مصطفی نوید طالمی

آقای مصطفی نوید طالمی

کد ملی 6539946910
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1296816
آگهی تغییرات شرکت دهکده سبز لولمان سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۵۴۶۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تقوی ارجستان به کد ملی ۲۵۹۳۸۶۱۶۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان عبداله نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا تقوی ارجستان به کد ملی ۲۵۹۳۲۶۸۰۵۰ خارج از شرکاء بسمت مدیر عامل و مصطفی نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۶/۹/۹۴ تعیین گردیدند. ۴ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۷۴۹۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687369
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاءهیئت مدیره تاتاریخ ۱۸/۱۱/۹۶ شرح ذیل تعیین وانتخاب گردیدند. آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی به شماره ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ ۲ - آقای کریم صفار حمیدی به شماره ملی ۲۵۹۳۳۴۶۳۹۶ به سمت بازرس اصلی وآقای وحید آریان فربه شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ - روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۲۵۱۰۷۰۵۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733492
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی سیمرغ پر طلائی خرارود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۲۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ وآقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰؛ ۲ آقایان ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۱۱۸۶۵۳۷۵۴۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826991
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ گوشتی سیمرغ طلایی سپید رود شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۳۷۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ وبرابر تائیدیه شماره ۴۱۳۳۷مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال تا تاریخ ۲۶/۱۲/۹۷به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و مصطفی نویدطالمی به کدملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و محمدنویدطالمی۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وخانم هاآسیه نوید طالمی به کدملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ وزهرا گیلان پور به کدملی ۶۵۳۹۳۷۹۹۵۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ صورتهای مالی سالهای ۸۸ لغایت ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ آقایان علیرضا گیلان پوربه کدملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷ به عنوان بازرس اصلی ومحمد حسین گیلان پوربه کدملی ۲۵۹۳۰۶۹۱۲۰به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۱۰۳۱۷۹۱۸۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13121593
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ آوازه خوان جاده کانال شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۷۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۵۶۴۶ مورخه ۱۰/۷/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۳/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبداله نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و محمدنویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آسیه نویدطالمی به شماره ملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ مریم نویدطالمی به شماره ملی ۲۵۹۰۸۰۵۳۱۴ به عنوان بازرس اصلی و سهراب خوشحال به شماره ملی ۲۵۹۲۸۳۱۸۹۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۵۰۸۲۰۴۳۹۸۲۷۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272092
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی (۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱) و امین پسندیده فر به شماره ملی (۰۰۶۹۰۰۳۱۰۶) و محمد نوید طالمی به شماره ملی (۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷) و رضا تقی پور آلمانی به شماره ملی (۲۵۹۵۸۴۱۵۳۱) و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی (۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰) و خانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی (۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳) ش۹۵۱۱۰۴۲۴۸۴۴۰۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272326
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به عنوان بازرس اصلی و وآقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۴۱۷۷۳۹۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289911
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به عنوان بازرس اصلی و وآقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۴۱۷۷۳۹۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312142
آگهی تغییرات شرکت مرغ سروشه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۷به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به سمت بازرس اصلی وآقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۲۷۹۱۰۴۰۶۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370357
آگهی تغییرات شرکت درنای جلگه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۱۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ عضو هیئت مدیره و ظاهر تقوی ارجستان (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره و همچنین نامه‌های اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۱۵۸۹۴۸۳۶۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699316
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۴/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ وآقای مصطفی نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و خانم آسیه نوید طالمی به کدملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ انتخاب گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم صفار حمیدی به شماره ملی ۲۵۹۳۳۴۶۳۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۶۴۷۷۴۴۲۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702593
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ مادر گوشتی سلامت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ و برابر تاییدیه شماره ۵۳۶۴مورخ۲۶/۷/۹۶اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سراتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان: عبداله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ به سمت رییس هیات مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند و همچنین آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷ با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته. برات با امضای آقای عبدالله نوید طالمی (رییس هیات مدیره) و آقای علیرضا گیلان پور (مدیرعامل) با مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب آقای عبدالله نوید طالمی. نایب رییس آقای محمد نوید طالمی حق امضا خواهند داشت و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۱۷۸۱۹۵۷۹۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870881
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۲۴۷۲۸۸۹۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906640
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸به شرح ذیل تعیین وانتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۱۰۱۶۹۳۶۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906649
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی با کدملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نوید طالمی با کدملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی با کدملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وهمچنین نامه‌های اداری واوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست. ش۹۶۱۲۱۰۲۳۱۳۷۸۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917321
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۹/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ ومحمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ ومصطفی نوید طالمی یه شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ ۲روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۱۴۴۶۷۸۷۲۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993051
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰بسمت مدیرعامل وعضواصلی هیئت مدیره شرکت تعیین شدند. ۲ - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره وهمچنین اوراق عادی ونامه‌های اداری با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر نبودن ایشان با امضاءمدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۲۰۲۶۰۶۳۲۵۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051769
آگهی تغییرات شرکت اهورا جوجه گیلان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۸۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و برابر تاییدیه شماره ۵۶۴۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ اداره کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردید: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و محمد نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وخانم آسیه نویدطالمی به شماره ملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ۲ آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین گیلان پوربه شماره ملی ۲۵۹۳۰۶۹۱۲۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۳۰۶۶۰۵۸۰۸۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077370
آگهی تغییرات شرکت گیلک دانه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۴۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از سهامداران) تعیین شدند. ۲ کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وعقد عقوداسلامی وقراردادها با امضای منفردرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. سایر نامه‌های عادی واداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۳۲۴۷۱۵۲۲۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک