رسول تارویردیلو

آقای رسول تارویردیلو

کد ملی 0063046601
31
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652447
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی صنعتی کنکاش پویش (سهامی خاص)
برابر صورتجلسه‌ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره‌ی مورخه‌ی ۴/۴/۹۱ شرکت فوق ثبت شده به شماره‌ی ۸۸۲۱ و به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۲۳۰ تغییرات زیر در شرکت فوق صورتجلسه گرفته است: ۱ موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی سید حسین دباغیان به کد ملی ۰۰۴۵۰۴۲۰۴۷ برابر حکم شماره ۴۹۳/۹۰/م ش ۱۰/۶/۹۰. آقای محمدعلی خاکپور به کد ملی ۰۰۵۰۰۰۱۳۵۳ و آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه توسعه‌ی فن آوری نخبگان به نمایندگی سید حسین دباغیان طبق حکم نمایندگی شماره م. ش/۹۱/۸۷۸ مورخ ۴/۴/۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی خاکپور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید هاشمی راوندی به کد ملی ۰۰۵۹۹۳۵۵۰۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. مقرر گردید حق امضای کلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ آقای رسول تارویردیلو به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ بسمت بازرس اصلی و خانم شهره کتابی شومیا به شماره ملی ۱۲۸۸۴۱۳۶۴۵ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌ی ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۴۰۴۸۴۷ ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704405
آگهی تغییرات شرکت تامین نانو ساختار آویژهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۹۸۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم سیما سلخی خسرقی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۱۳۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ تا تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صالحی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۹۰۶۱۹۲ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و احکام و قراردادهای استخدامی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۰۶۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736814
آگهی تغییرات شرکت پالا گستر صنعت آبسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۹۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۶۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا صراطی به شماره ملی ۰۰۴۲۵۷۰۳۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ملی ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ بسمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جنت آباد خ ۳۵ متری لاله شرقی پ ۱۰۳ ساختمان پریا ط ۴ کدپستی ۱۴۷۳۸۱۳۷۸۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۶۹۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944953
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بهین پژوهش خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به ک م ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به ک م ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حسین دباغیان به ک م ۰۴۵۰۴۲۰۴۷ به نمایندگی موسسه توسعه و فناوری نخبگان به ش م ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ سعید توتونچی به ک م ۰۰۶۹۲۱۶۲۷۴ ولی تنها به ک م ۰۰۶۷۵۳۸۶۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۹۱ سعید توتونچی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک سعید توتونچی و ولی تنها همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۶۷۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982553
آگهی تغییرات در شرکت زرآب گستر فروغ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۵۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۸۸۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: میلاد رنجی ابری فرزند علی ش ش ۰۰۱۶۷۵۲۰۹۰ صادره از تهران ۱۳۷۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. علی رنجی ابری به کد ملی ۱۶۵۲۳۱۹۱۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۹۶۹ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ریال افزایش داد. با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۴۹۰/۹۸۷ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت اساسنامه جدید مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. رسول تارویردیلو به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علی رنجی ابری به کد ملی ۱۶۵۲۳۱۹۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبا حسن پوراقدم به کد ملی ۱۶۵۱۸۰۵۴۶۶ بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و میلاد رنجی ابری به کد ملی ۰۰۱۶۷۵۲۰۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سیما سلغی خسرقی به کد ملی ۰۰۷۲۸۱۳۹۳۸ بسمت بازرس اصلی و شهره کتابی شومیا به کد ملی ۱۲۸۸۴۱۳۶۴۵ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد رسمی و مالی و بانکی و عقوداسلامی و اسناد عادی و اداری و مکاتبات جاری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره (علی رنجی ابری) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۷۳۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224298
آگهی تغییرات شرکت اکسیر نانو سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۴۵۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین دباغیان کدملی ۰۰۴۵۰۳۲۰۴۷ به نمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی کدملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا جعفری کدملی ۰۶۸۰۱۹۵۳۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. رسول تارویردیلو کدملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و شهره کتابی شومیا کدملی ۱۲۸۸۴۱۳۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محل شرکت به تهران خ ستارخان کوچه شهید غلامی بن بست ششم پلاک ۷ طبقه اول کدپستی ۱۴۵۴۷۴۷۶۳۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۲۵۳۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348974
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری سیمرغ صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۱۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: حسن کبودی ش م ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ بنمایندگی از موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹، مهدی خانی مقانکی ش م ۰۰۵۵۷۱۰۴۶۸ و محمدمهدی وحیدی قهرودی ش م ۰۰۸۱۵۲۱۶۷۷ عبدالمجید مرشدی ش م ۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو ش م ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۷۵۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588882
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ با پرداخت مبلغ ۹۹۹۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۹۹۸۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا به شرح ذیل می‌باشد موسسه توسعه فناوری نخبگان ش م ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ دارای ۹۵۹۸۰۰۰۰۰ریال سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱دارای ۱۰۰۰۰۰ریال رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ دارای ۱۰۰۰۰۰ریال موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ دارای ۹۹۹۶۰۰۰۰۰ ریال سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارای ۱۰۰۰۰۰ریال صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ دارای ۱۰۰۰۰۰ ریال پ۹۳۰۶۰۴۹۷۲۱۴۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734459
آگهی تغییرات شرکت نانو پالایش آب لیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹به نمایندگی آقای مهراب روح بخش ک م ۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهراب قدمی کاردر به شماره ۲۰۶۴۹۷۷۸۴۸ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و احکام و قرارداد‌های استخدامی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و خانم شهره کتابی شومیا به شماره ملی ۱۲۸۸۴۱۳۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۲۴۹۲۳۳۸۰۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9843814
آگهی تاسیس شرکت توسعه حرکت پاک چهار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۴۹۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۰۸۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی، مهندسی، مطالعه، کاربرد، ساخت و تولید، خرید و فروش گسترش سامانه‌ها، تجهیزات و قطعات انواع انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، باد، پیل‌سوختی و هیدروژن، زمین گرمایی، زیست توده) و ارائه خدمات فنی وابسته ۲ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، کاربرد، خرید و فروش و گسترش وسایل نقلیه الکتریکی (برق) شامل هیبریدی (دونیرو، چندنیرو) پیل سوختی و هیدروژن انواع خودروها و وسایل نقلیه پاک و سازگار با محیط زیست و نیز سایر انواع خودرو و کلیه تجهیزات و قطعات و ارائه خدمات فنی وابسته ۳ـ مطالعه، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، خرید و فروش، کاربرد، خرید و فروش و گسترش سامانه‌های تجهیزات الکتریکی سازگار با محیط زیست ۵ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۶ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مقدس اردبیلی ـ خیابان فرخ کوچه سعادت ـ پلاک۳ ـ کدپستی۱۹۸۵۹۳۶۳۱۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۹۰۷۳۶ مورخ۲۲/۶/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه ولنجک پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملی۰۰۳۶۶۶۹۹۰۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای احمد فیروزی‌خاتون‌آباد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم مریم پوررستگار به شماره ملی۲۵۹۳۲۴۷۸۲۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای جمشید آرین‌اصل به شماره ملی۰۰۳۶۶۶۹۹۰۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای عبدالمجید مرشدی به شماره ملی۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9871165
آگهی تغییرات شرکت نانو ذرات پالا معدن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و آقای سید امیر غفاری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۴۹۶۱ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر غفاری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۴۹۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید امیر غفاری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۴۹۶۱ بسمت مدیرعامل. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیتها در زمینه فرآوری بازیافت پالایش تولید انواع فرآورده‌ها و ضایعات معدنی فرآوری و تولید انواع محصولات مرتبط با مواد فلزی و غیرفلزی به روش نانو تکنولوژی و خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا" اقلام تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات مرتبط با موضوع اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در کلیه نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز که به نحوی با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط بوده و در راستای اهداف شرکت سودمند و مفید باشد. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10290517
آگهی تغییرات شرکت نانو تندیس دارو ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۱۹۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۴۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ و خانم فاطمه اطیابی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۳۴۲۱۵ و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ و آقای نیما سپهری به شماره ملی ۰۴۹۱۷۸۲۸۶۱ و موسسه توسعه فن آوری نخبگان به شماره ثبت ۱۴۲۴۰ با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه اطیابی به شماره ملی ۰۰۴۶۶۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیما سپهری به شماره ملی ۰۴۹۱۷۸۲۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه فن آوری نخبگان با نمایندگی آقای سید حسین دباغیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نیما سپهری به شماره ملی ۰۴۹۱۷۸۲۸۶۱ به سمت مدیرعامل ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10541965
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فن آفرینان عصر حاضر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۵۲۸۱ و شناسه ملی:۱۰۱۰۲۶۶۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید: دفترمرکزی به شاهرود کیلومتر ۲۰ جاده تهران روبروی ورودی ده ملا کدپستی ۳۶۵۴۱۱۸۹۷۷ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. عبدالمجید مرشدی به کد ملی ۴۵۱۱۴۸۸۸۶ به سمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کد ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صابونی عصر حاضر به شناسه ملی ۱۳۷۷۰۷۴۱۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اقدس صابونی عصر حاضر به کد ملی ۰۰۳۷۱۰۸۹۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832701
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فناور پترو آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۴۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: عبدالمجید مرشدی به کدملی۰۴۵۱۱۴۸۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و رسول تارویردیلو به کدملی۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی حسن کبودی به کدملی۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ محمدحسین صابرکهنه گورابی به کدملی۲۶۶۹۲۶۰۵۶۱ مسعود قاضی به کدملی۰۰۳۵۴۰۶۳۶۴ کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد۵۴۰۲ سهم به سهام بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۱ ریال منقسم به۰۰۰/۱۰۸ سهم بانام۰۰۰/۱۰ ریالی تماما پرداخت شده میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۵/۹۰ محمدحسین صابرکهنه گورابی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن کبودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود قاضی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء نایب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731226
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون نانو اکسیر درتاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۸۹۶۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۷۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای طرح های پژوهشی و مشاوره ای در حوزه مشاوره ای و پزشکی و مدیریتی تجاری اقتصادی، عقدتفاهمنامه و قرارداد و همچنین انجام پروژه های گوناگون بامراکز تحقیقاتی مهندسی و پزشکی،تحقیق و تولید در زمینه در زمینه محصولات آرایشی، بهداشتی، مهندسی پزشکی و کلیه مواد سرامیکی، فلزی، بسپار و مرکب پس از اخذ مجوزهای مربوطه، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشاوره در امور مدیریت ریسک، انجام مطالعات اقتصادی تهیه طرح های توجیهی، برنامه ریزی های تجاری مطالعات امکان سنجی و ارایه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی،حق العمل کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی، انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و هرعملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان ولنجک، خیابان هجدهم، پلاک سه، مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا کدپستی: ۱۹۸۵۷۴۳۴۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰ سهم با نام و میباشد که مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸۰/۱۸۰/۹۴مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴نزد بانک اقتصاد نوین شعبه نازی آباد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: فرهاد بخشی به شماره ملی ۰۰۶۷۲۰۳۶۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا سعیدی زاده به شماره ملی ۰۰۱۰۷۳۷۵۷۱ به سمت مدیرعامل. حمیدرضا هنرکارباباخانی به شماره ملی ۰۰۸۳۵۷۴۷۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی. سمیرا محمدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۲۶۹۲ به عنوان بازرس علی البدلبرای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۱۱۷۷۰۰۲۳۹۳۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایمون پترو پالایش درتاریخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۶۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۱۰۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و ساخت واحدهای پالایشی کوچک نفت و فرآورده های نفتی، پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات پالایشی، انتقال فناوری فرآیندهای پالایشی و صنایع مرتبط، تهیه و تدوین دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط، صدور خدمات فنی و مهندسی و دانش فنی فرآیندهای صنایع پالایشی و مرتبط. تاسیس شعب و دفتر نمایندگی در مراکز مختلف در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پالایش و فرآورش نفت و فرآورده های نفتی در داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات هرگونه مواد نفتی و فرآورده های نفتی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بزرگراه شهید ستاری ـ بلوار لاله ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه دوم کدپستی ۱۴۷۳۸۵۶۳۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶/۱۰۳۶ مورخ ۸/۲/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به نمایندگی از موسسه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مسعود عبدی کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهراب روح بخش کدملی۰۰۵۴۱۷۱۵۷۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا محمدنیا به شماره ملی ۰۰۶۰۲۳۲۶۹۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۲۲۸۹۷۶۰۱۴۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037646
آگهی تغییرات شرکت مدیریت فناوران دنا نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر رضازاده خانباغی کد ملی ۰۰۴۸۳۴۷۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و و آقای رسول تارویردیلو کد ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۷۰۴۶۹۴۱۱۲۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250864
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۵۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها.جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق. سرمایه گذاری خطرپذیر (وی سی) در طرح های پژوهشی و فناوری.مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان. تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها. همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق. اخذ و اعطای کارگزاری و عاملی ت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری. ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب وکار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۱۶ شماره ۶ طبقه ۳ کدپستی ۱۵۱۱۷۶۶۸۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۱۵/۳۴, ۰۳۴ مورخ ۲۳/۸/۹۵ بانک بانک تجارت شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با نمایندگی آقای روح اله استیری به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۰۲۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۹۸۶۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره ـ موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان با نمایندگی آقای حامد افشاری به شماره ملی ۰۰۶۰۶۰۳۶۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت صادرات ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مجید نجفیان نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۳۷۳۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید آمحمد کردستانی (خارج از اعضا) به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۴۵۲۲ به عنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور (به غیراز قراردادهای کارکنان) به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری و قراردادهای کارکنان با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) بموجب نامه شماره ۱۵۰۲۵, ۱۲۲ مورخ ۲۰/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۳۰۸۴۲۹/۵ مورخ ۳۰/۹/۹۵ بانک مرکزی ج.ا.ا آگهی گردید. پ۹۵۱۰۲۲۱۰۸۸۷۶۵۳۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372683
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن فارمد درتاریخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۹۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۷۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی، مکمل های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبار و ال سی ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخد مجوز از مراجع قانونی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران، خیابان پاستور، خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۷۵، مرکز نوآوری انستیتو پاستور ایران، کدپستی ۱۳۱۶۹۴۳۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام، که تعداد ۸۰۰ سهم عادی و تعداد ۲۰۰ سهم ممتاز می باشد، و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/۰۲۵۴ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرنا ژن فارمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۱۴۰۱ با نمایندگی خانم لیلا نعمت الهی به شماره ملی ۴۳۲۲۸۷۷۹۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی آقای ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۶۰۱۱۶۱۵۶۴۰۲۵۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا بن یاخته در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۹۹۴۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۰۸۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره، ساخت، ایجاد، تجهیز، نصب و راه اندازی و پشتیبانی آزمایشگاه، کشت سلول، تولید، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع مواد و محصولات و تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و بیولوژیکی، مهندسی بافت و فن آوری مربوطه، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان باغ ـ خیابان دوم شرقی ـ پلاک ۹ ـ طبقه دوم ـ کدپستی ۱۹۹۷۷۷۵۵۵۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام (که مشتمل بر ۸۰۰ سهم عادی با نام و ۲۰۰سهم ممتاز بانام) می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۹۷/۹۶/۰۲۵۴ مورخ۱۰/۲/۹۶. نزد بانک آینده. شعبه کارگر شمالی پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می باشد اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت فن آوری بن یاخته به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۷۹۶ با نمایندگی احمد کریمی راهجردی به شماره ملی ۰۳۸۳۶۱۷۸۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۰۳۷۱۶۳۰۳۳۴۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451512
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای فنی دانا ترفند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۳۰۸۶۴۷۹۳۰۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آرنا فارمد درتاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۹۴۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید، فروش، بسته بندی، توزیع و پخش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و کلیه داروهای مجاز شیمیایی، بیولوژیکی طبیعی، مکمل های دارویی، درمانی، خوراکی و فراورده های بیولوژیک و ملزومات دارویی و پزشکی و کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز و کلیه فعالیت های مجاز و هرگونه خدمات و پشتیبانی در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم، گشایش اعتبارات اسنادی و ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-بلوارپژوهش-بزرگراه علامه جعفری(حکیم)-بلوار پژوهش-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز وتعداد ۸۰۰سهم آن با نام عادی می باشد ومبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/۰۲۵۴ مورخ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا زمانی به شماره ملی ۶۲۲۹۸۵۵۱۸۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل :آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حامد بختیاری احمدروغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۴۱۴۴۸۱۵۳۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کیان آزما درتاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۹۰۱۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تولید، صادرات، و واردات مواد و تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ خواجه نظام الملک ـ خیابان شهید اجاره دار ـ کوچه شهید عزیزآبادی فراهانی ـ پلاک ۵۴ ـ طبقه چهارم ـ واحد غربی ـ کدپستی ۱۶۱۹۷۳۳۴۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن بانام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد بموجب گواهی بانکی شماره ۱۱۱/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۱/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردید. والباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: شرکت کیان ژن آزما به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۶۰۷۲ به نمایندگی زهرا هنرمند ساری به شماره ملی ۰۰۸۱۹۲۱۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۲۴۱۰۶۱۴۷۱۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596897
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا برنا ژن در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۴۸۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۵۶۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی و تولید، تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی، بیوشیمیایی، بیولوژیک مجاز، لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و بهداشتی و درمانی و پزشکی، کیت های تشخیص با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی، بهداشتی و پژوهشی، تأسیس و راه اندازی کارخانه ها و کارگاه ها و آزمایشگاه ها پس از اخذ مجوز وزارت بهداشت و مراکز خدماتی مجاز تولیدی و صنعتی و ارائه هر گونه خدمات مجاز که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد با اخذ مجوز از مراکز ذیصلاح. تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و انتقال فناوری و دانش فنی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تحقیقات، تولید، واردات و صادرات موجودات تراریخت، ناقلین، میزبان ها، داروها و واکسن های نوترکیب با رعایت قوانین ایمنی زیستی و اخذ مجوزهای مربوطه از مراکز ذیصلاح. کشت، تولید، تکثیر، واردات و صادرات گیاهان زراعی، صنعتی، باغی و دارویی، قارچها و حیوانات آزمایشگاهی. ارائه کلیه خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه زیست فن آوری، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و تخصصی. کلیه فعالیت های مرتبط با زیست پالایی، کودهای زیستی، کنترل زیستی، سوخت های زیستی و کشت بافت. خرید و فروش دانش فنی از/ به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، ارائه مشاوره جهت برگزاری همایش ها سمینارها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با کلیه شرکتها و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی، شرکت در مناقصات و مزایده های شرکت های داخلی (دولتی و خصوصی) و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ـ جاده سوم ـ بزرگراه شهید داود کریمی ـ کوچه شهیدحسین موسوی ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۸۶۳۸۹۶۴۴۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد، بموجب گواهی شماره ۱۱۸/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۶/۶/۹۶ بانک آینده شعبه گارگر شمالی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال، معادل ۳۵ درصد سرمایه شرکت واریز و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد اولین مدیران: شرکت زیست فناوری نوین آرکا ژن به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۱۳۵۰ به نمایندگی محبوبه ضیائی به شماره ملی ۰۹۴۳۴۳۴۶۹۶ به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۶۱۴۷۸۹۳۹۲۸۴۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آسیا ژن درتاریخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۲۹۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۸۷۸۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، تشخیص و درمان (پزشکی) و آموزشی، آموزش و مشاوره در امور پژوهشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-فاطمی-کوچه اشراقی-خیابان هیئت-پلاک -۱۵-ساختمان گرد آفرید-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۴۱۱۸۹۳۱۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی با نکی شماره ۱۰۱/۰۲۵۴/۹۶ مورخ ۲۸/۲/۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای سید جواد مولی به شماره ملی ۰۹۳۲۹۲۶۶۸۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ با نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ با نمایندگی ابوذر زرنوخی به شناسه ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۲۸۲۵۸۷۳۵۶۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا ژن آفرین درتاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۶۱۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع تجهیزات دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، میکروسکوپ ها و سیستم های نوری، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، و خدمات علمی و فنی مرتبط، سیستم های کنترل حرکت و رباتیک، لایه نشانی در ابعاد نانو و میکرو، مشاوره های علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات برگزاری نمایشگاه، آموزش، پزوهش و ترویج در حوزه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و ضمانت از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های داخلی و خارجی در راستای فعالیت های موضوع شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-تیموری-خیابان شهید داود حبیب زادگان-خیابان آزادی-پلاک ۴۹۳-ساختمان دانشگاه شریف-طبقه همکف-- کدپستی ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۲۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد به گواهی شماره۱۷۰/۰۲۵۴/۹۶ مورخ۲۵/۹/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی به مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران:آقای سید ابوالفضل مطهری به شماره ملی ۰۰۵۸۶۲۰۴۳۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۸۳۰۶۷۰۵۸۶۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع سلامت امید تجریش درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۱۴۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۱۸۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز آزمایشگاهها و مجتمع های درمانی و سایر مراکز دولتی و غیردولتی، مدیریت کلی و جزیی ساختمانها و آپارتمانها و آزمایشگاهها و مجتمع های درمانی و پزشکی و تشخیصی، ارائه انواع خدمات پزشکی تشخیصی و درمانی، ایجاد موسسات و مجتمع های بهداشتی و درمانی، ارائه انواع خدمات مشاوره و مدیریت، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز و انجام امور بازرگانی و صادرات و واردات، هرگونه مشاوره، پیمانکاری، طراحی، محاسبه، نظارت، مدیریت، اجرا و ساخت وساز انواع پروژه های مربوط به رشته های ابنیه، راه، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی، برق، آب، صادرات همه گونه خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی، تاسیس و راه اندازی انواع آزمایشگاههای حوزه درمان و سلامت و تشخیص، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها و طرحهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، مشارکت با سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خصوصی، ایجاد شعب و نمایندگی در ایران و یا سایر کشورها، اخذ یا اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی و مالی بصورت ارزی یا ریالی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای مالی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی در صورت نیاز و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مجاز دولتی و خصوصی (انجام کلیه فعالیتهای فوق درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح خواهد بود).درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ تجریش ـ کوچه شهید بهمن محمودی ـ خیابان دکتر علی شریعتی ـ پلاک ۱۹۹۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۶۳۷۳۷۶۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام ممتاز تعداد ۹۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۲۵/۲۵۴/۹۶ مورخ ۱۷/۷/۹۶ از بانک آینده شعبه کارگر شمالی ـ مرکز قلب به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تماما " پرداخت گردید. اولین مدیران: صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه کسب و کار علم و فناوری سیمرغ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۲۰۱۹ و به نمایندگی مجید آمحمد کردستانی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۴۴۵۲۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۲۰۸۳۱۹۳۳۶۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا کاسپین ژن درتاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۲۱۰۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۳۶۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری ها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تجهیزات و وسایل مرتبط با علوم زیستی، زیست فناوری و ژنتیک، پروتئین های نوترکیب دارویی و آنتی بادی ها و خدمات علمی و فنی مرتبط، کمکهای علمی و فنی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، ارائه خدمات، تولید و فروش مواد، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، تشخیص و درمان(پزشکی) و آموزشی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط .در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان گیلان ـ شهرستان رشت ـ بخش مرکزی ـ شهر رشت-چمران-کوچه جام جم-خیابان جام جم-پلاک ۲۷-طبقه همکف- کدپستی ۴۱۸۵۷۵۳۶۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام ممتاز وتعداد ۹۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره ۲۰۶/۰۲۵۴/۹۶مورخ ۷/۴۴/۹۶نزد بانک آینده شعبه تهران پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران:صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای شاهرخ قوتی رودسری به شماره ملی ۲۵۹۰۸۴۸۴۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای منوچهر قوتی رودسری به شماره ملی ۶۵۳۹۸۳۷۰۵۴ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره )به مدت دو سال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی وآقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۳۵۹۱۶۷۸۵۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13943947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا صبا ژن درتاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۶۴۱۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۱۴۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: زیستا صبا ژن شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش انواع کیت های تشخیصی، اجزای تشکیل دهنده کیت ها و انواع آنزیم های داخلی و خارجی، تولید مارکرهای مولکولی و حوزه ژنتیک و بیوتکنولوژی و توسعه سازی و حوزه ی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تولید، خرید و فروش دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کیت ها، انواع دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی، ارائه خدمات پسماندهای زیستی، تولید و توسعه محتوای جهش های مرتبط با بیماریهای چند فاکتوره از قبیل دیابت، سرطان، ارائه خدمات جهش های مرتبط، مقاومت و حساسیت دارویی ، ارائه خدمات تشخیص گونه های حیوانی، ارائه خدمات تشخیص توالی های تکراری مرتبط با بیماری های ژنتیکی و عفونی، ارائه خدمات استفاده از مارکرهای مولکولی چند شکلی ژنتیکی در آزمایشگاه تولید پروتئین ها و آنزیم های طبیعی و نوترکیب، مشاوره های پزشکی در موضوع شرکت و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت، تولید پادتن در زرده تخم مرغ، تولید تخم مرغ های غنی شده پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد-دانشگاه فردوسی-بلوار وکیل آباد-بزرگراه شهید کلانتری-پلاک -۱-ساختمان دانشگاه فردوسی-مرکزرشدوفناوری ش۴-طبقه همکف-واحد ۴۰۰/۱۲۱- کدپستی ۹۱۷۷۹۴۹۱۷۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۸۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۲۰۰ سهم آن ممتاز اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه منوط به موافقت تمامی دارندگان سهام ممتاز است و در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ومجمع عمومی فوق العاده دارای ده برابر حق رای می باشد مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۵۴۱۱۹ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره خانم اعظم المولی به شماره ملی ۰۹۳۰۷۶۶۸۴۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا نصیری به شماره ملی ۰۹۳۲۹۹۸۰۷۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای ثابت رئیس هیات مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری احمد روغنی به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۲۳۵۸۹۹۹۸۸۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096352
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیستا آریا راد در تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۸۶۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۱۷۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت و تولید، خرید و فروش، تعمیر، تحقیق و توسعه، واردات و صادرات انواع فناوری ها، داروها، تجهیزات، دستگاهها و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی، تحقیقاتی و آموزشی، علوم زیستی، زیست فناوری و داروهای مونوکونال و آنتی بادی، خدمات علمی و فنی مرتبط، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در ایران و خارج از کشور، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور و بالعکس و شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد و شرکت در کلیه نمایشگاهها، همایشها و سمینارهای مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پونک جنوبی ـ بلوار عدل ـ خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری ـ پلاک ۱۰ ـ ساختمان گلستان ـ طبقه همکف ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۶۶۹۳۹۸۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۹۰۰ سهم آن با نام عادی تعداد ۱۰۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز در جلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده دارای بیست برابر حق رای می باشد. در زمان انحلال یا تصفیه شرکت سهام ممتاز نسبت به سایر سهام دارای حق تقدم در خصوص فروش اموال شرکت ناشی از انحلال یا تصفیه برای دریافت مبلغ اسمی سهم می باشد و دارندگان سهام ممتاز در صورتی که در هنگام انحلال یا تصفیه شرکت طلبکار باشند، برای وصول مطالبات خود نسبت به دارندگان سهام عادی حق تقدم دارند. مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۰۲۵۴۲۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کارگر شمالی مرکز قلب با کد ۰۲۵۴ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۰۵۳ و به نمایندگی مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبین ارتباطات تجارت آسیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۳۳۴۱۱ و به نمایندگی ابوذر زرنوخی به شماره ملی ۰۹۱۹۳۶۰۷۲۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین مهبودی به شماره ملی ۲۳۷۲۶۷۸۰۰۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حامد بختیاری به شماره ملی ۰۰۷۹۹۹۵۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۰۶۷۳۴۶۱۴۴۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14294645
آگهی تغییرات مطالعات بین المللی پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دیلم صالحی به شماره ملی ۶۲۷۹۴۰۹۸۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول تارویردیلو به شماره ملی ۰۰۶۳۰۴۶۶۰۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است و سایر اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۹۳۴۸۷۶۱۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک