نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی

نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی

کد ملی 6269662826
47
شرکت‌ها
47
آگهی‌ها

شرکت های نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی

آریا ابزار دقیق پیشرو
آریا ابزار دقیق پیشرو
1
تولیدی کشباف بهار تهران
تولیدی کشباف بهار تهران
1
تولیدی ترمه بافت صبا
تولیدی ترمه بافت صبا
1
تولیدی کشباف مهر تهران
تولیدی کشباف مهر تهران
1
تولیدی نخ آبان تهران
تولیدی نخ آبان تهران
1
تولیدی کاوه بافت
تولیدی کاوه بافت
1
نماد ایران
نماد ایران
1
صنایع فلزی کوشا
صنایع فلزی کوشا
1
فرش شاپرک دلیجان
فرش شاپرک دلیجان
1
نساجی آسیا دلیجان
نساجی آسیا دلیجان
1
تامین تابلوی اشتهارد
تامین تابلوی اشتهارد
1
تولیدی و صنعتی ترومل
تولیدی و صنعتی ترومل
1
صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
صنایع شیمیائی یگانه سازان پارت
1
مهندسی نفت هوسیت پارس
مهندسی نفت هوسیت پارس
1
ریسندگی و بافندگی پرنیا
ریسندگی و بافندگی پرنیا
1
بازرگانی ارمغان صدر شرق
بازرگانی ارمغان صدر شرق
1
تجارت محوران نوین گیتی
تجارت محوران نوین گیتی
1
تارا صنعت دلیجان
تارا صنعت دلیجان
1
عایق گیتی گستر دلیجان
عایق گیتی گستر دلیجان
1
درنا جوجه دلیجان
درنا جوجه دلیجان
1
درنا مرغ دلیجان
درنا مرغ دلیجان
1
شهروز دلیجان
شهروز دلیجان
1
درنادان
درنادان
1
تولیدی ماه بافت آسیا
تولیدی ماه بافت آسیا
1
شیرین بافت
شیرین بافت
1
یاس بافت پویا
یاس بافت پویا
1
صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران
صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران
1
تولیدی نخ کوثر فرد
تولیدی نخ کوثر فرد
1
تولیدی کشباف آذر تهران
تولیدی کشباف آذر تهران
1
صنایع بافت و تکمیل ایران
صنایع بافت و تکمیل ایران
1
یاس نخ البرز
یاس نخ البرز
1
تولیدی نخ رز تهران
تولیدی نخ رز تهران
1
یاس نخ
یاس نخ
1
تولیدی نخ کوثر البرز
تولیدی نخ کوثر البرز
1
فرش ستاره طلایی دلیجان
فرش ستاره طلایی دلیجان
1
پنبه هیدروفیل وحوله سهند
پنبه هیدروفیل وحوله سهند
1
پتسا صنعت
پتسا صنعت
1
تولیدی روغن نباتی یگانه خزر
تولیدی روغن نباتی یگانه خزر
1
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان
1
الکترو پزشک ابزار
الکترو پزشک ابزار
1
توسعه تجارت آریان
توسعه تجارت آریان
1
کارخانجات ریسندگی نطنز
کارخانجات ریسندگی نطنز
1
1
1
1
طراحی مهندسی یگانه سازان
طراحی مهندسی یگانه سازان
1
فردوس کاران امید
فردوس کاران امید
1
پرنیان فلز
پرنیان فلز
1
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704352
آگهی تغییرات شرکت آریا ابزار دقیق پیشروسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۷۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نوراعلا شیخ السلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمهرداد چاوشی به شماره ملی ۰۰۵۱۱۰۶۴۳۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و آقای آرمان صفاری به شماره ملی ۰۰۵۲۲۹۸۴۵۰ و آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۴۱۹۳ تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۱۱۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706339
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف بهار تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۰۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۳۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۶۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید رضوانی دیوشلی به کدملی۰۰۳۱۱۷۹۱۰۵۰ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706340
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۸۳۰۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۱۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی تیغ دوست پیربازاری (خارج از اعضاء) به کدملی۲۵۹۲۲۱۴۳۹۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۱۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706425
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۹۵۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به کدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امینی به کدملی۳۷۸۱۱۳۵۲۸۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست.. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۳۳۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706435
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نخ آبان تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۷۳۷۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۶۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو به کدملی۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس فرقانی به کدملی۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ به کدملی۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲. که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۹۱ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری خارج از اعضاء به کدملی۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۲۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714104
آگهی تصمیمات شرکت کاوه بافت تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۲۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو به کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۱۷۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726345
آگهی تصمیمات شرکت نماد ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۱۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۰۸۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ اله سلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محسن قبادی به کدملی ۰۰۵۶۰۶۳۴۶۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۴۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743698
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فلزی کوشا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی ضحاکی به کدملی ۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۷۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758448
آگهی تغییراتشرکت فرش شاپرک دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۴۳۴۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی کد ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۲ صورت سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۵۵۴۰۹۱ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 891802
آگهی تصمیمات شرکت نساجی آسیا دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۹۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۴۴۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. ۲ نور اعلا شیخ الاسلامی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی بمدت یک سال انتخاب شد. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۶۵۱۱۹۲ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893565
آگهی تصمیمات شرکت تامین تابلوی اشتهارد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۲۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۸۹۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به ک م ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مرجانه حاجی حسینعلی به ک م ۰۰۳۶۹۵۸۸۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن نجاتیان به ک م ۴۳۲۱۹۰۴۶۸۴ و محبوبه مهناز حاجی سیدابوترابی به ک م ۴۳۲۱۹۷۴۴۱۰ و محمدرضا نجاتیان به ک م ۰۰۷۸۴۹۴۷۶۱ و بیتا نجاتیان به ک م ۰۰۶۱۶۸۳۸۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ محسن نجاتیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محبوبه مهنازحاجی سیدابوترابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بیتا نجاتیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۳۴۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 921403
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ترومل (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۳۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی به کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و علی اسدی به کدملی۰۰۸۲۳۸۷۹۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شعله حلاوتکار به کدملی۰۰۴۰۰۳۲۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شهریار مهدیزاده به کدملی۰۴۵۱۴۸۴۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۰۸۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931237
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی یگانه سازان پارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۳۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۶۹۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و غلامعلی ضحاکی به کد ملی ۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۲۴۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967403
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نفت هوسیت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۱۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۳۱۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نوراعلا شیخ السلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم بختیار به شماره ملی ۱۸۱۶۶۵۱۸۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۷۳۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091723
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا (سهامی خاص) شماره ثبت۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۲۸۵۶
ب به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای نوراعلاء کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد عباسی به شماره ملی ۰۰۴۸۴۰۱۲۸۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۲۳۳۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092253
آگهی تصمیمات شرکت ارمغان صدر شرق به شماره ثبت۱۶۲۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۸۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به ک م ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و رهام نقیبی به ک م ۰۰۶۸۸۲۷۸۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا انتظاری ملکی به ک م ۵۰۷۸۷۲۳۶۸۴ سعیده انتظاری ملکی به ک م ۰۰۶۴۵۳۰۹۵۷ سعید انتظاری ملکی به ک م ۰۰۷۸۷۰۴۹۴۴ پ۱۶۶۳۱۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096772
آگهی تصمیمات شرکت تجارت محوران نوین گیتی (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۳۴۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای علی شفاعت طلب کدملی ۰۴۵۳۳۷۸۳۸۲ و خانم مهین شانه ساززاده کدملی ۱۲۸۰۸۵۰۱۹۱ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم عباس زادگان کدملی ۰۰۴۶۱۶۲۱۳۵ سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. طبق صورتجلسه هیات مورخه ۵/۳/۹۲ آقای علی شفاعت طلب به سمت مدیرعامل و خانم مهین شانه ساززاده بسمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت یا امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره یا وکلای قانونی آنها ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۶۷۲۶۳ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106538
آگهی تغییرات شرکت تارا صنعت دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۰۲۰۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۶/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۲ صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۱۲۱۶۹ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117548
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۲۶۱۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۷۳۱۶ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130361
آگهی تغییرات شرکت درنا جوجه دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۵۱۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۳/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ نور اعلا شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و کدپستی ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و سید وحید جلالی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۵۹۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۴۸۹۴۰ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130369
آگهی تغییرات شرکت درنا مرغ سهامی خاص شماره ثبت ۹۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۸۸۴۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید تصمیم ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: نور اعلا شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ کدپستی ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ بسمت بازرس اصلی حسابرس شرکت سید وحید جلالی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۵۹۵۷ کدپستی ۳۷۹۱۶۴۵۷۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۴۹۱۰۷ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130597
آگهی تصمیمات شرکت شهروز دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۳۸۶۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ نور اعلا شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس رسمی و آقای محمدرضا پور میرزا بشماره ملی ۳۹۶۱۷۱۹۵۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۴۹۰۰۲ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142061
آگهی تغییرات شرکت درنادان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۰۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی کدملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی سعید بیکی کدملی۰۵۷۹۷۰۳۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۷۱۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158586
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه بافت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و خانم شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۵۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169374
آگهی تغییرات شرکت شیرین بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم هنگامه وشکینی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ و آقایان عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان نوراعلاء شیخ اسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۲۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169375
آگهی تغییرات شرکت یاس بافت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و سود و زیان سال مالی۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200444
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی نمونه الغدیر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۲۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگام وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کدملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۸۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360546
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر فرد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۳۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360551
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف اذر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۳۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360570
آگهی تغییرات شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۸۳۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578988
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۸۳۵۴۶۷۱۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578989
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ رز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به مدیریت آقای حسین شیخی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۸۴۷۲۵۷۵۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678945
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به سمت بازرس اصلی و آقای نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۰۵۸۸۷۶۳۴۹۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678992
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ و آقای نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۰۵۲۹۳۹۵۰۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706619
آگهی تصمیمات شرکت ستاره طلایی دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۲۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۳ که در تاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ با مدیریت حسین شیخی به شماره ملی ۳۲۵۶۵۸۶۱۴۷ به سمت بازرس اصلی و آقای نور اعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۷۵۸۹۳ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859103
آگهی تصمیمات شرکت پنبه هیدروفیل و حوله سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۷۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: نوراعلا شیخ الاسلامی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محسن بیگدلی به کدملی ۰۴۵۱۹۲۳۷۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رضا اربابیان به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۴۸۴۳ و نگار اربابیان به شماره ملی ۰۴۵۱۵۸۲۵۹۴. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090990
آگهی تصمیمات شرکت پتسا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۴۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و سید مهرداد چاوشی به کدملی ۰۰۵۱۱۰۶۴۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسمعیل ثنائی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و آرمان صفاری به کدملی ۰۰۵۲۲۹۸۴۵۰ و میر حامد شجاعی به کدملی ۰۰۵۳۵۳۲۵۹۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ اسمعیل ثنائی به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان صفاری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و میر حامد شجاعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112893
آگهی تغییرات شرکت تولیدی روغن نباتی یگانه خزر (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۷۴۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۶/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با رعایت ماده۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به شماره ملی۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی ضحاکی به شماره ملی۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ صورتحساب سود و زیان و ترازنامه سال۱۳۹۰ مورد تصویب قرارگرفت. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد بندرترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127675
آگهی تغییرات شرکت نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره: ۳۴۲ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۱۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ که در تارخ ۱۸/۷/۸۹ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:۱ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی بشماره ملی و کدپستی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ و ۱۹۱۵۹۹۳۱۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ۲ صورت سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177550
آگهی تصمیمات شرکت التروپزشک ابزار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۹۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نورعلاء شیخ الاسلامی به ش ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و اردشیر بعقوبی اصل به ش ملی ۲۷۵۳۵۹۴۲۷۹ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیامرزکیانفربه ش ملی ۲۷۵۴۰۱۳۸۳۰و شهباز کیانفر به ش ملی ۲۷۵۳۹۷۹۷۴۱ و محمدکاظم موسوی پور به ش ملی ۰۰۵۷۹۹۳۱۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196932
آگهی تصمیمات شرکت توسعه تجارت آریان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۳۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی شیری به کدملی ۱۵۳۲۶۷۰۹۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255768
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ریسندگی نطنز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی حکمت فر به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن کاردان به کدملی ۱۲۸۶۲۱۹۹۱۳۶ و محمد کاردانپور به کدملی ۰۰۵۶۵۹۲۷۲۸ و حسین اسدی به کدملی ۱۲۹۱۸۲۵۱۲۶ و غلامرضا منزوی زاده به کدملی ۱۲۸۶۴۴۷۶۴۱ و اصغر کاردانپور به کدملی ۱۲۸۱۵۷۸۱۵۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ حسن کاردان به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا منزوی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کاردان پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک امضاء از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383002
آگهی تصمیمات شرکت تجارت محوران نوین گیتی (با مسئولیت محدود) شماره ثبت ۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴/۲/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای علی شفاعت طلب با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و آقای عماد شفاعت طلب با پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال و خانم مهین شانه ساززاده با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال افزایش دادند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۳ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و تغییر یافت. ۴ اساسنامه جدیدی ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ۵ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ۶ خانم مهین شانه ساززاده به کدملی ۱۲۸۰۸۵۰۱۹۱ و آقای علی شفاعت طلب به کدملی۴۵۳۳۷۸۳۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۷ آقای نوراعلا شیخ الاسلامی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم عباس زادگان به کدملی ۰۰۴۶۱۶۲۱۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۱ خانم مهین شانه ساززاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شفاعت طلب به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و قراردادهای تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا وکلای قانونی آنها همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567595
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی یگانه سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۹۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به ش ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر عرب به ش ملی ۰۰۴۴۹۹۶۵۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807542
آگهی تصمیمات شرکت فردوسکاران امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۸۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به ش ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و حسن خداخواه به ش ملی ۲۶۶۸۰۵۷۴۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10859195
آگهی تصمیمات شرکت پرنیان فلز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۵۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و حسن خداخواه به کدملی ۲۶۶۸۰۵۷۴۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11154144
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی رسول اصفهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۱۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی حمت فر به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۰۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک