عباس بیگدلی صدر

آقای عباس بیگدلی صدر

کد ملی 0063281538
44
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1081838
آگهی تغییرات شرکت الیت عمران بیکران (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۳۸۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۷۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اقای فرزین دانش پژوه به شماره ملی۰۴۵۱۰۶۹۰۳۱ به شماره شناسنامه۶۵۴ تاریخ تولد۲۶/۶/۱۳۴۶ فرزند بهمن با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به شماره شناسنامه۷۹۹۷ تاریخ تولد۲۱/۴/۱۳۶۲ فرزند محرم با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عبدالحمید شنبدی زاده به شماره ملی۲۰۰۰۵۶۶۲۹۴ به شماره شناسنامه۵۷۶۹۸ تاریخ تولد۴/۶/۱۳۴۴ فرزند عبدالله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ و اقای فرزین دانش پژوه به شماره ملی۰۴۵۱۰۶۹۰۳۱ و آقای عبدالحمید شنبدی زاده به شماره ملی۲۰۰۰۵۶۶۲۹۴. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای فرزین دانش پژوه به شماره ملی۰۴۵۱۰۶۹۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالحمید شنبدی زاده به شماره ملی۲۰۰۰۵۶۶۲۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای فرزین دانش پژوه به شماره ملی۰۴۵۱۰۶۹۰۳۱ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، خ شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، بلوار کوشا، پ۲، واحد۱۵ کدپستی۱۵۴۶۷۱۷۴۳۸ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۸۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112734
آگهی تغییرات شرکت تنش بتن مانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۵۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان جوانان تقاطع رودبار غربی و بلوار کوشا پلاک۲ طبقه۵ واحد۱۵ کدپستی۱۴۵۶۷۱۴۶۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. احد رعنائی به شماره ملی۰۹۴۵۰۴۴۹۱۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. سپیده بکائی به شماره ملی۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ با دریافت مبلغ۰۰۰/۶۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. نادیه غلامی به شماره ملی۰۰۶۳۷۵۹۳۶۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. محمد محمدی به شماره ملی۰۰۵۸۵۵۳۸۹۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. اسماعیل جاوید به شماره ملی۱۵۸۲۹۰۳۰۲۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش به شرح ذیل میباشد: مسعود سلیم زاده به شماره ملی۰۴۹۲۲۹۴۷۱۲ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال عباس بیگدلی صدر به شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال پ۱۶۷۳۶۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن گستر پرلیت درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۸۹۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهران پایین تر از فلکه اول کوچه جهاد پلاک ۴۵ کدپستی: ۱۴۷۴۹۴۷۶۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹/۱۰۲۸/۴۹ مورخ ۱۸/۸/۹۳نزد بانک تجارت شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید علی خلیلی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۰۹۷۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مهدی غلامی به کد ملی ۰۶۰۳۲۵۴۹۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۸۱۵۳۰۶۴۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705010
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سینا بام ارم درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار سردار جنگل قبل از بهار پلاک ۱۵۱ طبقه ۴ واحد ۷ کدپستی: ۱۴۷۶۸۵۵۷۱۸. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۹/۴۶۱۸ مورخ ۱۷/۸/۹۳ نزد بانک انصار شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید رفیعی به کد ملی ۰۰۸۰۸۸۱۰۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره فاطمه خسروانی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۴۱۶۶۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۸۰۳۷۳۶۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705016
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش پروژه عصر درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا خ چهار باغ کوچه دهم پلاک۲۰ واحد۲ کدپستی: ۱۴۶۹۶۷۴۵۴۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰/۸۸۲۹۴ مورخ ۱۵/۰۸/۹۳ نزد بانک ملت شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد باقرزاده به کد ملی ۱۷۵۷۶۰۱۳۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سجاد شیریان به شماره ملی ۳۸۷۵۵۷۳۳۶۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۲۷۰۶۰۰۷۶۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهاب سازه اهورا درتاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۷۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۹۰۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول شهران خ ایرانپارس یاس سوم نرسیده به طوقانی پلاک ۴ طبقه اول کدپستی: ۱۴۷۸۶۶۵۸۴۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۹۳/۴۱۰۷ مورخ ۱۵/۸/۹۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه فردیس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکوفه خلیلی به شماره ملی ۰۰۱۰۰۲۳۶۱۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حسام احمد خانلو به کد ملی ۰۶۰۲۴۵۸۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۱۲۳۵۱۱۲۵۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایپک بتن قرن درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۸۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۲۴۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک بلوار عدل جنوبی کوچه شهید حسینی پلاک ۱۹ کدپستی: ۱۴۷۶۶۷۸۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه حافظیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین صادقی ده نوی به کد ملی ۱۲۳۹۰۷۴۸۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهروز ویسی به کد ملی ۳۳۴۰۱۴۹۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۲۱۲۱۹۵۵۲۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708000
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی و پل هیوا درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۲۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۹۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن (به جزئ نفت وگاز) تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا نبش چهار باغ پلاک ۳۶ کدپستی ۱۴۶۹۶۸۴۴۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۲۴۸/۲۰۰۱ مورخ ۲۱/۸/۹۳ نزد بانک دی شعبه مرکزی البرز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس تارمست به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۷۷۰۲به سمت رئیس هیئت مدیره و احسان کیانی به شماره ملی ۳۹۶۱۴۲۹۵۸۸به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی و وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۳۴۱۰۱۰۵۳۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهورا بتن ایرانیان درتاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۹۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۹۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار سردار جنگل خ غروی شرقی پلاک ۱۱۹ واحد ۹ کدپستی: ۱۴۷۱۶۷۶۳۱۴۹. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۷۷,۲۴۲ مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه توحید کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امید آمحمدی به کد ملی ۰۴۹۲۲۰۵۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مرضیه راد به شماره ملی ۳۹۳۰۲۸۵۸۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۳۳۴۵۳۴۵۲۹۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710111
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا بنای عصر درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۰۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۷۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار همیلا خ پارک خ صفاریان طوسی کوچه ده متری طالقانی گلزار دوم پلاک۳ واحد ۳. کدپستی: ۱۴۶۹۶۳۴۱۷۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/۲۲۵۰/۴۹مورخ ۲۰/۸/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای یونس احمد خانلو به کدملی ۰۶۰۳۲۷۵۰۸۷به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایمان فرزانه کاری به کدملی ۰۰۶۸۳۰۹۳۱۷به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی: ابرار پ۹۳۰۹۰۴۵۷۴۳۹۹۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بنای آرامیس درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۴۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک بلوار سیمیون بولیوار خیابان محبان الائمه شقایق ۵ پلاک ۷۷ کدپستی ۱۴۷۵۹۸۴۴۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۶۳/۹۳,۹۰۱ مورخ ۱/۹/۹۳ نزد بانک سامان شعبه جهانشهر کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین هداوند میرزائی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۴۲۲۰۵۶۶۵۰ و شهرام شهبازی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۳۹۶۱۸۶۳۶۶۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۸۷۲۷۱۰۹۶۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713934
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا بنای ماکان درتاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۰۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۰۷۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار سردار جنگل خ اردیبهشت شرقی پلاک ۴۶ واحد ۲ کدپستی: ۱۴۷۶۸۶۶۱۸۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۴/۹۳/۱۷۰۱ مورخ ۲۱/۸/۹۳ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی کد۱۷۰۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای هوشیار نوری به کدملی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیر خوشبخت به کدملی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی. وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. نام روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی:ابرار پ۹۳۰۹۰۸۱۳۶۵۵۹۳۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سهند بام فارا درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۴۵۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک نبش گلزار یکم پلاک ۱۱۷ طبقه ۴ کد پ ۱۴۷۶۷۶۵۷۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲/۳۱/۱۲۰۲مورخ ۱۹/۸/۹۳ نزد بانک ایران زمین شعبه مظاهری کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: یاسین جعفری تیر آبادی به ش م ۰۴۹۰۵۶۲۷۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و میثم زنگنه به ش م ۰۴۹۳۲۳۹۲۲۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفرداً معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی آقای وحید بیگدلی به شماره ملی ۰۰۸۳۱۴۴۹۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۹۱۰۹۵۰۳۶۲۷۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716952
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ یکتا درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۳۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۲۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن. تعمیر و مرمت آثار باستانی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان پونک بلوار میرزا بابائی بلوار عدل جنوبی خ غروی نبش کوچه نسترن پلاک ۱۸ کدپستی: ۱۴۷۶۸۵۸۵۷۵. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۰۱۹/۲/۶۰۴/۸۶ مورخ ۲۷/۸/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه طالقانی کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم عابدی به شماره ملی ۰۰۷۸۷۶۸۰۵۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تقی کهنسال به کدملی ۰۶۰۳۲۴۹۱۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس اصلی مجتبی مرادی به شماره ملی ۲۳۰۰۴۴۰۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۱۰۸۳۰۷۲۸۴۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713156
آگهی تغییرات شرکت ستاره اصول وفنون با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۲۵۰
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی مورخ۱۸/۰۹/۸۷تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ - آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به شماره شناسنامه ۷۹۹۷ تاریخ تولد ۲۱/۰۴/۱۳۶۲ فرزند محرم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بیگدلی صدر و خانم آسوده آفتابی وخانم زهرا نجفی. ۳ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آسوده آفتابی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا نجفی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس بیگدلی صدر به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آسوده آفتابی به سمت مدیرعامل. ۴ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک _ سفته_ بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. درتاریخ۰۷/۱۰/۱۳۸۷ذیل دفترثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819886
آگهی تاسیس شرکت کولاک ژرف بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۰۸۲در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‌ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا‌سازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت و تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی ابتدای شهید محمدی ک محمود نصیحت پ۲۵ ـ کدپستی ۱۶۶۹۶۴۸۴۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم محبوبه شایگان‌فر ‌به‌شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۳۲۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای عباس بیگدلی‌صدر ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای عباس بیگدلی‌صدر ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336905
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تونل و کلبه ستاره بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۶۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۰/۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به شماره شناسنامه ۷۹۹۷ تاریخ تولد ۲۱/۴/۱۳۶۲ فرزند محرم با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس بیگدلی صدر و آقای امین منصوری و خانم ملیحه قدیری آرانی و آقای محمد خدامی. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امین منصوری به سمت عضو هیئت مدیره و خانم ملیحه قدیری آرانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس بیگدلی صدر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خدامی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد خدامی به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10840510
آگهی تغییرات شرکت وینا آرمه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۶۵۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس بختیاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۳۵۲۳۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس بیگدلی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ و ذبیح اله یزدانی به شماره ملی ۵۴۳۹۷۷۸۷۶۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله یزدانی به شماره ملی ۵۴۳۹۷۷۸۷۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه موسی زاده چنذاب به شماره ملی ۰۰۶۰۷۳۰۵۲۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859526
آگهی تاسیس شرکت ایپک پاسارگاد بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۱۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۳۰۶۳در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر ری دولت‌آباد بلوار قدس چهارراه گلبرگ گروه ۱۳۴ شرقی سوم پ۱۹ ـ کدپستی ۱۸۵۹۸۷۸۳۶۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای عباس بیگدلی‌صدر ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای مرتضی یوسف‌زاده ‌به‌شماره ملی ۰۰۸۲۴۳۰۴۸۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای مرتضی یوسف‌زاده ‌به‌شماره ملی ۰۰۸۲۴۳۰۴۸۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975639
آگهی تغییرات شرکت کاخ سازه تینا (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۴۰۵۷۶۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۱۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم پریسا هوشنگ نیا به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۹۴۴۷ و خانم راضیه جهانژاد نهاوندی به شماره ملی۰۰۵۴۰۷۹۷۰۵ و آقای حسام الدین سیفی به شماره ملی۰۰۷۴۷۶۰۳۹۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: خانم پریسا هوشنگ نیا به شماره ملی۰۴۵۱۱۷۹۴۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم راضیه جهانژاد نهاوندی به شماره ملی۰۰۵۴۰۷۹۷۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام الدین سیفی به شماره ملی۰۰۷۴۷۶۰۳۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام الدین سیفی به شماره ملی۰۰۷۴۷۶۰۳۹۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۴ آقای وحید رشیدی به شماره ملی۰۰۵۶۳۶۲۰۱۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم محبوبه شایگان فر به شماره ملی۰۰۷۲۶۳۴۳۲۴ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۲ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849182
آگهی تغییرات شرکت آژند دژ ژیوار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۹۵۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول شفیعی مقدم به شماره ملی ۰۰۷۵۶۰۶۳۸۰ با دریافت۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای مهران امیری ثانی شماره ملی۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ با دریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید لیست شرکا بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد خانم الهام کرمی باغچه جق با کدملی ۰۰۱۰۷۲۸۶۷۸ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا کرمی با کدملی۵۶۶۹۳۶۴۰۵۸ دارای ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۳۲۳۱۲۴۳۵۸۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120133
آگهی تغییرات شرکت بام گستران زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۲۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۷۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاسر الله یاری بشماره ملی: ۰۳۸۶۵۲۰۴۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عباس بیگدلی صدر بشماره ملی: ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید ماهرو بختیاری بشماره ملی: ۴۲۱۹۷۳۷۱۷۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۹۶۰۷۹۲۲۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231598
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهار بتن قرن درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۸۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ذر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۸/ ۱۴۴۱ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیأت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۱۰۱۱۵۴۶۵۱۱۳۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231602
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماد بام آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۸۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از نصرت ـ پلاک۲۹ ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶۷ / ۱۴۴۱ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۰۱۱۱۴۲۵۰۹۱۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۷۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تأسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم). مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک ۲۹۶، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره ۸۶۹ / ۱۴۴۱ مورخه ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۰۱۵۲۷۷۹۳۶۳۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250719
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام ابنیه پاسارگاد درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۳۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ کوچه امین ـ نبش کوچه پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ طبقه دوم ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۹۳۳/۱۴۴۱ مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۰۲۲۷۶۴۱۵۵۵۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا بتن اورمان درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۴۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران آزادی بهبودی بالاترازچهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک۲۹۶ طبقه دوم واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲۵/۱۴۴۱ مورخ۱۲/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: داود محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس اصلی و زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۰۲۲۱۲۳۹۹۰۴۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250758
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش بارمان درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۵۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳۲/۱۴۴۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۱۰۲۲۸۰۷۹۷۸۴۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن ارگ درتاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۶۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۲۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۷۰/۱۴۴۱مورخ ۱/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت شد و پرداخت الباقی سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال به شرح ذیل تعیین گردید دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس اصلی آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۲۸۳۴۷۲۴۵۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الوان پایا عمران درتاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۶۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۲۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ کوچه امین ـ نبش کوچه پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ طبقه دوم ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال آن به موجب گواهی شماره ۹۳۵/۱۴۴۱ مورخه ۱۲/۱/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۰۲۵۵۶۲۴۷۹۱۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایور پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۹۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۵۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک۲۹۶، طبقه دوم، واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰/۱۴۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۵۱۷۲۳۷۱۸۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۹۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۶۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:: آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ کوچه امین ـ نبش کوچه پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ طبقه دوم ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره ۸۹۲/۱۴۴۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۵۱۹۵۷۵۶۲۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان بنا آلوارس درتاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۱۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۲۴۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک۲۹۶، طبقه دوم، واحد۳ کد پستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۴/۱۴۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۱۱۰۹۲۰۶۹۹۵۴۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300459
آگهی تغییرات شرکت ایتوک تات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهر تهران - شادمان - خیابان شهید منوچهر صالحیان - خیابان بهبودی - پلاک ۲۹۲ - ساختمان مهرفر - طبقه همکف کدپستی ۱۴۵۶۸۸۸۴۷۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، ساخت پل و تونل. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع. شبکه‌های آبرسانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم آقای حمید شاه قلیان قهفرخی نام پدر علی محل صدور شهر کرد تاریخ تولد ۲۷/۳/۱۳۶۹ شماره ملی ۴۶۱۰۱۳۶۸۱۳ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس بیگدلی صدر نام پدر محرم شماره شناسنامه: ۷۹۹۷ محل صدور تهران تاریخ تولد ۲۱/۴/۱۳۶۲ شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ با پرداخت مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: خانم صفورا مولائی به کدملی ۰۵۳۳۰۲۲۹۷۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم اکرم احمدی به کدملی ۰۷۹۵۲۹۱۳۷۱ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید شاه قلیان قهفرخی به کدملی ۴۶۱۰۱۳۶۸۱۳ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس بیگدلی صدر به کدملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۲۰۲۷۸۱۸۶۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن قرن درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۸۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۵۹۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و ۰ بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی فیش به شماره ۸۹۶/۱۴۴۱ مورخه ۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۱۱۲۱۸۱۷۶۲۰۴۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301762
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان سازه اورامان درتاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۸۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۵۹۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی ـ بهبودی ـ کوچه امین ـ نبش پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۴/۱۴۴۱مورخه۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوانین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: داود محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۲۱۵۳۳۶۷۰۴۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه سازه ماهان درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۹۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۲۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام میاشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی به شماره ۸۹۱/۱۴۴۱ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و داود محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۲۳۳۲۹۶۹۶۸۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بام افراز پاسارگاد درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۹۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۲۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ کوچه امین ـ نبش کوچه پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ طبقه دوم ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال طی گواهی بانکی شماره ۸۹۰/۱۴۴۱مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمدبیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۲۳۶۶۹۳۲۱۷۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش داتیس درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۵۹۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۹۶۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک ۲۹۶ واحد ۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۸۹۳/۱۴۵۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سر درود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی آقای داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۲۴۸۴۹۵۹۰۴۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312670
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۳۹۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی ـ بهبودی ـ بالاتر از چهارراه نصرت ـ کوچه امین ـ نبش کوچه پیروز ـ پلاک۲۹۶ ـ طبقه دوم ـ واحد۳ کدپستی ۱۴۵۶۸۸۴۴۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰سهم آن بانام می باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو بموجب گواهی شماره ۸۸۸/۱۴۴۱مورخ ۶/۱۰/۹۵بانک قوامین شعبه رسالت مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا زنجانی به شماره ملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمید آژیری سردرود به شماره ملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و داود محمد بیگی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۱۲۸۸۸۳۶۸۰۳۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378363
آگهی تغییرات شرکت فراز بام آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۶۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند: عباس بیگدلی صدر به کد ملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸بسمت رئیس هیئت مدیره زهرا زنجانی به کد ملی۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن اصغری به کد ملی ۵۰۷۹۸۵۲۲۶۷بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ۹۶۰۱۲۰۷۴۳۶۹۱۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384097
آگهی تغییرات شرکت کنکاش پروژه ارژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا زنجانی به کدملی ۰۰۸۲۱۰۷۷۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره عباس بیگدلی صدر به کدملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آرین اسحاقی به کدملی ۰۰۱۲۵۹۸۳۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۳۲۲۳۹۹۸۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384129
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به کدملی ۰۰۸۳۰۹۲۳۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره عباس بیگدلی صدر به کدملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره هادی آقا عربی به کدملی ۰۰۷۵۷۶۱۸۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۳۸۳۵۱۶۰۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675731
آگهی تغییرات شرکت خشت دژ ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۳۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود کدملی ۰۴۹۳۴۲۵۵۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس بیگدلی صدر کدملی ۰۰۶۳۲۸۱۵۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۸۰۲۶۷۴۵۶۹۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک