نوید جرگه

آقای نوید جرگه

کد ملی 0065457145
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1248140
آگهی تاسیس شرکت مهندسین مشاور اشل عمران آزما (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۵۴۴
در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ تحت شماره ۵۴۴ این اداره به ثبت رسیده وخلاصه شرکتنامه بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت ساخت و اجرا مدیریت طراحی و احداث ساختمان وشهرک سازی پل سازی راه سازی انجام کلیه پروژه های حقیقی و حقوقی مدیریت اجرای انتقال فناوریهای نوین ساختمانی خرید و فروش زمین و ساختمان ابنیه مصالح ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای خصوصی و دولتی و سازمانهای داخلی و خارجی انجام هر گونه عملیات و معاملات مرتبط با موضوع شرکت (پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مرکز اصلی شرکت: پردیس مجتمع تجاری گلستان واحد ۲۰۹ کدپستی ۱۶۵۸۱۴۹۵۴۳ ۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال که مدیرعامل اقرار به دریافت آن نموده است. ۴ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: ۱ـ آقای سید امیر علی زاهدشکرآبی به کدملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ۲ـ آقای نوید جرگه به کدملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۴۱۵۰۸ اداره ثبت اسناد و املاک بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417322
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل دژ ایستا مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۳۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکربی شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل کاظمی شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۵۱۹۷ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید ازانی بشماره ملی ۰۰۵۶۹۷۲۸۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد امین عبدی مطلق بشماره ملی ۰۰۸۱۱۲۶۹۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۲ مقرر گردید شعبه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان نهم، پلاک ۴۱، طبقه اول، واحد ۲ تاسیس و آقای فولاد بشماره ملی ۲۲۹۵۱۶۲۴۳۲ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۳ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیر عامل یا رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۰۹۱۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422663
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شهرسازان اشل مسئولیت محدود به شماره ۵۸۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ تعداد اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳۰ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. ۲ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس فولاد به شماره ملی ۲۲۹۵۱۶۲۴۳۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و خانم آزاده حسنی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۴۰۸۲۸ و آقای احمد سلیمی فر به شماره ملی ۰۰۵۵۴۴۷۲۸۷ و آقای رضا علائی به شماره ملی ۰۰۳۸۹۴۲۲۲۴ و آقای احمد نورانی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۲۴۶۹۷ و خانم نیلوفر نیک سار به شماره ملی ۰۰۷۰۷۴۶۶۹۹ و خانم آسیه نعیمی خراسانی زاده به شماره ملی ۰۰۸۲۰۹۶۱۱۲ و آقای سید عبدالوهاب بنی هاشمیان به شماره ملی ۲۲۷۹۶۰۲۹۸۹ و آقای محسن صرافی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۹۰۶۶۲ و آقای یحیی حاج ابن علی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۳۲۶۷۷ و خانم مریم شانه جانی به شماره ملی ۰۰۷۴۳۲۰۳۹۴ و خانم لیلا احدی به شماره ملی ۱۵۳۲۷۰۰۶۲۸ و آقای بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۹۴۴۹۵ و آقای مرتضی آقا حسن کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۶۱۸۱ و آقای حجت سلطان محمدی به شماره ملی ۰۰۵۸۰۱۱۹۳۵ و آقای مصطفی سلیمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۲۱۳۲ و آقای پرویز مرادی پور به شماره ملی ۵۹۲۹۶۸۴۲۲۷ و آقای محمد روستا به شماره ملی ۶۸۳۹۸۸۹۹۸۱ و آقای مهدی فرخیان فیروزی به شماره ملی ۴۱۸۹۶۷۷۷۰۱ و آقای رضا فاضلی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۲۳۲۰۱ و آقای خسرو رضی پرچیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۴۲۳۸۱۹ و آقای رضا قنادزاده کرمانی پور به شماره ملی ۰۰۶۳۰۸۳۷۷۹ و آقای حجت حاجیان به شماره ملی ۰۰۶۶۷۲۹۸۶۶ و آقای علیرضا اله مرادی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۴۷۰۷۳ و آقای فرزاد قدیرلی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۳۲۸۱ و آقای هومن همتیان به شماره ملی ۰۰۶۳۶۴۶۹۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران بوستان نهم پلاک ۴۱ طبقه ۴ واحد ۷ تاسیس و آقای جواد صارمی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۷۷۹۱۷ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۴ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۱۱۷۹۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423747
آگهی تغییرات شرکت اشل طرح گیتی با مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ که با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد صارمی بشماره ملی ۶۱۳۹۷۷۷۹۱۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین تیموری بشماره ملی ۰۰۵۴۱۸۳۵۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس هدایتی بشماره ملی ۰۰۶۹۴۷۳۶۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ اعضا هیئت مدیره از ۲ نفر به ۵ نفر تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۳ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها و اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۱۲۵۷۵ رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519919
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اجرا اشل پدیده سازان مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۴۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۰۹۸۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سهیلی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۹۹۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد طالبی به شماره ملی ۳۹۹۰۵۸۵۴۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ در نتیجه اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ۳ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۴۸۷۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املا ک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533981
آگهی تغییرات شرکت اشل سازه بتن مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۸۵۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره از تعداد ۲ نفر به ۴ نفر بشرح ذیل تغییر یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقایان سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره و جلیل سیه بازی بشماره ملی ۰۰۶۲۹۳۴۴۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هومن همتیان بشماره ملی ۰۰۶۳۶۴۶۹۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ مقرر گردید شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان پاسداران خیابان بوستان هفتم شرقی پلاک ۱۰ واحد ۲ تاسیس و آقای محمد روستا بشماره ملی ۶۸۳۹۸۸۹۹۸۱ بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۴ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۵۲۱۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623283
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت نو مسئولیت محدود شماره ثبت ۵۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۳۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره به تاریخ ۱۹/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سعید اسدیان بشماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ۲ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی بشماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۹۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال افزایش داد. ۳ آقای نوید جرگه بشماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ با دریافت تمام سهم الشرکه خود بمبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ سمتی در شرکت ندارد. ۴ در نتیجه مدیرعامل اقرار به دریافت مبلغ فوق نموده است. ۵ آقای سید امیر علی زاهد شکرابی شماره ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز حیدری باطنی بشماره ملی ۲۷۳۹۰۸۸۹۹۱ بسمت مدیرعامل و آقای سعید اسدیان بشماره ملی ۰۴۵۳۷۶۴۷۰۳ و آقای حسن سعیدی بشماره ملی ۰۰۵۲۵۶۲۲۷۱ و خانم مهری شیخ زین الدین بشماره ملی ۰۰۴۲۶۲۴۸۷۸ و آقای حسین جاوید بشماره ملی ۰۹۴۳۳۶۵۳۸۴ و آقای مهدی محمد حسنی بشماره ملی ۰۰۶۴۳۸۵۷۰۱ و آقای حسن وزیری بشماره ملی ۴۵۷۹۵۴۵۰۰۱ و آقای محسن شاملو بشماره ملی ۰۵۳۳۰۳۵۶۶۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی مدارک و اسناد فنی و مهندسی با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۸۴۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667461
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل امیر پارسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و آقای سید محمد سجاد به شماره ملی ۰۰۵۱۳۲۹۶۴۶ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید امیر علی زاهدشکرابی به شماره ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نوید جرگه به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد سجاد به شماره ملی۰۰۵۱۳۲۹۶۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039449
آگهی تاسیس شرکت مهندسین مشاور اشل ریحان پارسا (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۰ تحت شماره۴۱۲۱۲۸ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۳۲۶ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خدمات مطالعه و بررسی طرحها، نظارت بر پروژه‌های عمرانی و صنعتی، مقاطعه‌کاری، انجام کلیه امور ساختمانی، تاسیساتی، شهرسازی، راه‌سازی، بنادر و اسکله‌سازی، پل‌سازی و برق و خطوط انتقال نیروگاهها، مکانیک، خاک، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، لوله‌کشی آب و فاضلاب و کانال‌کشی و تصفیه‌خانه‌ها تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره و ساخت و بهره‌برداری و نقشه‌کشی و امکان‌سنجی و نظارت فنی کلیه سازه‌های صنعتی و کشاورزی و شهری و روستایی و هرگونه امور بازرگانی که به نحوی از انحاء مرتبط به امور شرکت اعم از صادرات و واردات کالاهای مجاز و مشارکت با کلیه بانکها و موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی از هرنوع و در هر موردی که باشد و عقد قرارداد با آنان وفق مقررات جاری کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، شمیرانات، لواسانات، بلوار امام‌خمینی، روبروی بانک ملت، پ۸۴۴ ط بالای همکف روبروی دفتر اسناد شماره یک، کدپستی:۳۳۴۱۶۵۸۷۸۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای سید علی باطنی به شماره ملی۱۲۸۱۶۴۰۱۴۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای علیرضا صادقی‌آزاد به شماره ملی۰۰۶۸۵۴۸۶۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ خانم ریحانه‌سادات باطنی به شماره ملی۰۰۸۱۵۸۰۴۸۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای نوید جرگه به شماره ملی۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره‌ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای سید امیرعلی زاهدشکرابی به شماره‌ملی۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034512
آگهی تغییرات شرکت اشل نقش آفرینان برتر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۲۴۱۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیر علی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و آقای حاج محمد قاضیانی به شماره ملی ۲۲۳۹۷۰۵۴۹۳ و آقای محمد مهدی زینلی به شماره ملی ۱۰۶۲۶۲۶۱۱۷ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۴۵۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۲۵۳۹۶۲۹۸۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767624
آگهی تغییرات شرکت اشل خشت برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۵۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و حسن محجوبی ازغندی به شماره ملی ۵۳۱۹۹۲۲۵۷۴ (خارج از شرکا) و مسعود فیض جویندگان به شماره ملی ۴۳۲۱۹۱۱۶۶۴ (خارج از شرکا) و داود رحیمی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۶۵۵۶۱ (خارج از شرکا) و افشین عزیزی فر به شماره ملی ۰۰۶۷۷۳۶۵۴۸ (خارج از شرکا) و علیرضا شهامت نژاد به شماره ملی ۰۰۶۸۲۰۰۹۹۴ (خارج از شرکا) و محمد حسین نائی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۰۰۳۳۹ (خارج از شرکا) و حسین اسپرنیا به شماره ملی ۰۰۴۲۱۹۴۶۲۸ (خارج از شرکا) و خانم مریم بزرگی به شماره ملی ۰۳۲۲۱۴۲۷۷۶ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۰۷۶۳۵۵۶۸۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283745
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۹۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و محسن بینش به شماره ملی ۰۰۴۲۹۰۰۱۹۰ و محسن اصلاح چی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۴۴۴۹۵ و حمید رضائی به شماره ملی ۲۷۰۹۷۸۵۵۰۱ و محمد عالم زاده به شماره ملی ۰۰۴۵۶۷۲۵۳۹ و علیرضا دهقان پور فراشاء به شماره ملی۰۰۶۱۲۴۱۳۸۵ و محمد هاشم بیاتی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۶۵۸۴۳ ومهرداد تاجیک به شماره ملی ۰۰۷۶۰۵۵۸۹۲ و مجید بنی اسدی به شماره ملی۰۰۶۹۸۲۹۱۹۵به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۱۱۶۸۲۷۸۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353271
آگهی تغییرات شرکت عمران آزما لواسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیات مدیره و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و حسین حاجی قاسم شهریاری به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۹۳۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شهریار کریمی به شماره ملی ۰۵۳۲۰۵۵۸۰۲به سمت عضو هیات مدیره و ناصر بیک زاده پسیان به شماره ملی ۰۰۵۵۹۸۰۶۷۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و تمامی نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیر اداری، اسناد فنی و مهندسی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۳۵۹۴۷۶۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531002
آگهی تغییرات شرکت خلاقان برتر امیر پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۱۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶: - آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹/۲۹ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۹۰۰٫۰۰۰ ریال به ۰۰۰/۹۹۰۰/۹۹۹/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای سیدامیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ دارای۰۰۰/۹۰۰/۹۹۹/۲۹ریال سهم الشرکه وآقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ دارای ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۵۰۴۱۱۸۴۹۷۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574528
آگهی تغییرات شرکت سازه پایدار قرن آینده نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶: سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و سیدحسام نکته دان اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۸۲۶۶۷ (خارج از شرکاء) ومحمدرضا نوروز پورشیرازی به شماره ملی ۲۲۹۵۸۰۹۲۱۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۱۶۳۵۲۳۳۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673134
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اشل آبادگران نو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۱۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید امیرعلی زاهد شکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید فردوسی زاده نائینی به شماره ملی۰۴۹۱۵۳۴۸۷۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره، فرهاد شکری به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۶۹۹۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره، بهزاد فتاحی کسلانی به شماره ملی ۴۲۱۸۴۹۴۴۹۵ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین برهانی سبزوار به شماره ملی ۵۷۳۹۷۲۵۵۵۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها، اوراق، مدارک و مکاتبات اداری و غیراداری، اسناد فنی و مهندسی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۰۱۳۸۵۴۴۸۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812797
آگهی تغییرات شرکت نقش آفرینان ایلیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶: آقای سیدامیرعلی زاهدشکرابی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۱۸۱۳۸ و آقای نوید جرگه به شماره ملی ۰۰۶۵۴۵۷۱۴۵ و آقای شهرام شیروی به شماره ملی ۱۷۵۳۶۲۴۸۲۷ (خارج از شرکاء) و آقای نادره ازغدی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۵۹۳۲۶ (خارج از شرکاء) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش۹۶۱۰۲۱۳۹۳۱۱۶۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک