رضا فدوی آزارکی

آقای رضا فدوی آزارکی

کد ملی 6319379421
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1275968
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه نقش آفرین شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۲۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۹۳۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت از واحد ثبتی تهران به آدرس جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۹ خیابان اصلی وردآورد پلاک ۱۰۹ کدپستی ۳۱۳۴۸۳۶۶۵۲ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای حامد فصیح رامندی فرزند: علی اصغر متولد ۲۴/۶/۶۱ شماره شناسنامه ۸۹۱۶ کد ملی ۰۰۶۳۱۸۷۱۹۱ به آدرس تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۹ خیابان اصلی وردآورد پلاک ۱۰۹ کدپستی ۳۱۳۴۸۳۶۶۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای علی اکبر غلامی فرزند: حسین متولد: ۲۴/۶/۶۱ شماره شناسنامه ۵۱۴۸ کد ملی ۰۰۶۳۴۰۸۰۲۳ آدرس تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر ۱۹ خیابان اصلی وردآورد پلاک ۱۰۹ کدپستی ۳۱۳۴۸۳۶۶۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: آقای رضا فدوی آزارکی شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ دارا ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم فاطمه همرنگ بسته دیمی شماره ملی ۲۶۴۰۰۲۶۸۹۵ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حامد فصیحی رامندی شماره ملی ۰۰۶۳۱۸۷۱۹۱ دارای ۰۰۰/۹۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اکبر غلامی شماره ملی ۰۰۶۳۴۰۸۰۲۳ دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۵۲۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت پایاب گستر دژ راه در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۶۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۹۹۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان(ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی،اجری،سنگی،بتنی وفلزی ونظایر آن)انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی،امور پیمانکاری در زمینه رشته اب(شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب،سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب،سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)،امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ ـ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،فلکه دوم صادقیه،برج گلدیس،طبقه ششم،واحد۶۱۳ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۷۴۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷/۱۶۵۴/۷۵ مورخ ۱۷/۴/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کبری فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۸۵۴۹۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین محمدیان به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۱۶۳۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای منفرد مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۰۴۷۸۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم مینا غلامرضایی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۲۹۶۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۵۵۲۱۷۲۸۴۲۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537998
آگهی تغییرات شرکت جاوید سازان بنیس با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۳۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۶۱۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا دهقان منشادی به کد ملی ۰۰۵۴۶۰۱۳۱۲ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۳۹۵ صادره از تهران با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۱/۱ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای آرش خرازی به کد ملی ۰۰۷۱۶۸۰۱۰۱ فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۸۱۲ صادره از تهران با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بصندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. خانم لیلا خزائی به کد ملی ۶۶۴۹۸۲۶۵۴۵ فرزند علی حسین به شماره شناسنامه ۱۵۰۰ صادره از تهران با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بصندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. خانم فریده دهقان منشادی به کد ملی ۰۰۴۳۸۶۲۵۴۳ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۸۵۷ صادره از تهران با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بصندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای محمد مهدی محقق دولت آبادی به کد ملی ۰۰۶۸۴۵۴۲۵۲ فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۲۵۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بصندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۲ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی جدید: تهران میدان امام خمینی خ امام خمینی بیمارستان سینا پلاک ۷۵ کدپستی ۱۱۳۶۷۴۶۹۱۱ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: «ارائه کلیه خدمات پزشکی، تصویربرداری، سی تی اسکن، رادیوتراپی، شیمی درمانی و خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و آزمایشگاهی و مصرفی، انعقاد قرارداد با بیمارستانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاه‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع کلیه فعالیتها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.» در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای حمیدرضا دهقان منشادی به کد ملی ۰۰۵۴۶۰۱۳۱۲ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۶۹۱/۱ ریال سهم الشرکه خانم فریده دهقان منشادی به کد ملی ۰۰۴۳۸۶۲۵۴۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای آرش خرازی به کد ملی ۰۰۷۱۸۶۸۰۱۰۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلا خزائی به کد ملی ۶۶۴۹۸۲۶۵۴۵ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی محقق دولت آبادی به کد ملی ۰۰۶۸۴۵۴۲۵۲ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال سهم الشرکه آقای رضا فدوی آزارکی به کد ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین محمدیان به کد ملی ۶۳۱۹۹۰۱۶۳۲ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۸۵۳۱۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612742
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر بنیس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۳۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر بیرگانی چهارمحال شماره ملی: ۱۹۷۱۹۱۶۹۳۵ باپرداخت ۹۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرارگرفت. خانم سحرسادات میرشفیعی شماره ملی: ۰۰۱۲۶۰۹۹۹۴ باپرداخت ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: رضا فدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال فاطمه همرنگ بسته دیمی به شماره ملی ۲۶۴۰۰۲۶۸۹۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال علی اکبر بیرگانی چهارمحال شماره ملی: ۱۹۷۱۹۱۶۹۳۵ با دارای ۹۰۰۰۰۰ ریال سحرسادات میرشفیعی شماره ملی: ۰۰۱۲۶۰۹۹۹۴ بادارای ۱۰۰۰۰۰ ریال تعداداعضاء هیأت مدیره به ۴ نفر تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران خیابان شهید مدنی بالاتر از مترو فدک پلاک ۱۳۱۱ ط ۳ واحد ۱۰کدپستی:۱۶۴۵۷۹۳۶۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۶۲۳۷۴۸۳۵۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621324
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه ژیزمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۱۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالاانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید. مینا غلامرضایی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۲۹۶۵۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۰۴۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهران مردانی شماره ملی ۲۷۰۹۳۵۳۷۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و تراب پنجه پور شماره ملی ۶۳۱۹۴۵۴۴۵۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء (رضافدوی آزارکی به کدملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء (رضافدوی آزارکی) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۲۵۳۴۹۸۳۴۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663426
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود سازه پایدار پارمیس در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۹۰۲۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها وابنیه اعم چوبی، اجری، سنگی، بتنی وفلزی ونظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب، سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب، سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس ط ۶ واحد۶۱۲کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۷۴۷ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال می باشد. . خانم مینا غلامرضایی شماره ملی ۰۵۶۹۹۲۹۶۵۲ دارنده ۱۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای رضا فدوی آزارکی شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ دارنده ۹۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرک ـ اولین مدیران شرکت: ۱. خانم مینا غلامرضایی شماره ملی ۰۵۶۹۹۲۹۶۵۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲. آقای رضا فدوی آزارکی شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل یانایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای منفردا مدیرعامل یانایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۹۳۰۷۲۳۷۹۶۱۹۲۸۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766797
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای ژیزمان درتاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۱۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۹۳۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی،اجری،سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی،امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب وفاضلاب،سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب و مخازن آب وشبکه های آب،سازه های دریایی وساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۶ واحد ۶۱۱ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۷۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۷۵/۱۶۵۴مورخ ۳/۱۰/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ۲. حسین محمدیان به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۱۶۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی منفردا باامضاءمدیرعامل ورییس هیئت مدیره(آقای رضا فدوی آزارکی) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره(آقای رضا فدوی آزارکی) همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مینا غلامرضایی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۲۹۶۵۲ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۰۴۷۸۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۳۱۰۱۶۱۵۱۱۶۶۷۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246193
آگهی تغییرات شرکت مائده گستر ساحل با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمدحسین میربهاء به شماره ملی۴۳۲۳۲۱۸۰۶۰ به شماره شناسنامه۲۶۴ تاریخ تولد۳۰/۳/۱۳۳۱ فرزند اسمعیل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم معصومه شماعی به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۲۲۰۷ به شماره شناسنامه۲۸۵ تاریخ تولد۵/۶/۱۳۴۰ فرزند غفور با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین میربهاء به شماره ملی۴۳۲۳۲۱۸۰۶۰ و آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ و خانم کبری فدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۸۵۴۹۷۹ و خانم معصومه شماعی به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۲۲۰۷. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین میربهاء به شماره ملی۴۳۲۳۲۱۸۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم کبری فدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۸۵۴۹۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه شماعی به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۲۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه شماعی به شماره ملی۴۱۳۲۴۰۲۲۰۷ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری منفردا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۵/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702012
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان سهند درتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۸۷۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۷۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان(ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی وفلزی ونظایر آن)انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب(شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب، سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب، سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران فلکه دوم صادقیه خیابان سایه پلاک ۱۰۴ واحد ۱ کدپستی ۱۴۵۱۷۹۶۷۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۵۶/۱۶۵۴/۷۵ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: سوگند شرفلی ش م ۰۰۱۲۰۳۵۵۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سعیده شرفلی ش م ۰۰۱۴۸۶۸۶۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی منفردا با امضاء (فرح ناز مرجانی قره لر) همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء (فرح ناز مرجانی قره لر) همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ به عنوان بازرس اصلی. رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۲۱۸۸۷۵۵۶۷۳۰۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773176
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای امروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۵۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۶۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران، میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، جمهوری، کوچه بهشت ایین، پلاک ۲۵، واحد ۱ کدپستی ۱۳۱۴۹۹۴۸۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای وهاب نصیری به شماره ملی ۴۸۴۹۸۹۸۸۴۱ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا سیفی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۰۲۱۴۱ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۲۱۲۱۶۱۹۴۲۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028723
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش گستران آتیه درتاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۵۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۲۴۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان(ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی،اجری،سنگی،بتنی وفلزی ونظایر آن)انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی،امور پیمانکاری در زمینه رشته اب(شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب،سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب،سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)،امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ -صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی-اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ( انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم ) . مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : استان تهران صادقیه خیابان شهید غفاری بن بست شهید غفاری پلاک ۱۰۳ طبقه ۲ کدپستی ۱۳۷۵۷۴۷۱۶۳ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۰/۱۶۵۴/۷۵ مورخ ۲۱/۰۶/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : سعیده شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۴۸۶۸۶۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سوگند شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۳۵۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء خانم فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء خانم فرح ناز مرجانی قره لر همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ به عنوان بازرس اصلی و رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان ارغوان درتاریخ ۳/۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۷۴۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۹۵۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی و خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب(شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب، سازه های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران صادقیه خیابان شهید غفاری بن بست شهید غفاری پلاک ۱۰۳ طبقه ۳ کدپستی ۱۳۷۵۷۴۷۱۶۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۱۹/۱۶۵۴/۷۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سعیده شرفلی به شمار ملی ۰۰۱۴۸۶۸۶۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سوگند شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۳۵۵۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقوداسلامی منفردا با امضاء خانم فرح ناز مرجانی قره لر همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی و اداری منفردا با امضاء خانم فرح ناز مرجانی قره لر همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ به عنوان بازرس اصلی. رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۷۰۳۳۸۲۵۲۰۹۷۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038063
آگهی تغییرات تدبیر مشاوران ساحل موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۱۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ حانم کبری فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۸۵۴۹۷۹ خانم سعیده شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۴۸۶۸۶۹۵ (خارج از شرکت) خانم فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ (خارج از شرکت) ش۹۵۰۷۰۵۳۸۲۳۰۴۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13058812
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای اطلس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۸۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت تهران میدان امام حسین خیابان دماوند (تهران نو) خیابان شهید منتظری (ایران مهر سابق) پلاک ۳۰۴ طبقه سوم با کدپستی۱۷۱۱۶۸۵۸۷۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱بادریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه: آقای مجید جهان بخش به شماره ملی ۰۰۱۲۴۸۸۶۱۵ دارنده۱۰۰۰۰۰ریال آقای محمد عبدی سختدل به شماره ملی ۶۳۶۰۰۲۵۵۹۰ دارنده ۹۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۷۱۴۸۲۶۳۲۳۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر مشاوران بنیس درتاریخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۹۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۰۳۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی وفلزی ونظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب، سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب، سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب) ، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران صادقیه خیابان شهید غفاری بن بست شهید مطهری پلاک ۹ طبقه همکف واحد۲کدپستی ۱۳۷۵۷۴۶۹۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۱/۱۶۵۴/۷۵ مورخ ۲۵/۸/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: خانم فرح ناز مرجانی قره لر به شماره ملی ۱۴۶۷۶۳۴۴۴۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.آقای رضا فدوی آزارکی به شماره ملی ۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سعیده شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۴۸۶۸۶۹۵ به عنوان بازرس اصلی. سوگند شرفلی به شماره ملی ۰۰۱۲۰۳۵۵۶۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع فعالیت ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۹۰۶۱۰۲۵۰۱۸۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812076
آگهی تغییرات ساحل طلایی سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه منحل اعلام گردید و آقای رضافدوی آزارکی به شماره ملی۶۳۱۹۳۷۹۴۲۱ به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران صادقیه بزرگراه محمد علی جناح میدان دوم صادقیه پلاک ۱۵۱۸ مجتمع گلدیس طبقه ششم واحد ۶۱۳ کدپستی: ۱۴۵۱۷۹۶۷۴۸ به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد پ۹۶۱۰۲۰۹۹۱۳۷۳۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک