مسعود رجبی

مسعود رجبی

کد ملی 0063569541
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1366337
آگهی تغییرات شرکت معماران الیزه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۱۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لاراثنائی ذاکر فرزند صادق دارنده شناسنامه شماره ۸۲۹ و کد ملی ۰۴۵۲۳۷۹۹۹۷ صادره از شمیران متولد ۳/۱۱/۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مازیار خوشنود فرزند محمدعلی دارنده شناسنامه شماره ۳۸۹۱ و کد ملی ۰۰۵۵۱۳۱۱۳۱ صادره از تهران متولد ۱۸/۷/۴۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم سمیه معنوی گل چوان ک م ۱۵۵۲۷۷۴۵۰۳ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود رجبی ک م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه آقای مازیار خشنود ک م ۰۰۵۵۱۳۱۱۳۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه خانم لارا ثنائی ذاکر ک م ۰۴۵۲۳۷۹۹۹۷ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر تا ۶ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۸۵۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394023
آگهی تغییرات شرکت زمستان الیزه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۶۶۴۲۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله نورزاد فرزند صدقعلی دارنده شناسنامه شماره ۱۹۳۱ و شماره ملی ۱۶۰۰۲۳۵۸۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم فاطمه نورزاد فرزند عبداله دارنده شناسنامه و شماره ملی ۰۴۱۰۸۱۹۹۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای امیر رجبی ش م‎۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارنده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم‎الشرکه آقای مسعود رجبی ش‎م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم‎الشرکه آقای عبداله نورزاد ش‎م ۱۶۰۰۲۳۵۸۵۹ دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵ ریال سهم‎الشرکه خانم فاطمه نورزاد ش‎م ۰۴۱۰۸۱۹۹۵۶ دارنده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم‎الشرکه تعداد اعضای هیئت‎مدیره از ۲ نفر تا ۶ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۹۵۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490329
آگهی تغییرات شرکت ره آوران کهن دژ با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۳۹۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۱۵۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیده رجبی با کدملی ۰۰۱۴۲۱۷۰۸۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال (کلیه سهم الشرکه) از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مسعود رجبی با کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال (کلیه سهم الشرکه) از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای مجید عبد الهی با کدملی ۰۰۶۲۸۴۸۷۰۴ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۹۰ ریال سهم الشرکه خانم هانیه مدیری با کدملی ۰۹۴۲۱۳۷۰۹۴ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۳۹۳۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544906
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران خشت کوشا در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۶۶۸۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سدسازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آیت اله کاشانی خیابان بهنام پلاک ۷ کدپستی: ۱۴۸۱۹۱۳۳۵۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. مسعود رجبی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه امیررجبی شماره ملی ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ مبلغ ۵۰۰۰۰۰سهم الشرکه میباشند ـ اولین مدیران شرکت: سعیده خانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۴۵۴۲ فاطمه خانی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۱۸۹۳۸۷۶۰ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء آقای امیر رجبی همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای آقای امیر رجبی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۹۳۰۵۰۵۵۵۷۶۶۲۱۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604016
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران خشت امید در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۶۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۶۵۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان آیت الله کاشانی خیابان بوستان چهارم پلاک ۱۵ کد پستی ۱۴۵۱۶۵۵۳۵۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: آقای مسعود رجبی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ و خانم سارا بنی علی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۹۳۰۴۳ هریک دارای مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند. ـ اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه کریمی به شماره ملی ۰۰۶۴۹۵۴۶۳۳ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکاء) و خانم سارا بنی علی به شماره ملی ۰۰۱۳۴۹۳۰۴۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سارا بنی علی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۹۳۰۶۱۲۴۷۵۶۲۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بنای لیماک در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۷۶۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی،سازه های ساختمانی،دیوار کشی، اجرای پیاده رو و نظایر آن، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق،تجهیزات صنایع نفت و گاز،سازه های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور.اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران آیت اله کاشانی خیابان نجف زاده فروتن پلاک ۱۱ کدپستی ۱۴۷۳۶۴۳۷۷۳ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. ـ اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه: امیر رجبی به شماره ملی ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال و مسعود رجبی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱دارای ۵۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند. ـ اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا مجیدی نظیف به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۱۴۶۵۴۶۷۶۲۹ و آقای علیرضا ربیعی پور به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۹۲۴۰۲۹۹ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای امیر رجبی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای امیر رجبی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۹۳۰۶۳۱۸۶۲۱۵۶۴۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914021
آگهی تغییرات شرکت راه پردازان لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۶۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پیشه شماره ملی۰۳۲۳۹۹۷۱۲۰ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای عطااله امیدی شماره ملی۴۲۸۰۸۹۹۸۲۷ با پرداخت۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: مسعود رجبی ش م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای امیر رجبی ش م ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شعبه شرکت در: قزوین - خیابان شهید بابایی - نرسیده به فنی حرفه‌ای - پلاک ۸ واحد ۲۵ کد پستی۳۴۱۴۶۳۵۹۶۸ تاسیس گردید. پ۹۵۰۴۲۷۶۹۳۵۰۷۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646972
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت صدر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۶۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۷۸۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره کمالی پور، فرزند: علی، به شماره ملی: ۰۰۱۳۸۵۰۲۳۷، صادره از: تهران، با پرداخت مبلغ ۹۹۵۰۰۰ ریال ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سعیده صادقی نائینی، فرزند: مهدی، به شماره ملی: ۰۰۲۰۰۴۱۵۹۴با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. بنابراین لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. - آقای مسعود رجبی ک. م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای امیر رجبی ک. م ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم زهره کمالی پور دارای ۹۹۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم سعیده صادقی نائینی دارای ۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه مقرر گردید محل شرکت از قدیم به نشانی: تهران - جمالزاده - کوچه دعوتی - خیابان جمالزاده شمالی - پلاک ۳۳۶ - طبقه دوم - واحد شمالی - - کدپستی: ۱۴۱۹۸۷۴۳۹۴ انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۷۱۶۸۴۲۱۴۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764939
آگهی تغییرات شرکت سامانه جمکران اتحاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای مسعود رجبی کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آقای عباس خلیفی سقاواز کدم ۱۴۵۰۲۰۹۲۳۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم رابعه عسکرزاده کدم ۰۰۷۵۳۷۷۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۶۸۷۶۱۵۳۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903582
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ سورنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۸۹۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامیار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۷۴۷۴۸۴ با پرداخت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم نیر حامدی بهنق به کدملی ۱۵۵۱۲۰۲۶۳۸ باپرداخت ۹۹۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه آقای مسعود رجبی به کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم حمیده رجبی به کدملی ۰۰۱۴۲۱۷۰۸۲ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نیر حامدی بهنق به کدملی ۱۵۵۱۲۰۲۶۳۸ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کامیار آصفی به کدملی ۰۰۶۴۷۴۷۴۸۴ دارنده ۹۹۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۰۸۷۶۲۸۴۶۶۷۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923008
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت باستان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران صادقیه خیابان شهید ناصرقدیانی (۲۱) خیابان شهید حمید اسدی پلاک ۱۳ ساختمان پرنیان طبقه همکف کدپستی ۱۴۵۱۸۵۵۱۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امیر رجبی با کدملی ۰۰۱۲۳۸۲۲۴۵ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مسعود رجبی با کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد گودرز آصفی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۴۸۲۴۱ دارنده ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیما ساسان فر به شماره ملی ۰۰۸۰۵۶۷۷۷۰ دارنده ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۱۶۵۵۵۲۱۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923807
آگهی تغییرات شرکت عمران آسن پایه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۹۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینا امانی قراتلو به کدملی ۱۵۵۲۸۰۰۸۹۱ با پرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای یاشا آصفی به کدملی ۰۶۴۱۸۰۴۳۳ باپرداخت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ به ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش و ماده مربوط به اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه مسعود رجبی کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیررجبی کدملی ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه مینا امانی قراتلو کدملی ۱۵۵۲۸۰۰۸۹۱ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه یاشا آصفی کدملی ۰۰۶۴۱۸۰۴۳۳ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۱۶۴۷۵۲۵۵۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950681
آگهی تغییرات شرکت ایستا ابنیه پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۵۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۴۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ملوک تاج پور آویله کدملی ۳۲۵۱۰۸۰۵۱۲ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مسعود استاد کدملی ۳۲۵۸۷۰۸۳۲۰ با پرداخت مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران خیابان محمد علی جناح، کوچه محمد رضا جزایری (۲۹ غربی) پلاک ۵ طبقه ۳ کدپستی ۱۴۵۱۷۴۳۵۳۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مطالعه و پژوهش و مشاوره و برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با هوا و فضا و رباتیک، مشاوره و طراحی و محاسبات و نظارت فنی و اجرا و سرمایه گذاری و مشارکت و بستر سازی اقتصادی و فنی و مهندسی در کلیه طرح‌های صنعتی. مطالعه و طراحی و تحقیقات پژوهشی و مشاوره و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‌ای و شبکه اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه و نصب و راه اندازی دوربین‌های مدار بسته و سوئیچینگ و آنتن‌ها و کابل‌های ارتباطی مربوطه، برنامه نویسی و تولید نرم افزار‌های سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری، طراحی و تولید و اجرای سیستم‌های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‌های بیسیم و راه حلهای ارتباط با اینترنت. انجام پروژه‌های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات و طراحی و توسعه سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری و مشاوره و نظارت بر طرح‌های انفورماتیکی، طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه داده خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات و رایانه‌های غیرمین فرم و دستگاه‌های جانبی رایانه. تهیه و تامین تجهیزات و قطعات رایانه‌ای و الکترونیکی. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. نام شرکت به ایده طرح هوشمند تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود رجبی ک. م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر رجبی ک. م ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود استاد ک. م ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ملوک تاج پور آویله ک. م ۳۲۵۱۰۸۰۵۱۲ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۲۲۶۵۹۳۲۴۹۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974515
آگهی تغییرات شرکت سازه بنای آرتنوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۲۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصلانی باکدملی۰۰۷۶۹۹۸۴۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود رجبی باکدملی۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا رجبی ش م ۰۴۵۲۵۵۲۰۰۱ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۷۰۱۲۱۱۴۹۳۹۳۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063561
آگهی تغییرات شرکت معماران آسن پایه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۴۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۹۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر باباعسگری به شماره ملی ۰۳۸۰۹۲۴۶۰۹ با پرداخت مبلغ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای احد خوشنواز به شماره ملی ۰۰۸۲۲۶۵۵۱۸ با پرداخت مبلغ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس استان تهران - - پل رومی - کوچه سلمان - کوچه خواجوی کرمانی - پلاک ۳ - مجتمع لی لی - طبقه دوم - واحد جنوب غربی به کدپستی ۱۹۳۳۸۵۴۱۳۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود رجبی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر رجبی ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جعفر باباعسگری ۰۳۸۰۹۲۴۶۰۹دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احد خوشنواز ۰۰۸۲۲۶۵۵۱۸دارنده ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۳۱۳۸۶۵۶۴۳۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079387
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای آکس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۸۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود رجبی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صنوق شرکت (کلیه سهم الشرکه خود)، از ردیف شرکا خارج گردید آقای امیر رجبی ۰۰۱۲۳۸۲۳۴۵ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صنوق شرکت (کلیه سهم الشرکه خود)، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نام شرکت به فن آوران پیشرانه راش تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل می‌باشد: آقای شاهین پورغفار ۳۲۵۵۷۹۹۳۹۲دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا باقری گلپایگان ۰۵۳۲۹۳۸۴۵۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۳۲۷۷۷۸۱۴۵۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201033
آگهی تغییرات شرکت توتیا ارسن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۲۵۵۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین شهریارزاده کدملی ۱۷۵۳۶۳۲۳۴۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد کریم خان زند کدملی ۰۰۶۳۵۳۶۳۴۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای افشین بایگان کدملی ۰۰۸۰۰۳۸۴۸۴ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر الی ۱۰ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود رجبی کدملی ۰۰۶۳۵۶۹۵۴۱ دارنده مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم حمیده رجبی کدملی ۰۰۱۴۲۱۷۰۸۲ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امین شهریارزاده کدملی ۱۷۵۳۶۳۲۳۴۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد کریم خان زند کدملی ۰۰۶۳۵۳۶۳۴۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای افشین بایگان کدملی ۰۰۸۰۰۳۸۴۸۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۶۱۳۲۷۵۵۸۱۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک