جواد حمیدی جم

آقای جواد حمیدی جم

کد ملی 0063023822
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655791
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تابان متین طاهاسهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۱۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محرم بخشی به شماره ملی ۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۱۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081952
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمجتبی پرپینچی به شماره ملی ۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «جمهوری اسلامی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و آقای عبدلحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ و آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ تا تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۹۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186618
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای ابراهیم نورانی لیسارتالش دارای به کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای جواد حمیدی جم به کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186619
آگهی تغییرات شرکت سبزسازان متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۰۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۹۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ابراهیم نورانی لیسار به کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای جواد حمیدی جم به کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186649
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کومه گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ تصویب گردید. آقای ابراهیم نورانی لیسار به کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ آقای جواد حمیدی جم کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۹۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187759
آگهی تغییرات شرکت ثمر آرای رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۸۴۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۳۹۱ به تصویب مجمع رسید. سید مجتبی پرپینچی کدملی۰۰۱۲۳۳۰۱۲۴ به سمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۹۲۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192236
آگهی تغییرات شرکت خدماتی و پشتیبانی فارس کالا رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تائید و تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۳۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303550
آگهی تغییرات شرکت انصار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیساردارای کدملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای محرم بخشی دارای کدملی۰۰۶۴۸۱۸۴۴۶ و آقای جواد حمیدی جم دارای کدملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۲۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580107
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی عمران رحق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۳۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ آقای جواد حمیدی جم به کد ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ و آقای محمد صفاهانی به کدملی۶۱۷۸۸۷۴۲۲۷ به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای مهدی افسری نژاد مقدم فومنی به کدملی ۰۰۷۲۲۵۶۴۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم علیخانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۲۹۹۸۷۴۵۴۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624404
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلایه داران کسری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۰۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آفای سید مجتبی پرپینچی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجید سرخوش سرکندی بشماره ملی ۶۲۳۹۴۳۳۵۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۲۹۸۷۳۷۱۵۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025323
آگهی تغییرات شرکت به آفرینان صنعت انصار با مسئولیت محدود بشماره ثبت۳۹۱۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۰۸۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱۴ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال افزایش داد. آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به شماره شناسنامه۸۶۱۲ تاریخ تولد۲۹/۵/۱۳۶۰ فرزند سیف اله با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی۱۵۳۱۱۲۷۶۹۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱۴ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرک از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی۱۵۳۱۱۲۷۶۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۵۲ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۵/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10048702
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی ام دی اف تات پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۵۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ و آقای مرتضی عباسی به شماره ملی ۰۰۶۰۵۷۶۴۸۰ و آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ تا تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102700
آگهی تغییرات شرکت تولیدی افق تابان فرتاک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۹۱۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی ۰۰۶۶۹۸۴۱۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی ۰۴۲۱۰۴۴۴۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای نجفعلی فرجی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۹۱۰۵ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151018
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نالوس کیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۸۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم زهرا خواجه افضلی به شماره ملی ۰۰۴۹۹۵۶۶۱۲ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم قدسی طرانیامشهدی به شماره ملی ۰۰۸۱۹۶۵۳۸۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جعفرفردکلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۱۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد حمیدی جم به شماره ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرزاد نمازیان به شماره ملی ۲۹۹۲۷۰۱۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فرزاد نمازیان به شماره ملی ۲۹۹۲۷۰۱۵۳۱ به سمت مدیرعامل ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۲ آقای محمدرضا گرایلی به شماره ملی ۰۰۵۳۶۳۱۰۹۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمهدی سیدمطهری به شماره ملی ۰۰۴۳۶۳۲۹۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659520
آگهی تغییرات شرکت جهان آسانبر امیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۹۵۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت اصلی و آقای جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی رضا کوروش فر کدملی۰۴۵۱۵۴۷۰۵۵ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای محسن دهقانی کدملی ۰۵۳۲۲۴۵۵۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محسن درویش ورچه زاد کدملی ۰۰۴۹۵۹۵۹۳۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۶۵۵۹۵۶۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765462
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار شماره ملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی جم شماره ملی۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۵۰۲۰۶۵۵۷۳۳۷۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154702
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد حمیدی جم به کد ملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲و سید علی آقامیری به کد ملی ۰۳۸۵۱۸۲۴۸۱به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۶۵۱۵۸۷۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305307
آگهی تغییرات شرکت ایمن صبا زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷مبلغ ۲۰۰۰۰۰ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضا داران با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای حمید رضا جعفری به کدملی ۰۰۶۷۷۸۲۳۴۵ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای حسین جعفری به کدملی ۰۵۷۹۵۷۷۳۳۳دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هومن سابقی به کدملی ۱۷۵۵۰۳۴۸۵۷ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جواد حمیدی جم به کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم علی خانی به کدملی ۳۷۸۲۲۲۴۶۰۴ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر صادق موسوی به کدملی ۰۰۸۴۲۱۰۸۷۷ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۲۴۷۴۶۳۹۶۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424019
آگهی تغییرات شرکت ارغوان تجارت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار کدملی ۲۶۳۱۷۵۴۸۰۸ بسمت بازرس اصلی و جواد حمیدی جم کدملی ۰۰۶۳۰۲۳۸۲۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: غلامرضا محبی باروق کدملی ۰۰۷۳۳۳۱۵۹۷، امیر مهدی عاصمی کدملی ۰۰۷۰۵۵۸۸۱۷، نادر اثنا عشری کدملی۰۰۶۲۵۳۸۴۶۲ پ۹۶۰۲۲۰۷۲۲۶۰۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک