محمد مظاهری کلهرودی

محمد مظاهری کلهرودی

کد ملی 0062386743
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645594
آگهی تصمیمات شرکت ملک چرم امروز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۹۷۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مزبور رسید: موسسه آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمد مظاهری کلهرودی به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موضوع فعالیت شرکت عبارت شرکت و عقد هر نوع قرارداد با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت انجام کارهای مربوط به شرکت و هم چنین تولید انواع چسب و نانواون (منسوجات بنافته) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به ماده ۴۰ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) بندی بشرح صورتجلسه الحاق گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۰۴۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155591
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن صنعت سدید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمد مظاهری کلهرودی به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین کنزلی به کد ملی ۰۰۵۷۵۶۷۸۸۳ بسمت مدیرعامل حسن کنزلی به کد ملی ۰۰۷۳۸۲۷۸۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره رحمت ذبیح اللهی لنگوری به کد ملی ۲۰۶۲۰۸۳۷۴۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بانکی اعم از چک و سفته، همچنین کلیه اسناد تعهدآور از قبیل قرارداد و غیره با امضاء حسین کنزلی با مدیرعامل و آقای حسن کنزلی با سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۳۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191132
آگهی تغییرات شرکت نهر آب گستر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۵۰۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد مظاهری به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۷۱۱۰۳۹ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254029
آگهی تغییرات شرکت پاش کار سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آبان ارقام پارس به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۲۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267001
آگهی تغییرات شرکت صنایع کارتن پلاست نفیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۸۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمداسماعیل رحیم زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۳۷۶۱۳۶/ آقای عبدالناصر رحیم زاده به شماره ملی ۰۴۵۱۲۸۹۵۷۹ خانم نفیسه رحیم زاده به شماره ملی ۰۰۷۱۳۰۳۴۰۵ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۴۵۶۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619714
آگهی تغییرات شرکت کیان صنعت پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۲۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۲ مورد تائید و تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبان ارقام به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی شرکت به نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ و آقای محمد مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب نمودند. ش۹۳۰۶۲۵۱۴۳۱۱۷۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739658
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آرتاش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۶۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به ش ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمد مظاهری‎کلهرودی به ش ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018044
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات بهداد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۱۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436313
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مسعود سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۷۳۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. رضا مظاهری به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس اصلی و محمد مظاهری به کد ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حبیب اله مومنی به کدملی ۰۶۲۱۱۹۹۴۸۶ مصطفی قلی بیگدلی به کد ملی ۰۰۳۷۹۷۷۳۸۵ افسانه محلاتی به کد ملی ۰۰۳۹۱۶۶۱۱۲به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و حسن حسینائی به کد ملی ۰۶۵۲۱۸۰۷۹۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره مصطفی قلی بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره و افسانه محلاتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله مومنی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595897
آگهی تغییرات شرکت مشاوران تسهیلات مالی و سرمایه گذاری نافع امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۳۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۰۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال منقسم به دوازده هزار و پانصد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای رضا مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633893
آگهی تصمیمات شرکت الکترونیک افزار آزما سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۶۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۶۵۰ بسمت بازرس اصلی و محمد مظاهری کلهرودی به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670209
آگهی تصمیمات شرکت ناوک دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. رضا مظاهری کلهرودی به ش ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به سمت بازرس اصلی و محمد مظاهری به ش ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی شکروی به ش ملی ۱۳۷۰۵۴۰۷۳۶ و حبیب شکروی به ش ملی ۰۰۴۳۹۹۴۷۵۱ و سعید شکروی به ش ملی ۰۰۵۹۰۷۵۳۱۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدتقی شکروی به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب شکروی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا بهدادهیئت (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی اسناد با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090067
آگهی تغییرات شرکت نهر آب گستر اشتهارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرنود خادمی با کدملی ۰۰۱۲۷۴۶۱۱۸ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و آقای فرهام خادمی با کدملی ۰۴۴۰۶۷۱۲۶۴بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم لیلی عباسی مقدسی به کدملی ۰۰۴۰۲۶۱۵۴۹به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای فریبرز خادمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. موسسه آبان ارقام پارس به شماره ثبت ۲۷۸۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت اعم از چک سفته برات و قرارداها و عقود اسلامی و غیره با امضای آقای فریبرز خادمی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۳۵۳۹۲۱۱۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098044
آگهی تغییرات شرکت ناتا وست شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۲۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بازرس اصلی و آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۸۷۷۷۱۲۴۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553350
آگهی تصمیمات شرکت پارس اتیلن کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ ۹۵٫۰۴٫۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.. صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد مظاهری با کد ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۱۸۵۴۸۳۱۱۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109959
آگهی تغییرات شرکت شیمی صنعت آهنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۹۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰ با نمایندگی آقای رضا مظاهری کلهرودی با شماره ملی ۶۶۴۹۴۵۱۰۳۷ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد مظاهری کلهرودی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۶۷۴۳ به عنوان بازرس علی البدل، که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۱۶۳۰۵۷۸۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک