فرزان علی نژاد

فرزان علی نژاد

کد ملی 6309857975
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12752258
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت فرزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رسولیان به کدملی۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای رضا سلطان زاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای فرزان علی نژاد به کدملی۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵ به نمایندگی شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درصورت عدم حضور مدیرعامل، با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت و درصورت عدم حضور ایشان با امضاء انفرادی رئیس و یا نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به: تهران خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، شماره ۲۲۲۴ (برج سرو ساعی)، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۷، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۶۸۳ انتقال یافت. پ۹۵۰۱۲۹۷۱۸۵۶۸۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۱۱۸۴/ ۱۲۲ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسفندیار استکی الیوند به کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت قند مرودشت ش م ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲حسن رسولیان به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶سید حسین سلیمی به کدملی ۰۰۳۸۸۱۶۶۵۲ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس ش م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱حسن صباغیان بیدگلی کد ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان ش م ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ ورضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از شرکت نیک تجارت قاره ش م ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید حسین سلیمی به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای اسفندیار استکی الیوند به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای فرزان علی نژاد به شماره ملی ۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. ماده ۴۱ بند ۱، بند ۱۵ بدون اختیارات صلح و سازش، بند ۱۶ و بند ۲۲ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و همچنین اوراق و مکاتبات عادی با امضاء انفرادی مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیر عامل با امضاء انفرادی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۶۶۷۵۵۷۴۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241396
آگهی تغییرات شرکت فرزان تجارت پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله یوسف آباد کوچه پله سوم خیابان ولیعصر پلاک ۲۲۲۴ برج سرو ساعی طبقه ۱۴ واحد ۱۴۰۷ به کدپستی۱۴۳۳۸۹۴۶۸۳تغییر یافت. اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای حسن رسولیان به کدملی۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران باشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱به عنوان رئیس هیات مدیره آقای فرزان علی نژاد به کدملی۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان با شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای علی خالقی به کدملی۰۰۶۲۲۲۷۷۱۸به نمایندگی ازطرف شرکت کارگزاری بورسیران با شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۸۴۷۰۸به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و درصورت عدم حضور مدیرعامل، با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضا انفرادی مدیرعامل با مهر شرکت و درصورت عدم حضور ایشان با امضا انفرادی رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. پ۹۷۰۷۱۰۱۱۲۵۵۵۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336664
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهرک صنعتی کشوین درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۲۵۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۴۵۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: برنامه ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی. احداث شهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی و ارائة خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی. تأسیس شرکتهای شهرک صنعتی به منظور احداث شهرکهای صنعتی جدید با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعة صنایع در سطح کشور.انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه های (فنی، مالی مربوط به شهرک، دفتری، خدماتی، نو آوری ها) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات موردنیاز. مشارکت در فعالیتهای (عمرانی، زیست محیطی، امور آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، امور زیر ساختها، مخابراتی و بنا) ـ اامور مالی مربوط به شهرک انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفادة مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین، شهرستان البرز، بخش محمدیه، دهستان حصارخروان، روستا حصارخروان، جاده اصلی، خیابان بالای اتوبان، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی ۳۴۴۵۱۳۷۰۹۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۳۲۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۳۲۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰۴۵۱۴/۹۷/۱۸ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه اسکندری شمالی با کد ۰۲۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره لامیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳ و به نمایندگی فرزان علی نژاد به شماره ملی ۶۳۰۹۸۵۷۹۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پل فیلم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۲۱۷ و به نمایندگی حمید کشاورزی به شماره ملی ۴۴۳۲۱۵۳۵۷۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال رامک خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۸۴۳۹ و به نمایندگی احمدرضا سپهوند به شماره ملی ۴۰۷۱۳۵۵۰۰۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریئس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا ریئس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجید قاسمی به شماره ملی ۵۸۰۹۵۴۶۱۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۹۴۲۳ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تاسیس گردید. ش۹۷۰۹۱۰۳۸۰۶۲۰۲۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک