محمد حاجوی

محمد حاجوی

کد ملی 6369377945
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1518853
آگهی تغییرات شرکت نخ پیچ سهامی خاص (در حال تصفیه) شماره ثبت ۸۵۱۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۵۲۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی بشماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها با امضای مدیر تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۷۹۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415756
آگهی تغییرات شرکت امدادگران تلاشگر پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۰۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بوذری بشماره ملی ۴۸۹۹۶۸۱۸۴۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رحیم ملک زاده بشماره ملی ۰۰۴۰۹۳۳۰۴۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین قاسمی پویا بشماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۵۶۴ به عنوان مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای علی معافی بشماره ملی ۳۹۶۱۰۹۱۰۴۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر جعفری بشماره ملی ۰۰۴۳۶۵۲۵۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد حاجوی بشماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اکبر عبادی هروی بشماره ملی ۰۰۵۰۸۵۵۵۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. انتخاب گردیدند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت واساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند وکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاءآقای علی اصغر جعفری معتبر خواهد بود وسایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۱۱۸۸۲۳۸۴۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760570
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ثبت شده به شماره ۸۹۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۴/۱۲/۸۹ و تائیدیه شماره ۹۷۱۶ مورخه ۱۴/۴/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: شرکت مذکور منحل اعلام گردید. محمد اقبالی به کد ملی ۲۸۰۲۳۸۴۱۵۵ و محمد حاجوی به کد ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ و مهرداد دلاوری به کد ملی ۰۰۵۷۰۹۶۱۳۹ بسمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ مهرداد دلاوری به عنوان رئیس اجرایی هیئت تصفیه شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد واوراق بهادار و قراردادها با امضای هر سه نفر هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضای رئیس اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240685
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع شیر و گوشت آقچه کند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۰۳۰۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی اصغر افراسیابی به کدملی ۲۰۰۴۶۰۷۵۱۷۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد حاجوی به کدملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به نمایندگی از شرکت سینما مرمرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۱۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد اقبالی به کدملی ۲۸۰۲۳۸۴۱۵۵ به نمایندگی از شرکت صنایع حرارتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۹۵۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل شرکت مطابق بندهای ۵ ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ و ۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت تعیین گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778244
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی حسن زاده به شماره ملی ۲۲۹۷۳۴۷۷۵۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد حاجوی به شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدارامداد شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۸۶۸۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای هدایت اله سیف الهی به شماره ملی ۰۰۴۲۱۲۴۷۴۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حامد سیف الهی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۱۴۳۸۴ بعنوان مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند کلیه اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در بندهای (۱) و (۴) و (۶) و (۷) و (۱۳) و (۱۵) و (۱۶) ذیل ماده ۳۸ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یک تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۲۱۴۳۲۴۵۴۱۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384089
آگهی تغییرات شرکت سینما مرمرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۶۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۱۲۳۵۷۴۶۲۹۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409545
آگهی تغییرات شرکت مقاطعه کاری کنسرسیوم شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید پ۹۶۰۲۱۱۲۴۵۱۴۰۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421503
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۳۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۱۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت تصفیه برای مدت دوسال تمدید و آقای محمد حاجوی با کد ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ بعنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۹۷۷۳۸۷۶۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466766
آگهی تغییرات شرکت تجارتی ایران برزگر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۲۶۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیرتصفیه شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۱۱۲۶۴۹۰۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566965
آگهی تغییرات شرکت لوازم بهداشتی تایل استون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۶۹۰۹۲۵۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582524
آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۵۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردید پ۹۶۰۶۰۶۸۹۲۳۱۲۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613347
آگهی تغییرات شرکت صنایع حرارتی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۶۲۷۵۹۹۷۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644554
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و ساختمانی شیراز بتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۰۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای محمد حاجوی با کدملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شد. ش۹۶۰۷۱۶۵۴۸۹۹۷۵۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656424
آگهی تغییرات شرکت ایران سئول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۸۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد حاجوی به کد ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۲۱۰۶۱۷۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759019
آگهی تغییرات شرکت سی سی ال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۹۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیرتصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) بعد از میر داماد نبش خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۲۵۹۵۱۷۹۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759036
آگهی تغییرات شرکت تهران راسک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیرتصفیه انتخاب گردید نشانی محل محل تصفیه: تهران خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۲۸۴۱۸۰۹۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780299
آگهی تغییرات شرکت عباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۹۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی به کدملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید پ۹۶۱۰۰۳۱۰۶۹۲۶۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827042
آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران سوهانک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ می‌باشد. پ۹۶۱۰۳۰۶۲۱۸۹۰۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961950
آگهی تغییرات شرکت صادرات خشکبار آذربایجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمد حاجوی با شماره ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه خیابان نلسون ماندلا (افریقا) خیابان یزدان پناه پلاک ۱ کدپستی ۱۹۶۸۸۷۴۹۱۴ می‌باشد. پ۹۷۰۱۱۸۱۹۶۴۳۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979339
آگهی تغییرات شرکت شبل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با کد ملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به نمایندگی از طرف مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سالومه احمدی علیا با کد ملی ۰۰۵۵۱۶۹۳۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقای فرخ ملکی با کد ملی ۰۰۴۰۵۰۱۰۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاءمدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۱۲۶۱۴۲۵۲۵۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070935
آگهی تغییرات شرکت رادکو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با کدملی ۶۳۶۹۳۷۷۹۴۵ به عنوان مدیر تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۲۱۳۱۲۱۴۵۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک