سید عبداله علوی

سید عبداله علوی

کد ملی 0652141986
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1147926
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران سهامی خاص به شماره ثبت۵۸۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۲۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ولی اله قرائیان به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۰۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147927
آگهی تغییرات شرکت تولید کولر اتومبیل نسیم آسا سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۱۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله قرائیان به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۱۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۰۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151357
آگهی تغییرات شرکت فارس دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. سید عبداله علوی کدملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مسعود نوحی تهرانی کدملی ۰۰۴۱۷۴۷۷۹۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس افراز کدملی ۳۰۵۱۸۳۲۰۶۵ و عبداله استادحسین کدملی ۰۰۳۲۷۶۶۳۶۱. پ۱۶۹۱۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196667
آگهی تغییرات شرکت نیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و آقای رامیار منصوری به شماره ملی ۴۵۷۹۲۶۳۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219777
آگهی تغییرات شرکت پارسیان پیشرو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ و آقای سیامک فیضی ایلماسانی به شماره ملی ۰۰۳۷۰۰۳۹۴۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: محمد فاطمی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۸۲۹۷ و ابوالفضل فاطمی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۱۱۴۷ و علی فاطمی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۷۵۸۵۱ تغیین شدند. پ۱۷۲۵۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225610
آگهی تغییرات شرکت حسابداری بصیر راهبر آریا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قیداری به شماره ملی۰۰۶۶۱۶۵۴۰۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهرا خانی نژاد ده عرب به شماره ملی۰۴۹۱۷۴۶۰۳۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت موسسه عبارتست از: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی , بازرسی قانونی , مشاوره مدیریت مالی , طراحی و پیاده سازی سیستم مالی , خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی , نظارت بر امور تصفیه , ارزیابی سهام و سهم الشرکه , داوری مالی , خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قانونی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود , سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعلام و تایید می‌شود" می‌باشد که در رعایت مقررات و آیین نامه‌های داخلی جامعه حسابداران رسمی ایران , اساسنامه جدید موسسه طبق فرم نمونه جامعه تدوین و تصویب شد. نام موسسه به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول (حسابداران رسمی) تغییر یافت. اعضا هیات مدیره موسسه و صاحبان امضا مجاز به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا قیداری به شماره ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره , آقای مهدی مشایخی۰۰۵۶۳۴۳۸۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید عبدالله علوی۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۷۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250564
آگهی تغییرات شرکت آسان راه البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبدالله علوی با کدملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه پرچمدار با کدملی ۳۰۷۱۲۳۵۵۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۹۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725344
آگهی تغییرات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۱۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید عبدالله علوی به کد ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۷۴۵۹۴۹۰۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643164
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323555
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: سید عبداله علوی به ش ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به ش ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479242
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید عبداله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۲۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ تا تاریخ ۳/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۲۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فولادی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۰۳/۴/۱۳۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای دو نفر از سه نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496138
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای سید عبداله علوی به شماره ملی۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623485
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید عبداله علوی به کدملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859521
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. عبداله علوی به کدملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله توکلی اژیه به ش ملی ۵۶۵۹۷۷۳۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10913041
آگهی تصمیمات شرکت فرابتن سهامی خاص بشماره ثبت ۴۴۵۸۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۸۹۹۲۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۸۹ واصل گردید. موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سیدعبداله علوی کدملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ بسمت بازرس اصلی و نصرت حسن پور صباغی کدملی ۲۵۹۴۱۴۸۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670015
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۳۵۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین ارقام پیام به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۱۷۸۷ به نمایندگی آقای سید عبدالله علوی به کد ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سید حسن حسین زاده به کد ملی ۲۶۷۹۵۳۹۱۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و افراد زیر به سمت اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای حسین کاوه پیشقدم به شماره ملی ۲۵۵۹۰۷۰۷۷۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد رضا خاکساری به شماره ملی ۲۵۵۹۰۴۶۳۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علی رضویان به شماره ملی ۰۳۸۴۱۱۱۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره ونیز روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۰۲۳۶۱۶۸۶۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952122
آگهی تغییرات شرکت رانیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۷۶۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد جواد طهرانی یکتا به شماره ملی ۰۰۴۴۲۰۸۶۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره زهرا میرزا ابراهیم طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۳۱۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفراز اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و سیدعبد اله علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۷۵۶۶۴۱۴۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک