عباس عطائی‎شریف

عباس عطائی‎شریف

کد ملی 0062497324
5
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1190681
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عطائی شریف به شماره ملی۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای حیدر شریفی به شماره ملی۱۲۹۰۱۹۰۱۸۷۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , و آقای عبدالعلی براتی به شماره ملی۳۲۵۱۵۷۶۴۷۱ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۰۹۱۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039859
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی ۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به جای عباس عطائی‎شریف به کدملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیات‎مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی ۳۲۳۰۲۷۳۷۰۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۷۵۸۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی ۰۶۸۱۹۸۲۳۷۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۰۸۱۰۲۷۵۵۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341141
آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: همایون نبئی با کد ملی ۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. فرهاد رمضان با کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. علیرضا سجادی مانیزانی با کد ملی ۳۹۳۲۶۴۵۰۸۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. عباس عطایی شریف با کد ملی۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. رضا نوید برق با کد ملی۲۵۹۳۲۱۵۱۸۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی شرکت آقای محسن حبیب زاده به کد ملی ۱۷۵۴۵۳۳۶۱۲ و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث. تنظیم و اجرای کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. تعیین و انتخاب نمایندگان فروش محصولات شرکت در تهران و شهرستانها. تنظیم مقررات و قراردادهای لازم برای نمایندگان فروش. استخدام و عزل کارمندان، کارگران و مدیران داخلی با رعایت سیاست و معیارهای فعالیت شرکت در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های مشابه دیگر امور پرسنلی و اداری شرکت طبق ضوابط و آئین نامه‌های مصوب. تعیین قیمت محصولات شرکت و تعیین و تخفیف برای نمایندگان شهرستانها، عمده فروشیها و مغازه داران در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای داخلی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، استمهال، تقسیط و بخشش ضرر و زیان مربوط به مطالبات معوق در چهار چوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. اعزام کارکنان و مشاوران شرکت به خارج از کشور جهت بازدید، خرید و آموزش با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. انجام سرمایه گذاری‌های ثابت با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. انجام پرداخت‌های پرسنلی شامل وام‌ها، پاداش‌ها، پیش پرداخت‌ها و ودایع مسکن پرسنل و همچنین پرداخت‌های مربوط به افزایش بهره وری در چهارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره. خرید و فروش یا معاوضه و معامله هر نوع از داراییهای منقول شرکت یا قرارداد‌های ارایه خدمات و هزینه‌ای طبق ضوابط و رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تعیین و انتخاب و عزل هر نوع نماینده و وکیل دعاوی و جانشین آنها و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر، ولو کرارا. افتتاح و مسدود نمودن هر نوع حساب در هر بانک و موسسه مالی و گرفتن اعتبارات لازم با سقف مصوب هیئت مدیره. بحث و مذاکره و قطع و فصل امور و مصالحه در دعاوی له یا علیه شرکت طبق ضوابط تا سقف ۵ میلیارد ریال. اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت با اختیارات کامل و تعقیب دعاوی مذکور و درخواست استیناف و اعتراض به رای دادگاهها و طرح مجدد دعاوی و ارائه گزارش کار به هیئت مدیره. تهیه صورت اموال و ترازنامه عملکرد ماهانه و سالانه شرکت و دریافت کلیه مطالبات و ارائه گزارش اقدامات به هیئت مدیره. - امضاء کلیه نامه‌های اداری شرکت بنام هر شخص حقیقی در رابطه با نوع فعالیت شرکت. پ۹۵۱۲۱۷۷۵۴۵۹۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360824
آگهی تغییرات شرکت گام الکترونیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱۰بسمت بازرس اصلی و عباس عطائی شریف به کدملی۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۲۵۵۴۶۶۰۸۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک