الهیار قزوینی فیروزکلا

آقای الهیار قزوینی فیروزکلا

کد ملی 6269654319
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706032
آگهی تغییرات شرکت محراب بنادر ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۱۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عای سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عیسی کیاکجوری به شماره ملی ۲۲۰۰۳۸۲۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسینعلی قلی زاده به شماره ملی ۲۲۰۰۳۹۸۱۶۶ و خانم رحیمه بها به شماره ملی ۲۲۰۰۴۰۱۱۰۸ و آقای علی محمدقلی زاده به شماره ملی ۲۲۰۰۶۹۲۹۰۰ تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۵۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852491
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ظروف استیل والفجر مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۲۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش. م ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۵۲۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856835
آگهی تصمیمات شرکت هما صنعت بیستون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۴۱۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914548
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بازاریابی بین المللی رویان تجارت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۶۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۹۷۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد نجار صادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد۲۰۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم آن بی نام می‌باشد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۴۹۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981603
آگهی تغییرات شرکت جهان فولاد بردسیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۵۱۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983617
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دام و طیور پرواز گلستان سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۹۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلاه به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983618
آگهی تصمیمات شرکت تولید بازرگانی صنایع الوان سازه سلولز سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۵۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۷۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۴۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983689
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی مزرعه سبز دشت طلایی سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۰۷۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۲۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983691
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی ظروف آلومینیوم و تفلون و لوازم خانگی آریان فجر سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۸۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۱۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمد نجارصادقی به کدملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۹۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144481
آگهی تغییرات شرکت پرگل صبا سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۸۱۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۲۰۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ محمد نجارصادقی ش م ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا ش م ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی ۲۲۰۷۲۴۸۱۰ پ۱۶۸۸۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199081
آگهی تغییرات شرکت فیاض گستر فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد نجارصادقی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۱۴۹۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210020
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های صیفی جات و گیاهی تک سبزینه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب شد. آقای محمد نجارصادقی کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای الهیار قزوینی فیروزکلا کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۲۱۶۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351327
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت فجر طلائیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ تصویب شد. محمدنجار صادقی با کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا با کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. حسین مالامیری با کد ملی ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و آقای مرتضی مالامیری با کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. که حسین مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مرتضی مالامیری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610716
آگهی تصمیمات شرکت صنایع لوله‌های خزر بسپار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۹۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۷۰۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کدملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و معصومه سیاه سرانی کجوری خارج از اعضاء به کدملی۶۲۶۹۹۸۴۶۱۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675784
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طلوع فجر پایندگان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۲۲۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای پژمان ریاحی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۸۶۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا ریاحی راد به شماره ملی۰۰۶۲۷۵۳۷۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای پژمان ریاحی راد به شماره ملی ۰۰۶۹۰۶۸۶۹۰ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نجارصادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۱/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743312
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری کجور مازندران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۹۰۸۴و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۹۹۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کد ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مالامیری به کد ملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و مرتضی مالامیری به کد ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ که محمد مالامیری بسمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا رویانیان به کد ملی ۶۲۶۹۴۳۴۸۱۵ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847276
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی پویندگان شیمی کار سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۵۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۹۰واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محمد مالامیری به کدملی ۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی مالامیری به کدملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس رویانیان خارج از اعضا به کد ملی ۶۲۶۹۹۶۰۵۴۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876417
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های پروتئینی سرزمین دریائی خزر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۶۲۷۸و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۰۲۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمد نجارصادقی به کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085340
آگهی تصمیمات شرکت مروارید سبز پرشیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۱۱۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: حسن صادقی لفمجانی به ش ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروز کلا به ش ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مالامیری به ش ملی ۲۱۹۰۰۲۷۸۲۹ و مرتضی مالامیری به ش ملی ۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۰ حسین مالامیری به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی مالامیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نجار صادقی (خارج از اعضاء) به ش ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124739
آگهی تصمیمات شرکت مرکز آموزش هوانوردی معراج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139054
آگهی تصمیمات شرکت بیستون نیلوفر غرب سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۵۸۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به ش ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به ش ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145022
آگهی تغییرات شرکت آسمان ندای دی (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۹۰۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنجار صادقی به شماره ملی۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا حسینخانی به شماره ملی۰۰۶۲۲۶۶۸۹۶ و آقای میثم پرویزی به شماره ملی۳۳۵۹۲۶۲۷۲۷ و آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391653
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ظروف استیل انصار گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۵۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسن صادقی لفمجانی به کدملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کدملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823293
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی باستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۴۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد نجارصادقی به کد ملی ۶۲۷۹۵۳۰۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و الهیار قزوینی فیروزکلا به کد ملی ۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965335
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی سولفات فلزات فجر (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۹۵۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۲۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای الهیار قزوینی فیروزکلا به شماره ملی۶۲۶۹۶۵۴۳۱۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن صادقی لفمجانی به شماره ملی ۲۷۲۱۸۴۳۷۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مالامیری به شماره ملی۲۱۹۰۰۰۰۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مالامیری به شماره ملی۲۲۰۰۷۲۴۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه مالامیری کجوری به شماره ملی۰۰۸۴۴۰۱۴۳۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۷/۲/۱۳۹۲. در تاریخ۲۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک