی تغییرات شرکت صنعت کاغذ پیروز پاسارگاد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۱۷۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سی هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود ابراهیمی حصاری به شماره ملی ۰۴۶۴۲۵۵۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا ابراهیمی حصاری به شماره ملی ۰۰۳۱۸۰۴۸۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیمی حصاری به شماره ملی ۰۰۳۷۲۰۳۱۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیمی حصاری به شماره ملی ۰۰۳۷۲۰۳۱۶۹ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۱ آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا سلطانی به شماره ملی ۰۰۷۶۲۷۱۵۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625840
آگهی تغییرات شرکت معدنی آریا سلولز اسپوتا سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۴۰۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ و خانم فهیمه دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۹۸۵۵ و آقای جواد دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۷۲۲۳۴ تا تاریخ ۹/۵/۱۳۹۳ در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11054397
آگهی تصمیمات شرکت برج پیمان ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۳۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۸۹ واصل گردید: محسن دهقان کدملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت بازرس اصلی و شیلا تدین کدملی ۴۵۳۳۳۸۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: احمد دهقانی کدملی ۰۳۸۴۳۹۴۸۴۸ آرش دهقانی کدملی ۰۰۷۰۳۱۱۵۰۱ زهرا خلجی کدملی ۰۳۸۴۴۴۲۱۸۸ انتخاب گردیدند. نشانی شرکت به تهران خ آفریقا تقاطع دستگردی طبقه چهارم بانک سامان واحد ۹ کدپستی ۱۹۱۷۷۱۳۱۳۱ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۷ نفر خواهدبود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ احمد دهقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زهرا خلجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش دهقانی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس اختر آفتاب درتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۶۷۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۷۹۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات و افتتاح حسابهای ارزی و ریالی در نزد کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ارائه خدمات مشاوره در زمینه فنی و اقتصادی و مدیریتی و بازرگانی به شرکت ها و موسسات و مشارکت در طرح های تولیدی خدماتی بازرگانی در قالبهای قراردادی و یا با انعقاد قراردادبا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جذب سرمایه های خارجی به منظور سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و تجاری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت سرمایه گذاری در واحد های اقتصادی افتتاح حساب های ارزی و ریالی نزد بانکها. تبصره ۱: در انجام کلیه کارهای موضوع این ماده شرکت می تواند مستقلا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اعم از ایرانی و غیر ایرانی اقدام نماید. تبصره ۲: کلیه فعالیتهای موضوع شرکت می تو اند در داخل یا خارج کشور انجام پذیرد. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین پلاک ۲۲ طبقه ۴ واحد ۸ کد پستی ۱۵۱۳۹۱۴۵۶۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۹۳/۷۱۴/۳ مورخ ۵/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان فاطمی ۷۶۳ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه دباغ منش به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی ۲۲۹۱۶۱۱۲۱۶ سید محمد حسین ارجائی نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی ۲۳۰۰۶۱۵۹۲۴ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ابراهیم مرادی سرشت به شماره ملی ۰۰۴۶۹۲۰۴۲۰ به عنوان بازرس اصلی. محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۱۱۷۵۸۲۵۰۵۱۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821271
آگهی تغییرات شرکت برق و الکترونیک پرتو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۷۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی قورچیان به شماره ملی ۵۰۸۹۴۲۷۴۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۳۰۸۹۸۶۱۱۳۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839495
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا اندیشان آویتا درتاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۰۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۳۰۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خدمات فنی و مهندسی، مشاوره مدیریت، طرح و اجرای کلیه پروژه های نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه به صورت غیر فرهنگی و غیر هنری، انجام امور انفورماتیکی و ارائه خدمات اینترنت، بازاریابی تجارت الکترونیک بصورت غیر هرمی و غیر شبکه ای انواع کالاها در جهت رشد بازارهای هدف خارجی برای صادرات محصولات و خدمات وابسته، فعالیت در زمینه ی مهندسی رایانه، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه ـ قطعات و ملزومات رایانه ای و ارائه خدمات پشتیبانی فنی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای غیر فرهنگی و غیر هنری، احداث و بهره برداری واحدهای تولید نرم افزار و سخت افزار غیر فرهنگی و غیر هنری، مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، مشاوره و مدیریت فروش و صادرات و انجام مطالعات و بررسی های لازم اقتصادی و تهیه طرح های توجیهی واحد های تولید سخت افزار و نرم افزارهای غیر فرهنگی و غیر هنری، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در خارج و داخل کشور، ایجاد و برپایی نمایشگاهها و سمینارها در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات بخش دولتی و خصوصی ـ ایجاد شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری در خصوص موضوع فعالیت شرکت و هرگونه فعالیتی که در حوزه ی ساخت سخت افزار و نرم افزارهای غیر فرهنگی و غیر هنری و هر گونه فعالیت دیگر در رابطه با موضوع شرکت درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سعادت آباد، خیابان سرو غربی بین کاج و شهرداری پلاک ۳۳ طبقه ۲ واحد ۱۱ کدپستی ۱۹۹۸۷۵۷۳۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/۹۵,۱۳۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ نزد بانک گردشگری شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا غفرآللهی ش.م ۴۵۹۱۱۸۵۵۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رضا تقی زاده ش.م ۴۲۶۹۸۵۹۸۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حامد کاظمی ش.م ۰۰۸۱۸۴۸۹۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیرعامل به تنهایی و با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ابوالحسن غلام شاهی به شماره ملی ۰۳۸۳۳۵۳۴۵۹ به عنوان بازرس اصلی. محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۱۹۷۰۴۸۵۱۳۲۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955450
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود توسعه صنایع غذایی آریا ریونیز در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۴۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۶۶۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی در زمینه خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه امور و مراحل مربوط به ثبت سفارش امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرک ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت ـ تهیه، تولید، فرآوری، انجماد، بسته بندی، توزیع و پخش، کلیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی، دام و طیور و ـ احداث کارخانه در زمینه کلیه کالاهای اساسی غذایی ـ آشامیدنی ـ شیرینی ـ شکلات و کنسروجات ـ حبوبات و ادویه جات. اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی ها از شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران مرزداران ـ خیابان ابراهیمی ـ بلوار خرم رودی غربی ـ پلاک ۴۶ کدپستی: ۱۴۶۳۶۹۳۹۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل می باشد: مسعود سالاریان ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محسن دهقانی تفتی ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مسعود سالاریان کدملی ۰۰۷۸۴۷۸۶۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن دهقانی تفتی کدملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۸۳۲۴۲۰۴۴۵۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186374
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ابنیه و راهبردی باتیس نفیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۵۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۵۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دهقانی تفتی کدملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به میزان ۹۹۹۹۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد آقای ابراهیم مرادی سرشت کدملی ۰۰۴۶۹۲۰۴۲۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به میزان۱۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرح فوق اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ناصر دراقی ۰۰۵۴۸۴۶۵۰۱ دارای ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال احسن مرادی ۳۸۳۹۱۷۹۵۵۶ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۹۲۱۷۴۵۶۵۰۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231776
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهین رایان اسپوتا درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۵۱۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع : خدمات فنی و مهندسی ، مشاوره و مدیریت ، طرح و اجرای کلیه پروژه های نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه به صورت غیرفرهنگی و غیرهنری ، انجام امور انفورماتیکی و ارائه خدمات اینترنت ، بازاریابی تجارت الکترونیک بصورت غیرهرمی و غیرشبکه ای انواع کالاها در جهت رشد بازارهای هدف خارجی برای صادرات محصولات و خدمات وابسته ، فعالیت در زمینه ی مهندسی رایانه ، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی از جمله تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه ـ قطعات و ملزومات رایانه ای و ارائه خدمات پشتیبانی فنی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری ، احداث و بهره برداری واحدهای تولید نرم افزار و سخت افزار غیرفرهنگی و غیرهنری ، مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ، مشاوره و مدیریت فروش و صادرات و انجام مطالعات و بررسی های لازم اقتصادی و تهیه طرح های توجیهی واحد های تولید سخت افزار و نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری ، اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در خارج و داخل کشور ، ایجاد و برپایی نمایشگاهها و سمینارها در خصوص موضوع فعالیت شرکت ، شرکت در مزایدات و مناقصات بخش دولتی و خصوصی _ ایجاد شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری در خصوص موضوع فعالیت شرکت و هرگونه فعالیتی که در حوزه ی ساخت سخت افزار و نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری و هر گونه فعالیت دیگر در رابطه با موضوع شرکت.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : مرزداران خیابان ابراهیمی بلوار خرم رودی غربی پلاک ۴۶ کدپستی ۱۴۶۳۶۹۳۹۵۱ سرمایه شرکت : ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای محسن دهقانی تفتی دارنده ۹۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای مسعود سالاریان دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مسعود سالاریان ۰۰۷۸۴۷۸۶۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن دهقانی تفتی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات وقراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۱۰۱۱۶۵۳۹۹۴۱۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666931
آگهی تغییرات شرکت صنایع شکلات شیرین به به اورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار داده شد. آقای محسن دهقانی تفتی به کد ملی۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو زارع به کد ملی ۰۰۴۰۷۲۸۳۵۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم طاهره عسگری به کد ملی ۴۰۳۰۴۷۴۵۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی طاهری به کد ملی۳۸۶۰۴۸۶۲۹۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۶۴۳۵۸۴۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668261
آگهی تغییرات شرکت اکسدانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ش م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن دهقانی تفتی کدملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۲۹۲۵۷۱۲۶۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983804
آگهی تغییرات شرکت پارس سیمین پوشش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت به قرار ذیل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند: علی رضا دیانی ۰۰۴۲۷۱۳۹۰۰ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت هیئت مدیره و فریبا بیدقی اسکوئی ۱۳۷۹۹۹۷۲۹۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۱۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت ۱ سال مالی انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور از قبیل چک. سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اسناد اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۸۹۱۵۳۷۳۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مقوای آریا سپید سلولز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضا دیانی ۰۰۴۲۷۱۳۹۰۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و فریبا بیدقی اسکوئی ۱۳۷۹۹۹۷۲۹۱ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۱۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور از قبیل چک. سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اسناد اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۸۳۵۶۹۴۰۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038849
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی باستان اقتصاد شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۶۴۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت شدند: داریوش کریمیان کدملی ۰۰۵۰۱۴۱۳۵۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر علی نوری کدملی ۰۹۴۴۶۴۵۶۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و امضای کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای محسن دهقانی تفتی با ش. م ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی سرشت با ش. م ۰۰۴۶۹۲۰۴۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۲۳۰۸۸۴۳۵۵۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14038876
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارمغان تجارت هکمتانه درتاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۴۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۱۳۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: خرید و فروش و واردات و صادرات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و ترخیص کالا در رابطه با موضوع فعالیت شرکت از بنادر و گمرکات کشور ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت طبق قوانین و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم،صادرات و ورادات کلیه اقلام مجاز بازرگانی به خصوص لوازم و تجهیزات پزشکی ـ آزمایشگاهی ـ دندان پزشکی ـ مواد شیمیایی مجاز ـ مواد آرایشی و بهداشتی ـ دارو و مواد اولیه داروئی ـ مکمل های غذایی ـ ساخت و بسته بندی دارو و مکمل های غذایی ـ مواد آرایشی و بهداشتی ـ تهیه و توزیع و مواد بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی ـ خرید و فروش دارو و مواد اولیه دارویی و ایجاد کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی و غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد شعب ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ مشارکت وسرمایه گذاری در سایر شرکت ها ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ صادرات و واردات مواد غذایی ـ چاپ لیبل و برچسب اصالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ الوند ـ خیابان سیاوش ـ خیابان سی و هفتم ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۶۸۳۳۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۴۴۵۲ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه میرداماد با کد ۴۳۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد حسینخانی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۶۲۵۰۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدمحسن ارجائی به شماره ملی ۲۳۰۰۲۳۱۹۹۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد حسین ارجائی به شماره ملی ۲۳۰۰۶۱۵۹۲۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم مرادی سرشت به شماره ملی ۰۰۴۶۹۲۰۴۲۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار قانون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۲۳۰۷۸۵۷۴۸۸۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی ماربین اقتصاد ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۵۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن دهقانی تفتی با کدملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۱۴۴۹۴۴۷۰۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223630
آگهی تغییرات مشاورین حقوقی صلح جویان ایستاتیس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله بزرگراه نواب صفوی خیابان آذربایجان بزرگراه نواب صفوی پلاک ۵۱۲ ساختمان تجاری اداری شهاب ۲ طبقه چهارم واحد ۲۴۳ کدپستی ۱۳۴۶۹۵۵۴۱۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. غلامحسین نقدی زاده ورزقانی کدملی ۰۰۵۷۵۵۶۶۳۶ با واریز ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. محمدرضا شیخ الاسلامی کدملی ۱۵۳۲۵۶۳۶۹۸ با واریز ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد: محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ دارای ۹۹۰۰۰۰ ریال زهرا سلطانی به شماره ملی ۰۰۷۶۲۷۱۵۹۵ دارای ۱۰۰۰۰ ریال غلامحسین نقدی زاده ورزقانی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۶۶۳۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال محمدرضا شیخ الاسلامی به شماره ملی ۱۵۳۲۵۶۳۶۹۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۶۲۷۲۸۵۸۵۹۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278212
آگهی تغییرات زیبائی چهره سازان پریدخت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۵۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۱۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزانه دهقانی تفتی با پرداخت ۹۸۹۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تامیزان ۹۹۹۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. مریم یزدانی به شماره ملی۰۰۱۹۹۲۵۸۷۵ با واریز ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه خود را در ردیف شرکاء قرار داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۹۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح شد. آدرس دفتر مرکزی از نشانی قبلی به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان مروارید، بلوار سرو غربی، پلاک ۳۵، طبقه سوم، واحد ۲۲به کد پستی ۱۹۹۸۷۵۷۸۴۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضا هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه به این شرح در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل است: خانم فرشته عرب محمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۱۸۴۹۹ دارای۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خانم فهیمه دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۹۸۵۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۹۴۷۴ دارای ۹۹۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ دارای ۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم یزدانی به شماره ملی۰۰۱۹۹۲۵۸۷۵ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۸۰۲۳۲۶۲۱۸۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349179
آگهی تغییرات مشاورین امید جوانان آسیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ رضوان به شماره ملی ۴۲۰۹۶۹۴۱۶۹ با دریافت ۱۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بلوارمعلم، خیابان گلستان، بلوار معلم، پلاک ۱۴۹، مجتمع قائم دو، طبقه پنجم، واحد ۱۸ به کدپستی: ۱۳۷۴۱۱۵۸۴۶تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیات مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: محسن دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۰۶۵۶۸۷۹۴۹ دارای مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه زهرا سلطانی به شماره ملی ۰۰۷۶۲۷۱۵۹۵ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه فاطمه دهقانی تفتی به شماره ملی ۰۱۵۱۵۱۲۲۵۶دارای مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۹۱۸۶۱۰۹۷۶۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک