سید حسین اعتمادی منفرد

آقای سید حسین اعتمادی منفرد

کد ملی 0064263861
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1347389
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پولک نقره‌ای ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حسین اعتمادی منفرد با ش م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و سید احمد اعتمادی منفرد با ش م ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ و حبیب جواهری فر با ش م ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۷۷۴۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509679
آگهی تغییرات شرکت پخش فانوس سلامت شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۳۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۹۲۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین اعتمادی منفرد ک م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای سعید کشاورز رهقی ک م ۰۰۴۹۷۲۰۹۷۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا به شرح ذیل میباشد مرتضی طهماسبی ک م ۶۲۲۹۷۹۹۳۶۶۰ دارای ۷۰۰۰۰۰ ریال، آقای سید حسین اعتمادی منفرد دارای ۱۴۰۰۰۰۰ ریال، آقای سعید کشاورز رهقی دارای ۱۴۰۰۰۰۰ ریال پ۱۸۴۵۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669080
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عزت اله عظیمی به شماره ملی ۵۰۵۹۷۶۳۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ج) انتخاب اعضای هیئت مدیره: آقایان سید حسین اعتمادی منفرد با ک. م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱، آقای عباسعلی داودی با ک. م ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ و خانم سمیه بهاری با ک. م ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی داودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۸۲۷۹۴۰۲۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10045548
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای نعیم محبی به شماره ملی ۰۰۷۵۲۴۷۵۱۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۲/۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10627246
آگهی تغییرات شرکت پخش سهند دارو سبز (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۹۷۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۵۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و آقای سعید کشاورز رهقی به شماره ملی۰۰۴۹۷۲۰۹۷۱ و آقای علیرضا محمدقاسملو به شماره ملی۰۰۴۹۱۲۱۸۲۰ تا تاریخ۲۹/۱۱/۱۳۹۱. در تاریخ۳۱/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809383
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ خانم صنم قطان به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۰۵۷۶ تا تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲. در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954525
آگهی تغییرات شرکت الماس طبیعت طبرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید سوری به شماره ملی ۰۴۸۲۴۶۲۴۰۱ به عنوان بازرس علی ‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و خانم پریسا منوچهریان به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۹۹۴۲ و آقای امیرمسعود شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۰۸۱۵۱ تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲. در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029287
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اعتماد طب مد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید سوری به شماره ملی ۰۴۵۲۴۶۲۴۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و آقای سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ و خانم فاطمه سادات اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۷۴۷۸۷۴۸۹ تا تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۱. در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650991
آگهی تغییرات شرکت سپید طب آزمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقایان سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱، سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ و سید احمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۱۲۰۷۱۱۱۷۸۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686012
آگهی تغییرات شرکت دنیای تبلیغات یاقوت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۸۴۸۹/ ۱/الف ش ت مورخ ۲۷/۱۱/۹۴اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی یاقوت رویان به شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکن بین المللی عسل دارو کیش به شماره ثبت ۶۲۴۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰به نمایندگی آقای حبیب جواهری فر به شمار ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی هستی دارو درمان به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰ به نمایندگی خانم فریده بخشی موحد به شمار ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی سپید طب نیا به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد آقای علیرضا عباس زاد طهران دارای ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حبیب اله مشرقیان کاشانی دارای ۳۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی یاقوت رویان دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی سپید طب نیا دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی عسل دارو کیش دارای ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی هستی دارو درمان دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۱۱۲۷۹۹۷۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710989
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حسین اعتمادی منفرد ک. م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱، سید احمد اعتمادی منفرد ک. م ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱و شبیر منصوری ک. م ۰۴۵۳۴۴۷۲۱۱به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۴۱۲۲۴۳۹۸۷۵۵۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738988
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید احمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۲۴۹۱۶۸۳۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029109
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هئیت مدیره، آقای مجتبی شاه بخشی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۲۰۷۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۰۱۵۷۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره (دو امضاء از سه امضاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۹۶۳۵۱۱۳۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040073
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری به شماره ملی۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا فتوت به شماره ملی۰۰۵۴۰۶۷۳۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب امید به شماره ملی ۴۹۸۹۸۰۸۸۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت ۲ سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۵۸۴۰۳۶۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294966
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارسیان دارو سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد. عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهمیه بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۸۰۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره وسعید خوارزمی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۵۵۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواریان فرزانه به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۱۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۷۳۸۳۴۴۸۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419481
آگهی تغییرات شرکت نانو سپید فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و سید حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم سمیه بهاری به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مشترکا با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ سمت بازرس اصلی و آقای حمید آزاد رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۸۸۶۲۴۳۳۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815396
آگهی تغییرات شرکت یاقوت آزمون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به سمت رییس هیات مدیره و خانم فهیمه بخشی موحدبه شماره ملی ۰۰۴۹۵۸۰۸۲به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سیدحسین اعتمادی منفردبه شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۷۷۵۴۵۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840393
آگهی تغییرات شرکت آیریا انرژی یاقوت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم صنم قطان به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۰۵۷۶بسمت نایب رئیس هیات مدیره و اقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۴۲۷۲۱۱۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت سلامت آتی درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۵۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره، مدیریت,انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید، کشت، بسته بندی و تامین و واردات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و شیمیایی، گیاهی، جانبی، غذایی و (اقلام بسته بندی انها)، داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل غذایی، رژیمی و غذایی، دارویی و ورزشی، داروها ی گیاهی و پروبیوتیک و جایگزین غذا، فرآوری و تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و محصولات آرایشی بهداشتی، غذا، ملزومات دارویی، پزشکی و بیمارستانی وماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی، ، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، ارایشی بهداشتی و مواد اولیه دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، جایگزین غذا، مواد جانبی دارویی و غذایی و صنایع وابسته و فروش آنلاین وتجهیزات پزشکی واردات ماشین الات، تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دارو، تولید و مونتاژ انواع تجهیزات دستگاههای پزشکی دندان پزشکی، تصویر برداری و پزشکی هسته ای، جراحی و لیزر، لوازم جانبی پزشکی و دندا نپزشکی وبیمارستانی وتامین قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی و ملزومات تولید، سیستمها، سخت افزارها و نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، تاسیس مراکز فروش و بازاریابی، داروخانه، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زنجیره ای، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، بیمه دولتی، خصوصی و خارجی، مشارکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و با مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه یحیوی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۱۷۶۳۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷۴۷۶ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک دی شعبه وزرا با کد ۰۱۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۰۹۵۲۲۷۵۴۳۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320995
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رییس هیات مدیره و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت نائب رییس هیات مدیره وخانم سمیه بهاری به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۹۲۵۵به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۸۲۸۶۱۴۳۵۵۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک