محمد نجارصادقی

آقای محمد نجارصادقی

کد ملی 6279530620
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 941767
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی باستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد نجارصادقی به کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۳۵۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981603
آگهی تغییرات شرکت جهان فولاد بردسیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۵۱۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983615
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیر و فرآورده‌های شیری مازن لبن خزر سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۸۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۱۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا حرم پناهی به ک م ۰۳۸۱۸۵۴۲۶۴ به سمت بازرس اصلی و محمد نجارصادقی به ک م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۸۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983617
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دام و طیور پرواز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلاه به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983618
آگهی تصمیمات شرکت تولید بازرگانی صنایع الوان سازه سلولز سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983619
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله‌های خزر بسپار سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۹۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۷۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983691
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی ظروف آلومینیوم و تفلون و لوازم خانگی آریان فجر سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۸۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۱۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116878
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مروارید سبز پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۱۶۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۲۱۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ حسین مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد نجارصادقی به ک م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۴۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144481
آگهی تغییرات شرکت پرگل صبا سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۱۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۰۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ محمد نجارصادقی ش م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا ش م ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی ۲۲۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۶۸۸۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166533
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی پویندگان شیمی کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: محمد مالامیری به ک م ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ک م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۷۰۰۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166535
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی سولفات فلزات فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۲۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مالامیری کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به ش م ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. الهیار قزوینی فیروزکلا کدملی ۶۲۶۹۵۴۳۱۹ بازرس اصلی و محمد نجارصادقی کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ترازنامه سود و زیان مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۰۰۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166536
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مزرعه سبز دشت طلائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۲۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. محمد مالامیری کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری کدملی ۲۲۰۷۲۴۸۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۷۰۰۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199074
آگهی تغییرات شرکت بیستون نیلوفر غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای محمد نجارصادقی کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ آقای مهرداد زارعی کد ملی: ۸ ۹۶۴۲۹۸ ۳۳۵ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و محمد مالامیری با کد ملی: ۰ ۰۰۰۰۹۲ ۲۱۹ و مرتضی مالامیری با کد ملی: ۰ ۰۷۲۴۸۱ ۲۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۴۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210020
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب شد. آقای محمد نجارصادقی کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۲۱۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351327
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت فجر طلائیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ تصویب شد. محمدنجار صادقی با کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا با کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حسین مالامیری با کد ملی ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و آقای مرتضی مالامیری با کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. که حسین مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی مالامیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574259
آگهی تغییرات شرکت آموزشهای هوانوردی پرواز معراج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۵۳۴۵ مورخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محمد نجار صادقی کدملی:۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا حرم پناهی کد ملی۰۳۸۱۸۵۴۲۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۵۹۵۴۹۵۵۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675784
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلوع فجر پایندگان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۲۲۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای پژمان ریاحی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۸۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا ریاحی راد به شماره ملی۰۰۶۲۷۵۳۷۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پژمان ریاحی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۸۶۹۰ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۱/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724109
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بازاریابی بین المللی رویان تجارت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۶۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۷۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نجار صادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد۲۰۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم آن بی نام می‌باشد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876417
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های پروتئینی سرزمین دریائی خزر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۲۷۸و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۲۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمد نجارصادقی به کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145022
آگهی تغییرات شرکت آسمان ندای دی (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۹۰۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنجار صادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا حسینخانی به شماره ملی۰۰۶۲۲۶۶۸۹۶ و آقای میثم پرویزی به شماره ملی۳۳۵۹۲۶۲۷۲۷ و آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288919
آگهی تصمیمات شرکت فیاض گستر فجر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروز کلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436386
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرشین نور گلستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۱۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۲۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۱/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای سعداله خطیرنامنی به شماره ملی۲۲۴۸۷۸۴۷۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد عبدالهی به شماره ملی۲۲۴۹۸۹۴۷۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پیمان نامنی به شماره ملی۲۲۴۹۱۷۹۰۸۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادق و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ ۱ آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا اسمعیل بیگی به شماره ملی۰۰۵۶۰۳۶۸۷۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۳/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک