حسین اسلامی

آقای حسین اسلامی

کد ملی 0064676196
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1245866
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات آیریانا بوم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباطات داده و فناوری آسیا (آدفا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۵۵۸۶ به نمایندگی آقای محمدحسن گلستانه به کدملی ۰۰۶۴۱۶۴۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اسپید ارتباط سامانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۵۱۷۱۱۳۹ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اسپید سامانه‌ی سهند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۹۸۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹ به نمایندگی آقای اسمعیل ثنایی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت برید سامانه‌ی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴ به نمایندگی آقای حدادی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پارسان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۹۰۹ به نمایندگی آقای محمد ثروتی به کدملی ۰۶۸۱۷۶۵۰۹۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پرشیا سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۹ به نمایندگی آقای حسن اسدی به کدملی ۰۰۵۲۵۵۸۹۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پیشگامان کی پاد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پیشگامان کیفیت گستر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۲۰ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت تعاونی پیشگامان رسانه‌ی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای وحید محمدی به کدملی ۴۴۳۲۴۰۰۸۵۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت تیام شبکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳ به نمایندگی آقای وحید تائب به کدملی ۴۲۱۸۴۰۳۴۴۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت داده کاوان آیسان لوتوس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۳۰۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد اریان (فناپ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای حسین اسلامی به کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت کهکشان مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۸۱۹ به نمایندگی آقای آرش صلح جوئی به کدملی ۱۲۸۴۸۴۰۵۱۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت لاوان ارتباط به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۴۸۵ به نمایندگی آقای آزاد معروفی به کدملی ۲۸۷۱۸۴۵۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت الگوریتم به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۸۲۶ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۲۲۲ به نمایندگی آقای عباس عظیم زاده به کدملی ۰۰۵۷۷۲۲۱۸۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت داده کاوان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۷۵ به نمایندگی آقای عباس رادورزنگنه با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت عامل سیستم به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۶۸۶۰ به نمایندگی آقای نظام الدین خوارزمی به کدملی ۳۱۳۱۱۴۳۷۲۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات شمال غرب به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۷۰۳۴ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی ۱۳۷۸۰۹۰۶۶۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت گروه دیبا رایانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۷۱۹۷ به نمایندگی آقای حامد ساعتچی به کدملی ۴۴۳۲۳۶۲۷۹۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مرتضی احمدی به کدملی ۰۰۶۱۴۱۸۷۱۴ فرزند محرمعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای شاهپور رهبری به کدملی ۰۴۳۹۸۴۵۵۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. شرکت پارس آریانا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۶۴ به نمایندگی آقای پرویز شهپر به کدملی ۰۶۵۱۶۷۴۳۶۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال افزایش داد. شرکت پیشگامان توسعه‌ی ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال افزایش داد. شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس (پویش برق) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹ به نمایندگی آقای سیدعبدالکریم رئیس کرمی به کدملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال افزایش داد. شرکت فناوری اطلاعات هم سو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۷۵۱ به نمایندگی آقای جاوید شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۴۷۰۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. شرکت گسترش انفورماتیک ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۳۰۹ به نمایندگی آقای احمد شفیعی به کدملی ۰۴۵۰۴۶۷۸۲۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال افزایش داد. شرکت گیلاس کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰ به نمایندگی آقای حمید بابایی نیا به کدملی ۱۹۷۱۸۵۷۴۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. شرکت مشاورین نگاه شگرف (منش) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۷۷۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا حسینی به کدملی ۰۰۷۷۲۲۲۵۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵ ریال افزایش داد. شرکت تعاونی توسعه کاربری فناوری اطلاعات یزد (یزد تکفا) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۲۵۳۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال افزایش داد. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۶۰۲ به نمایندگی آقای افشین نیاکان به کدملی ۲۲۹۵۱۱۲۳۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۳۶۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662580
آگهی تغییرات شرکت رایانش ابری پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل: آقای محمدرضا نظری دارای کدملی ۰۰۵۱۳۸۷۵۴۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امیر صحافی دارای کدملی ۰۰۷۴۴۳۳۹۹۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین اسلامی دارای کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی اصغر غفوری فرد دارای کدملی ۰۰۶۶۵۶۴۵۳۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۱۶۱۱۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846117
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد وادی دار به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۲۸۶۹ به جای آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای اسعد نیازمند به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۹۰۳۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به جای آقای محمد جلالیان به شماره ملی ۰۰۸۲۲۳۴۸۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند سرمد با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۰۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسام مقصود لو به شماره ملی ۲۰۳۱۶۵۵۳۱۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوران فرامد با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۷۶۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین اسکاره طهرانی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۳۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد نژاد صداقت به شماره ملی ۰۰۷۵۸۲۸۵۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۲۱۵۴۶۳۵۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849144
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی بهشتی روی کدملی ۰۰۴۹۲۹۷۴۷۳، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین اسلامی کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمود رضاقلی کدملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴، به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۴۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ساعدی کدملی ۰۴۵۰۱۴۷۳۹۸، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد رفیع زاده کدملی ۰۰۶۱۰۴۶۱۲۴، به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۳۸۴۷۲۵۴۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855219
آگهی تغییرات شرکت دانش پیام پژواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۶۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید آقای حسین اسلامی به کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدصابر امامی به کدملی ۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کیوان جامه بزرگ به کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمجتبی موسوی به کدملی ۰۰۶۵۷۵۹۱۱۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۵۹۹۴۶۰۶۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913338
آگهی تغییرات شرکت بهکاوان نوآور آرنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۸۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی دارای کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای شهرام رحیمیان دارای کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای کیوان جامه بزرگ دارای کدملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید صابر امامی دارای کدملی ۰۰۶۸۲۳۷۰۵۷ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت عضو - هیات مدیره آقای محسن اکبری موید دارای کدملی ۰۰۷۴۴۹۹۶۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۲۷۳۵۸۹۸۰۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937954
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای شهاب جوانمردی با کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کایا محقق با کدملی ۳۲۵۵۲۳۹۳۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی با کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رجب زاده با کدملی ۰۴۹۱۶۲۱۱۶۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ء) برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور و تجاری، عقود اسلامی و قرار دادها، همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۰۷۲۹۸۲۴۱۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972157
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره و حسین اسلامی به کدملی۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده - پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۱۶۲۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حامد ساجدی دارای کد ملی۰۰۵۷۰۵۰۱۱۲، به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد نژادصداقت دارای کدملی ۰۰۷۵۸۲۸۵۴۵، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره و محسن یوسف پور دارای کدملی ۰۴۵۲۷۴۶۴۲۶، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳، به سمت عضو هیأت مدیره و سیدعلی دانشگر دارای کدملی ۰۰۶۱۷۳۴۴۷۰، به نمایندگی از شرکت فاکس تون م م ح به شماره فراگیر ۳۰۰۲۸۱۰۴۶۷، به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا صابری انصاری دارای کدملی ۰۵۳۳۱۶۴۷۴۵، به تمایندگی از شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱، به سمت عضو هیأت مدیره و مصطفی نقی پورفر دارای کدملی ۰۰۵۷۴۵۷۷۴۳، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۷۸۹۱۵۸۶۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990002
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد فرتاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای شهرام رحیمیان کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محمد نژاد صداقت کدملی ۰۰۷۵۸۲۸۵۴۵، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای حسام مقصودلو کدملی ۲۰۳۱۶۵۵۳۱۰، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره - آقای مجتبی بختیاری کدملی ۰۰۷۱۱۶۳۶۳۸ به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۵۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سیدمهدی تولیت کدملی۰۰۷۲۵۰۴۲۰۱، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۷۷۶۷۹۷۴۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008165
آگهی تغییرات شرکت دانش پژوهان فن آور کاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای حسین اسلامی کدملی۶۴۶۷۶۱۹۶ ۰۰ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سهیل مظلوم واجاری کدملی ۲۶۹۰۳۸۳۱۷۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجید پیراسته کدملی ۰۰۶۰۵۸۰۰۵۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مهدی ایزدیار کدملی ۴۳۲۲۰۸۵۳۹۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا عیات مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۶۳۱۳۱۹۸۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051422
آگهی تغییرات شرکت فراز پنداران آریا موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۰۳۵۳
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵تصمیمات ذیل انتخاب گردید: آقای حسین اسلامی کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ - به سمت رئیس هیأت مدیره) آقای بهنام ناصری نژاد کدملی ۲۲۹۵۸۷۷۲۹۶، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ - به سمت نایب رئیس هیأت مدیره) آقای مهدی ناظمیان کدملی ۴۵۷۹۲۹۸۸۰۲، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ - به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۲۶۸۹۹۱۲۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126637
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهرامن مغناطیس کاران درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۴۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات سیستم های رایانه ای از قبیل (تجهیزات، دستگاه های جانبی، قطعات و ملزومات) و مخابراتی، الکترونیکی، دوربین های مداربسته، سیستم های حفاظتی و ارتباطی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اتوبان مرزداران خیابان ایثار کوچه مهر پلاک ۱۲ کد پستی ۱۴۶۴۶۴۳۳۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۲ / ۹۵ ص / ۲۱۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت دانش پژوهان فن آور کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶ به نمایندگی حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد ایمان افضلیان به شماره ملی ۱۷۵۵۶۰۵۵۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مغناطیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۴۸۸۳ به نمایندگی مرتضی معین به شماره ملی ۱۰۹۰۲۲۰۷۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجید پیراسته به شماره ملی ۰۰۶۰۵۸۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی محمد حسین راکبی به شماره ملی ۰۰۴۳۶۹۹۰۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۸۲۴۱۳۵۷۵۴۳۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190138
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۰۳۱۰۹ مورخ ۲/۱۰/۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به کد ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلی دانشگر به کد ملی ۰۰۶۱۷۳۴۴۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید جعفری به کد ملی ۰۰۶۸۸۱۸۷۰۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای سید محسن آزاد به کد ملی ۰۴۵۱۵۹۰۵۳۸ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هیئت مدیره) برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل (آقای سید محسن آزاد) و ر ئیس هیئت مدیره (آقای حسین اسلامی) و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای یکی از اعضای هیئت مدیره (آقایان سیدعلی دانشگر و مجید جعفری) همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۹۲۳۱۰۸۲۶۴۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
آقای شهاب جوانمردی دارای کدملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین اسلامی دارای کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد فرتاک آریان اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن پور دارای کدملی ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شهرام رحیمیان فرزند منوچهر دارای کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۵۱۸۴۶۳۰۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651956
آگهی تغییرات شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد نژادصداقت کدملی ۰۰۷۵۸۲۸۵۴۵ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام رحیمیان کدملی ۰۰۵۴۷۴۱۰۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۹۵۹۷۸۵۰۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897527
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده پردازان جهان پژوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد ثابت راسخ به شماره ملی ۱۲۸۴۹۵۳۵۲۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. - آقای مهدی ثابت راسخ به شماره ملی ۰۰۶۳۶۴۱۵۸۵ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ (به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس ۱۴۰۰۳۹۴۹۵۸۶) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای وحیدرضا سلامت با کدملی ۰۰۸۱۸۳۴۷۴۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) - کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۶۶۸۴۴۳۷۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922458
آگهی تغییرات شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ شرکت واصله به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمود رضا قلی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ بجای آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو عضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۲۱۶۸۳۴۲۴۹۴۴۴ سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937551
آگهی تغییرات شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرالله اسلامی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۸۵۴۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شیمی عزیززاده به شماره ملی ۰۴۵۲۰۳۶۱۳۵ سمت عضوء هیئت مدیره و حسن اسلامی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۸۴۹۰۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۱۱۵۱۴۲۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169536
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ویستا داده ایرانیان درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ به شماره ثبت۵۳۰۱۳۷ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۷۸۲۱۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید و پشتیبانی محصولات و بسته های نرم افزاری و الکترونیکی سفارش مشتری و تولید داخل، بازی های رایانه ای و سرگرمی، طراحی برنامه های رایانه ای و خرید و فروش آنها، ایجاد و نگهداری پایگاه داده های الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی ـ پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، تصدی به فعالیت در خصوص سرویسهای رادیویی، خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی، خدمات اینترنت آی اس پی، توزیع اینترنت اس دی پی، خدمات انتقال داده ها پی آی پی، خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره اس ای پی، خدمات عمومی تلفت ثابت پی اس تی ان، خدمات مخابراتی، ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای جی ام پی سی اس، اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، ایجاد شعب و یا اعطای نمایندگی، شرکت در مزایده های داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری همایش ها ـ مراسم ـ جشن ها و کنفرانس و تبادل اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجام فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد و نگهداری پایگاه های داده ـ توسعه ـ فروش مشاوره ـ تجزیه و تحلیل ـ نظارت فنی ـ پیاده سازی ـ پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سامانه های یکپارچه سازمانی ـ سامانه های پرداخت خرد روی بستر تلفن همراه و دیتا (اینترنت) ـ سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان ـ اتوماسیون سازمانی و توزیع کالا، کسب و ارائه خدمات ـ تجهیزات ـ ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های فوق، انجام فعالیت های مجاز تجاری ـ بازرگانی و اقتصادی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نارمک ـ خیابان شهید حسن طاهری ـ خیابان شهید ثانی ـ پلاک ۳۶۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۴۶۷۶۷۴۴۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی مرشدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۳۵۸۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مصطفی مرشدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۳۳۵۸۸و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آسیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۵۲۳۹۲۷۶۲۱۴۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218667
آگهی تغییرات شرکت فنی و ارتوپدی توان سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسلامی به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ و آقای نصراله اسلامی به شماره ملی ۴۴۳۲۵۸۵۴۳۹ و خانم شیمی عزیززاده به شماره ملی ۰۴۵۲۰۳۶۱۳۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۵۹۶۷۳۵۷۴۹۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک