علیرضا کلاهی صمدی

آقای علیرضا کلاهی صمدی

کد ملی 0063962187
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 979880
آگهی تغییرات شرکت درکا نوین نما با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۵۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آنی مشیری به شماره ملی ۰۴۵۰۰۸۸۲۴۳ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ و آقای فرشید ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۷۰۶۹۷۳۷۱. در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۳۰۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154329
آگهی تغییرات شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیروس شرافت با کد ملی بسمت ۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ رئیس هیئت مدیره و علیرضا کلاهی صمدی با کد ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ نایب رئیس هیئت مدیره و محمد گل گونه با کد ملی ۰۰۵۳۴۳۵۱۳۳ عضو هیئت مدیره و سیلوا مارکاریانس مجدتبریز به ک م ۰۰۳۹۹۳۹۶۱۸ بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت عمل شود. اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۹۳۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088536
آگهی تغییرات شرکت نوین اندیشان سر آوا پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱ و آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی ۰۰۳۹۶۰۶۴۶۵ و آقای بهاالدین سادات طهرانی به شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به عنوان عضو علی البدل و شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص با نمایندگی آقای اکبر کلامی و شرکت سرمایه گذاری آرمان روشن ارگ آرا سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت و شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سرمایه گذاری پارس گستر دینا سهامی خاص با نمایندگی آقای شاپور خستو تا تاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807485
آگهی تغییرات شرکت آرشا تجارت فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۴۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب شدند: علیرضا کلاهی صمدی با شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ لادن زهرا اژدری با شماره ملی ۲۹۹۰۳۴۸۶۳۸ ساسان رهنما با شماره ملی ۱۲۸۴۹۱۸۳۷۸ بهاءالدین سادات طهرانی با شماره ملی ۰۴۵۲۳۱۹۱۳۷ شراره دوانلو با شماره ملی ۰۰۷۰۹۰۸۸۶۹ پ۹۵۰۳۰۱۴۶۹۴۶۳۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947437
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت کالوت صنعت با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۵۶۴ با نمایندگی آرش الهی پناه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۳۲۹۷۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت کالوت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۴۹۰ به نمایندگی محمد الهی پناه به شماره ملی ۴۵۶۹۰۵۷۹۱۸ به سمت رییس هیات مدیره. شرکت سیم و کابل ابهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۴۴۷۶ به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. سمانه رضوانی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۵۰۴۱۰ به سمت مدیرعامل. ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. رضا پور ابراهیم سهی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۱۰۵۸۳ به سمت بازرس اصلی و سپیده کاشی علی آبادی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۴۱۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته قرارداد و غیره با امضای متفق دو عضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشدو سایر نامه‌های اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۳۶۴۳۱۹۲۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044480
آگهی تغییرات شرکت نیروگاه شهرک صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۷ آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیم و کابل ابهر با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین میر بابائی به شماره ملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رسول کیوان آراء به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد زمانی فر به شماره ملی ۰۰۴۲۵۰۱۵۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) * کلیه اختیارات هیئت مدیره بشرح اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. * حق امضاء: کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و امضاء کلیه مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۷۰۷۹۱۵۴۰۴۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044495
آگهی تغییرات شرکت کابل افزار نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۹۷ آقای سیروس شرافت به شماره ۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رسول کیوان آراء به شماره ملی ۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید شمس به شماره ملی ۳۸۷۳۳۱۰۵۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) *حق امضاء: کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۵۰۷۰۷۸۶۳۵۶۶۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087513
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۷/۹۷ آقای علیرضا کلاهی صمدی با کدملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیروس شرافت با کدملی ۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین میربابایی با کدملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی گرانول قزوین (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۰۶۴۸۸ با نمایندگی آقای رسول کیوان آرا با کدملی ۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای داوود صبوری باکدملی ۶۱۷۹۲۴۰۳۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره * اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. * کلیه چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان سیروس شرافت، علیرضا کلاهی صمدی و رسول کیوان آرا به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت معتبر خواهد بود. امضا کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و یا امضا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۸۰۱۸۱۰۹۶۸۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358006
آگهی تغییرات شرکت کابل ابزار دقیق ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ آقای حسین میر بابایی بشماره ملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ شرکت سیم و کابل ابهر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ با نمایندگی آقای داود صبوری به شماره ملی ۶۱۷۹۲۴۰۳۰۲ ش۹۵۱۲۲۴۴۴۲۶۵۴۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541122
آگهی تغییرات شرکت نو آوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶، سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱، حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳، علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۰۶۳۰۴۴۵۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669276
آگهی تغییرات شرکت بیتا پارسه گیتی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۹۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید امیر حسین سعید به شماره ملی۴۲۸۴۶۶۳۲۲۴ به سمت نایب رئیس آقای سهند صباحی میاب به شماره ملی۰۰۶۰۷۹۴۸۵۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای سعید نادری به شماره ملی۰۰۵۱۲۹۵۰۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۹۸۹۳۶۵۷۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721543
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه سلامت بنیان مومه پارس درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۸۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۹۸۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات و صادرات مواد غذایی، آشامیدنی و تجهیزات و ماشین آلات مربوطه ـ فعالیت در حوزه صنایع مانند ظروف و لوازم جانبی نیز در دامنه کسب و کار قرار دارند. همچنین مواد خوراکی ـ آشامیدنی هم به صورت آماده مصرف و هم به صورت خام جهت مصارف آینده در خانه و یا محل کار (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ جردن ـ بزرگراه شهید آیت اله مدرس ـ بلوار صبا غربی ـ پلاک ۲۵ ـ پاساژ نوذر ـ طبقه همکف ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۷۵۱۱۸ سرمایه شرکت: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه نریمان پیکرآرا به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۱۵۷۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مونا محمدیان به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۶۸۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علاالدین عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۸۱۴۸۰ دارنده ۲۶۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۰۲۶۷۳ دارنده ۲۴۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ و به سمت عضو هیئت مدیره نریمان پیکرآرا به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۱۵۷۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره مونا محمدیان به شماره ملی ۰۴۵۱۴۳۶۸۹۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره علاالدین عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۸۱۴۸۰ و به سمت عضو هیئت مدیره امیر عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۰۲۶۷۳ و به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوارق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۹۸۴۱۱۲۵۸۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965569
آگهی تغییرات شرکت بیا و برو بستنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۶۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیان خالقیان به شماره ملی ۰۰۷۱۱۸۱۰۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان ژوبین علاقبند به شماره ملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ و عبدالمحمد عطاران به شماره ملی ۱۸۸۱۴۷۶۸۱۲ به سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا متفق رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره یا با امضا متفق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۶۴۲۶۳۲۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075154
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۳۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۰۹۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ـ ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ واردات، صادرات، خرید، فروش و بازرگانی کالا و خدمات مجاز ـ سرمایه گذاری در تمام حوزه های مجاز ـ توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ـ ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها ـ افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت ـ شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ونک ـ کوچه بوستان ـ خیابان عطار ـ پلاک ـ ۴۲ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۹۴۷۶۶۴۳۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۳۸۲۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۶۱۸۰ سهم آن ممتاز سهام ممتاز دارای حقوق یکسان با سایر سهام می باشد جز اینکه در زمان انحلال یا تصفیه شرکت، سهام ممتاز نسبت به سایر سهام، به میزان سرمایه گذاری خود در شرکت دارای حق تقدم در خصوص حاصل فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه می باشد. مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۸/۹۷, ۸۲۶ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با کد ۸۲۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۷۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید محمدی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۸۸۵۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم حامده اخوان هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۲۹۹۷۹۸۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین اندیشان سر آوا پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۴۷۶ و به نمایندگی علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان نو آوا پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۵۲۸۰ و به نمایندگی امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپراتیف یو آ به شناسه فراگیر ۳۰۰۲۸۱۴۹۱۵ و به نمایندگی سیدسعید رحمانی خضری به شماره ملی ۰۰۴۶۵۰۶۴۲۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات مجوزها با دوامضاء از سه امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۲۳۳۶۲۱۸۲۶۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195674
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آمیزه‌های پلیمری ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضاکلاهی صمدی به کدملی۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهربه شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷به سمت رئیس هئیت مدیره آقای سیروس شرافت به کدملی۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رسول کیوان آرا به کدملی۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به نمایندگی از شرکت صادرات تولیدات صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۳۴۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس موید زفره به کدملی۱۲۹۱۱۴۷۷۳۱به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و امضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ویا امضاءهریگ از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۷۰۶۱۱۴۶۳۱۷۰۳۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195687
آگهی تغییرات شرکت نورین پایدار ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کلاهی صمدی به کدملی۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به نمایندگی از شرکت سیم و کابل ابهر به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ رئیس هیئت مدیره کدملی۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ اقای مجید شمس نایب رئیس هیئت مدیره کدملی ۰۰۴۲۵۰۱۵۷۱ آقای حسین میربابایی عضو هیئت مدیره کدملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ آقای رسول کیوان آرا عضو هیئت مدیره کدملی۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ آقای محمد زمانی فر عضو هیئت مدیره کدملی ۰۰۴۲۵۰۱۵۷۱ آقای رسول کیوان ارابه کدملی ۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. *اختیارات و مسئولیت‌های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۶۱۱۵۱۸۴۸۶۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195692
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای علیرضاکلاهی صمدی کدملی۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیم وکابل ابهر به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ آقای سیروس شرافت کدملی۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی گرانول قزوین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰ آقای حسین میربابایی به کدملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت امیزه‌های پلیمری ابهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۱۲۴۴ * آقای حسین میربابایی به کدملی ۴۳۲۳۲۱۹۳۸۵ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا متفق دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و امضاءکلیه مکاتبات عادی شرکت باامضاء مدیرعامل ویا امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. ۳ اختیارات و مسئولیت‌های هیئت مدیره با توجه به مواد اساسنامه عینا به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۶۱۱۴۲۰۵۵۵۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258901
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گرانول قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا کلاهی صمدی شماره ملی: ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ آقای سیروس شرافت شماره ملی: ۳۰۵۰۹۴۲۵۵۱ خانم گلریز کلاهی صمدی شماره ملی: ۰۰۵۸۲۹۸۱۸۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی وجناب آقای یونس صفری نفعی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۷۶۴۷۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ حسابها و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ و صورت سود و زیان سال منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۲۲۲۰۲۲۸۷۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274702
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یارانش داده دیجیتال منطقه آزاد ماکو در تاریخ ۲۳/۰۷/۹۷ بشماره ثبت ۳۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۰۶۰۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: با رعایت مقررات جاری و پس از اخذ مجوزات لازم اقدام به ؛ اشتغال به فعالیت در زمینه طراحی،ساخت،تولید، مونتاژ،تدارک، تامین،خرید و فروش، واردات وصادرات، توزیع، بازاریابی، انتقال تکنولوژی، پیمانکاری، مشاوره،طراحی، مدیریت،نظارت، تعمیر و نگهداری وهمچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی وپشتیبانی فنی و نصب و اجرا و راه اندازی و بهره برداری در زمینه کلیه کالاها و خدمات مجاز ولوازم کامپیوتری و تجهیزات کامپیوتری،سرورهای کامپیوتری، مراکزداده (دیتاسنتر)، مراکز داده های ابری وارائه خدمات و سرویس مراکز داده و داده های ابری و همچنین رایانش و پردازش داده ها و داده های ابری و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی و اخذ یا اعطای نمایندگی و افتتاح شعب مشترک در داخل و خارج از ایران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و بین المللی و تجاری و اقدام نسبت به سایر اقدامات و فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم مجاز که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد و سایر فعالیتهای اقتصادی و تجاری مجاز . مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی: منطقه آزاد ماکو ـ بازرگان ـ خیابان امام (ره) ـ مجتمع آرارات ـ طبقه همکف ـ دفتر شرکت یارانش داده دیجیتال کدپستی ۵۸۶۱۷۱۳۱۱۹ . سرمایه شخصیت حقوقی: به مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی بانام که تماماً برابر فیش شماره ۱۹۲ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ پرداخت گردیده است . هیئت مدیره: آقای علی خارزی بشماره ملی ۰۰۵۷۱۳۸۹۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای آرش الهی پناه بشماره ملی ۰۰۶۱۳۳۲۹۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کلاهی صمدی بشماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضاء: کلیه عقود ، قراردادها، اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی ، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . بازرسان: آقای رضا پورابراهیم سهی بشماره ملی ۰۰۵۷۸۱۰۵۸۳ به سمت بازرس اصلی و خانم سپیده کاشی علی آبادی بشماره ملی ۰۰۱۱۱۴۱۷۶۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۷۰۷۳۰۷۰۲۵۰۲۱۴۸  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309936
آگهی تغییرات شرکت آریا چاشنی فردا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۰۲۶۷۳ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نریمان پیکر آرا به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۱۵۷۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علاالدین عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۸۱۴۸۰ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ با پرداخت مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: نیما صدر پناه به شماره ملی ۰۰۶۴۳۴۱۶۳۱ دارای مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰ ریال سیدشهاب الدین نعیمائی موسوی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۰۱۶۶۶ دارای مبلغ ۳۴۰۰۰۰۰ ریال حسن صدر پناه به شماره ملی ۰۰۴۳۵۶۵۰۳۴ دارای مبلغ ۳۳۰۰۰۰۰ ریال امیر عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۲۲۰۲۶۷۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نریمان پیکر آرا به شماره ملی ۰۰۶۷۴۷۱۵۷۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال علاالدین عسجدی به شماره ملی ۲۹۹۰۵۸۱۴۸۰ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال علیرضا کلاهی صمدی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۶۲۱۸۷ دارای مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۸۲۲۲۹۴۶۴۳۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک