محمدرضا مروجی

آقای محمدرضا مروجی

کد ملی 6359415682
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1190684
آگهی تغییرات شرکت عمران نوین توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۹۴۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امین جوادی با کدملی۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اصغر فخریه کاشان با کدملی۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ آقای محمدرضا مروجی با کدملی۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ آقای محمد باقرزاده با کدملی۱۲۶۰۳۹۲۳۸۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338823
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید امین جوادی به کدملی ۶۳۵۴۱۰۲۹۱ و محمدرضا مروجی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و سید عبدالکریم جوادی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ و سید مرتضی بکاء به کدملی ۰۴۵۰۶۰۵۲۶۴ و غلامعلی طاهری به کدملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جواد اکبری به کدملی ۰۸۸۹۱۸۷۹۵۹ و فرزاد طحان به کدملی ۲۰۰۲۴۷۵۸۸۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720382
آگهی تغییرات شرکت صنایع تبدیلی گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای حسین ملارستمی به شماره ملی ۴۵۹۱۷۰۵۱۶۱ و آقای سیدعبدالکریم جوادی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ و آقای احمد حسین آبادی به شماره ملی ۵۲۱۹۴۸۲۵۶۴ آقای حسین رهباریان با کدملی ۱۰۶۲۷۴۶۶۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. =موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آرا (آبا) با سناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۷۲۲ بسمت بازرس اصلی شرکت وآقای حسن رضازارعی عضو جامعه حسابرسان رسمی شماره عضویت ۷۲۱۲۳۵ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار جام جم جهت نشر آگهیه‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۱۲۵۰۵۸۷۹۹۰۱مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721407
آگهی تغییرات شرکت پیچاب کاوش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر فخریه کاشان کد ملی ۴۳۲۳۱۶۳۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا حسینی ریوندی به شماره ملی ۰۷۹۴۹۳۱۱۴۶ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ در سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین عسگر زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۵۳۵۴۶۳ در سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ در سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور از جمله قراردادها چک سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان یا محمد رضا مروجی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا حسینی ریوندی یا اصغر فخریه کاشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۵۹۸۰۷۸۱۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توس امید امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۲۹۷۱۲۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی به کد ملی۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امین جوادی به کد ملی۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مهدوی عادلی به کدملی ۰۹۴۱۷۳۸۴۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی محسن اسعدی به کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غفور خرامهر به کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. قراردادها و کلیه اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود امضای سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۰۲۰۸۷۰۶۳۶۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653687
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پارس کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۸۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین شیرازی کدملی ۰۰۴۳۲۵۲۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سامانه تامین موادکادوس آسیا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای غفورخرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امیدتوس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کیهان کاووسی چاهک به کدملی ۰۹۳۸۶۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ و آقای سیدکاوه شیرازی به کدملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ به نمایندگی از شرکت جاودان کادوس کیش با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک و بروات و سفته با امضاء ثابت و متفق دو نفر از سه نفر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متبر خواهد بود. پ۹۴۱۱۲۱۱۰۰۵۹۴۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668700
آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه تاجیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۸۱۵۰۳۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیچاب کاوش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ به نمایندگی آقای سید محمود فاطمی عقداء به شماره ملی ۴۴۴۹۳۵۰۷۵۸ و آقایان محمد رضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و حسین عسگر زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۵۳۵۴۶۳ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۱۲۰۴۵۵۶۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758314
آگهی تغییراتخیریه عسکریه مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۳۷/۱/۵۱۶/۲/۱۹۱۴ مورخ ۲۱/۶/۹۴ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای موسی الرضا شریف خرق به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین خالقی چشمه سبز به کد ملی ۰۷۳۲۱۱۲۴۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا مروجی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید امین جوادی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای غلامعلی طاهری به کد ملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای جواد اکبری به کد ملی ۰۸۸۹۱۸۷۹۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای مهدی ابهری به کد ملی ۰۸۷۰۹۵۳۰۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای سید رضا تقی زاده به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۴۴۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای حسن واقعی به کد ملی ۰۸۸۹۵۹۸۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل ش۹۵۰۲۰۱۳۸۴۹۳۰۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122043
آگهی تصمیمات شرکت شفا توس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۹۳۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای فرهاد بیاشاد با کدملی ۰۰۳۱۸۳۰۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سلامت سیوان کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان صلاح الدین دلشاد با کدملی ۴۷۲۲۸۲۵۱۴۹ و بابک یوسفی با کدملی ۲۰۶۲۸۹۱۱۲۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۲۲۳۵۶۸۴۶۴۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189450
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۹۲۸۲/۲۰ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدسعید ایزدی به کد ملی ۳۸۷۱۳۲۸۱۱۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا مروجی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غفور خرامهر به کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن اسعدی به کد ملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و صالح نقی پور ویجویه به کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۵۰۹۲۳۳۰۲۷۵۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298373
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران تکلار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره۸۱۰۰/۴۱ شماره ۲۶/۴/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جواد حق شناس با کدملی۲۱۴۲۹۲۲۵۲۱ به عنوان نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای صالح نقی پور ویجویه با کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به عنوان نماینده شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محسن اسعدی با کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ به عنوان نماینده شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن (مام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۲۷۲۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی فلاح با کدملی۲۷۵۳۴۲۷۲۰۸ به عنوان نماینده سازمان توسعه مسکن ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۲۷۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور، اسناد، چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و آقایان جواد حق شناس و صالح نقی پور ویجویه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۳۸۲۶۷۹۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472880
آگهی تغییرات شرکت توسعه توس بان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ آقای سید امین جوادی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ آقای جواد اکبری به کد ملی ۰۸۸۹۱۸۷۹۵۹ آقای غلامعلی طاهری به کد ملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱ آقای سید عبدالکریم جوادی به کد ملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای مهدی ابهری به کد ملی ۰۸۷۰۹۵۳۰۵۲ به سمت بازرس اصلی، آقای حسن واقعی به کد ملی ۰۸۸۹۵۹۸۱۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۵۱۰۷۷۲۶۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655261
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۱ و مجوز شماره ۱۲۸۸۰۵/۹۶ مورخه ۳۱/۴/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه توس بان امین شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۲۰۹۵۵ به عنوان رئیس هیات مدیره. امیر حسین توکلی کدملی ۰۰۴۰۷۱۲۸۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توس امید امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. حسین اشکوه کدملی ۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به نمایندگی از موسسه مالی و اعتباری عسکریه شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۲۲۳۸۰۷۲۹۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661834
آگهی تغییرات شرکت ارزیاب سرمایه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت اقتصادگستران قرن بیست و یک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین اشکوه به شماره ملی۱۳۸۰۲۸۴۴۵۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۷۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سامان فلاحی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به شماره ملی۳۸۲۱۳۲۹۵۸۰ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۱۹۱۵۱۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794004
آگهی تصمیمات شرکت جاودان کادوس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای بهروز امین زاده دیزج با کدملی ۲۷۵۲۶۴۸۱۹۷ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای محمدرضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد ملل با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کیهان کاوسی چاهک با کدملی ۰۹۳۸۶۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۴۸۱، آقای سید حسین شیرازی با کدملی ۰۰۴۳۲۵۲۸۵۰ به نمایندگی از شرکت سام کادوس کاسپین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۶۰۹ و آقای سید کاوه شیرازی با کدملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۱۱۶۵۰۹۱۰۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869758
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازه توس گام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۳۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی آقای سید امین جوادی آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ آقای محسن اسعدی کدملی ۱۰۶۰۲۵۴۲۹۸ آقای محمدرضا مروجی کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و آقای محمد رضا آل شیخ کدملی ۰۶۸۰۱۷۴۹۱۵ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی وآقای محمد ابراهیم زاده کاریزکی کدملی ۰۷۰۲۵۴۱۲۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب گردید پ۹۶۱۱۲۳۵۴۰۴۰۷۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236056
آگهی تغییرات شرکت فرش ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدامین جوادی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ و آقای محمد رضا مروجی با کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ و آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴ و آقای محمدرضا عابد با کدملی ۱۲۶۱۵۸۹۹۹۸ به نمایندگی از شرکت هتل‌های بین المللی لوتوس امید توس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ و آقای کوروش ذاکری فرد با کدملی ۰۰۵۲۸۳۰۸۲۹ به نمایندگی از شرکت آرامش سازان پیشرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ پ۹۷۰۷۰۷۸۱۸۷۰۴۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315790
آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار داد. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت عمران نوین توس جاودان شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۳۴۹۱ با نمایندگی محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ با نمایندگی غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت آرامش سازان پیشروشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱با نمایندگی محمد آریاشاد به شماره ملی ۰۹۰۱۰۶۴۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت هتلهای بین المللی لوتوس امید توس شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۴۵۰۶ با نمایندگی اسماعیل محبی بازارده به شماره ملی ۲۷۲۱۶۸۵۷۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت پیچاب کاوش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۷۰۵ با نمایندگی هرمز حدادپور به شماره ملی ۰۰۳۶۳۰۴۰۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی ۰۹۱۹۵۱۲۵۵۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۶۱۸۱۵۱۵۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362745
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۰۹۵۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا مروجی به شماره ملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع تبدیلی گلستان به شماره ثبت ۵۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۷۷۰ طی حکم شماره ۳۸۴۱۱/ ۱۵/ ۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. - آقای غفور خرامهر به شماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت آرامش سازان پیشرو به شماره ثبت ۳۵۸۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۸۱۱ طی حکم شماره ۲۱۸/ص مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن قاسمیان مقدم به شماره ملی۰۹۱۹۵۱۲۵۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوین پخش توس جاودان به شماره ثبت ۴۰۵۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۳۴۰ طی حکم شماره ۵۲۴/ص پ ن/۹۷ مورخ ۰۴/ ۰۷/ ۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره. - آقای مجتبی نبی زاده شبکلایی به شماره ملی۲۰۹۳۲۳۳۵۰۹ به سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران واعضا ی هئیت مدیره) بمدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک