ارسلان اسماعیلی کاکرودی

ارسلان اسماعیلی کاکرودی

کد ملی 6319908432
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626733
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثرسهامی خاص به شماره ثبت۱۴۹۹۰۹و شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۱۵۶۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671456
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۶۹۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729190
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۹۰۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۳۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۱۰۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049037
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۷، ۲۶، ۲۸ بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به شماره شناسنامه ۱۰ تاریخ تولد ۲۰/۱/۱۳۴۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال افزایش داد. آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ تا تاریخ۱۶/۱۲/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی ۰۸۳۹۵۰۷۶۱۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۴۸۲۸۶ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۱۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087786
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سمانه فرآیند پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۷۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۱۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۱۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136038
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۴۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136051
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش. م۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ را به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به ک. م۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۴۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136053
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۴۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156750
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۵۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156752
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۵۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194968
آگهی تغییرات شرکت ریل پردازسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کارکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۵۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315871
آگهی تغییرات شرکت آببند بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۳۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب بشماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیل کاکرودی بشماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۵۷۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498001
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیستم شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۲۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی آذ ین به شماره ملی ۱۲۸۶۶۸۵۱۱۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفر ینان کوثر کیش به شماره ثبت ۹۰۸۵ آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۱۹۴۵ به نمایندگی از شرکت اقتصاد مد بر کیش به شماره ثبت آقای محمد حسین مد هوش طو سی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر اقتصاد کیش به شماره ثبت ۹۰۸۴ آقای علی کمیلی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شماره ثبت ۹۰۸۶ آقای محمد صادق خلفی به شماره ملی ۴۲۸۰۶۲۵۰۴۲ آقای وحید رضا باقری به کدملی ۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰ بسمت مدیرعامل محمد حسین مد هوش طو سی بسمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت می‌باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی آ رشین حساب دارای شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی آقای ارسلان ا سمعیل کا کرودی کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۴۱۷۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی صبا خازن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت برای حاضرین در جلسه قرائت و پس از بازرسی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تایید و تصویب قرار گرفت. خانم فرح مرشد به کدملی ۰۰۴۶۴۲۳۸۵۰ و با کدپستی ۱۹۶۴۷۱۶۱۳۳ و آقای محمدصادق حمیدی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۲۲۵۱ و کدپستی ۱۴۶۷۶۶۳۳۹۱ و آقای یعقوب عطاپور با کدملی ۰۰۴۶۱۹۳۹۳۶ و کدپستی ۱۴۶۹۷۳۴۵۵۱ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره اقتصادی ۴۱۱۱۳۱۵۶۹۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ کدپستی ۱۵۱۱۶۴۳۹۳۷ و آقایان ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ و کدپستی ۱۴۷۱۶۱۶۳۱۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۳۴۱۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612398
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آراد خودروی هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کد ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۲۱۵۸۸۸۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620184
آگهی تغییرات شرکت معدن آرا فلات آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ و آقای رامین هندی به کد ملی ۱۳۷۹۰۴۴۰۴۹ پ۹۳۰۶۲۵۸۵۶۱۳۳۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620186
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کد ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان رحیم نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و حسن نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ و خانم کلثوم نجمی نیا به کد ملی۳۰۷۱۷۱۰۴۴۵ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۶۸۱۷۳۵۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631004
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی اریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و منصور نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و محمدرضا زارع بیدکی به کدملی ۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ تراز مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹را مورد تصویب قرار داد. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۰۲۸۲۶۴۸۱۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656644
آگهی تغییرات شرکت آریا کانسار ثمین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۷۱۶۸۱۵۹۲۲۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671331
آگهی تغییرات شرکت آریا کانی جویان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و سید جمال الدین هنرپژوه به کد ملی ۰۰۵۸۳۹۲۸۹۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی حجت نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۹۹۷۶۸۷۸۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705012
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کوه بابا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. آقایان علی خدادوست به کد ملی ۱۵۳۲۰۵۵۹۷۸ و رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه ش م ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹و منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و علیرضا اکبری جور به کد ملی ۳۰۹۰۷۵۷۴۸۶ را برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود. پ۹۳۰۹۰۱۱۱۳۲۸۵۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407921
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و معدنی مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۰۶۴۹۱۹۲۹۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415628
آگهی تغییرات شرکت مبدل شیمی البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۱۱۳۶۶۷۵۸۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998314
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کد ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299192
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدیدسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۶۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432815
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۵۸۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کدملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545086
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کارکرودی به کد ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863245
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی شامل سنگهای ساختمانی و معدنی، فلزی، صادرات و واردات فراورده‌های معدنی همچنین خرید و فروش فراورده‌های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات ماشین‌آلات و قطعات، راهسازی، سدسازی، بندر و اسکله‌سازی، ساختمان‌سازی، تونل‌سازی، کانال‌سازی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، کلیه عملیات تولیدی و بازرگانی مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و بطور کلی عملیات مجازی که بطور مستقیم در رابطه با موضوع شرکت مرتبط و مفید باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین خ تهمتن کوچه مریم پلاک۱۶ ـ کدپستی۱۵۷۶۹۹۶۱۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد هشتصد هزار سهم بانام، تعداد دویست هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۰۹۰۱۱۹۲ مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حجت نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم زهره نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۱۱۱۹۷۸۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا زارع‌‌بیدکی به شماره ملی۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره (آقای منصور نجمی‌نیا) با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نارین آویژه بهتا سامان درتاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۲۲۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۵۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی و پوشاک، تهیه، بسته بندی وپخش انواع گوشت(سفید، قرمز، آبزیان) و فرآورده های گوشتی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و پروانه نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز ـ شهر کرج ـ ۴۵ متری گلشهر ـ بلوار شهید حدادی (کرج نو) ـ بلوار ایثار (درختی) ـ پلاک ۰ ـ مجتمع پرشیا ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۳۱۳۷۸۶۳۳۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشدو تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشدکه مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ریالتوسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵/۱۶۰۲مورخه۲۸/۰۱/۱۳۹۶ نزد بانک اقتصادنوین شعبه گلشهرکرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: آقای آرش الهامیان به شماره ملی ۰۰۷۳۴۵۳۹۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره و سمت مدیرعامل و شرکت همراه سامان بادیز به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۴۷۳۸ و به نمایندگی محسن مقدم به شماره ملی ۰۰۷۵۴۹۸۹۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت ثمین سامان بادیز به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۲۸۱۶ و به نمایندگی حسن جعفری طاهری به شماره ملی ۰۰۷۵۶۳۰۱۱۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به نمایندگی ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا نوروزی به شماره ملی ۰۳۱۰۴۸۴۷۷۴ به سمت بازرس علی البدل و به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۳۳۵۱۹۲۳۸۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک