رضا علی‎قاضی

آقای رضا علی‎قاضی

کد ملی 0063071088
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 555112
آگهی تغییرات شرکت شیرین قند عسل ایراینانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۶۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۸۰۱۶۴ به شماره شناسنامه ۱۴۱ تاریخ تولد ۳۰/۰۶/۱۳۴۹ فرزند سیداسمعیل با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به شماره شناسنامه ۱۶۹۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/۱۳۶۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۸۰۱۶۴ و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۹۹ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمد صفوی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۸۰۱۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا جوهرچی به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۹۶۹۹ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی ۱۴۵۵۸۳۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی قندهای حبه‌ای و خردشده واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور طراحی و مشاوره اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل سازی، پل سازی، ساختمان سازی، محوطه سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و برق رسانی نصب و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل کشی، سیم کشی صنعتی و اجرای فضای سبز، زیباسازی ابنیه شهری، عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۰۸۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570599
آگهی تغییرات شرکت ایریا سازه غربسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۹۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای رضاغلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای پیمان قدرت به شماره ملی ۰۰۶۸۷۴۰۵۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن بک پور به شماره ملی ۴۱۳۲۴۳۳۶۸۴ و آقای روح اله قربانی به شماره ملی ۰۰۶۷۹۳۰۸۷۵ و خانم آزاده دارائی به شماره ملی ۴۱۳۰۹۲۲۴۳۲ و آقای محمد معادی رودسری به شماره ملی ۲۶۹۰۱۰۶۷۵۲ تا تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۳. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فلکه اول شهران خیابان قدس خیابان مطهری پلاک ۵۳ واحد ۸ کدپستی ۱۴۷۴۹۴۹۷۸۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۶۸۳۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720027
آگهی تغییرات شرکت سماءگستر بنای تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام ناصری به شماره ملی ۱۵۳۳۰۷۳۶۲۷ و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین احسانی فر به شماره ملی ۴۲۵۱۱۰۹۲۰۱ آقای حمید کاویانی مقدم به شماره ملی ۰۰۶۴۰۱۵۰۶۸ آقای هادی فروغی به شماره ملی ۱۵۸۰۵۴۸۷۹۲ خانم سولماز کریمی به شماره ملی ۰۳۲۳۸۶۲۸۸۸ پ۹۳۰۹۱۲۲۴۹۳۱۵۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پژواک سازه تیراژه درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۶۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۵۸۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پیمانکاری در زمینه های مختلف ساختمانی از جمله کارهای ساختمان سازی از قبیل: ابنیه ـ اسکلت فلزی و اسکلت بتنی و نقشه کشی ساختمان ـ ساخت و طراحی کلی و جزئی ساختمان پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراههای ریلی سیستم های انتقال هوای پایدار تونل ها پل ها راه های زیرزمینی و عملیات آسفالت پایپینگ و تجهیزات خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل طراحی و ساخت و اجرای سیستم های برقی و تاسیساتی حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ طراحی و اجرای معابر و بناها و فضای شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و کلیه امور پیمانکاری اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان ستارخان ـ ابتدای خیابان شادمان کوچه فرحزاد ساختمان پزشکان پلاک ۸ طبقه ۲ واحد ۷ کد پستی ۱۴۵۷۷۳۳۳۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۰,۹۱۰ مورخ ۱/۸/۹۳ نزد بانک ملی شعبه مجتمع تجاری مفید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد علی قاضی کلهرودی شماره ملی ۱۲۳۹۷۴۲۳۴۷ به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ـ . رضا علی قاضی شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ اکرم هدایتی شماره ملی۰۰۵۱۴۶۹۰۲۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به عنوان بازرس اصلی . محمدرضا رحمتی به شماره ملی ۰۰۱۱۱۰۷۸۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۳۱۰۲۰۳۹۱۴۷۴۶۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175320
آگهی تغییرات شرکت صبا برتر صبا افرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۱۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به شماره شناسنامه ۲۸۵۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۰۶/۱۳۶۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به شماره شناسنامه ۱۶۹۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۰۹/۱۳۶۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۳۳۹۹ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۳۳۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس حقانی نژاد به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۳۳۹۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ حبیب الهی نبش خ ششم پ ۱۴ ط ۲ کدپستی ۱۴۵۵۸۳۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۷ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه امور مربوط به نمایشگاههای داخلی و خارجی اعم از دکوراسیون و تهیه کلیه تجهیزات مربوطه و طراحی داخلی و خارجی کلیه امور زیباسازی فضای ساختمانها و طبخ و توزیع انواع غذاها جهت شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ اعتبار و وام از کلیه بانکهای سراسر کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیتهای عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات، راه و باند، سدسازی، تونل سازی، پل سازی، ساختمان سازی، محوطه سازی، زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و برق رسانی نصب و اجرا و راه اندازی و تعمیر و نگهداری پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، کابل کشی، سیم کشی صنعتی و اجرای فضای سبز و زیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور ۸ نام شرکت به «صبا ابنیه ایرسا» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424665
آگهی تغییرات شرکت کتاب رسان ارمغان پایتخت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۹۶۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به شماره شناسنامه ۲۸۵۰۳ تاریخ تولد ۳۱/۶/۱۳۶۳ فرزند علی اصغر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به شماره شناسنامه ۱۶۹۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/۱۳۶۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۳۲۱۸۹ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک رحمتی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۳۲۱۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد علی قاضی کلهرودی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۳۲۱۸۹ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی ۱۴۵۵۸۳۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اجرای کلیه پروژه‌های سخت افزاری و نرم افزاری غیر رسانه‌ای استقرار سیستمها ارائه اطلاعات در خصوص موضوع فعالیت شرکت و نگهداری و خدمات مرتبط با تجهیزات و ماشین آلات و برگزاری همایشها و نمایشگاهها و ارائه اطلاعات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و تهیه و توزیع و فروش کلیه محصولات نرم افزاری غیر رسانه‌ای و سخت افزاری تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کتب آموزشی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و مشاوره و اجرا در فعالیت‌های عمرانی شامل اجرای شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب و لایروبی کانالهای آب و حفر چاههای جذبی و قنوات راه و باند سدسازی تونل سازی پل سازی ساختمان سازی محوطه سازی زهکشی و آبیاری و اجرای شبکه‌های گازرسانی و اجرای پروژه‌های برقی فشار ضعیف و فشار قوی و اجرای پروژه‌های فضای سبز وزیباسازی ابنیه شهری عملیات خاکبرداری و خاکریزی و مشارکت در ساخت پروژه‌های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10554112
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی فوژان دشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۰۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بی نام ۰۰۰/۲۰ ریالی می‌باشد. رضاعلی قاضی به کدملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و محمد دوست محمدی به کدملی ۰۴۹۱۶۸۰۸۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607046
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی وحدت پی نما سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۰۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید: مریم افروغ به کدملی ۴۱۷۰۰۶۰۸۷۳ بسمت بازرس اصلی و رضا علی قاضی به کدملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مددی به کدملی ۰۰۶۵۹۱۰۳۸۸ رضا مددی به کدملی ۰۰۶۵۸۰۹۸۸۲ امین خوارزمی به کدملی ۲۶۳۱۶۴۵۹۶۰ زهرا بنگاله به کدملی ۴۱۷۲۷۲۲۶۲۸ آ اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ محمد مددی به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا بنگاله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا مددی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652867
آگهی تغییرات شرکت پردیس راه تیسفون با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و آقای اسماعیل بیات به شماره ملی ۰۳۲۰۳۵۱۶۰۲ و آقای ناصر حسن خانی به شماره ملی ۲۸۹۹۰۶۷۳۷۰. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضاعلی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۱۷۰۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل بیات به شماره ملی ۰۳۲۰۳۵۱۶۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر حسن خانی به شماره ملی ۲۸۹۹۰۶۷۳۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر حسن خانی به شماره ملی ۲۸۹۹۰۶۷۳۷۰ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10666881
آگهی تغییرات شرکت بنا ساخت تحکیم ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۷۱۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۹۷۰۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان طهرانیاچی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۹۷۰۳۹ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968884
آگهی تغییرات شرکت ثابت سازه رها با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۹۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به شماره شناسنامه ۱۶۹۹۸ تاریخ تولد ۳۰/۹/۱۳۶۰ فرزند محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و آقای هادی تیموری به شماره ملی ۰۰۶۳۳۸۳۸۰۲ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا علی‎قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای هادی تیموری به شماره ملی ۰۰۶۳۳۸۳۸۰۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای روح‎اله علی‎اکبری به شماره ملی ۱۲۸۶۰۶۱۳۶۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ خیابان ستارخان خیابان حبیب‎الهی نبش خیابان ششم پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی ۱۴۵۵۸۳۳۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ۱ طراحی و نظارت فنی و اجرا، مشاوره امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین و بتونی فلزی و محوطه‎سازی , فضای سبز، سدسازی، راهسازی، ساختمان‎سازی، انبوه‎سازی ۲ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۳ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای سراسر کشور نصب و اجرا و راه‎اندازی تعمیر و نگهداری پستهای هوائی احداث شبکه فشار ضعیف و قوی برق و تعمیر و نگهداری تاسیسات برق کابل‎کشی سیم‎کشی صنعتی و تاسیسات ساختمانی. ۷ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11030312
آگهی تغییرات شرکت آب گستران قرن سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ و خانم بنت الهدی صابرشهرستانی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۳۸۶۸۰ و آقای مجید رستمی کیا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۰۳۲ و آقای سیاوش فیروزی به شماره ملی ۲۵۷۱۶۷۶۴۹۰ تا تاریخ ۳۰/۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654847
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده سازه صفاهان درتاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۱۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۳۹۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مجاز در زمینه های:سرمایه گذاری در بخش های تولید،تجارت،صنعت،مسکن،کشاورزی،معدن و خدمات مربوطه انجام امور بازرگانی از قبیل خرید،فروش،صادرات وواردات کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های مجاز داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و مالی از بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ خرید سهام انواع شرکت ها از بورس اوراق بهادار و خارج از بورس ـ سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی،داخلی و خارجی(در بخش: تولیدی،بازرگانی وتوزیعی)انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم اکتشاف و استخراج از معادن و ایجاد واحد های صنعتی و تولیدی جهت تبدیل انواع مواد معدنی ـ تشکیل شعبه در داخل و خارج از کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران خیابان فرشته خیابان بیداری پلاک ۵ برج جم طبقه اول واحد ۱ کد پستی ۱۹۶۴۹۱۶۶۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۳۶۶۷ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: ندا حاجی زاده با کد ملی ۰۰۶۳۶۱۲۶۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. افشین امین پور با کد ملی ۰۰۶۱۶۰۱۵۶۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آذر دخت عابدینی کلهرودی با کد ملی ۰۰۴۶۶۴۱۵۵۶به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: /آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای حامد لطفعلی خانی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۱۸۵۰۵ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۱۲۴۳۷۵۳۲۹۹۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676980
آگهی تغییرات شرکت بستر بنای کیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۵۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. شهرام ناصری به شماره ملی ۱۵۳۳۰۷۳۶۲۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. رحیم ناصری به شماره ملی ۱۵۳۰۳۸۷۱۲۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست صاحبان سهم الشرکه پس از خروج شریک و کاهش سرمایه: فرنوش فلاحی به شماره ملی۰۰۵۲۸۳۹۸۵۰ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه کلثوم قانعی به شماره ملی ۳۳۵۸۸۶۹۰۲۴ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۰۵۶۸۲۳۵۵۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه سداد درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۶۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۷۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت وگاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع ومعادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت وگاز، تهیه، تامین، واردات، وصادرات هرگونه مواد وکالا مجاز بازرگانی، اخذهرگونه ضمانتنامه بانکی ازبانکهای دولتی وخصوصی، داخلی وخارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی وخصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک وسنگین(درصورت لزوم پس ازاخذمجوزهای لازم ازسازمانهای مربوطه)ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان(ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی وفلزی ونظایر آن)انبوه سازی مسکن اعم از دولتی وخصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب(شامل: ساخت سیستمهاوتصفیه خانه های آب وفاضلاب، سدها وبندهاوتونلهای انحراف آب ومخازن آب وشبکه های آب، سازه های دریایی وساحلی وخطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل:ساخت راهها نظیرجاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات ومزایدات بخشهای دولتی وخصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان تهران ستارخان خیابان حبیب الهی نبش کوچه ششم پلاک ۱۴ طبقه ۲ کدپستی ۱۴۵۵۸۷۵۵۴۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹۹ مورخ ۱۲/۱۳۹۴ ۱۳ نزد بانک ملی ایران شعبه غدیر اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مدینه محمد پور به شماره ملی ۱۹۷۱۲۰۴۰۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ امیر هوشنگ عبدالهی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۷۸۴۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وعباسقلی عبدالهی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۹۱۶۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبروات و قراردادها و عقود اسلامی منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس اصلی و سارا وکیل خیاط به شماره ملی ۱۹۷۱۶۸۴۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۱۱۵۵۰۱۹۳۱۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725616
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای سداد درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۸۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع و معادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت و گاز، تهیه، تامین، واردات، و صادرات هرگونه مواد و کالا مجاز بازرگانی، اخذ هرگونه ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی و خصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مربوطه). ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی و خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته آب (شامل: ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب، سازه های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل: ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - ستارخان خیابان بهبودی نبش چهار راه صالحیان پلاک ۲۵۹ واحد ۱ کدپستی ۱۴۵۷۷۳۳۵۸۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه غدیر اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . مدینه محمدپور به شماره ملی ۱۹۷۱۲۰۴۰۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. امیرهوشنگ عبدالهی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۷۸۴۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. سارا وکیل خیاط به شماره ملی ۱۹۷۱۶۸۴۶۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی منفرداً با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری منفرداً با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: عباسقلی عبدالهی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۹۱۶۶۵ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۱۱۵۳۷۳۶۲۸۵۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725631
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد راه سداد در تاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۳۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۶۸۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های ابنیه، راهسازی، آب، تاسیسات، خطوط انتقال نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری، صنایع ومعادن، تولید مواد مورد نیاز حفاری، پتروشیمی، نفت وگاز، تهیه، تامین، واردات، و صادرات هرگونه مواد وکالا مجاز بازرگانی، اخذ هرگونه ضمانتنامه بانکی ازبانکهای دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی به ادارات دولتی و خصوصی تهیه و تعمیرات کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین ارائه کلیه امور پیمانکاری در زمینه ساختمان (ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، اجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن) انبوه سازی مسکن اعم از دولتی خصوصی، امور پیمانکاری در زمینه رشته اب (شامل: ساخت سیستمها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب، سازه های دریایی و ساحلی و خطوط انتقال آب)، امور پیمانکاری در زمینه راه باند (شامل: ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگ راهها، راههای ریلی، باند و فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالتی)، امور پیمانکاری در زمینه برقَ - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی- اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان ابتدای خیابان شادمان کوچه فرحزاد پلاک ۸ ساختمان پزشکان طبقه ۲ واحد ۷ کدپستی ۱۴۵۷۷۳۳۳۸۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۱,۴۲۶ مورخ ۲۷/۸/۹۴ نزد بانک رفاه کارگران شعبه زیتون اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سارا وکیل خیاط به شماره ملی ۱۹۷۱۶۸۴۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - عباسقلی عبدالهی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۹۱۶۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- امیرهوشنگ عبدالهی به شماره ملی ۵۲۷۹۶۷۸۴۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس اصلی و مدینه محمد پور به شماره ملی ۱۹۷۱۲۰۴۰۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۱۱۵۳۴۰۷۷۳۲۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733691
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۴۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد مدیران به ۳ نفر افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. شهریارآصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: شهریار آصفی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۳۰۶۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به شماره ملی ۰۸۷۱۵۹۱۰۹۱ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رحیم ناصری به شماره ملی ۱۵۳۰۳۸۷۱۲۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۱۱۸۷۵۲۳۶۰۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه سازه الوان درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۲۴۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۱۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی , مشاوره , نظارت و اجرای پروژه های عمرانی , ابنیه سبک و سنگین , سازه های بتونی , فلزی , ارائه کلیه پروژه های راه سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , َ شهرک سازی و پروژه های انبوه سازی مسکن , خاکبرداری و اجرای محوطه سازی و فضای سبز و زیبا سازی شهری , اجرای پروژه های تاسیساتی و مکانیکی صنعتی و برقی , اجرای کلیه پروزه های آبرسانی و شبکه آبیاری و خطوط انتقال آب , گاز , نفت و شبکه های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تقلیل فشار و تصفیه خانه و خطوط انتقال نیرو و شبکه های فشار ضعیف برق. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان بعد از سه راه تهران ویلا خیابان دهقان پلاک ۵۹ طبقه ۱ واحد ۱ غربی کدپستی ۱۴۵۵۹۵۴۸۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۸/۱۲۰۷ مورخ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شادمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ روشنک رحمتی شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا رحمتی شماره ملی ۰۰۱۱۱۰۷۸۲۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم هدایتی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۶۹۰۲۲ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۳۳۹۴۹۶۱۹۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812117
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران خاک ژیزمان درتاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۲۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۲۰۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی , مشاوره , نظارت و اجرای پروژه های عمرانی , ابنیه سبک و سنگین , سازه های بتونی , فلزی , ارائه کلیه پروژه های راه سازی , پل سازی , سد سازی , تونل سازی , َ شهرک سازی و پروژه های انبوه سازی مسکن , خاکبرداری و اجرای محوطه سازی و فضای سبز و زیبا سازی شهری , اجرای پروژه های تاسیساتی و مکانیکی صنعتی و برقی , اجرای کلیه پروزه های آبرسانی و شبکه آبیاری و خطوط انتقال آب , گاز , نفت و شبکه های آب و فاضلاب و ایستگاههای پمپاژ و تقلیل فشار و تصفیه خانه و خطوط انتقال نیرو و شبکه های فشار ضعیف برق. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان بعد از سه راه تهران ویلا خیابان دهقان پلاک ۵۹ طبقه ۱ واحد ۱ غربی کدپستی ۱۴۵۵۹۵۴۸۹۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷/۱۲۰۷ مورخ ۲۱/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه شادمهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: روشنک رحمتی شماره ملی ۰۰۶۳۶۶۹۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا رحمتی شماره ملی ۰۰۱۱۱۰۷۸۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم هدایتی به شماره ملی ۰۰۵۱۴۶۹۰۲۲ به عنوان بازرس اصلی و رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۳۵۷۲۲۷۶۶۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821504
آگهی تغییرات شرکت بتن پایه آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۱۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ناصری فر به شماره ملی ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای جبرائیل عظیمی به شماره ملی ۱۵۳۱۸۹۵۲۷۱به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا قائمی به شماره ملی ۰۰۷۹۵۳۴۶۷۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای چیا زند کریمی به شماره ملی ۳۷۳۲۵۰۶۷۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۳۰۸۱۰۸۷۱۳۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828301
آگهی تغییرات شرکت اندیشه نو سازان تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس امن اللهی فرکوش به شماره ملی ۰۰۵۰۲۸۶۱۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. افراد ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای رسول برارش به شماره ملی ۱۵۰۲۱۷۵۸۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام ناصری به شماره ملی ۱۵۳۳۰۷۳۶۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن نادری به شماره ملی ۱۳۷۷۴۲۱۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۳۱۱۶۸۵۷۳۰۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862097
آگهی تغییرات شرکت رهاب سازه آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ناصری به شماره ملی ۴۲۷۰۵۶۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای جبرائیل عظیمی به شماره ملی ۱۵۳۱۸۹۵۲۷۱ به سمت رئیس هئیت مدیره - خانم زهرا بندی گلستانی به شماره ملی ۰۹۴۵۴۲۷۶۱۱ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره - آقای ناصر حسن نژاد دانشمند به شماره ملی ۱۳۶۰۱۴۲۶۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۳۳۰۵۶۷۳۸۹۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877965
آگهی تغییرات شرکت فرا سپید و هنر امروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۳۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۷۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۰۴۴۲۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: خانم مهوش قاسمی سلمانیه به شماره ملی ۳۲۵۵۱۷۰۶۰۵ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال آقای فرزاد میراحمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۳۱۸۱۸۴ مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال آقای امیربهادر بهادری به شماره ملی ۳۲۴۱۶۴۶۲۳۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال آقای تورج بهادری به شماره ملی ۳۲۵۰۳۱۳۴۵۹ مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰ ریال خانم ترانه بهادری به شماره ملی ۰۰۱۵۳۵۴۷۶۸ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال خانم آفاق ظاهری به شماره ملی ۳۷۳۱۹۷۱۵۴۲ مبلغ۲۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۴۰۶۴۴۰۴۸۸۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160321
آگهی تغییرات شرکت دامون دژ بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۹۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۷۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۰۴۷۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. معین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی ۲۵۸۰۰۸۱۹۶۸ به سمت رئیس هئیت مدیره و سهند پورگلمحمد گلشنی به شماره ملی ۰۰۸۱۹۰۰۷۸۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهسا ذبیحی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۴۴۲۲۷ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۰۷۹۲۰۴۸۴۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576053
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران بهساز آتیه آیندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و خانم متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۰۴۴۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی امینی نسب به شماره ملی ۰۰۵۸۶۷۳۴۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس امینی نسب به شماره ملی۰۰۵۸۶۱۴۲۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای طالب امینی نسب به شماره ملی ۱۴۶۴۵۵۶۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۶۰۱۳۴۴۴۹۶۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710725
آگهی تغییرات شرکت ره گشایان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا علی قاضی به شماره ملی۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به سمت بازرس اصلی و ناصر محسنیان به شماره ملی ۱۷۵۶۳۰۵۷۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند عدنان البوغبیش به شماره ملی ۱۸۹۰۰۲۵۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهرداد رسولی به شماره ملی ۰۰۲۰۷۰۴۷۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین بیگ پور به شماره ملی ۰۳۲۱۸۸۰۳۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و برزو اسدی سنقری به شماره ملی ۴۹۶۹۱۷۱۰۳۳ و امین قدیری به شماره ملی ۰۸۳۹۹۲۶۱۸۹ و علی غلام رضائی به شماره ملی ۴۹۱۱۵۵۰۳۸۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۲۴۷۶۴۳۴۷۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714498
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آروین آچاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۳۸۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر محسنیان اصل شماره ملی ۱۷۵۶۳۰۵۷۱۴ به سمت بازرس اصلی وآقای رضا علی قاضی شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای حجت جهانگیری به شماره ملی ۵۰۴۹۶۸۴۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد عزیزی به شماره ملی ۰۰۷۶۹۱۲۸۰۹ به سمت مدیرعامل خانم مهناز رمضانی به شماره ملی ۰۰۱۰۸۲۹۶۹۵ به سمت نایب هیئت مدیره خانم هانیه منصوری به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۱۱۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهراد قلی نژاد خامنه به شماره ملی ۰۰۱۰۵۶۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صمید پرستار به شماره ملی ۵۱۹۹۹۵۸۵۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حامد منیری به شماره ملی ۱۶۵۳۰۰۹۹۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ضمنا حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۸۲۴۲۹۹۲۳۲۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890994
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه ترقی حقیقی به شماره ملی ۳۶۱۰۴۰۴۷۸۷ با دریافت کلیه سم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ با دریافت کلیه سم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: پژمان خاکی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۵۲۹۲۱۲۲ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال سروناز رضامند نهر خلج به شماره ملی ۰۰۷۹۳۷۱۰۹۴ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۰۵۳۵۷۱۴۶۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343175
آگهی تغییرات شرکت مشاوران تندیس مهر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پیروزی، خیابان شهید محمدرضا نجارمحمودی، کوچه شهید مجید عسگری، پلاک ۱۱، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی ۱۷۶۵۶۵۵۳۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. حق امضا را اعضای هیئت مدیره مشخص می‌کنند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۹۹ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارت: انجام خدمات طراحی در امور ساختمان، ارائه خدمات انجام و اجرای پروژه‌های ساختمانی، طراحی معماری، سازه، تاسیسات و ابزار دقیق و سایر زیر شاخه‌های مهندس، نظارت و اجرا و مدیریت کلیه پروژه‌های عمرانی و انبوه سازی عمرانی و انبوه سازی فنی و مهندسی و سایر صنایع وابسته و همچنین مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، جوش، بتن و تحصیل هرگونه اعتبار و قرارداد در موضوعات فوق، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی دولتی و خصوصی، خدمات پژوهشی و مشاوره و سرمایه گذاری و هرگونه فعالیتی که در رابطه با موضوع شرکت مرتبط می‌باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محمدصادق احمدی دانش آشتیانی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۰۳۳۲۴ با پرداخت مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. یاسمن کیا مقدم به شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۲۱۰۷ با پرداخت مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: رضا علی قاضی به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۱۰۸۸ دارای مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰ ریال متین خادم ابراهیم سرایی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۰۴۴۲۲ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال محمدصادق احمدی دانش آشتیانی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۰۳۳۲۴ دارای مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال یاسمن کیا مقدم به شماره ملی ۰۰۱۳۹۴۲۱۰۷ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۷۰۹۱۳۴۹۸۷۶۹۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک