احمد عباسی

احمد عباسی

کد ملی 6339895751
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12800944
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی آذرین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۲۷۶۱۷۲۳۹۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800977
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه و تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و شرکت توسعه کالای دماوند به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰ با نمایندگی آقای عبدالجلیل عالم با کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و شرکت توسعه ابنیه دماوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱ با نمایندگی آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۳به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۷۶۶۶۳۷۰۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875597
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت بازار آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۶۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ و مهسا عامری با کدملی ۴۶۰۰۰۲۴۷۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۲۰۷۵۷۲۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875601
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه آتیه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۷۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم مریم قدیانی به شماره ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان مرادیان بجستانی با کدملی ۰۰۱۰۵۳۴۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ تصویب شد پ۹۵۰۴۰۵۹۶۴۱۱۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875645
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند. از آقای مجتبی صمیمی کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی ثمری به کدملی ۰۰۶۳۸۰۰۲۵۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان با کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۰۵۲۸۳۳۴۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144033
آگهی تغییرات شرکت رستا تدبیر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۴۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم با کد ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و خانم آرزو تراب زاده با کد ملی ۳۹۳۰۲۸۵۳۸۱ خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کد ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۲۶۵۶۶۱۱۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144048
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی با کد ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، آقای عبدالجلیل عالم با کد ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا فرج زاده با کد ملی ۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای جواد فنونی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی با کد ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۹۰۲۲۴۴۸۲۹۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418001
آگهی تغییرات شرکت سفیران صنعت و تجارت مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۳۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و ماندانا شهابی به کدملی ۰۹۰۱۱۰۳۱۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق صمیمی به کدملی ۰۸۹۰۱۰۶۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای احمد عباسی به کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی به کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۲۱۷۸۲۳۵۷۹۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535422
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت پلیمر دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عادلیان با کدملی ۰۰۷۵۴۷۶۷۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای میلاد توکلی با ۰۰۷۷۹۶۷۷۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل عادلیان با کدملی ۰۰۷۵۸۸۲۳۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۵۰۸۸۰۰۹۰۴۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535988
آگهی تغییرات شرکت توسعه فلزات دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای مجتبی صمیمی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم با کدملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جواد فنونی با کدملی ۰۹۰۱۱۷۷۹۴۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان مرادیان بجستانی به کدملی ۰۰۱۰۵۳۴۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۰۸۲۹۰۵۳۷۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628946
آگهی تغییرات شرکت توسعه کالای دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه به بین محتوا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۱۶۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی با کد ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۰۴۹۴۵۳۴۲۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725469
آگهی تغییرات شرکت رفیع صنعت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۴۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا قبولیان زارع به کدملی ۰۸۹۰۲۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا پارسائی تبار به کدملی ۵۲۱۰۰۵۴۰۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید پ۹۶۰۹۰۱۴۳۳۷۴۸۱۲۵ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725480
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاهی مانا پاک البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۳۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی جعفری به کدملی ۶۰۳۸۹۰۱۷۶۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۱۳۲۳۶۹۵۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725491
آگهی تغییرات شرکت توسعه فرآیند تجارت سرزمین مادری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۶۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۵۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سارا قبولیان زارع به کدملی ۰۸۹۰۲۶۴۲۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای رضا پارسائی تبار به کدملی ۵۲۱۰۰۵۴۰۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۱۷۸۳۷۵۹۳۲۳ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725493
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اقتصاد ماندگار البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا جعفری به کدملی ۰۰۱۲۶۱۸۱۳۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از مدیران) برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۱۷۰۵۳۰۹۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725500
آگهی تغییرات شرکت توسعه عرضه و فروش ماندگار البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۶۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتند از آقای عبدالجلیل عالم به کد ملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم مریم قدیانی به کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان با کد ملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد پ۹۶۰۹۰۱۴۷۵۲۲۷۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13821403
آگهی تغییرات شرکت توسعه تامین و تجهیز البرز پارس تتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم آسیه نظری به کدملی ۲۰۲۰۰۱۰۸۴۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ولی اله رنجبر به کدملی ۲۵۳۹۶۰۸۰۷۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۰۲۶۲۳۲۳۹۵۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867229
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مجتبی صمیمی کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالجلیل عالم به کدملی ۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، خانم نوشین تقی زاده گیوه فروشان به کدملی ۰۰۶۸۹۲۷۶۸۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی با کدملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد پ۹۶۱۱۲۱۶۵۸۹۰۰۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349185
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از شرکت توسعه تجارت اقتصاد ماندگار البرز به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۰۰۸۱ با نمایندگی خانم زهرا فرج زاده به کدملی ۰۸۲۹۳۷۵۲۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت رستا تدبیر مهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۴۴۵۴۷ با نمایندگی آقای رضا ظهوری به کدملی ۰۰۶۹۱۳۸۷۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه تامین و تجهیز البرز پارس تتیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۲۲۰۵ با نمایندگی آقای سعید هاشم خانی به کدملی ۰۰۷۱۵۱۰۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای احمد عباسی با کدملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت به سمت بازرس اصلی و خانم مهدیه خلوصی فاضل با کدملی ۰۰۱۰۷۰۳۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۹۱۸۲۴۰۳۵۱۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353545
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و گسترش صنعت ابنیه مانا درتاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۹۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۸۸۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات اسنادی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری مجاز داخل و خارج از کشور جهت فعالیتها و تحقق اهداف شرکت، خرید، فروش و سرمایه گذاری در املاک و ابنیه همچنین نصب و راه اندازی کارخانجات در زمینه فعالیتهای مرتبط با شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری و مشارکت در خرید، احداث و بهره برداری از انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، اخذ یا اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مزایدات یا مناقصات داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی، مطالعه و پژوهش در زمینه تهیه و تدوین دانش فنی، تخصصی و اقتصادی در جهت تکمیل اهداف شرکت، کلیه موارد فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، اختیاریه، خیابان شهید احمد افشاری، بن بست پاکدلان، پلاک ۲، بلوک A، طبقه سوم، واحد ۶ کدپستی ۱۹۵۸۸۱۳۶۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۴ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه احمد قصیر با کد ۲۲۲۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای دانیال صمیمی به شماره ملی ۰۴۴۰۸۴۴۰۷۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نسترن توحیدی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۴۲۴۹۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم دلارام صمیمی به شماره ملی ۲۹۸۰۷۵۷۱۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مهدیه خلوصی فاضل به شماره ملی ۰۰۱۰۷۰۳۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۲۰۹۵۶۱۹۲۸۲۷ داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377309
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های نوین نساجی دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۳۰۴۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های نوین نساجی دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۳۰۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل بمدت ۲ سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند: شرکت توسعه اقتصاد دماوند با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۶۷۱ با نمایندگی آقای محمد صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۴۵۸۲۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. - شرکت توسعه ابنیه دماوند با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۸۴۲۱ با نمایندگی آقای علی صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۵۵۵۰۵۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. - شرکت توسعه کشت و صنعت دماوند با شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۳۰۸۱۷ با نمایندگی آقای محمد صادق صمیمی به شماره ملی ۰۸۹۰۱۰۶۵۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. - آقای احمد عباسی به شماره ملی ۶۳۳۹۸۹۵۷۵۱ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم قدیانی بشماره ملی ۰۰۷۵۶۴۳۲۲۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک