جعفر دلجو

آقای جعفر دلجو

کد ملی 0065096150
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667055
آگهی تغییرات شرکت فردوس سازه زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۸۸۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی نوروزنیا به شماره ملی ۱۵۳۳۱۰۷۰۱۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ربابه عظیمی بشماره ملی ۱۵۳۱۸۹۸۸۲۳ و آقای رضا مرادیبندبنی به شماره ملی ۴۳۲۲۹۹۰۶۰۶ و آقای مسعود ناصری به شماره ملی ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ تا تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ ۵ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ربابه عظیمی بشماره ملی ۱۵۳۱۸۹۸۸۲۳ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای رضا مرادیبندبنی بشماره ملی ۴۳۲۲۹۹۰۶۰۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای مسعود ناصری بشماره ملی ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای مسعود ناصری بشماره ملی ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۰۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152001
آگهی تغییرات شرکت استحکام برج اهرام سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۲۸ شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۶۰۸۴۷
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۵/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ۴ /۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ عباس جامه فر کد ملی ۲۲۹۷۶۱۱۱۴۵ و امید جامه فر کد ملی ۴۲۲۰۰۴۵۹۶۱ و جعفر دلجو کد ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ اعظم حسن پور کد ملی ۴۲۳۱۷۰۲۰۳۹ بسمت بازرس اصلی و محمد حسن پور چنارستان سفلی کد ملی ۴۲۳۰۲۸۸۴۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: جعفر دلجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس جامه فر بسمت رئیس هیئت مدیره و امید جامه فر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی و اداری با امضاء عباس جامه فر (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۹۱۹۰ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197412
آگهی تغییرات شرکت درخشش جوکار سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۹۸ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۴۸۹۴
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۳۰/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید. ۱ عبدالخالق درخشنده کد ملی ۴۲۳۱۱۸۷۷۵۴ و محمد محمودیان چالبطانی کد ملی ۴۶۶۸۷۶۷۵۱۴ و جعفر دلجو کد ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ و سعید فانوسی کد ملی ۱۵۵۲۲۴۶۵۱۵ و ملک حسین سیاهپور کد ملی ۴۲۳۱۶۹۹۰۳۸ و کریم زارعی کد ملی ۴۳۲۲۸۹۵۳۰۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ زینب بزرگ زاده کد ملی ۴۲۴۰۲۵۱۳۶۲ بسمت بازرس اصلی و زبیده فرخ پور کد ملی ۴۲۲۰۱۰۱۷۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ مدیران و دارندگان حق امضاء: جعفر دلجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالخالق درخشنده بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد محمودیان چالبطانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم زارعی سعید فانوسی و ملک حسین سیاهپور بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه‌های عادی با امضاء عبدالخالق درخشنده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۷۱۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۵۹۳۱۷ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568424
آگهی تغییرات شرکت کف پوشان چاروسا (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۶۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۱۵۲۷۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات زیر در شرکت صورت گرفت: ۱ مدیران و دارندگان حق امضاء: آقای جعفر دلجو بشماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ بسمت مدیرعامل و آقای اردوان سلیمانی بشماره ملی ۴۲۶۹۳۴۹۳۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر داوودی بشماره ملی ۴۲۵۰۰۹۴۴۴۸۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی آرانپور بشماره ملی ۴۲۵۰۹۴۴۶۲۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای اردوان سلیمانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۲ بازرسان شرکت: آقای نصراله پیامبری بشماره ملی ۴۲۵۰۷۱۸۷۱۹ بسمت بازرس اصلی و خانم سیده مهین کشاورز بشماره ملی ۴۲۴۰۲۵۷۸۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ مرکز اصلی شرکت به آدرس گچساران، کوی کارکنان دولت خیابان ۲۲ جنوبی نبش فرعی ۲ سمت راست به کدپستی ۷۵۸۱۶۹۷۴۶۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۷۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۳۰۸۶۲۲۶۶ سرپرست ثبت اسناد و املاک دهدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725846
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاریز مشعل افروز درتاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۸۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۶۸۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی، چوبی، بتونی ـ انجام امور پیمانکاری مربوط به راه سازی ـ ریل ـ محوطه سازی- انجام امور پیمانکاری مربوط به سد سازی- انجام امور مربوط به ساختمان سازی - تأسیسات سبک و سنگین- آب و فاضلاب- آب - انتقال نیرو و انرژی از جمله برق ـ گاز - نفت و جوش کاری مخازن و زه کشی و کشاورزی و اخذ وام از موسسات مالی و دولتی خصوصی- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایده های خصوصی و دولتی و غیره، خدمات نصب تابلو - کلیه امور تأسیسات برقی و الکترونیکی و تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی، انجام فعالیت های موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم انجام می شود. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان بین بهبودی و شادمان کوچه فرحزاد ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۷ کدپستی ۱۴۵۶۹۷۳۹۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶۵۰/۹۳/۱۲۰۷ مورخ ۴/۹/۹۳ نزد بانک پارسیان شعبه شاد مهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ربابه عظیمی به سمت مدیرعامل به ش- م۱۵۳۱۸۹۸۸۲۳ مسعود ناصری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش- م ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ شهربانو عظیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش- م ۱۵۳۱۸۹۵۵۶۵ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات کلیه قرارداد ها و عقود اسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به عنوان بازرس اصلی. سکینه خاکسار بلداجی به شماره ملی ۶۲۹۹۹۰۳۴۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۷۷۳۲۲۵۷۷۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297791
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهاب شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۸۷۹۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقای موسی الرضا شرفخانی به شماره ملی ۰۶۳۹۷۵۰۴۸۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به سمت نائب رئیس و زهره موسوی خواه به شماره ملی ۰۷۹۰۴۵۰۵۱۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تهدآور و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ آقایان محمد عظیمی فرد به شماره ملی ۳۵۹۱۲۹۶۶۲۷ و رضا کلاته به شماره ملی ۰۷۹۱۹۹۶۵۲۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۴ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802823
آگهی تغییرات شرکت بهداد معدن پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۱۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پدرام قنبری به شماره ملی ۳۲۴۰۷۹۰۶۹۶ بسمت بازرس اصلی وآقای جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۸۵۱۶۲۱۴۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839171
آگهی تغییرات شرکت خدماتی سرای گستر سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۳۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا خوش قامت با کد ملی ۴۹۹۹۵۳۹۹۴۲ با دریافت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای امیر خوش قامت با کد ملی ۴۹۹۹۵۳۹۹۲۶ با دریافت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و کیان خوش قامت با کد ملی ۴۹۹۹۵۴۱۰۰۹ با دریافت ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه و جعفر دلجو با کد ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ با دریافت ۲۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه از ۱۰۰۰۴۵۲۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۴۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست بعد از کاهش بشرح زیر است شاهرخ خوش قامت ش ملی ۴۹۹۹۵۳۹۹۳۴ دارای ۴۵۰۰۰۰۰ ریال محمد خوش قامت ش ملی ۴۹۹۹۸۱۴۵۷۹ دارای ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۳۱۹۶۵۱۴۴۴۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849076
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیسا ماندگار کارون درتاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۶۶۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی، انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزاد راهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بندها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز و ارائه کلیه خدمات پیمانکاری بازسازی و ساخت انواع ابنیه اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و منافصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان دریا خیابان گلها بوستان یکم پلاک ۷ واحد ۴ کدپستی ۱۴۶۸۸۶۳۸۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶/۹۵,۲۴۰ مورخ ۵/۳/۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: معصومه متاجی کوه پر با کدملی۲۶۴۰۰۷۰۶۴۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره جعفر دلجو با کدملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضای نائب رئیس به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای نائب رئیس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم آمنه دانشور پاشاکی به شماره ملی ۰۰۷۷۱۲۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم سکینه خاکسار بلداجی به شماره ملی ۶۲۹۹۹۰۳۴۵۷ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۴۰۸۵۷۵۳۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاریز سازه افق درتاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۶۶۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی، انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزاد راهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بندها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز و ارائه کلیه خدمات پیمانکاری بازسازی و ساخت انواع ابنیه اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و منافصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان دریا خیابان گلها بوستان یکم پلاک ۷ واحد ۱ کدپستی ۱۴۶۸۸۶۳۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۱۵/۹۵,۲۴۰ مورخ ۵/۳/۹۵نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: سکینه خاکسار بلداجی با کدملی ۶۲۹۹۹۰۳۴۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره گیسا یزدان فر با کدملی ۵۱۸۰۰۰۳۱۸۰به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم آمنه دانشور پاشاکی به شماره ملی ۰۰۷۷۱۲۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۳۲۳۵۵۲۹۰۰۴۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849175
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگار بنای هگمتانه در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۳۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۶۸۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی، انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بندها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز و ارائه کلیه خدمات پیمانکاری بازسازی و ساخت انواع ابنیه اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و منافصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه مجتمع گلدیس پلاک ۱۵۱۸ طبقه ۱ واحد ۳۲ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۱۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۷/۹۵,۲۴۰ مورخ ۱۷/۳/۹۵ نزد بانک اینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. خانم زهرا دلجو به شماره ملی ۰۰۱۲۹۴۳۷۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. نحوه امضاء: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای پیمان وثوق افخمی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۱۸۰۸۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم الهام آذری قلعه به شماره ملی ۰۰۷۲۳۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۳۹۵۶۶۴۲۸۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854700
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اعتمادسازان گرمسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۹۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا دورگه به شماره ملی ۵۱۵۹۹۴۰۵۳۷، آقای جعفردلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰وخانم رضوان دراج به شماره ملی ۳۵۵۰۰۵۱۱۸۲ همگی اعضا اصلی هئیت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ انتخاب شدند. - اقای حمزه توانگری به شماره ملی ۵۱۵۹۴۴۳۰۹۶ به سمت بازرس اصلی وآقای حسین احمدی به شماره ملی ۵۱۵۹۸۰۵۸۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۵۵۴۱۹۸۰۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لامرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030133
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقتدار بنای اریکه درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۶۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۴۷۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی و فرعی آزاد راهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بند ها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران بلوار محمد علی جناح خیابان ستار خان پلاک ۱۲۰۰ طبقه ۲ واحد ۵ کدپستی۱۴۵۱۷۹۳۱۶۵ سرمایه شرکت : مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/۹۵/۲۴۰ مورخ ۲۰/۶/۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند : علی دلجو به شماره ملی ۴۲۷۰۶۸۶۱۱۱ بسمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰بسمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آمنه دانشور پاشاکی به شماره ملی ۰۰۷۷۱۲۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی . روح انگیز روستا پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۱۷۰۱۵۴۱ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030174
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقتدار تحکیم اریکه درتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۶۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۴۷۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی و فرعی آزاد راهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بند ها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران بلوار محمد علی جناح خیابان ستارخان پلاک ۱۲۰۰ طبقه ۱ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۳۱۶۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/۹۵/۲۴۰ مورخ ۲۰/۶/۹۵ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : علی دلجو به کد ملی ۴۲۷۰۶۸۶۱۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر دلجو به کد ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای جعفر دلجو به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای جعفر دلجو به سمت مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : خانم آمنه دانشور پاشاکی به شماره ملی ۰۰۷۷۱۲۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی . خانم سکینه خاکسار بلداجی به شماره ملی ۶۲۹۹۹۰۳۴۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078336
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اقتدار بنای ارم درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۹۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ابنیه های سبک و یا سنگین فلزی چوبی بتونی انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی و فرعی آزاد راهها بزرگراهها و عملیات آسفالتی پلها جاده ها تونلهای انحراف آب بند ها سدها زهکشی ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری مسکونی تجاری اعم از چوبی بتونی و اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی خطوط لوله نفت و گاز کشاورزی فضای سبز اجرای خطوط فشار قوی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی(انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار محمد علی جناح خیابان ستارخان پلاک ۱۲۰۰ طبقه ۴ واحد ۹ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۳۱۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۱/۶۷۱۰ مورخ ۲۸/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه میدان جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آمنه دانشور پاشاکی به شماره ملی۰۰۷۷۱۲۲۳۱۳ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم روح انگیز روستا پاشاکی به شماره ملی ۲۷۲۱۷۰۱۵۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک،سفته وبروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت ومکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سکینه خاکسار بلداجی به شماره ملی ۶۲۹۹۹۰۳۴۵۷ به عنوان بازرس اصلی وجعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۲۶۸۷۶۸۰۰۳۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783785
آگهی تغییرات شرکت اطلس سنگین راه شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۲۷/۹/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضاخان زاده عمران (۲۱۴۲۲۵۸۷۱۹) و آقای سهراب مجلسی (۵۷۰۹۸۳۴۲۹۷) و خانم سولماز مجلسی (۵۷۰۹۹۸۰۵۷۹) و آقای جعفر دلجو (۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰) ۲ - آقای مهرداد حسن پور سکوسرکدملی (۵۷۰۹۷۳۰۳۲۷) به عنوان بازرس اصلی و خانم نیلوفر شفقی نژاد ملال کدملی (۵۷۰۰۰۱۱۹۶۴) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۰۵۶۰۶۱۲۹۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194552
آگهی تغییرات شرکت حفران تاسیسات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۳۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید مستفشار به شماره ملی ۰۰۵۱۶۹۸۳۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش بلندی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۶۵۱۷۷ به سمت مدیرعامل و آقای جعفر دلجو به شماره ملی ۰۰۶۵۰۹۶۱۵۰ به سمت نائب رییس هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور از قبیل اوراق بهادار، چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۱۰۳۹۶۲۸۰۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک