محمد نوید طالمی

محمد نوید طالمی

کد ملی 6539386257
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1229136
آگهی تغییرات شرکت آریا مرغ گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۲۴۶۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای طاهر تقوی کد ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا تقوی کد ملی ۲۵۹۳۶۸۰۵۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان عبداله نوید طالمی کد ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی کد ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی کد ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تا تاریخ ۲/۶/۹۴ تعیین گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۵۶۹۰۷ مسئول ثبت شرکت‌های رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296816
آگهی تغییرات شرکت دهکده سبز لولمان سهامی خاص شماره ثبت ۹۴۵۷ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۵۴۶۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۹/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای ظاهر تقوی ارجستان به کد ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی تقوی ارجستان به کد ملی ۲۵۹۳۸۶۱۶۷۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان عبداله نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا تقوی ارجستان به کد ملی ۲۵۹۳۲۶۸۰۵۰ خارج از شرکاء بسمت مدیر عامل و مصطفی نوید طالمی به کد ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۶/۹/۹۴ تعیین گردیدند. ۴ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۷۳۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۷۴۹۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659823
آگهی تغییرات شرکت گیل جوجه جوگلبندان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۳۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۵/۱۰/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ وآقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ وخانم زهراگیلان پور گله پردسری به شماره ملی ۶۵۳۹۳۷۹۹۵۱ ۲ - آقایان ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به سمت بازرس اصلی ووحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۶۷۷۴۶۱۱۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687400
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاءهیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۱/۹۶انتخاب گردیدند. آقای عبدالله نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ وآقای محمد نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ وآقای مصطفی نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ ۲ - آقای ظاهرتقوی ارجستان به شماره ملی۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به سمت بازرس اصلی وآقای وحید آریان فر به شماره ملی۷۳۲۲۰۸۴۱ ۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ - روزنامه نقش قلم جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۴۱۲۱۲۱۹۵۳۱۱۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781630
آگهی تغییرات شرکت گیلک ماهی بهدان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۳۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷ بسمت مدیرعامل خارج از (خارج از سهامداران) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری واوراق عادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان باامضای نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۲۱۸۷۱۵۴۶۱۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272335
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۲۵۱۹۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند ۲کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش۹۵۱۱۰۴۳۸۵۶۵۴۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289911
آگهی تغییرات شرکت گسکر مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۷۹ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۱۰/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و آقای محمد نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ به عنوان بازرس اصلی و وآقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۰۴۱۷۷۳۹۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312156
آگهی تغییرات شرکت مرغ سروشه گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۷۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای احمد حق کردارگله پردسری به شماره ملی ۶۵۳۹۸۲۲۳۶۰۶ بعنوان مدیرعامل از خارج برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ونامه‌های اداری وغیره با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش۹۵۱۱۲۷۲۹۱۶۷۱۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370357
آگهی تغییرات شرکت درنای جلگه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۱۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ عضو هیئت مدیره و ظاهر تقوی ارجستان (خارج از اعضای هیئت مدیره) به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وغیره و همچنین نامه‌های اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودرغیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۱۱۵۸۹۴۸۳۶۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388232
آگهی تغییرات شرکت گیلک سازه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۴/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و خانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ و آقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ و آقای رضا تقی پورآلمانی به شماره ملی ۲۵۹۵۸۴۱۵۳۱ و علی حاجی احمدی فومنی به شماره ملی ۲۶۸۰۰۶۰۹۱۱ ۲ آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا قدیری صوفی به شماره ملی ۲۶۹۱۱۲۵۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۲۷۱۰۲۷۷۹۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699306
آگهی تغییرات شرکت مزرعه دوم مرغ مادر سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۳۲۹۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی نوید طالمی به کدملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه نوید طالمی به کدملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا آریان فر به کدملی ۰۰۶۰۳۹۲۷۴۶ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضاء نائب رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۶۱۸۸۹۰۳۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702600
آگهی تغییرات شرکت تولید مرغ مادر گوشتی سلامت شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۶۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶و برابر تاییدیه شماره ۵۳۶۴مورخ۲۶/۷/۹۶اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷به سمت اعضای اصلی هیات مدیره وخانم آسیه نوید طالمی به شماره ملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳و آقای علیرضا گیلان پوربه شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ۲ - آقای محمد حسین گیلان پور به شماره ملی۲۵۹۳۰۶۹۱۲۰ بعنوان بازرس اصلی وخانم زهرا گیلان پورگله پردسری به شماره ملی۶۵۳۹۳۷۹۹۵۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۷۴۹۷۴۹۳۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870897
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بودیان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۲۷۰۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین گیلان پورکد ملی۲۵۹۳۰۶۹۱۲۰ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه اداری وعادی با امضاءرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضاءنائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۱۲۴۷۶۴۴۷۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878831
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ گوشتی سیمرغ پر طلائی خرارود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۲۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۹/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ و آقای مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ ۲ آقایان ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی ۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۲۸۱۳۲۵۰۵۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیاهکل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906640
آگهی تغییرات شرکت نوید مرغ گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاءهیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸به شرح ذیل تعیین وانتخاب گردیدند: آقایان عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای ظاهر تقوی ارجستان به شماره ملی۱۴۶۳۲۴۲۴۷۶ بسمت بازرس اصلی و آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه گیلان امروز جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۱۰۱۶۹۳۶۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983959
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تقوی ارجستان به شماره ملی ۲۵۹۳۸۶۱۶۷۳ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. ۲کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و نامه‌های عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره ودر نبود ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. ش۹۷۰۱۲۸۶۱۱۳۹۳۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051769
آگهی تغییرات شرکت اهورا جوجه گیلان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۹۸۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و برابر تاییدیه شماره ۵۶۴۵ مورخ ۱۰/۷/۹۵ اداره کارو رفاه اجتماعی شهرستان صومعه سرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردید: آقایان عبداله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ و مصطفی نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ و محمد نویدطالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وخانم آسیه نویدطالمی به شماره ملی ۲۵۸۰۲۰۹۰۹۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ۲ آقای علیرضا گیلان پور به شماره ملی ۲۵۹۳۷۳۲۲۳۷به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین گیلان پوربه شماره ملی ۲۵۹۳۰۶۹۱۲۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۳۰۶۶۰۵۸۰۸۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077370
آگهی تغییرات شرکت گیلک دانه نوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۴۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان مصطفی نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۹۴۶۹۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۲۱۹۷۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نوید طالمی به شماره ملی ۶۵۳۹۳۸۶۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید آریان فر به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۰۸۴۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از سهامداران) تعیین شدند. ۲ کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته وبروات وعقد عقوداسلامی وقراردادها با امضای منفردرئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. سایر نامه‌های عادی واداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۳۲۴۷۱۵۲۲۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک