موسی محسنی

موسی محسنی

کد ملی 6259853726
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 676670
آگهی تغییرات شرکت خوراک پرداز هزاردشت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۵۸۲۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ طبق آگهی دعوت شماره ۳۹۴۸ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ منتشر در روزنامه ابرار اقتصادی که در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی نمودگر روش شماره ثبت ۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به کد ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ساوجبلاغ ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۳۳۶۱۱۱۷۰۴۳۰۸۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690494
آگهی تصمیمات شرکت پیلوارادسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۹۳۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسی محسنی به ک م ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به نمایندگی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به ش م ۱۰۱۰۶۰۰۳۱۰۳۳۰ به سمت بازرس اصلی و آیت اله ابوالحسنی به ک م ۵۶۰۹۷۶۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی ایمانی پور به ک م ۰۰۴۷۱۶۸۸۸۹ و فرزین سلوکی به ک م ۰۰۴۷۶۷۹۹۳۱ و محمودرضا اکبری به ک م ۲۱۲۱۲۳۴۰۱۲ و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ مجتبی ایمانی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزین سلوکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا اکبری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۱۷۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726480
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طراحی و احداث صنایع تکاپوسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگر روش به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۲۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060826
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جاده‌ای بین شهری کالای مازند ترابر نکا سهامی خاص به شماره ثبت۴۹۴ مورخه ۲۱/۷/۸۴ و شناسه ملی شماره۱۰۷۶۰۰۹۱۰۵۰
باستناد نامه شماره ۸۷۲۱۶/۲/۹۲ به نمایندگی حمل و نقل و پایانه شرق مازندران منضم به مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱/۹۲ موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌گردد. الف) گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد مرتبط با سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت۱۷۸ ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای موسی محسنی با کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۴۹۳۶۱ اداره ثبت اسناد و املاک نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171611
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی رهروان توسعه عصر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۳۸۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۵ و به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۳۹۷۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره ۷۲۷۴/۹۲/۰۳ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش (حسابدار رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۷۰۱۵۴۲ ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181807
آگهی تغییرات شرکت تولیدی درب و پنجره کیان پن سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۴۴۳۹ ثبت ساری کدپستی ۴۸۱۸۱۷۹۴۶۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف) صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شماره ثبت ۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی کد ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای حامد شاکری کشتلی کد ملی ۲۰۶۰۷۳۴۵۱۷ و کدپستی ۴۷۶۵۱۳۳۴۱۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. د) آقای احمد جمشیدی کد ملی ۴۹۹۹۵۴۸۲۲۴ و کدپستی ۴۸۱۸۸۶۶۵۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم آسیه منصوری کد ملی ۴۹۹۹۲۷۰۴۱۲ و کدپستی ۴۸۱۸۸۶۶۵۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن جمشیدی شهمیری کد ملی ۴۹۹۹۵۴۸۳۲۱ و کدپستی ۴۸۱۶۱۸۹۴۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ه) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه سندی که بنحوی برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مشترک آقای احمد جمشیدی (رئیس هیئت مدیره) باتفاق آقای حسن جمشیدی شهمیری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضای آقای حسن جمشیدی شهمیری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۸۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۲۱۷۳۷۱۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197483
آگهی تغییرات شرکت آریس بسپار سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۰ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۵۲۱۹ کدپستی ۴۶۱۵۹۸۹۴۷۵
پیرو آگهی شماره ۲۹۱۷۶/۹۱/۰۲ ۲۳/۹/۱۳۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای موسی محسنی کد ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۱ بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۲۱۵۰۰۰۰۱۱۱۴۰۱۷۱۱۵۰ مسئول ثبت شرکت‌های آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312449
آگهی تغییرات شرکت پیشرانه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۱۷۵۹ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۴۷۱۹۱۹۵۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف) ترازنامه و سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ب) موسسه حسابرسی نمودگر روش به شماره ثبت ۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی بشماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ و کدپستی ۴۸۱۴۸۹۳۸۷۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و خانم اشرف السادات وحدت هولاری بشماره ملی ۲۰۸۰۶۹۶۴۴۰ و کدپستی ۴۸۱۳۷۵۷۳۳۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. د) آقای باقر اصفهانی بشماره ملی ۲۰۹۱۸۰۰۰۶۶ و کدپستی ۴۸۱۵۶۱۸۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای همایون ودادی گرگری بشماره ملی ۲۲۵۹۶۶۱۲۷۰ و کدپستی ۴۸۱۴۷۷۷۹۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فضل اله خدادادی بشماره ملی ۲۰۹۲۸۱۱۰۰۲ و کدپستی۴۸۱۸۷۱۴۷۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ه) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد آقای باقر اصفهانی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۶۴۶۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397181
آگهی تغییرات شرکت البرز فیلم ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۲۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. هاشم عسگری به شماره ملی۴۶۰۹۶۷۵۴۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی سلیمی به شماره ملی۰۰۴۸۰۷۶۱۰۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید حبیب حسینی به شماره ملی۴۵۹۱۷۱۹۰۰۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۹۸۰۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577466
آگهی تغییرات
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۱۳۹۳ در شرکت خوراک پرداز هزار دشت (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۵۸۲۰ که در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی نمودگر روش بشماره ثبت ۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای موسی محسنی بشماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۱۸۶۰۲۶۶ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1587482
آگهی تغییرات شرکت صنعتی خزرالکتریک سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۷۶۹۲ کدپستی ۴۶۱۶۱۸۳۸۹۱
پیرو آگهی شماره ۱۷۲۶۵/۹۲/۰۲ ۹/۶/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و موسی محسنی بشماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون فلاح بشماره ملی ۲۱۴۱۸۴۹۱۷۹ و آقای مجتبی نوایی بشماره ملی ۲۱۴۱۸۸۱۱۵۳ و خانمها فرخنده امینی بشماره ملی ۲۱۴۰۱۶۸۸۳۶۰ و خانم فخری السادات رضایی نوایی بشماره ملی ۲۱۸۰۰۶۲۷۶۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۱۳۹۳ آقای فریدون فلاح بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فرخنده امینی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نوایی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۴۵۰۹۸۵۰۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597038
آگهی تغییرات موسسه توسعه متوازن شمال ایرانیان شماره ثبت ۴۷۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۰۷۵۵۳
پیرو آگهی تغییرات بشماره ۷۵۳۱/۹۳/۰۳ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ و باستند صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۴/۱۳۹۳ تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. ۱ موسسه حسابرسی نمود‌گر روش بشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و آقای موسی محسنی بشماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یک سال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره موسسه از ۳ نفر به ۳ یا ۵ نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل تغییر و ماده ۱۶ اساسنامه بشرح اصلاح گردید. ۴ نشانی موسسه از بابل، میدان باغ فردوس به بابل، کمربندی غربی، چهار راه گله محله، کدپستی ۴۷۱۸۷۵۵۷۷۹ تغییر و ماده مربوطه بشرح اصلاح گردید. ش۱۸۶۳۷۵۸ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597039
آگهی تغییرات موسسه رفاه و آتیه توسعه عصر شماره ثبت ۶۲۳ مورخ ۸/۱/۱۳۹۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۵۸۷۲
پیرو آگهی تاسیس بشماره ۱۷۲/۹۲/۰۳ مورخ ۸/۱/۱۳۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۳ تغییرات ذیل حاصل شده جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود‌گر روش بعنوان بازرس اصلی و آقای موسی محسنی با کد ملی بشماره ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۶۳۷۵۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610867
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال شماره ثبت ۲ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۵ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۰۳۳۰
پیرو آگهی تغییرات بشماره ۱۷۵۶۴/۹۲/۰۳ مورخ ۱۶/۶/۹۲ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۴/۹۳ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۳ و نامه شماره ۳۳۸۲ مورخ ۱۷/۳/۹۳ اداره دارایی شهرستان بابل و نامه شماره ۵/۲۲/۰۵/۷۱۷/۱۴/۳۵۵۱ مورخ ۲۸/۵/۹۳ فرماندهی انتظامی شهرستان بابل تغییرات ذیل حاصل شده که جهت درج در روزنامه رسمی آگهی می‌گردد. ۱ سرمایه صندوق از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال برابر گواهی شماره ۳۰۷/۹۲۳۰/۵۶ مورخ ۱/۶/۹۳ بانک تجارت شعبه مرکزی بابل افزایش و ماده ۶ اساسنامه بشرح اصلاح گردید. ۲ خروج آقایان شعبان پاینده و حسین میراثی از هیئت امناء موسسه مورد موافقت مجمع واقع گردید. ۳ تعداد اعضای هیئت امناء صندوق از ۲۴ نفر به حداقل ۱۷ نفر کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه بشرح اصلاح گردید. ۴ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۴۷ ماده و ۹ تبصره مورد تصویب مجمع واقع گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۵ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع واقع گردید. ۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۰۳۳۰ و آقای موسی محسنی بشماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۷ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های تعیین گردید. ش۱۸۶۶۴۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760900
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی ارغوان پی سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۲۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۳۱۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم شیدا مودب به شماره ملی ۰۵۳۲۳۷۳۹۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۱۰۱۱۹۰۷۷۰۱۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618134
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل جهاد نصر (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۲۸۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۶۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۱۶/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نمودگرروش به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850957
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پدیده ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۴۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۷۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058139
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12808139
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۴۰۷۹۰/۹۵ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن رضا زارعی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه۱۰۹ تاریخ تولد۲۰/۰۲/۱۳۴۰ به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس توفیقی به شماره ملی۰۰۴۳۳۰۵۲۵۳ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد. آقای موسی محسنی به شماره ملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می‌باشد: آقای موسی محسنی به شماره ملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی۲۰۹۱۸۲۸۱۴۹ دارنده۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ دارنده۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس توفیقی به شماره ملی۰۰۴۳۳۰۵۲۵۳ دارنده۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب بریمانی به شماره ملی۲۰۹۱۸۲۸۱۴۹ و آقای حسن رضا زارعی به شماره ملی۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ و آقای موسی محسنی به شماره ملی۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶. ش۹۵۰۳۰۱۲۶۳۳۴۴۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959850
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ و کدپستی ۴۸۱۸۶۴۷۷۹۸ به نمایندگی آقای موسی محسنی با شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ و کدپستی ۴۶۱۴۶۷۱۷۹۸ به سمت بازرس اصلی و عفت ثقفیان لاریجانی به شماره ملی ۲۱۴۱۷۹۸۷۰۱ کدپستی ۴۶۱۶۸۶۴۶۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۲۰۱۴۴۶۵۱۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400873
آگهی تغییرات شرکت رنگین آلومینیوم نوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۰۶۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش به شماره ثبت ۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت بازرس اصلی (حسابرس) و آقای همت اله ذبیحی شماره ملی ۲۱۴۲۳۸۱۰۹۰۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۶۰۲۰۴۶۷۹۷۳۴۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834923
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی اندیشه ایمنی خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۱۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شماره ثبت ۱۷۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۴۱۰۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ برابر نامه شماره ۰۴ ۰۱ ۹۵۹ مورخ ۱/۰۷/۹۵ موسسه بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری با کدملی ۲۱۸۱۰۶۵۳۱۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۱۱۰۳۹۴۰۶۲۷۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فریدون کنار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840770
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی ساوانا طیور پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۵۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۸به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعلی طهماسبی به کدملی ۲۱۸۰۶۵۹۴۴۱ آقای علی طهماسبی به کدملی ۲۱۸۰۷۱۱۵۷۳ آقای پیام طهماسبی به کدملی ۲۱۸۱۷۴۸۹۱۸ ۲روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای جاوید اکبری الهاشم به کدملی ۲۱۸۰۹۷۴۲۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۷۵۴۸۲۴۹۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869791
آگهی تغییرات شرکت دانه پاک خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۴۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد نصریان به شماره ملی ۲۱۸۱۱۸۵۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۲۳۶۰۵۲۰۰۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13869798
آگهی تغییرات شرکت آفاق طیور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۵۶۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ به نمایندگی آقای موسی محسنی و کدملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد نصریان به شماره ملی ۲۱۸۱۱۸۵۸۲۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۲۳۲۶۹۸۷۷۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992744
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازان خودرو اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی ملائی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۰۶۱۸۰ واحسان ملائی به شماره ملی ۰۰۸۰۸۸۲۱۳۷ و خانم یاسمن ملائی به شماره ملی ۰۰۸۲۵۲۶۹۷۴ ب) موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شماره ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۳ با نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالحسن شاکری به شماره ملی ۲۱۸۱۰۶۵۳۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. چ) ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۷۰۲۰۲۵۸۶۷۲۱۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080628
آگهی تغییرات آتیه اندیش نمودگر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ ومجوز۲۰۱۹۹۰/۹۷مورخه جامعه حسابدارن رسمی ایران ۱۳/۳/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حسن رضا زارعی با شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۶۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره خیراله گلناریان با شماره ملی ۱۹۵۰۴۰۹۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیامک اعتمادی نژاد با شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرهاد نژادفلاطوری مقدم با شماره ملی ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره موسی محسنی با شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است پ۹۷۰۳۲۸۵۳۸۵۳۸۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285469
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کپا چین شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۱۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه آتیه اندیش نمودگر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵نمایندگی آقای موسی محسنی به شماره ملی ۶۲۵۹۸۵۳۷۲۶بعنوان بازرس اصلی و آقای سیروس میری پور به شماره ملی ۲۰۹۳۱۷۸۳۷۰بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۹به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای انوشیروان دهبندی به شماره ملی ۵۷۶۹۸۲۴۸۵۹ آقای علی بذرافشان به شماره ملی ۲۰۹۱۹۰۷۱۱۱ آقای ابراهیم رضائیان زاده به شماره ملی ۲۱۸۱۳۳۹۱۱۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۵۷۸۵۲۲۷۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک