موسی خواجونداحمدی

آقای موسی خواجونداحمدی

کد ملی 6279882381
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590917
آگهی تغییرات شرکت آباد ابنیه پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۶۸۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052681
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه گستر عالی ساز سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۶۴۵۶ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: احمد ضیائی ک م ۰۴۹۲۵۳۳۷۰۹ بسمت بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی ک م ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر حسینی ک م ۰۰۵۴۵۹۱۴۳۰ و علی مقدم برنا ک م ۰۰۷۶۹۶۱۴۲۷ و حسین مشتاقی ک م ۰۰۵۳۶۹۵۲۵۹ و عبدا.. رحیمی قباق تپه ک م ۱۵۳۲۶۱۸۷۱۹ و محسن مشتاقی ک م ۰۰۶۴۱۱۷۲۱۹ و محمدعلی حسینی ک م ۰۰۷۶۵۱۹۸۷۲ و حسین حسینی ک م ۰۰۶۶۷۱۸۳۹۲ و اسحاق قلی بیگی ک م ۴۶۰۹۷۹۷۷۰۴ و بهرام سلیم ک م ۰۰۷۷۱۷۸۵۶۴ و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اکبر حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره، علی مقدم برنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین مشتاقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد عمران افلاک در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۰۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۴۹۷۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام عملیات طراحی واجرای کارهای ساختمان سازی،راه سازی،تونل سازی واحداث سد و پل وسایر پروژه های پیمانکاری در داخل و خارج از کشور،خرید و فروش،واردات و صادرات و تامین ماشین الات وابزار و مصالح مربوطه وشرکت در نمایشگاههاو مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و دولتی ومشارکت وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی واخذ وام وتسهیلات بانکی وایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کیلو متر ۵ جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولی عصر پلاک ۲۲ کدپستی۱۳۹۸۸۳۵۵۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰.۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۱/۶۵۶۵ مورخ ۲۶/۵/۹۳ نزد بانک ملت شعبه مسجد جامع شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. محمد صادق چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۹۴به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. داود کایدی به شماره ملی ۴۰۶۰۴۱۷۹۴۷به سمت مدیرعامل ۳. سید محمود مرتضوی به شماره ملی ۵۹۲۹۳۵۲۴۶۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی. ـ مجید مصلحی به شماره ملی ۱۸۱۷۱۹۹۶۴۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:اطلاعات پ۹۳۰۷۲۷۷۸۳۱۳۷۵۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897430
آگهی تغییرات شرکت آباد راه ماشین پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897746
آگهی تاسیس شرکت آباد صنعت یاران پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۵۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۰۹۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: طراحی اجرا تامین و راه‎اندازی تجهیزات و تاسیسات صنعتی و ساختمانی و سیستم‎های پایپینگ و سیستم‎های نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیسات گاز صنعتی و شهری تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و پروژه‎های صنعتی راه‎اندازی و تعمیر و نگهداری سردخانه‎ و تهیه و نصب و راه‎اندازی سیستم‎های الکترونیکی و برقی و کنترل ابزار دقیق پست‎های برق صنعتی و فشارقوی خرید و فروش و واردات و صادرات هرنوع کالا در ارتباط با موضوع شرکت و ایجاد و قبول نمایندگی و اخذ وام از بانکها و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج ـ بلورا شیشه ـ بلوار ولیعصر ـ ساختمان سازمان توسعه راههای ایران ـ ط دوم ـ کدپستی ۱۳۹۸۸۳۵۵۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷۳۹۷۱۰۷۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ـ۵ ـ آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ـ۵ ـ آقای محمدصالح‎ حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۵ـ۵ ـ آقای اباذر چالاک به شماره ملی ۱۴۶۱۲۴۶۵۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۶ـ۵ـ آقای محمدصالح حمیدی‎یونسی به شماره ملی ۰۰۵۳۴۰۹۵۶۶ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‎های اداری و عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ ـ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ ـ آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی‎‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10071240
آگهی تغییرات شرکت آباد تردد پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران شفاف به شماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۰۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10557846
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه پل زال اندیمشک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۴۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ذخائر به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10911075
آگهی تغییرات شرکت آباد کیفیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران شفاف بشماره ملی ۴۰۷۰۷۷۳۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۶/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807961
آگهی تغییرات شرکت آباد اساس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرارگرفت آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نورمشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۱۹۷۵۶۰۶۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082105
آگهی تغییرات شرکت بین المللی افلاک قیر طبیعی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و کریم ملک آسا به شماره ملی ۵۹۲۹۶۹۳۲۶۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال شرکت منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۷۲۸۱۹۸۶۸۲۷۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082144
آگهی تغییرات شرکت آباد تامین منابع سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب نمودند پ۹۵۰۷۲۸۴۳۳۵۶۳۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082148
آگهی تغییرات شرکت آباد تونل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر معرفت به شماره ملی ۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسی خواجونداحمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۲۸۷۹۶۷۹۷۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478092
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث و نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه تبریز صوفیان مرند درتاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۱۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۷۶۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:احداث، نگهداری و انتقال و بهره برداری از آزاد راه تبریز صوفیان مرند و اجرای کل پروژه، تعهد و تامین و پرداخت سهم مشارکت هزینه احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزاد راه تبریز صوفیان مرند و طرحهای جانبی ان و اجرای کل پروژه و بهره برداری از ان بر وفق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی قانون مشارکت، مصوب شماره ۴۵۰۶ ت ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۷ و الحاقیه شماره ۶۰۸۰/ت ۱۱۷ ه مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۲ و مصوبه شماره ۱۵۷۹۰۲ /ت ۵۱۶۹۰ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل:مطالعت مسیر، نقشه برداری، تهیه نقشه های اجرائی آزاد راه و انجام کلیه فعالیتهای وارداتی از خارج از کشوربه منظور واردات ماشین آلات مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با موضوع شرکت و نیز مشارکت با سایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی، خرید و فروش و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و مشارکت و عقد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی ایجاد دفتر نمایندگی در خارج، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران-شهر تهران-ارج-خیابان سوم(محمد علی بشارتی)-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری-پلاک ۹۵-طبقه همکف-- کدپستی ۱۳۹۸۸۳۸۵۱۱ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد. که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره ۴۴۰/۶۷۶۰ بانک ملت شعبه پارس خودرو مورخ:۰۸/۰۳/۱۳۹۶ پرداخت والباقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و اوراق و نامه های اداری وعادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به سمت بازرس علی البدل موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب شماره مجوز ۱۸۸۴۲/۱ و تاریخ مجوز ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۵۳۱۲/۱ به تاریخ:۱۷/۰۲/۱۳۹۶ از وزارت راه و شهر سازی آگهی گردید. پ۹۶۰۳۲۹۶۰۰۶۲۲۴۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762899
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه قم سلفچگان اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵به تصویب رسید. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۵۹۴۴۴۳۰۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13804860
آگهی تغییرات شرکت آباد راهان طوس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسی خواجوند احمدی به شماره ملی۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند پ۹۶۱۰۱۷۲۰۵۳۴۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815463
آگهی تغییرات شرکت آباد راهدار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. آقایان امین فرج الهی به شماره ملی۱۷۵۶۰۵۶۵۶۰، موسی خواجونداحمدی به شماره ملی۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱، میلاد گل پور به شماره ملی ۰۰۸۱۵۷۸۸۱۴، یاشار لطفی به شماره ملی ۰۰۷۷۷۲۴۲۸۳ و محمد مشتاقی به شماره ملی ۰۰۷۸۱۱۶۰۸۲ را بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ترازنامه و صورتحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۲۳۲۳۵۶۴۸۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857298
آگهی تغییرات شرکت آباد تجهیز راه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ را به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، آقای مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، خانم زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳، آقای امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و آقای فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۱۵۳۹۸۶۲۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911382
آگهی تغییرات شرکت آباد نفت ایرانیان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی ۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹، مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶، امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱، فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و آقای حامین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۱۲۴۷۰۶۷۱۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985626
آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاده راه کربلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۳۰۳۶۰۶۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985632
آگهی تغییرات شرکت آباد پل پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۱۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عابدین نور مشرفی به شماره ملی۲۲۱۹۵۳۴۹۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان قباد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و امین چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۳۸۳۲۱۱ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ و حامین چوبدار به شماره ملی۴۰۷۲۵۰۰۸۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۳۰۱۵۵۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065300
آگهی تغییرات شرکت آباد حفار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۶۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. قباد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۲۱۳۸۱۶۹ و مهرداد چوبدار به شماره ملی ۴۰۷۰۵۶۷۱۸۶ و زیبا شاه کرمی به شماره ملی ۴۰۷۱۷۱۱۱۸۳ و حسین ملقب بفریدون هاشمی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۵۷۵۰۵ و فرزاد اناری به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۸۱۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۷۰۳۱۹۳۴۴۷۸۷۱۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168812
آگهی تغییرات شرکت توسعه راههای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۳۸۸۰۷۷۷۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270732
آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی آباد راهان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۶۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسی خواجوند احمدی به شماره ملی ۶۲۷۹۸۸۲۳۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۲۸۳۷۷۹۳۳۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک