مختار بخشیان خراجی

آقای مختار بخشیان خراجی

کد ملی 6339666541
3
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741633
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساخت و توسعه و مدیریت صنایع توکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۱۰۸۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۳/۹۱ و ۱۱/۶/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت راهبران فولاد اصفهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰ به نمایندگی مهدی تولائیان کد ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا بتن شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۸۸۵ به نمایندگی مختار بخشیان کد ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ و کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای حبیب اله دروش کد ملی ۱۹۱۱۳۰۵۴۶۸ کدپستی ۸۱۷۵۷۹۴۱۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۵۷۲ به نمایندگی آقای غلامرضا جوانمردی کد ملی ۱۹۵۰۴۴۸۴۸۷ و کدپستی ۸۱۵۸۶۹۵۶۶۳ و مرتضی جعفری به کد ملی ۴۶۷۹۳۳۷۷۳۷ و کدپستی ۸۱۷۴۶۵۸۴۸۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۸۸ می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و کریم حسین آبادی کد ملی ۰۰۴۰۰۱۸۴۳۱ و کدپستی ۸۱۵۸۹۱۹۸۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۸۳۴۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717920
آگهی تغییرات شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۵۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مختار بخشیان خراجی به کدملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ نماینده شرکت مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای اصغر اسماعیلی به کدملی ۱۲۸۱۶۸۳۸۴۱ نماینده شرکت بین المللی سیستمها و اتوماسیون ایریسا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۱۷۰۱به عنوان مدیرعامل و نایب ریئس هیئت مدیره و آقایان محمدخدیوی بروجنی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۵۳۱۵۷ نماینده شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ و محمدرضا جعفری جبلی به شماره ملی ۱۲۸۴۵۴۵۰۳۲نماینده شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ و عباس شیخ ربیعی به شماره ملی۰۰۴۸۴۴۷۴۲۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت چکها، بروات، سفته‌ها و انعقاد قراردادها متفقا با امضای آقایان: اصغر اسماعیلی بعنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۲۶۹۶۲۶۹۴۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451929
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۴۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به نمایندگی آقای امیرحسین نادری به شماره ملی ۱۲۸۹۴۳۳۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ به نمایندگی آقای محمد جعفر پارسی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۲۸۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهرجی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۸۵۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۴۴۵۰ به نمایندگی آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد متیل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۵۷۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۲۱۰۰ به نمایندگی آقای مختاربخشیان به شماره ملی ۶۳۳۹۶۶۶۵۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به نمایندگی آقای مهدی تولائیان به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۲۱۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد ارزانی بیرگانی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۱۰۲۳۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد مالی و چکها و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و همچنین پرداختها، اسناد و اوراق بهادار و قراردادها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی و اقتصادی معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با مصوبه هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن به استثناء اموال غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آئین نامه معاملات شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیر قضایی عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرسی و حسابرس پس از تایید هیات مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تایید هیات مدیره. ش۹۶۰۳۰۸۱۱۴۱۲۴۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک