محمد ملاکی

آقای محمد ملاکی

کد ملی 0651637351
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1158599
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهره برداری و بهینه سازی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابی سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار به شماره ملی ۱۷۵۳۹۶۶۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح فوق: آقایان محمد ملاکی با کدملی ۶۵۱۶۳۷۳۵۱، بیژن دستگیر با کدملی ۲۱۸۰۹۴۲۲۵۷ و حمید جلالی قاجار با کدملی ۰۰۴۱۵۵۳۳۷۳ به عنوان اعضای اصلی و آقای غلامرضا سعدالدین با کدملی ۴۵۶۹۰۹۸۰۵۳ عضو علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۵۹۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338919
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستران متحد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۶۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲، به نمایندگی آقای محمد ملاکی ش. ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت بخار صنعت آتیه به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۴۲۷۱، به نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید ش. ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه فرهنگی صدرای کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۰۴، به نمایندگی آقای مظفر محمدی ش. ملی ۳۰۵۱۱۰۴۰۹۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کمار صنعت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۷۴۶۰ به نمایندگی آقای آنام غفاری انشاء جوانی ش. ملی ۲۵۹۴۳۴۹۶۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت قدس نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۴۰۱۵، به نمایندگی آقای فرخ امینی ش. ملی ۰۰۴۰۱۲۵۶۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و پیشنهادات فنی و مالی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۰۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401976
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ملاکی فرزند علی اصغر بشماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ آقای محمدرضا رحمانیان فرزند احمد بشماره ملی ۰۰۶۱۲۴۴۸۳۱ آقای علی رحمانیان فرزند احمد بشماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۹۷۶ خانم نسرین صداقت پیشه فرزند محمد تقی بشماره ملی ۲۷۵۳۴۴۹۰۳۱ آقای احمد رحمانیان فرزند محمد اسمعیل بشماره ملی ۴۵۶۹۰۷۴۰۶۵. پ۱۸۰۳۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628644
آگهی تغییرات شرکت نیروگستر سیرجان (سهامی خاص) ثبت ۲۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده اتخاذ گردیده: ۱ آقایان محمد ملاکی ش ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا صدرآبادی ش ملی ۰۹۳۳۸۱۳۵۷۰ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی پیشرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره و غلامحسین تکفلی ش ملی ۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲ به نمایندگی از شرکت عمران کار سیرجان به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای مازیار ظهیری هاشمی ش ملی ۰۰۶۳۱۵۰۰۳۴ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهاءدار شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. ش۶۰۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۲۲۶۶۷۴۴۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190583
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین (سهامی خاص) ثبت شده بشماره۲۲۱۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۱۳۵۸۶۶
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۲۶/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ۱۱/۵/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب مجمع رسید. ۲ آقایان محمد ملاکی بشماره ملی۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ بسمت رئیس هیات مدیره و رضا حدادیان بشماره ملی۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ بسمت نایب رئیس و ابراهیم خوش گفتار بشماره ملی۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ و شرکت مدیریت نصب و تعمیرات نیروی پاسارگاد سهامی خاص بشماره ثبت۸۹۲۶۸ بنمایندگی آقای محسن مهدوی و شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر سهامی خاص بشماره ثبت۱۸۴۲۷۴ بنمایندگی آقای بهمن مسعودی بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و محسن مهدوی بشماره ملی۲۹۹۱۹۶۷۸۱۱ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشماره ثبت۸۵۳ و آقای حسن سعیدی بیلندی بشماره ملی۰۹۱۹۴۸۷۷۳۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693594
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تانا انرژی بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۲۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین اله حاجی رسولیها با کدملی ۱۲۸۶۴۸۴۴۳۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت تانا انرژی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۲۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موسی رفان باکدملی ۲۳۷۱۸۰۵۵۵۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد اصلاح چی با کدملی ۰۰۵۶۴۶۰۱۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید تفته با کدملی ۰۳۲۱۳۸۶۱۲۴ به نمایندگی از شرکت راهبران هدف آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۷۴۸ و محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۶۹۶۷۳۶۵۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736107
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه انرژی پاک پویش پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: •آقای محمد ملاکی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به سمت رئیس هیئت مدیره •آقای سیدمجتبی احمدی به کدملی ۴۱۷۱۹۹۱۷۱۴ به نمایندگی از شرکت نیرو سرمایه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره •آقای بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره •آقای مهدی حق پرست به کدملی۰۰۳۶۷۶۲۶۱۱ به نمایندگی از شرکت داده پردازی برق وآب پویش پارس به سمت عضو هیئت مدیره •آقای ایمان قهاری به کدملی ۱۷۵۴۹۷۵۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از آقایان سیدمجتبی احمدی، بهمن مسعودی، مهدی حق پرست ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه اسناد و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۱۷۰۵۴۱۱۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854969
آگهی تغییرات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت کاشفان نو اندیش پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی میر معزی با شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۹۷۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اکبر امین تفرشی با شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی کباری با شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۶۰۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی جمالیان با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۶۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح بندهای ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت تصویب سازمان اجرایی شرکت نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و خروج از خدمت طبق آیین نامه‌های مصوب پیشنهاد ایجاد یا حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. بررسی پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری اخذ اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌ها سپرده گذاری وجوه شرکت نزد موسسات بانکی و مالی با رعایت صرفه و صلاح شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات تعهد، ظهر نویسی، قبولی و واخواست اوراق تجاری تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول (از جمله سهام اوراق بهادار) و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء فعالیت‌های موضوع شرکت باشد تا سقف پنج میلیارد ریال کلیه چک‌های شرکت تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از دو نفر احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ (قائم مقام مدیرعامل) و یا محمد قهرمانی به شماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ (معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چک‌ها بالاتر از سقف یک میلیارد ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۵۰۳۲۵۵۵۱۲۸۰۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996020
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۵۶۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲ ساله انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای مجید سلیمانی به عنوان مدیرمالی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ بطور ثابت و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود پ۹۵۰۶۰۹۳۴۱۱۲۲۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010757
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالرضا کرد به شماره ملی ۵۲۶۹۶۲۷۸۹۲ به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان سازه سازان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید شاهمنصوری به شماره ملی ۴۱۷۲۰۸۱۵۶۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک ۲ عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. اختیارات بندهای ۲ و ۴ و ۹ و ۱۰ ذیل ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۶۱۷۳۹۹۶۴۲۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014300
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی آوادیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقایان مهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ و عباس موسوی به شماره ملی ۴۱۷۰۷۷۷۲۱۸۰ و محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند. - موسسه آیین ابرار حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۸۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیروس صالحی به شماره ملی ۱۲۲۹۵۶۲۸۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۲۰۵۲۳۵۲۲۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028855
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی میرمعزی به شماره ملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حسین وهابی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۷۲۳۸ جایگزین حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره احمد پیامی به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی رضا صدر آبادی حقیقی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۱۳۵۷۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکهای شرکت تا سقف سیصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و آقای عباس آزادبر به شماره ملی ۲۷۳۹۳۲۵۱۲۶ (سرپرست امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای بالاتر از سقف سیصد میلیون ریال و کلیه بروات و سفته‌ها و قراردادها و اوراق تجاری و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چهار چوب اعتبارات مصوب تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی و یا شعبه در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور به هیئت مدیره استخدام و نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه‌ها و معافیت و خروج از خدمت آنان بر اساس چارت سازمانی و دستورالعمل‌های مربوطه تهیه و تدوین بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری معتبر به هیئت مدیره تهیه و تدوین چارت سازمانی و شرح وظایف پرسنل و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب دستور پرداخت تنخواه گردانها و علی الحسابها به اشخاص حقیقی و حقوقی وفق دستورالعمل مربوطه تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب موافقت با پرداخت وام به پرسنل شرکت بر اساس دستورالعمل مربوطه اتخاذ تصمیم در مورد مزایای رفاهی کارکنان در چارچوب اعتبارات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه عقد کلیه قراردادها تا سقف معاملات متوسط تایید مرخصی، ماموریت داخلی کارکنان و مرخصی بدون حقوق حداکثر تا سی روز در سال و همچنین تاییدکارکرد ماهیانه و اضافه کاری کارکنان موافقت با اعزام پرسنل زیرمجموعه به ماموریتهای خارجی حداکثر تا سی روز در سال و هفت روز در هر مورد مکاتبه با مؤسسات و شرکتها در راستای اهداف شرکت تفویض قسمتی از اختیارات در صورت لزوم با قبول مسئولیت به سایر مدیران تحت سرپرستی و ارائه رونوشت آن به هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد نیازهای آموزشی به هیئت مدیره جهت بررسی و تصمیم گیری اقامه هرگونه دعوی، دفاع از هرگونه دعوی، انصراف از دعوی، تعیین وکیل حقوقی و کارشناس پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت به هیئت مدیره اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره. پ۹۵۰۶۲۹۵۹۶۶۹۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119081
آگهی تغییرات شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی ک. م ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به عنوان نماینده شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای بهمن مسعودی ک. م ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ بنمایندگی از شرکت پترو اندوخت پرتودارای شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای آرمان حکیمی جاوید به شماره ملی ۰۴۵۳۵۱۴۴۵۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء و خارج از سهامداران برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۸۳۸۷۳۵۵۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119082
آگهی تغییرات شرکت پترو اندوخت پرتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۴۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۱۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به نمایندگی بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماه تاب پرتو کنگان به شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۰۱۱۴۵ به نمایندگی محمد شوشتری زاده به شماره ملی ۰۰۶۴۱۳۰۹۰۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره حسین زاهدی سهی به شماره ملی ۰۰۷۸۰۶۰۷۳۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء و خارج از سهامداران) انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۸۳۸۸۷۱۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205898
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۴۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی ۰۴۵۲۹۶۶۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ و علی نیازی به شماره ملی ۰۶۲۰۶۲۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و ایوب باقرتبار به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ و علی متولی به شماره ملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۱۱۷۱۹۰۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213796
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد نیکوکاری ماه تاب سازان ایرانیان در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۴۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۷۰۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: . کمک به توانمند سازی کودکان و نوجوانان مستعد نیازمند از طریق حمایت های تحصیلی، آموزشی، رفاهی شناسایی خانواده ها، جوانان نیازمند و توانمندسازی آنها از طریق حمایت های آموزشی و اقتصادی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی پلاک ۲۱ کدپستی ۱۹۳۹۸۵۶۳۴۱ دارایی موسسه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رییس هیئت مدیره رضا حدادیان به شماره ملی۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وحید حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۱۶۶۹۸۹۴ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره بهمن مسعودی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره فرزانه ساروخانی به شماره ملی ۰۰۴۸۱۸۷۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره شهین مکاری به شماره ملی ۱۲۸۴۵۵۵۰۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا مخدومی به شماره ملی ۲۲۴۹۶۱۱۱۶۵ به سمت میرعامل سمن و عضو هیئت مدیره محمد خیامیان به شماره ملی ۱۲۸۴۵۰۸۴۹۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره نفیسه زاهدیان فرد به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۳۵۶۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل فرنگیس افتخاری به شماره ملی ۲۹۰۰۱۷۲۹۸۵ به سمت بازرس اصلی هیئت مدیره علی رضا سالار به شماره ملی ۰۰۴۱۲۵۲۶۰۸ به سمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بموجب نامه شماره ۷۵۴۵/۲۲/د ۱۷/۸/۱۳۹۵ استانداری تهران مورد آگهی قرار گرفت. پ۹۵۱۰۰۵۹۳۹۱۶۴۶۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226637
آگهی تغییرات شرکت بهین نقش توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۴۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی کدملی۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ علی مهدوی کدملی۰۹۳۸۹۷۵۱۳۷ ابراهیم خوش گفتار کدملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ محسن مهدوی کدملی ۲۹۹۱۹۶۷۸۱۱ مرتضی صاحب جمع کدملی۰۹۴۲۷۱۳۰۲۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. بازرسین شرکت برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: سید علی اصغرهاشمی کدملی ۵۲۲۹۷۴۲۹۹۲ به سمت بازرس اصلی هاشم صادقی خبازبه سمت بازرس علی البدل روزنامه صاحب قلم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۱۰۱۱۸۵۱۴۹۹۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233108
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای رضا امراللهی بیوکی با کد ملی ۴۴۳۲۹۷۴۳۳۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره • آقای مهدی مظهری با کدملی ۰۰۴۰۳۶۲۷۲۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره • آقای رضا حدادیان با کد ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمد ملاکی با کد ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره • آقای محمدعلی وحدتی با کدملی ۴۴۳۲۰۷۵۷۹۱ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300522
آگهی تغییرات شرکت تولید برق شمس سرخس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۵۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بهمن مسعودی به کدملی ۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای افشین مرشدیان به کدملی ۱۰۶۲۶۷۵۸۹۴ به نمایندگی از موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید حسین عبدالخالق زاده به کدملی ۰۹۳۱۲۸۴۷۳۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل آقای محمد حسین ابریدخت به شماره ملی ۰۹۴۰۳۱۹۱۶۰) به اتفاق یکی از اعضاء و به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید صورت می‌پذیرد. - قسمتی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. ش۹۵۱۱۲۰۲۴۹۷۱۳۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سرخس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308937
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتا نیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی میرمعزی با کدملی ۰۰۴۶۱۳۸۶۹۲ به نمایندگی از شرکت پلی اتیلن گستران البرز با شناسه ملی۱۰۱۰۴۱۰۲۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت پترودانیال کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۵۳۱۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای ناصر وکیلی پیهانی با کدملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای احمد پیامی با کدملی ۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت حفاری استوان کیش با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۲۴۶۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدکریم تفرشی حسینی با کدملی ۱۸۱۶۶۶۴۰۵۷ به عنوان عضو و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۲۶۲۵۶۹۹۶۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368572
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۷به شرح ذیل میباشند: آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱به عنوان نماینده شرکت گسترش انرژی پاسارگاد جایگزین آقای مهدی میرمعزی گردیدند و سمت ایشان رئیس هیئت مدیره آقای ناصر وکیلی پیهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۹۵۰۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر جایگزین آقای محمد ملاکی گردیدند و سمت ایشان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد قهرمانی بشماره ملی ۰۹۱۸۶۶۸۱۶۶ به عنوان نماینده شرکت پلی اتیلن گستران البرز جایگزین آقای احمد پیامی گردیدند و سمت ایشان عضو هیئت مدیره آقای سیف اله علی اصغری به شماره ملی ۲۱۶۱۲۴۴۹۳۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۱۴۵۳۶۳۲۶۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444603
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت انرژی گستر جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶ بنمایندگی آقای رضا امراللهی بیوکی با کدملی ۴۴۳۲۹۷۴۳۳۸ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ بنمایندگی آقای احمد پیامی با کدملی۱۸۶۰۸۶۴۱۵۵ شرکت آرین ماهتاب گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ بنمایندگی آقای محمد ملاکی با کدملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۰۳۶۹۲۵۵۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782731
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ آقای حسن مداحی با شماره ملی ۱۷۵۴۶۷۹۱۴۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قشم مولد شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰ آقای احمد شکوری راد با شماره ملی ۰۳۸۱۴۸۳۶۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۵۹ آقای یاسر میرزایی با شماره ملی ۳۹۳۴۳۳۱۹۰۴ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۰۴۶۶۲۶۰۱۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979859
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰
آگهی تغییرات شرکت قشم مولد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۱۳۸۹۰ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۲۱/۰۱/۹۷ که در تاریخ ۲۲/۰۱/۹۷ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره، پارس بهین پالایش نفت قشم (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی ۰۹۴۱۷۸۶۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، فراز انرژی پیشرو (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مسعود حجت به شماره ملی ۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید حسن مداحی به شماره ملی ۱۷۵۴۶۷۹۱۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۲۷۶۴۴۲۶۶۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک