احسان فلاحتی گیلوائی

احسان فلاحتی گیلوائی

کد ملی 0062297058
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 752361
آگهی تغییرات شرکت قصر هورساسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۱۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد شریف زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای احسان فلاحتی کیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود خدری دهقی به شماره ملی ۰۰۳۳۰۳۲۵۳۱ و آقای امراله کیامقدم به شماره ملی ۶۵۹۹۹۱۷۹۳۳ و آقای محمد خدری دهقی به شماره ملی ۰۰۱۱۰۷۰۰۸۰ تا تاریخ ۲۲/۶/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۸۸۰۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101848
آگهی تاسیس شرکت خدمات مدیریت اداری پارس کاوان نماد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۸۱۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی. خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل، واگذاری و اجاره انواع واحدها و تاسیسات. خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل واگذاری انواع کارخانه ها، واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. انجام معاملات بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور تاسیس شعبه ها و یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور. انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ فرشته ساختمان داریوش پ ۵۱ ط سوم ـ کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۹۲۲۰۶۳۳ مورخ ۲۶/۳/۹۲ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای امیرحسین تهرانی رخ بشماره ملی ۰۰۶۴۶۹۴۱۳۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای سیاوش نصری اشرفی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۴۶۵۸ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای سیاوش نصری اشرفی بشماره ملی ۰۰۶۳۴۴۴۶۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای احمد شریف زاده بشماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۶۸۱۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101967
آگهی تاسیس شرکت آرین استیل ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۲۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار جمهوی اسلامی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ سعادت آباد خ سرو غربی خ صدف ک شقایق پ ۹ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۶۶۹۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۱۰۰۳۴۰ مورخ ۲/۴/۹۲ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای امیرحسین تهرانی رخ بشماره ملی ۰۰۶۴۶۹۴۱۳۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای سیاوش نصری اشرفی بشماره ملی ۰۰۶۳۴۴۴۶۵۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای احسان فلاحتی گیلوائی بشماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای احسان فلاحتی گیلوائی بشماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۶۸۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104291
آگهی تاسیس شرکت نماد افزون پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی. خرید، اداره، در اختیار گرفتن تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل انواع واحدها و تاسیسات. خرید، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل، واگذاری انواع کارخانه ها، واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. انجام معاملات بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور تاسیس شعبه ها و یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و خارج از کشور. انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ سعادت آباد خ سرو غربی خ صدف ک شقایق پ ۹ـ کدپستی ۱۹۹۸۷۶۶۹۸۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۰۶۲۲۰۶۳۱ مورخ ۲۶/۳/۹۲ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ خانم فاطمه قاسمی ابیازنی بشماره ملی ۰۰۴۰۵۶۸۲۳۷ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای امیرحسین تهرانی رخ بشماره ملی ۰۰۶۴۶۹۴۱۳۵ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم فاطمه قاسمی ابیازنی بشماره ملی ۰۰۴۰۵۶۸۲۳۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای احسان فلاحتی گیلوائی بشماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای سیاوش نصری اشرفی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۴۴۶۵۸ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۶۸۱۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470467
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۰۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر بهنام جو به شماره ملی ۳۸۷۴۸۶۵۵۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد شریف زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614079
آگهی تغییرات شرکت آذر تجارت صنعت آژند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوایی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ آقای حسین وفایی مقدم به شماره ملی ۰۸۵۹۸۳۲۶۳۵ آقای مجید اعتمادی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۸۵۵۵۱به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۲۳۳۹۲۷۲۲۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931392
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت بامداد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوایی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ - لیلا قاسمی به شماره ملی ۳۷۸۲۴۳۷۷۸۰ - مسلم آقاحسینی به شماره ملی ۳۸۷۵۶۳۹۲۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۰۵۳۲۳۷۷۷۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459921
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیأت مدیره حمید واثقی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۰۶۳۷ به نمایندگی شرکت سینا تجارت بامداد البرز به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۱۲۹۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره احسان فلاحتی گیلوایی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به نمایندگی شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۱۶۴۹۲۵۳۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459933
آگهی تغییرات شرکت صبای تجارت توسعه آژند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۱۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به شرح ذیل برای ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای احسان فلاحتی گیلوایی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ آقای احمد شریف زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۳۰۲۰۲۱ خانم مریم اعتدالی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۵۷۴۰۷ پ۹۶۰۳۱۶۹۴۴۶۶۹۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603105
آگهی تغییرات شرکت نیکو خدمات گستر فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۶۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۰۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. محمد فردمنش به شماره ملی ۰۰۱۳۰۲۱۸۶۹ و رضا فردمنش به شماره ملی ۰۰۸۲۸۶۵۶۵۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۶۲۰۴۱۷۵۵۴۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632762
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های تفریحی تجاری سمگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۲۶۴ مورخه ۵/۶/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵به سمت رئیس هیئت مدیره مسلم آقاحسینی به شماره ملی ۳۸۷۵۶۳۹۲۹۴ به نمایندگی از شرکت سکانداران تجارت پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد سلطانی گردفرامزی به شماره ملی ۴۴۳۱۸۲۴۵۵۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۵۹۶۲۷۰۶۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658318
آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر دهقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شهرام مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۰۸۰۱۲۸ و محمد مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۰۷۸۷۳۵ و سیروس مراد پوری به شماره ملی ۴۲۰۹۹۰۴۸۲۱ پ۹۶۰۷۲۳۴۱۴۲۱۷۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661989
آگهی تغییرات شرکت پیشرو تجارت پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۶۳۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر کلهری به شماره ملی ۰۰۷۶۵۴۹۹۵۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا میرزا محمدی قندهاری به شماره ملی ۰۷۳۱۷۸۴۴۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۴۷۴۷۹۳۳۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682239
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی نظر پردازان اکسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و دارمیه میرزامحمدی به شماره ملی ۰۷۳۱۷۴۲۲۴۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سمیرا میرزا محمدی قندهاری به شماره ملی ۰۷۳۱۷۸۴۴۵۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۷۹۴۴۶۰۴۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735490
آگهی تغییرات شرکت بنیان تابان پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای غلامعلی عبدی به شماره ملی ۴۲۸۳۷۶۹۹۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم مهدیه استوارزاده راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۸۹۹۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم فریبا سلیمی بانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۲۹۲۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۸۵۴۹۳۰۱۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758509
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طرح تجارت ابنیه ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۹۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و شبنم لطف اله اشتهاردی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۸۶۱۵۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: مهدی رضائی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی احمدی به شماره ملی ۰۳۲۳۵۵۴۲۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۲۲۴۹۴۴۰۳۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825923
آگهی تغییرات شرکت آبتین کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۸۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم مهدیه استوارزاده راوری به شماره ملی۳۲۱۹۸۹۹۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین دباغیان به شماره ملی۰۰۸۲۴۲۹۸۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم حاجیه پیام به شماره ملی۰۵۸۹۳۹۷۱۶۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۱۰۳۰۴۸۸۶۹۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839481
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آپادانا ماهان رئوف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و خانم شبنم لطف اله اشتهاردی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۸۶۱۵۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم دارمیه میرزا محمدی به شماره ملی ۰۷۳۱۷۴۲۴۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم اکرم عبدی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۵۵۷۴۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۰۷۱۴۷۵۹۰۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875207
آگهی تغییرات شرکت افشید کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۶۰۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: خانم فریبا سلیمی بانی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۲۹۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم شاه بیگی عصمتی کشتان به شماره ملی ۰۶۳۹۴۱۸۳۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی شادی به شماره ملی ۰۰۱۲۹۱۵۹۶۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۲۸۶۹۸۵۲۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917568
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز رامیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۳۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران هاشم پور باباکندی به ش م ۰۰۸۱۶۵۳۰۸۵ و خانم آمنه عبدالعلی کاظمی به ش م ۰۰۷۰۱۳۰۰۷۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم سمیرا میرزامحمدی قندهاری و ش م ۰۷۳۱۷۸۴۴۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای امیر فتاحی نیا به ش م ۰۴۵۳۳۶۹۳۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۴۹۴۹۵۸۹۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934646
آگهی تغییرات شرکت بهار دژ صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شقایق باقری اسکلکی به ش م ۰۰۱۱۵۳۸۹۳۷ و خانم فاطمه قلعه نوئی به ش م ۰۴۹۳۴۳۰۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم آمنه عبدالعلی کاظمی به ش م ۰۰۷۰۱۳۰۰۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۱۵۱۷۶۵۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982382
آگهی تغییرات شرکت جامد سازان آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فرآیند کمال پارسه ارزش به ش. م ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم شبنم لطف اله اشتهاردی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۸۶۱۵۴ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به ش. م ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رحمت اله نوبخت به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۳۲۲۷ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به ش. م ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۸۹۵۶۶۴۶۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14046004
آگهی تغییرات شرکت ایتوک کانیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۳۰۲۷۵۱۴۳۰۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082050
آگهی تغییرات شرکت کارت گردشگری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی با کدملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب قاسمی با کدملی ۰۰۱۶۶۰۷۰۶۶ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حجی زاده کلاته سالاری با کدملی ۰۷۸۰۱۰۸۲۳۱ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۳۲۹۶۸۵۴۹۹۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085117
آگهی تغییرات شرکت درین تابان فیدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۸۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان فلاحتی گیلوائی به ش م ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ و آقای ابراهیم معماری به ش م ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۳۳۰۶۷۱۸۸۸۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231813
آگهی تغییرات شرکت نیرو برق الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۶۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۱۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. احسان فلاحتی گیلوائی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۹۷۰۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم معماری به شماره ملی ۲۲۴۹۸۸۵۳۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۴۲۵۳۸۳۳۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک