اکبر امینی امام

آقای اکبر امینی امام

کد ملی 0065360567
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577123
آگهی تغییرات شرکت موج خرد اشتاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۹۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۱۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد عیوق به شماره ملی۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و خانم شبنم مستوفی به شماره ملی۱۷۵۳۵۷۴۷۷۳ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی۰۰۵۹۹۸۶۶۶۲ تا تاریخ۳/۲/۹۳. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۸۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577403
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی افق لحظه نما (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۷۲۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: اکبر امینی امام به کدملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به سمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرشاد عیوق به کدملی۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و سینا ایدلخانی به کدملی۲۶۴۹۲۷۹۵۵۹ و هاله تقوی به کدملی۰۹۳۴۴۹۳۱۶۲ و ایدا منوری به کدملی۰۰۶۳۱۷۶۶۲۹. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۲/۹۱ سینا ایدلخانی به سمت رئیس هیئت مدیره، هاله تقوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرشاد عیوق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۱۱۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581294
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوری همت سهامی خاص بشماره ثبت۲۲۴۳۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۵۵۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: طرح تولید مشاوره نظارت فنی اجرا و پیمانکاری کلیه پروژه‌های تاسیسات صنعتی و کشاورزی از قبیل آبرسانی لوله کشی لوله گذاری آب و گاز و فاضلاب تولید خرید و فروش توزیع و پخش انواع لوله و اتصالات از مواد پلیمری مانند تیپ کشاورزی کار و گیت در زمینه آب و گاز و فاضلاب و تجهیزات گلخانه‌ای خرید و فروش واردات مواد اولیه مرتبط با موضوع شرکت تولید خرید و فروش انواع کودهای کشاورزی مانند زیستی شیمیایی حیوانی انسانی کمپوست گیاهی سبز به صورت مایع و جامد تولید و فرآوری تهیه و توزیع خرید و فروش انواع بذر و نشاء کشاورزی و گلخانه‌ای صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی یا خصوصی شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه امور گمرکی مجاز ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، احمد کارآمدخراسانی به کدملی۰۹۳۸۷۵۰۵۱۸ و اکبر امینی امام به کدملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. امین شالچیان تبریزی به کدملی۰۰۶۴۰۸۷۶۶۲ و ندا فربد به کدملی۰۰۶۴۰۵۱۸۸۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۰ امین شالچیان تبریزی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و ندا فربد بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۵۱۲۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591972
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی ریزان دانوببامسئولیت محدودبه شماره ثبت ۳۹۴۲۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۷۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راحله صابری راد به شماره ملی ۰۰۷۰۸۶۳۳۵۰ و خانم مهرک صیفی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ و آقای علی میرزائی مقدم به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۴۰۸۴ و آقای کیوان کنعانی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۷۵۵۵۱ و آقای سید سعید باقری به شماره ملی ۲۶۷۷۵۹۶۵۰۴ و آقای سعید ظروفچی به شماره ملی ۱۳۷۲۶۷۱۲۹۳ و آقای علی رضا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۰۹۶۰۶ و آقای هوشنگ کرکریان به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۱۳۵۴ و آقای حمیدرضا متین به شماره ملی ۱۵۵۱۸۰۸۹۴۳ و آقای مهرداد طلائی ماهانی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۶۶۹۶۱ و آقای امیررضا آرایش به شماره ملی ۰۰۶۹۷۰۰۶۸۰ و آقای مهدی اخباری به شماره ملی ۰۹۴۰۶۲۵۴۹۰ و آقای محمود نوعی علمداری به شماره ملی ۵۰۵۹۶۱۱۰۳۵ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ و آقای مسعود طاهریون به شماره ملی ۱۲۸۴۸۵۵۵۳۸ و آقای ناصر زارعی درمیان به شماره ملی ۰۰۷۰۹۱۶۰۰۴ و آقای عظیم آقارسولی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۸۱۱۲۰ و خانم راحله مردانشاه به شماره ملی ۰۰۶۹۷۴۳۸۲۷ و خانم سمیه السادات امامی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۲۵۴۱۶ و آقای نوید گنجیان به شماره ملی ۰۰۶۵۴۹۶۹۲۲ و آقای محمدکاظم شعبان پورحقیقی به شماره ملی ۲۴۷۱۱۳۹۲۹۹ و آقای احسان مظفری به شماره ملی ۳۳۱۹۲۵۷۸۰۳ و آقای محمود باریکانی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۴۷۶۳. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۵۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593436
آگهی تغییرات شرکت پالایشکده ابتکار سپاهان اصفهانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۹۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینیامام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی بشماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علیالبدل براییک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مسیح شفیعی بشماره ملی ۱۹۷۱۸۵۲۷۰۸ و آقای بهزاد محمدییزنی بشماره ملی ۰۰۱۳۲۰۶۹۷۴ تا تاریخ ۱۱/۲/۹۳ در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۳۶۵۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604173
آگهی تغییرات شرکت کاژه آرکابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۵۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۹۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میثم قناد به شماره ملی ۴۵۹۱۳۰۹۰۶۱ و آقای محسن نجفی فرد به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۲۵۲۸ و آقای ناصر بائی به شماره ملی ۱۸۲۹۰۸۴۲۰۸ و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۷۵۹۹۴ و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۳۹۸۷ و آقای مهدی حبیب مقدم به شماره ملی ۰۰۵۳۵۷۷۳۰۲ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ و آقای احمد خواجه به شماره ملی ۲۲۳۹۴۹۰۸۱۰ و آقای حسین گرزین به شماره ملی ۲۱۲۲۳۱۶۰۳۹ و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۷۲۱۹ و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۷۰۹۸۶. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میثم قناد به شماره ملی ۴۵۹۱۳۰۹۰۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی فرد به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۲۵۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بائی به شماره ملی ۱۸۲۹۰۸۴۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حامد مهدوی به شماره ملی ۰۰۵۶۲۷۵۹۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۳۹۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی حبیب مقدم به شماره ملی ۰۰۵۳۵۷۷۳۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد خواجه به شماره ملی ۲۲۳۹۴۹۰۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین گرزین به شماره ملی ۲۱۲۲۳۱۶۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا محسنی به شماره ملی ۴۱۳۱۸۵۷۲۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد مرتضوی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۷۰۹۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حمید مهدوی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۶۳۹۸۷ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۱۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620533
آگهی تغییرات شرکت لیان تاببا مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۰۴۱۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۵۳۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱/۹۱ نیوشا قناعتی فرزند محمدحسن به کدملی۰۰۱۳۹۹۰۰۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۸/۲ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. احمد قناعتی به کدملی۲۳۷۰۶۵۲۷۴۸ و محمدحسن قناعتی به کدملی۲۳۷۰۳۱۰۴۷۲ و محمد قناعتی به کدملی۲۳۷۰۱۳۸۸۰۷۰۰ هر یک با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه تمامی خود را به ترتیب میزان۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۴ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۲ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۴۷۵/۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردد. سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال منقسم به۸۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بی نام تماما پرداخت شده می‌باشد. مجید نصیر به کدملی۰۰۵۳۶۹۱۷۶۸ بسمت بازرس اصلی و اکبر امینی به کدملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. احمد قناعتی بسمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت مدیره و نیوشا قناعتی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۱۹۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688745
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مهراز اقلیم پارسبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۶۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۷۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۸۳۰۷۷ و آقای امیر لامعی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۴۳۹۰۴ و آقای علی اصغر برگی به شماره ملی ۰۰۴۰۵۰۸۹۹۴ و خانم منیرالسادات راستاد به شماره ملی ۲۲۰۰۵۰۲۴۱۹ و آقای حسین میرطاهر به شماره ملی ۰۰۵۰۳۲۴۵۰۰ و آقای حسن تاجرمحمدقزوینی به شماره ملی ۲۰۹۱۷۵۹۵۵۴ و آقای جواد همافر به شماره ملی ۰۰۵۲۱۷۸۷۹۱ و آقای محمدرضا دیانی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۲۰۶۸۳ و خانم بهارک شجاع چاغروند به شماره ملی ۴۰۷۲۳۲۴۸۵۱ و خانم آرشیده دفتریان به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۷۹۲۲ و آقای بهروز حاجی قاسمی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۹۹۵۴۶ و آقای مجید عبدلی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۲۸۶ و آقای حمیدرضا ربیعی ملایری به شماره ملی ۰۰۶۹۰۱۹۶۴۹ و آقای محسن توانگر به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۷۵۳۷ و آقای جعفر امیرفیض به شماره ملی ۰۰۴۴۶۷۸۸۱۹ و خانم پریسا حیدری به شماره ملی ۰۰۶۷۶۳۲۱۰۶ و آقای امیر رادفر به شماره ملی ۰۰۵۵۲۱۴۷۷۰ و آقای پیمان منصورحسینی به شماره ملی ۱۴۶۶۱۳۹۰۱۳ و آقای میثم اشتیانی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۲۷۶۵۳ و آقای جواد مهرآور به شماره ملی ۱۲۶۱۴۴۴۱۴۰ و خانم نیلوفر فراهتی به شماره ملی ۱۸۱۹۴۳۸۳۹۲ و آقای سیاوش مدرس به شماره ملی ۴۱۳۱۹۳۳۹۲۶ و آقای محمدکریم جمشیدی به شماره ملی ۲۳۷۱۶۹۶۷۵۷ و آقای علیرضا ولی پور به شماره ملی ۰۷۵۹۴۹۶۱۴۵ و آقای سید حسن میرافضل به شماره ملی ۰۰۶۹۱۸۰۸۳۰ و آقای کریم خوش فطرت به شماره ملی ۱۳۷۹۷۷۵۶۹۸ و آقای براتعلی مشکانی به شماره ملی ۰۷۹۱۶۳۸۲۸۶ و خانم ندا مشهدی محمدکاظم به شماره ملی ۰۰۷۲۹۰۶۷۸۲ و آقای نوید حسین زاده صحافی به شماره ملی ۲۱۲۱۸۷۱۹۲۶ و آقای ابراهیم حق شناس به شماره ملی ۲۰۶۲۸۹۷۷۸۲ و آقای محمد شریفی اصل به شماره ملی ۰۰۶۹۱۵۱۰۳۲ و آقای بختیار پوراحمد به شماره ملی ۲۸۸۹۰۴۲۷۲۳ و آقای محمدناصر فرجادی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۵۲۶۰۶ و آقای رضا سقایتی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۴۱۰۶۷ و آقای مجید قنبرپورممقانی به شماره ملی ۱۶۹۹۷۸۰۹۹۴ و آقای محمد دهاقین به شماره ملی ۰۰۵۵۰۳۸۶۱۱ و آقای محمد سماوات به شماره ملی ۰۰۴۵۴۸۸۲۵۸ و آقای دانیال عابدینی ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۵۰۸۴۵۱۱ و آقای علی معینی ۰۰۶۲۰۴۸۰۳۱ و خانم مریم مرادیان مصلح به شماره ملی ۰۰۵۳۱۷۹۹۳۵ و آقای احمد کرمانشاهچی به شماره ملی ۳۸۷۰۹۳۸۶۰۹ و آقای محمد ریحانی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۴۷۴۸۵ و آقای شهرال کاشانیان به شماره ملی ۰۰۴۶۲۲۷۸۱۴ و آقای ادریس صدرمحمدی به شماره ملی ۱۷۳۸۲۹۵۵۵۹ و آقای محبوب رضازاده به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۱۵۶۶ و آقای رضا کرمی محمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۹۹۱۸۱ و آقای سید محمد میری به شماره ملی ۰۰۳۳۲۹۴۴۱۰ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی ۰۰۵۴۳۱۶۶۹۳ و آقای علی قدیمی آسیابر به شماره ملی ۲۶۵۹۵۶۵۸۸۰ و خانم ملیحه شریعت منش به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۴۸۰ و آقای البرز شفیعی ثابت به شماره ملی ۲۷۳۹۲۶۲۲۵۶ و آقای حسین ریاحی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۲۶۵۴۷ و آقای حسین غلامعلی به شماره ملی ۰۰۶۰۴۱۹۹۴۶ و آقای ماهان محمداصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۷۴۲۶۲ و آقای محمدعلی عمیقی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۴۷۳۰۷ و آقای محمد سوری به شماره ملی ۰۰۷۳۲۲۶۹۹۸ و آقای اردلان تنباکوچیان به شماره ملی ۱۳۷۷۲۹۳۲۷۰ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ و آقای عباس مجدآبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۲۲۷۷۳ و آقای علی فرجی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۳۷۸۰۱ و آقای اصغر مشایخ به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۷۳۴۵ و آقای امیر اسکندری به شماره ملی ۰۰۵۷۲۱۰۸۲۹ و آقای مهدی فلاحتی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۸۳۰۰۵ و خانم ناهید بلیغی به شماره ملی ۳۲۵۷۵۶۳۷۰۱ و آقای امیر فندرسکی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۱۲۵۶۳ و آقای مجتبی بوجاری به شماره ملی ۴۵۹۱۰۹۹۶۸۷ و آقای سعید مصلح به شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۹۷۶۴ و خانم مریم غفوری به شماره ملی ۰۰۷۳۱۵۱۵۸۰ و خانم نسیم ایران منش به شماره ملی ۰۰۵۷۱۶۴۲۸۲ و آقای علیرضا ارشادی به شماره ملی ۳۸۷۳۳۲۶۷۶۰ و خانم زهرا نیک قدم حجتی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۴۲۳۰۰ و آقای ناصر رحمانی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۴۷۲۱۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی ۰۰۵۹۲۲۳۱۶۲ و آقای محرم پاشائی هیر به شماره ملی ۰۰۴۸۳۴۳۱۰۲. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۵۸۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691077
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پی پادیر پالاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۰۸۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر لامعی به شماره ملی ۰۰۶۹۴۴۳۹۰۴ و خانم محبوبه دریابیگی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۸۳۰۷۷ و آقای مهرداد رستمی به شماره ملی ۰۰۴۶۷۱۳۷۸۶ و آقای هاشم حاج میرزاعلی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۵۵۵۶۷ و آقای پرویز نوروزیان به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۳۵۱۱ و آقای مهدی فاطمی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۴۴۸۴۳ و آقای مسعود حدادی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۷۰۷۹۱ و آقای حمید علیقلی به شماره ملی ۱۲۱۹۲۹۷۵۴۲ و آقای علی فلاح پیشه به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۴۶۷۲ و آقای رضا کرمی به شماره ملی ۰۴۵۱۳۳۳۳۱۴ و خانم لاله دهقانی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۴۳۴۹ و آقای محمد کریم آهور به شماره ملی ۰۴۲۱۶۵۷۸۰۴ و آقای کیوان سیدعمادی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۲۹۵۸۶ و آقای هاشم دوزبخشان به شماره ملی ۰۵۳۲۸۳۴۶۲۳ و آقای فرید نیک جو به شماره ملی ۲۲۱۹۰۶۷۶۰۲ و خانم لیلی آریان فر به شماره ملی ۱۴۶۶۲۱۹۹۸۱ و خانم مریم شعبانی روچی به شماره ملی ۰۰۶۲۹۵۶۶۴۷ و آقای کامران الف به شماره ملی ۰۰۴۱۵۹۶۱۹۶ و آقای مهدی مجری به شماره ملی ۴۴۳۲۵۰۰۵۴۹ و آقای مهدی عبدیان به شماره ملی ۰۰۴۰۸۳۵۶۵۰ و آقای سعید یوسف زاده به شماره ملی ۲۰۰۲۰۹۹۰۵۷ و آقای سیداحمد حسینی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۵۲۲۶۷ و آقای حامد علیا به شماره ملی ۳۸۷۳۵۰۴۶۳۴ و خانم فاطمه سلمانی رضائی به شماره ملی ۱۸۶۱۲۶۳۷۵۹ و آقای مسعود مختارنیا به شماره ملی ۱۳۷۶۲۴۶۱۷۱ و آقای عباس کمالیان به شماره ملی ۲۹۹۱۹۶۸۴۶۱ و آقای محمود رضایی به شماره ملی ۶۵۹۹۷۹۶۳۳۸ و آقای محمد حدادی به شماره ملی ۰۰۵۹۶۸۰۳۴۲ و آقای بهرام افشارفر به شماره ملی ۰۰۴۰۵۵۴۷۷۵ و آقای مجید غیاثی قروه به شماره ملی ۶۶۴۹۸۲۰۵۳۹ و آقای احمدعلی دهقانی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۱۸۸۶۸ و آقای شرافت جواهریان به شماره ملی ۰۰۴۰۹۸۶۸۰۲ و آقای احمد جان آقایی به شماره ملی ۳۰۷۰۹۳۲۰۶۱ و آقای علی محمد رنجبرکرمانی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۹۵۰۸ و آقای کامبیز فرهنگ فرهی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۱۲۰۶۱ و خانم مژگان بریمانی به شماره ملی ۲۱۶۱۵۳۵۸۱۱ و آقای محمدرضا ونائی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۴۷۴۲۲ و آقای هادی ادیبی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۸۹۴۲۹ و آقای بهروز جوادی پردستی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۶۶۴۳۸ و خانم سهیلا بصیری تبریزی به شماره ملی ۲۲۱۷۹۰۲۸۳۰ و آقای علی زارع عفیفی به شماره ملی ۰۰۷۲۴۰۸۲۲۷ و آقای همایون ارشادی به شماره ملی ۱۲۸۴۴۲۲۵۸۵ و آقای سیداحسان جعفری سپهر به شماره ملی ۰۰۶۹۸۰۱۸۴۳ و آقای مرتضی فریدونی به شماره ملی ۰۶۲۰۴۹۵۸۷۱ و آقای عبداله عباسی جوان به شماره ملی ۲۹۰۹۱۵۱۸۳۲ و آقای حسن بلالیان به شماره ملی ۰۰۵۴۳۱۶۶۹۳ و آقای مهران توکلی منش به شماره ملی ۰۰۶۶۵۸۵۷۲۴ و آقای مهرداد ربیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۲۶۶۰۸ و آقای حسین ذوالفقاری به شماره ملی ۱۲۲۹۷۳۵۴۴۵ و آقای حسن صالحی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۶۷۷۷۶ و آقای رسول رسول پور به شماره ملی ۱۵۵۲۴۰۹۸۳۱ و آقای محمودرضا حکیم به شماره ملی ۰۰۴۳۶۴۵۴۲۹ و آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ و آقای ابوالفضل تبرائی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۷۹۸۳۱ و خانم ملودی باختری به شماره ملی ۳۸۷۱۰۸۱۹۹۱ آقای مهران ابریشمی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۰۹۴۰۴ و آقای مهرداد مال عزیزی به شماره ملی ۱۷۵۰۵۶۲۲۸۶ و آقای جهانگیر حسن لی به شماره ملی ۰۰۳۷۷۴۲۵۶۶ و آقای حسین مسکنی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۱۲۳۴۲ و آقای علی پیربیگ درویشوند به شماره ملی ۰۰۶۶۸۳۱۲۷۱ و آقای غلامرضا آزادمنجیری به شماره ملی ۰۹۳۹۵۱۶۹۵۰ و آقای سیف اله رضائی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۱۰۶۶۳ و آقای علی اکبر اعیان به شماره ملی ۲۰۹۰۲۴۴۲۹۱ و آقای محمود مقدس به شماره ملی ۱۹۳۰۵۶۰۲۶۵ و آقای حسن فولادی به شماره ملی ۵۳۰۹۵۹۳۹۵۰ و آقای فرید فرجاد به شماره ملی ۲۱۲۱۹۱۴۷۳۰ و آقای محمدرضا عدل پرور به شماره ملی ۰۰۴۲۴۶۰۷۷۸ و خانم ترانه اکرمی به شماره ملی ۰۰۷۰۷۳۳۹۰۲ و خانم فریده یعقوبی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۹۱۰۳۲ و آقای محمد درخشنده به شماره ملی ۱۳۷۷۱۳۳۲۹۱ و آقای محمدمهدی اسدی به شماره ملی ۱۲۲۹۵۹۵۷۸۳ و آقای حیدر زمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۷۱۴۹۵ و آقای منصور سپهری مقدم به شماره ملی ۰۰۳۸۹۳۳۰۱۲ و آقای علی کریمی به شماره ملی ۰۰۵۹۸۲۳۴۰۲ و آقای میلاد آژ به شماره ملی ۰۰۵۹۲۲۳۱۶۲ و آقای ویکتور دانیل به شماره ملی ۰۹۳۷۶۰۳۵۸۹ ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ پاسداران روبروی نگارستان ششم پ۵۲ ط۵ واحد۲۴ کدپستی ۱۹۴۷۸۱۸۱۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۷۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996877
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و ساختمانی پرتو سازه محسن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۲۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ملیحه لطفیان به شماره ملی۴۹۱۰۶۱۵۲۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۸۷۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001256
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به ک م ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس اصلی و پیمان جمشیدی دولت آباد به ک م ۵۶۶۹۸۵۵۵۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۰۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007680
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. اکبر امینی امام به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس اصلی و افشین ایزدی به کدملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۲۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152559
آگهی تغییرات شرکت فرا کنترل صنعت زرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۴۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۴۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از فرا کنترل صنعت زرین با مسئولیت محدود به شرکت مهندسی آرمانی رسان کاژه با مسئولیت محدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی و اجرا پروژه‌های ساختمانی دکوراسیون داخلی و خارجی پروژه‌های سالن همایش، آمفی تئاتر و سینما (نورپردازی سیستم صدا آکوستیک) نمای ساختمان محوطه سازی فضای سبز اتوماسیون داخلی سیستم‌های دوربین مداربسته اعلام و اطفا حریق تاسیسات ساختمانی اعم از پایپینگ سیستم گرمایش و سرمایش استخر و سونا جکوزی سیستم‌های امنیتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام تسهیلات بانکی ایجاد شعب. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ شریعتی پایین‌تر از میرداماد ک هدیه پ ۸ واحد ۴ کدپستی ۱۵۴۶۸۱۸۵۶۵ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. علیرضا ذوفنون به کدملی ۰۰۶۴۳۱۲۱۱۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سیدمحمد میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۶۰۹۳۹۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صنوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت احمد میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۲۱۰۳۴۲۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۵۹ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح میباشد علیرضا ذوفنون به کدملی ۰۰۶۴۳۱۲۱۱۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال، احمد میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۲۱۰۳۴۲ دارای ۰۰۰/۸۰۰/۵۹ ریال، سیدمحمد میرقاسمی به کدملی ۰۰۶۶۰۹۳۹۷۱ دارای ۰۰۰/۲۰۰ ریال و آقای اکبر امینی امام به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۵ نفر است و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۱۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۹۲۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454591
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شایان گستر نوید با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۰۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۵۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل اتخاذ شد: سید علیرضا کمالی به کد ملی ۲۰۰۲۷۹۹۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره نوید قیدر به کد ملی ۰۰۵۹۲۱۶۱۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره حسین مظاهری کلهرودی به کد ملی ۱۲۳۹۷۲۹۴۶۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) عباس هوشیاری به کد ملی ۰۰۴۰۳۱۸۵۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سعید صداقتی به کد ملی ۱۹۷۱۸۲۹۲۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سید حبیب اله مجتهدی موسوی به کد ملی ۱۷۵۳۳۹۷۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) امیر عباس موسوی زاده به کد ملی ۰۰۵۹۹۳۹۴۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) هاله پروین زاده به کد ملی ۰۰۶۹۱۳۰۷۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) امیر فتوحی به کد ملی ۰۴۵۲۳۲۳۱۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) اسلام ابراهیم نتاج جلو دار به کد ملی ۲۰۶۳۷۳۳۱۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) محمد پرپنچی به کد ملی ۴۳۲۲۰۳۴۳۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) هانا غلامرضا به کد ملی ۰۰۷۴۱۲۴۵۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) فاطمه رحیمی به کد ملی ۰۰۵۳۴۸۳۵۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) اردشیر شکوری به کد ملی ۰۰۴۱۴۵۲۴۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) مهرشاد مشکاتیان به کد ملی ۲۲۰۰۴۹۳۴۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) محمد مهدی جنگی به کد ملی ۰۰۵۸۲۵۲۴۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) سید محمد نخبه به کد ملی ۱۷۵۵۳۹۸۱۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) مسعود نظام شهیدی به کد ملی ۰۴۵۱۹۳۱۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) احسان رحیمیان به کد ملی ۰۰۷۰۹۷۷۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) محمد هاشم مسیحا کد ملی ۰۰۴۰۱۵۹۸۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) اکبر امینی امام به کد ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری باامضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454613
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کار و بنای ماندگار با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۹۷۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۸۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمود حشمت دهکردی کد ملی ۴۶۲۱۳۴۲۸۳۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء و سید علیرضا کمالی کد ملی ۲۰۰۲۷۹۹۰۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شریک و کورش کمالی کد ملی ۰۰۵۶۵۰۸۶۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خارج از شرکا و سید محمد کاظم کمالی کد ملی ۲۰۰۱۸۷۷۲۹۳ شریک و فریبا دستمالچی کد ملی ۰۰۴۵۹۱۴۱۹۲ شریک و عزیز اله واحد کد ملی ۱۲۸۸۵۵۵۶۷۹ و پرویز ایزد گشسب کد ملی ۶۲۵۹۸۶۴۶۷۱ و سمیرا اصغری کد ملی ۰۰۵۹۱۹۹۶۳۶ و رسول محسنی سربندی کد ملی ۰۴۹۱۵۲۹۷۷۵ و محمد رضا نوروز شاد کد ملی ۰۰۸۰۰۵۹۱۸۱ محمد محمدی کد ملی ۰۰۷۵۴۸۸۲۴۸ فرهاد افشار طارمی کد ملی ۰۰۴۱۱۱۳۳۵۷ سید محمد جعفر سیدی کد ملی ۱۷۵۳۳۴۹۶۳۱ سید محمد علی فاطمی دزفولی کد ملی ۱۹۳۰۵۵۵۸۳۰ سید محمد کمالی کد ملی ۲۰۰۲۳۳۶۶۶۰ الهیار جواهری کد ملی ۲۶۹۱۴۳۱۳۲۰ ایرج ستوده کد ملی ۲۰۹۱۳۹۱۴۵۱ پانته آ بزرگ منش کد ملی ۰۰۷۰۶۲۲۳۵۳ شیرین قاضی کد ملی ۰۰۶۸۹۳۸۸۳۷ مهدی عباسی کد ملی ۱۲۱۹۸۷۳۷۷۲ سید حسین میر صانعی کد ملی ۰۰۷۱۷۴۰۸۰۵ عبدالرضا طوسی مراغی کد ملی ۱۵۵۱۷۷۰۴۶۶ جابر باقری کد ملی ۰۰۵۱۳۶۴۱۲۳ محمد حسنلو کد ملی ۰۳۲۲۱۸۷۱۸۴ رامین دلگشا کد ملی ۰۰۵۳۰۲۵۴۴۱ محمد رضا کوه کن کد ملی ۰۰۷۴۷۵۱۹۱۳ مهدی غفاری کد ملی ۰۰۸۲۱۰۸۵۸۷ کامیار اهری کد ملی ۰۴۵۰۹۵۸۵۸۲ اکبر امینی امام کد ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از شرکا تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۱۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454779
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ابنیه ساز دانوب شرکت بامسئولیت محدود شماره ثبت ۳۳۵۳۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۱۱۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر امینی امام کد ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: خسرو قاسمی شماره ملی ۰۴۵۲۷۶۷۳۳۴ (خارج از شرکا) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهرک صیفی شماره ملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، ماکان صیفی شماره ملی ۰۵۲۰۱۰۱۲۷۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مهرک صیفی کد ملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ (شریک و عضو و رئیس هیئت مدیره)، ماکان صیفی کد ملی ۰۵۲۰۱۰۱۲۷۸ (شریک و عضو و نایب رئیس هیئت مدیره)، ناصر عصاره کد ملی ۱۷۵۳۹۵۲۳۰۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) محمدرضا امینی کد ملی ۲۷۲۱۴۷۰۹۶۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مرتضی محبی کد ملی ۰۰۶۶۲۴۲۱۵۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، داود وفائی کد ملی ۰۹۳۷۹۰۴۱۷۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء)، فرامرز طوبی کد ملی ۰۰۴۴۳۱۵۶۰۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، بهزاد فتاحی کد ملی ۱۳۷۶۴۶۷۰۲۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین محامی آهنگران کد ملی ۰۰۷۳۹۵۲۸۸۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مجید دقیق کد ملی ۱۳۸۰۰۱۴۰۷۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) ناصر رسولی گاوگانی کد ملی ۱۶۹۹۴۱۷۷۶۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رضا نیک زاد کد ملی ۴۶۰۹۴۱۷۹۹۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید کسری گل محمدی کد ملی ۲۱۲۱۴۱۲۰۱۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا پور جعفری کد ملی ۰۰۵۳۲۳۷۰۱۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شراره حریری کد ملی ۰۰۶۲۹۰۳۵۰۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فاطمه ساریخانی قلعه باباخانی کد ملی ۰۰۶۴۴۰۶۳۲۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا سراجیان طهرانی کد ملی ۰۰۴۴۱۷۴۸۸۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، علیرضا حسنی باغینی کد ملی ۲۹۹۱۵۹۲۵۶۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) زند حریرچی کد ملی ۰۰۴۰۱۴۸۳۹۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، علیرضا کهندانی تفرشی کد ملی ۰۰۶۲۱۰۹۷۶۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید علی مرعشی کد ملی ۰۰۵۳۰۳۲۷۳۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شهریار دیانت کد ملی ۲۶۱۹۵۸۲۰۷۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رسول سعادتی کد ملی ۰۰۴۳۸۶۴۱۴۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، رامین باستانی اله آبادی کد ملی ۴۴۳۰۵۷۱۸۵۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سیمیندخت مقدم کد ملی ۰۰۴۱۷۰۱۳۳۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مهران بیات کد ملی ۳۹۷۸۲۳۱۴۶۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، بهرام ماهوت چی کد ملی ۴۱۳۱۸۸۸۳۷۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، جواد غفاری کد ملی ۱۵۳۱۹۵۴۷۹۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، کامران ترابی کد ملی ۰۰۶۷۲۳۵۵۳۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، داراب ظهرابی کد ملی ۴۱۷۲۳۴۰۲۵۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فاطمه شاه حسینی کد ملی ۰۰۶۹۴۴۴۰۶۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، امیرحسین اسدی مهر کد ملی ۰۰۶۸۲۳۳۷۶۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سعید توکلی کد ملی ۰۰۴۱۰۷۳۱۸۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) حمید اکبری کد ملی ۴۸۴۸۵۶۴۱۱۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) ندا سعدی کد ملی ۰۰۶۹۷۹۹۶۴۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) پرویز صالحی کد ملی ۰۰۴۹۵۰۳۷۰۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین دهقان دهنوی کد ملی ۰۰۶۰۱۸۴۳۶۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، صوفیا سپه وندی کد ملی ۴۰۷۰۳۲۹۱۳۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمد حسین فیضیان کد ملی ۱۳۷۹۰۹۶۰۶۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حامده آهنگری کد ملی ۰۰۶۳۴۲۸۸۳۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، فریبرز پورنیا کد ملی ۴۳۲۱۹۹۶۰۵۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، انسیه گرامی کد ملی ۰۰۷۶۶۱۵۱۴۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، منیره جلالی کد ملی ۴۵۹۱۱۸۳۴۴۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، سید علیرضا مزدآور کد ملی ۰۸۵۹۳۲۷۴۷۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) وحید حافظی مشک آبادی کد ملی ۲۸۰۲۶۶۲۸۶۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حسام حماصی ملکی کد ملی ۰۳۲۲۷۴۱۸۰۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) همایون جوادی کد ملی ۰۰۶۱۳۸۷۰۴۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) شیرین احمدزاده کد ملی ۱۳۷۷۵۸۷۲۴۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محمد قربانی کد ملی ۰۰۶۷۸۷۵۷۹۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محمدرضا خادمی کد ملی ۰۰۶۷۷۸۳۸۷۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، حسین نور محمدی کد ملی ۰۰۷۰۰۰۶۵۴۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) رونالد بغوزیان کد ملی ۰۰۶۴۴۹۳۱۰۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، شادی خلف بیگی کد ملی ۰۰۶۷۴۶۲۴۴۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) میلاد گرامی امین کد ملی ۰۰۷۹۳۱۲۴۴۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مهدی اتفاقی کد ملی ۰۰۷۵۲۴۱۳۹۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) علی محمد فرقدان کد ملی ۰۵۵۹۰۳۸۳۲۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) فرزین پویان فر کد ملی ۲۷۲۱۵۵۸۳۱۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احسان ملاحسن زاده خوئی کد ملی ۰۰۷۳۲۴۸۶۵۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) مجتبی مظفری کد ملی ۰۰۶۲۹۶۳۰۳۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) شهاب دیباج کد ملی ۰۰۶۸۶۱۳۱۰۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) کامران سید عمادی کد ملی ۰۰۶۸۸۳۷۳۹۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احد شعرباف شعار کد ملی ۱۳۷۹۶۸۶۱۱۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) وحید حاتمی کد ملی ۴۱۳۲۳۴۹۰۴۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، منوچهر کاظمی رودی کد ملی ۲۰۶۱۱۳۷۴۳۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، ساجد هادی بافکر کد ملی ۳۲۵۵۴۴۲۴۷۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، مصطفی عسگری کد ملی ۰۰۵۳۳۸۸۶۱۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، محمدرضا شریفی خراسانی کد ملی ۰۰۳۸۵۹۷۹۱۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) حمیدرضا حسن لی کد ملی ۲۳۷۱۹۱۱۱۰۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا)، احسان امامی فرد نائینی کد ملی ۰۰۵۳۰۴۴۳۸۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) مهدی عباسی نسب کد ملی ۲۰۳۰۴۳۶۸۹۵ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) طیبه توکلی کد ملی ۰۴۲۱۰۳۲۶۱۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) محسن عنقا کد ملی ۰۰۴۱۹۱۶۷۵۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) اکبر امینی امام کد ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکا) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری بامضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457717
آگهی تغییرات شرکت طرح و نوآوری سازه سامان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۹۷۳۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۶۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر ناظمیان کد ملی: ۴۵۷۸۵۵۶۲۶۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء و سید علیرضا کمالی کد ملی: ۲۰۰۲۷۹۹۰۹۱ رئیس هیئت مدیره شریک و منوچهر مرادی کد ملی: ۰۰۳۶۹۴۷۲۸۸ نایب رئیس هیئت مدیره شریک و ناصر محسنی ابیانه کد ملی: ۱۲۳۹۷۳۴۵۸۱ و مهر نوش شکیبا کد ملی ۱۷۵۵۷۵۵۴۳۰ و بیژن نصیری کد ملی: ۱۸۱۹۳۳۴۱۰۴ و کامیار کامروا کد ملی: ۰۰۶۱۵۳۲۲۳۱ و فریبا عامری کد ملی: ۴۵۹۱۰۷۸۵۰۷ و رامین بیگی کد ملی: ۰۰۵۵۷۶۹۴۹۷ و بهرام بانکی کد ملی: ۰۰۴۳۷۶۱۸۸۷ و ژرژیک خداویردی کد ملی: ۰۰۳۹۷۸۵۴۲۴ و جلال صفری کد ملی: ۴۷۲۰۶۸۹۰۹۴ و محمدعلی هاشمی کدملی: ۰۹۴۲۳۲۸۶۳۹ و جواد عدالت کد ملی: ۱۲۶۰۳۶۱۳۵۷ و مسعود راسخ کد ملی: ۰۰۵۱۲۷۱۸۷۷ و مهین جواهری کد ملی: ۲۶۹۰۴۹۴۴۱۸ و خانم فراز صوفی کد ملی: ۰۰۳۰۱۱۵۶۷۱ و ابوالقاسم علی قارداشی کد ملی: ۳۹۷۹۲۵۳۳۸۴ و آرش نیا جلیلی کد ملی: ۰۰۴۷۶۸۳۰۰۷ و بهزاد یوسفی کد ملی: ۰۰۴۱۶۲۰۴۰۲ و امیرحسین ملکزاده کد ملی: ۰۰۴۰۲۵۷۳۰۴ و ویگن اوهان کد ملی: ۰۰۳۹۵۰۷۴۳۲ و علی اکبر شریف زاده کد ملی: ۰۰۴۴۵۸۳۸۷۷ و نگار کیمیا‌گر کد ملی: ۰۴۵۲۳۶۸۱۲۱ و شیرین دیانت شعار کد ملی: ۰۰۳۹۹۳۸۸۱۶ و مرجان رضوانی کد ملی: ۰۰۵۴۳۶۲۸۳۰ و مریم جوکار کد ملی: ۵۴۷۹۵۳۹۸۰۹ و زهرا دارابی کد ملی: ۰۶۰۰۳۱۶۵۴۸ و منوچهر خزیمه کد ملی: ۰۹۴۱۷۴۱۵۷۵ و مسعود علی اکبر گل کار کد ملی: ۰۰۴۲۳۸۳۸۸۹ و علی بلوریان کدملی: ۰۴۵۱۰۸۸۴۶۸ و فرشته وهابی ماشک کد ملی: ۰۰۶۴۳۶۶۸۳۹ و حسین احمدی طارسی کد ملی: ۲۱۶۱۵۸۶۰۵۱ و علیرضا آریائی نژاد کد ملی: ۰۰۷۳۴۶۹۱۵۷ و پگاه محرابی کد ملی: ۰۰۶۳۴۱۷۶۸۵ و علیرضا نجفی اناری کد ملی: ۰۴۹۰۴۰۴۳۵۹ و داود رحیم یارهریس کد ملی: ۰۰۶۹۵۵۸۶۲۰ و قارن درستی حسن کیاده کد ملی: ۳۳۹۲۰۴۲۱۵۳ و مهدی فراست کیش کد ملی: ۰۰۶۹۴۵۸۴۳۱ و الهام هوشمند کد ملی: ۰۰۷۶۲۳۸۹۴۶ و درو خاچاطور موسیانس موجمباری کد ملی: ۰۰۶۸۳۰۰۰۲۶ و اسد خلیلی فرد کد ملی: ۱۴۶۴۳۹۴۶۴۴ و شیما جلیلی کد ملی: ۴۴۳۱۶۹۰۹۱۳ و علیرضا وفائی کد ملی: ۰۰۷۳۲۰۳۳۵۱ و مهشاد برزوئی کد ملی: ۰۰۷۱۴۴۱۶۵۴ و محمد ایبک آبادی کد ملی: ۰۵۳۱۴۹۲۰۸۷ و محسن ملکی کد ملی: ۰۰۶۰۷۹۳۲۹۵ و رضا فرج پور کد ملی: ۰۴۵۰۱۰۶۳۲۲ و حسن خدامرادی کد ملی: ۳۸۰۰۲۳۶۱۰۹ و هاشم دوزبخشان کد ملی: ۰۵۳۲۸۳۴۶۲۳ و مجید فلاح نیا کد ملی: ۰۹۳۷۷۵۰۶۶۲ و کیارش یوسفی کد ملی: ۰۰۶۳۳۶۷۹۸۱ و فرید راک جاه کد ملی: ۰۴۵۲۶۶۱۱۶۱ و محمد کیخا کد ملی: ۳۶۲۱۰۷۰۷۸۸ و یاسر سیاری آرانی کد ملی: ۶۱۹۹۶۹۳۵۸۲ و نازنین نبوی کد ملی: ۲۱۲۱۶۴۶۷۳۶ و علیرضا ملاپور کد ملی: ۰۰۷۰۷۷۳۶۲۹ و محمد مهدی حسابی کد ملی: ۰۶۰۲۳۳۷۹۳۳ و امید بزرگ حداد کد ملی ۰۰۷۰۶۰۶۵۴۴ و محمد هاشم مسیحا کد ملی: ۰۰۴۰۱۵۹۸۴۱ و اکبر امینی امام کد ملی: ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ همگی عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۸۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457883
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آبادسازان سامان شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۱۹۲۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقایان سید محمد مدرس دزفولی بشماره ملی: ۰۰۴۵۷۵۵۸۷۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم گیتی کمالی بشماره ملی: ۰۰۴۵۸۶۹۴۹۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره سید فریدون جناب کد ملی: ۰۰۳۹۶۵۴۸۳۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) فاطمه مهرگان نیا کد ملی:۱۳۷۰۶۷۴۵۷۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) جمشید نورجاه کد ملی: ۰۰۳۹۸۹۸۲۳۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) سید مجید احمدی برو غنی کد ملی: ۰۹۳۷۷۵۹۹۶۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ساسان حیدری کد ملی: ۳۲۵۷۵۸۳۹۷۴ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) ناصر ونداده کد ملی: ۰۰۷۴۱۵۳۴۱۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) مسعود زحمتی کد ملی: ۰۰۶۴۶۱۰۷۷۲ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) زهره شاه کرمی کد ملی: ۰۰۵۶۹۷۵۴۵۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) مریم سلامی عراقی کد ملی: ۰۴۵۰۱۸۹۷۴۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) مریم محمود ی تیرآبادی کد ملی: ۰۴۵۱۴۹۳۷۸۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) مهدی مهدوی کد ملی: ۰۰۶۴۳۷۸۰۸۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) انوشیروان قوامی کد ملی: ۳۱۱۰۷۹۴۵۰۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) حسن کاوسی فر کد ملی: ۰۰۳۵۶۹۴۷۲۶ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) محسن عمرانی نوش آبادی کد ملی: ۱۲۶۲۱۰۲۲۶۱ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) غلامحسین قلی بیگیان کد ملی: ۰۰۴۳۱۶۸۸۰۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) امین طاهری اسبق کد ملی: ۱۶۸۹۵۳۹۱۰۰ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) صفورا رهبری کد ملی: ۰۴۵۰۴۷۸۲۸۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) بهمن فرهت کد ملی: ۰۹۱۹۲۱۰۹۵۳ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) فرانک قصاب زاده کد ملی: ۰۰۶۲۵۶۷۳۴۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) هوشنگ نیک فواد کدملی: ۰۰۳۸۷۰۱۱۸۹ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) رضا ولی زاده درخشان کد ملی: ۱۶۸۹۳۰۵۶۵۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) رامین قیاسی کد ملی: ۰۰۵۵۰۸۷۱۰۸ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء) اکبر امینی امام کد ملی: ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ (عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء). کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۵۸۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697214
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور عمارت سازان هوشمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۸۵۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۶۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۱۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: (هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۱۰۰ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند). ماده ۱۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: (هیئت مدیره از بین خود و یا خارج از شرکاء یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود و یا خارج از شرکاء به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمت‌های دیگری تعیین نماید. ضمنا مدیرعامل می‌تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد). خانم مهرک صیفی به کدملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنها بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم مینا حیدری درخانه کدملی ۵۱۶۹۷۰۰۵۴۷ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال، آقای اکبر امینی امام کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال و خانم مهرک صیفی کدملی ۰۰۵۸۷۱۴۲۷۸ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال. پ۹۳۰۸۲۴۵۸۴۹۰۹۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410806
آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت راه آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۳۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شیدا گریوانی کدملی ۰۰۸۴۷۹۱۹۱۸ و آقای اکبر امینی امام کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۱۱۰۷۶۷۶۵۰۹۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592772
آگهی تغییرات شرکت ایوار سان تارا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای افشین ایزدی به شماره ملی ۲۵۹۴۶۹۶۴۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرشاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۹۰۹۱ و آقای فرزاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۹۹۸۶۶۶۲ و آقای بیژن عیوق به شماره ملی ۰۰۴۷۱۹۹۸۱۴ و آقای فرهاد عیوق به شماره ملی ۰۰۵۳۵۲۹۰۸۱ تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676950
آگهی تغییرات شرکت زرین طبخ پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۷۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۰۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران اسکندر شمالی ک حمید پ ۱۶ (قدیم) و ۱۲ (جدید) ط ۴ واحد ۶ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۴۵۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به شماره شناسنامه ۴۵۵۶ تاریخ تولد ۶/۶/۱۳۵۷ فرزند علی اکبر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر امینی امام و خانم ایران ریاضتی کشه و آقای شاهین ریاضتی کشه. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اکبر امینی امام بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ایران ریاضتی کشه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شاهین ریاضتی کشه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهین ریاضتی کشه بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940454
آگهی تغییرات شرکت پل تاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۲۶۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۹۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود نامورجانکبر به شماره ملی ۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اکرم عبدالمحمدی کزازی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۶۲۰۳۳ و آقای ابوالفضل وفائی زاده به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۲۱۹۳ تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۹ در تاریخ۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9940814
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی خود چسب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۹۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ واصل گردید: مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۵ و ۴۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. حسن ثابتی به کدملی ۵۴۰۹۸۱۳۴۸۰ به سمت بازرس اصلی و اکبر امینی به کدملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشنگ سمیعی زفرقندی به کدملی ۱۱۸۸۹۲۹۳۵۶ و مرتضی شمسایی زفرقندی به کدملی ۱۱۸۹۷۴۱۴۹۰ و علی اصغر سمیعی به کدملی ۰۰۴۳۶۶۴۷۹۲ و منصوره سمیعی زفرقندی به کدملی ۰۰۳۲۲۶۸۳۴۳ و شهره سمیعی زفرقندی به کدملی ۰۰۵۴۵۷۷۸۳۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۰ منصوره سمیعی زفرقندی به سمت رئیس هیئت مدیره، شهره سمیعی زفرقندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، هوشنگ سمیعی زفرقندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021492
آگهی تصمیمات شرکت عمران صنعت پتواز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۳۶۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۳۵۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: اکبر امینی امام به ش ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ بسمت بازرس اصلی و مسعود نامورجانکبر به ش ملی۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عیسی محدث مجتهدی به ش ملی۱۴۶۵۱۹۶۹۹۴ و مهدی طلایه حسینی به ش ملی۱۷۵۴۳۶۴۰۷۱ و مریم محدث مجتهدی به ش ملی۴۷۲۱۴۹۶۴۴۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۱/۸۹ عیسی محدث مجتهدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم محدث مجتهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251747
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۲۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۰۶/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سلیم مصدق به شماره ملی۱۴۶۱۲۹۴۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۰۶/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملی۱۶۳۹۶۰۰۰۸۶ و خانم نوشین معماریان تا تاریخ۱۶/۰۶/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی مرادی به شماره ملی۱۶۳۹۶۰۰۰۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نوشین معماریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی مرادی به شماره ملی۱۶۳۹۶۰۰۰۸۶ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و نامه هادی عادی و اداری به امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117792
آگهی تغییرات شرکت خدمات کارگزاری بار هوایی تهران آسمان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۰۰۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۵۵۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود نامور جانکبر به شماره ملی۲۵۹۱۴۶۸۲۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا دبیرمنش به شماره ملی۰۰۵۶۱۵۵۹۱۳ و خانم لیلا مصطفوی استرآبادی به شماره ملی۰۴۵۰۴۷۱۴۰۳ تا تاریخ۳/۲/۱۳۹۲. در تاریخ۲۵/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140921
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات امین شیمی پاسارگادبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۹۱۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۵۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی ۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا فیروزصمدی به شماره ملی ۰۶۰۲۹۵۴۶۶۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هادی کیانی به شماره ملی ۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ بسمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۱ آقای بهزاد محمدی یزنی به شماره ملی ۰۰۱۳۲۰۶۹۷۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171862
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پتروشیمی آریا طارم زنجان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۹۶۹۰۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال منقسم به سی هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ریالی که تعداد سی هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای هادی کیانی به شماره ملی۵۰۱۰۹۷۹۹۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم شریفی به شماره ملی۵۳۹۹۹۷۹۱۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، اقای پرویز شریفی به شماره ملی۵۳۹۹۸۷۳۱۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای پرویز شریفی به شماره ملی۵۳۹۹۸۷۳۱۸۴ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. ۵۱ خانم فرح رضائی به شماره ملی۰۰۴۹۶۱۱۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر امینی امام به شماره ملی۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363677
آگهی تغییرات خدمات اداری و حقوقی رهگشایان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۵ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آقای محمد مهدی توکلی کدملی ۱۲۱۹۴۵۰۲۵۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ۱۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: آقای اکبر امینی امام ش م ۰۰۶۵۳۶۰۵۶۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم زهرا مسیب کمال ش م ۰۰۵۵۰۳۶۵۳۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی توکلی ش م ۱۲۱۹۴۵۰۲۵۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۲۲۸۱۳۸۷۴۴۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک