محرم بخشی

آقای محرم بخشی

کد ملی 0064818446
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1079588
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ و آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ تا تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۴ در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۶۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079825
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۲ که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: آقایان محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ و ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین میرزایی به شماره ملی ۰۰۷۲۲۶۰۷۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف اسفندیاری به شماره ملی ۴۰۱۰۷۸۳۱۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۵۷۶۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303550
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیساردارای کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای محرم بخشی دارای کدملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ و آقای جواد حمیدی جم دارای کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۲۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477345
آگهی تغییرات شرکت آسیا آرمانی انصار سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علیخانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ عبدالله یزدانی به شماره ملی ۱۸۲۹۵۱۷۸۸۰ سید مجتبی پرپینچی به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت بازرس اصلی و محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۳۶۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702120
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ کهربا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ با پرداخت مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. آقای ابراهیم علی خانی کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه شرکت بشرح زیر: خانم فاطمه کاکلی دارای کدملی ۰۰۷۴۳۴۲۶۰۶ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای حمیدرضا جعفری دارای کدملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی دارای کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی دارای کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه میباشند. پ۹۳۰۸۲۷۴۲۳۴۹۰۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765467
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی کدملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید سرخوش سرکندی کدملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند - حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا" همراه بامهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد۰ پ۹۵۰۲۰۶۶۳۴۴۳۲۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862547
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید سرخوش سر کندی کدملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ناصر میرزائی حاجی کندی کدملی ۰۰۸۴۰۶۲۴۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۳۳۰۱۵۱۶۴۰۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921672
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی دارای کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق دارای کد ملی۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ مدیر عامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند - حق امضا کلیه آوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۳۰۶۶۷۷۹۷۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۳۰۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۱/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۵۲۴۸۲۱۸۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۲۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۸۲۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۶/۲۰۹/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه ۰۲۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۲۵۴۱۸۸۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۷۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۹۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۰/۲۰۹/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد ) پ۹۵۰۸۱۱۸۰۶۹۸۱۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154679
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی به کد ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای هادی صدری به کد ملی ۰۰۷۲۷۴۹۴۱۵ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها وسایر مکاتبات عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا عموزاد خلیلی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۰۶۶۵۵۶۰۷۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183959
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه پارمیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی به کد ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نادر اثنا عشری به کد ملی۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ بسمت عضو هیئت مدیره ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236237
آگهی تغییرات شرکت توسعه البرز آناهیتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۳۱۲۵
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - خانم نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد - سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای محرم بخشی بشماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای میر صادق موسوی بشماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال آقای غلامرضا محبی باروق بشماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۱۰۱۳۶۲۰۸۲۹۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261215
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲
آگهی تغییرات شرکت توسعه مارینا البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۶۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۴۶۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی ۰۰۸۰۸۷۳۷۲۳ و نازنین اسماعیل زنجانی با کد ملی ۰۰۱۴۶۱۲۰۳۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: محرم بخشی به کد ملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۱۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه های انبوهسازی در بخش های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ پیچ شمیران ـ کوچه طباطبائی مقدم ـ خیابان شهید حمید صدیق ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ واحد شرقی ـ کدپستی ۱۵۶۱۸۳۸۴۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶۸/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۲۲۳۸۶۹۷۰۸۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک۵۰ کدپستی ۱۴۶۸۹۷۶۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی بشماره ۱۱۶۹/۲۰۹/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۲۶۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۱۲۲۳۳۳۸۹۳۰۲۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507382
آگهی تغییرات شرکت افق هورکلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محرم بخشی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت نایب هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۴۲۰۲۳۳۵۲۳۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513331
آگهی تغییرات شرکت نیکان مهر اقتصاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود حیدری کدملی ۰۰۶۶۱۹۳۸۵۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال وآقای حامد حیدری کدملی ۰۰۷۴۳۵۱۵۰۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند۰درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه وآقای مصطفی پروین کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۲۴۴۹۰۵۲۹۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520364
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت گستر ملک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۰۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید رضا یگانه فر با کدملی ۰۰۱۳۸۴۶۱۸۳ مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند - خانم فاطمه اوحدی سهل آباد با کدملی ۰۰۷۲۱۱۰۲۱۱مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال ازصندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند - درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای نادر اثنا عشری ۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محرم بخشی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۴۲۷۴۵۸۳۰۰۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تاکسیرانی تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه امور مربوط به ایاب ذهاب درون شهری. سرویس دهی به وزارت خانه ها و ادارات, موسسات, شرکت ها و مدارس و کلیه اماکن خصوصی و عمومی دولتی. ایجاد تعمیرگاه و اتوسرویس به صورت ثابت و سیار و ایجاد تاسیسات خدماتی رفاهی جهت تاکسی داران، ارائه و بکارگیری تکنولوژیهای نوین و جی پی اس. ایجاد شعب، شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی ایجاد و برگزاری و شرکت درکلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و خرید سهام شرکتها، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی تامین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ الوند ـ کوچه برمک ـ خیابان الوند ـ پلاک ۳۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۶۶۳۶۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۴۶۸/۰۲۰۹/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰ و به نمایندگی محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۷۲۳ و به نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا"همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میرصادق موسوی به شماره ملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مصطفی پروین به شماره ملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۰۶۱۲۰۵۰۲۲۲۴   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583894
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت اختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابد قنبری به کدملی ۳۳۶۰۱۱۰۱۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محرم بخشی به کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۰۰۷۲۳۶۰۰۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها و سایر مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۷۸۵۹۴۱۱۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655856
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نیک روشان تهران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۹۷۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محرم بخشی بشماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید۰ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۷۲۲۴۵۶۵۳۷۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902032
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت گستر سبلان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۲۲۸۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی پروین و محرم بخشی هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند؛ درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مصطفی پروین با کدملی ۲۶۷۹۷۷۳۶۴۰ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محرم بخشی با کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۰۸۶۹۲۱۵۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13928048
آگهی تغییرات شرکت کوشا سیستم غرب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۳۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محرم بخشی و غلامرضا محبی باروق هر یک با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه‌های خود را به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید۰ شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: محرم بخشی کدملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا مجتبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۱۹۸۷۷۱۲۴۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ملک آوین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم بخشی کدملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی ۲۱۸۰۰۴۵۳۲۸ بادریافت مبلغ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. یست شرکاء پس از کاهش سرمایه: آقای کیوان اقبالیان کدملی ۰۰۷۱۲۶۲۲۷۱ دارنده۴۰۰۰۰۰ ریال آقای محمدعلی ایلخانی کدملی ۰۰۴۵۵۷۵۷۲۱ دارنده۳۰۰۰۰۰ ریال آقای مهرداد بختیاری کدملی ۰۰۴۰۷۹۰۸۰۰ دارنده ۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۱۲۱۳۳۸۳۳۷۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک