ابراهیم عبدی

آقای ابراهیم عبدی

کد ملی 0621769827
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 694731
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تامین تجهیزات مهر ذوالفقار سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۰۲۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۶۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و آقای محمدحسین پهلوان به شماره ملی ۲۱۲۰۳۶۳۶۰۹ و آقای مهدی رستمی صفا به شماره ملی ۰۴۵۱۲۵۵۸۶۰ تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۰۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941833
آگهی تصمیمات شرکت خیام استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۹۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. حمیدرضا مهربان به ک. م ۲۲۹۵۳۵۸۲۳ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به ک. م ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد رستمی صفا به ک. م ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و نادر بهرامی به ک. م ۰۰۴۸۹۴۵۹۳۵ به نمایندگی گروه صنعتی صفا به ش. م ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ و محمد ریحانی به ک. م ۰۰۷۳۴۳۴۱۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صفا به ش. م ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ محمد رستمی صفا به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر بهرامی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ریحانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۹۵۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996878
آگهی تغییرات شرکت فولاد امیرکبیر آشتیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۶۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمیدرضا مهربان به شماره ملی۲۲۹۵۳۵۸۲۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا به شماره ملی۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و شرکت گروه صنعتی صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۷۰۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت سرمایه گذاری صفا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۰۵۵ با نمایندگی آقای مهران لطف آذر تا تاریخ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۲۰۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196672
آگهی تغییرات شرکت تولیدی حامیران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ تصویب شد. آقایان حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ و ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۳۸۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247930
آگهی تغییرات شرکت ماشین صنعت اوتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. حمیدرضا مهربان با کد ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی با کد ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۷۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610161
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آمل سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۴۵۵۰ کدپستی ۴۶۱۹۱۱۹۷۸۵
پیرو آگهی شماره ۱۶۶۹۲/۹۲/۰۲ ۳/۶/۱۳۹۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای فرشید سرچمی بشماره ملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ و آقای ابراهیم عبدی بشماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا بشماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ و آقای جلال موسوی نیکو بشماره ملی ۰۰۴۱۵۰۶۰۷۳ و شرکت گروه صنعتی صفا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی آقای منوچهر حیدر زاده بشماره ملی ۱۲۸۰۲۵۲۲۰۰ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب مجمع رسیده است. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۲/۴/۱۳۹۳ آقای محمد رستمی صفا بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جلال موسوی نیکو بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر حیدر زاده بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و حق طرح دعاوی و غیره و عقود و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و مهر شرکت یا مدیر عامل همراه با عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۸۶۶۱۰۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639211
آگهی تغییرات شرکت تولید انرژی صفا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۱۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد آقای حمیدرضا مهربان با کد ملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدندو روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۹۶۶۹۱۲۲۵۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657226
آگهی تصمیمات در شرکت نورد و لوله صفا سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۲۱۱۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید. ۲ فرشید سرچمی با کدملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی، ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد عطار ایزی با کدملی ۰۰۵۳۹۳۹۵۳۰ نایب رئیس به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی صفا، حمیدرضا طریقت با کدملی ۰۰۵۴۶۹۸۳۸۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صفا) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و یا مدیرعامل به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. ش۱۸۸۲۰۹۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685404
آگهی تصمیمات در شرکت سازه‌های فلزی و ماشین آلات صنعتی صفا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۶۷۲۳۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ فرشید سرچمی با کد ملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی ابراهیم عبدی با کد ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ش۸۵۶۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۳۷۱۷ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724444
آگهی تغییرات شرکت صنعت پلیمر اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۱۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی محمد رستمی صفا به شماره ملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ فرهاد مدحجی به شماره ملی ۱۷۵۵۴۳۹۱۹۹ و شرکت سرمایه گذاری صفا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی حسین مهرزاد به شماره ملی ۰۵۵۸۷۳۶۹۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انخاب شدند. فرشید سرچمی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۴۲۹۵۲ بعنوان بازرس اصلی و ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ تصویب شد. ش۹۳۰۹۱۷۸۹۰۳۸۹۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064686
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمانی صفاساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین مشایخ اصفهان به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۲۳۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674743
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیم و پودر جوش صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۳۴۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان وصورت دارائی و بدهی و عملکرد سال ۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱/۱۰/۹۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رستمی صفا با کدملی ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵ به نمایندگی آقای حسین مهرزاد با کدملی ۰۵۵۸۷۳۶۹۱۲ شرکت گروه صنعتی صفا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸ به نمایندگی آقای حمیدرضا طریقت با کدملی ۰۰۵۴۶۹۸۳۸۳ آقای حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۰۴۲۰۱۶۷۴۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693495
آگهی تغییرات شرکت نورد و گالوانیزه سروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۳ تصویب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد رستمی صفا با کدملی: ۰۰۴۱۵۳۰۵۶۱ آقای سیدمحمد ابوطالبی با کدملی: ۰۰۳۸۹۳۷۵۸۱ شرکت سرمایه گذاری صفا با شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۰۵۸۶۲۵به نمایندگی آقای منصور چناری با کدملی ۱۸۱۹۳۶۴۳۶۴ حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال آینده انتخاب و قبولی خود را اعلام نمودند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۶۲۶۹۵۴۲۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303306
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا مهربان با کدملی ۲۲۹۵۳۵۸۲۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کدملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۳۲۸۱۵۷۹۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854342
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۰۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی پرهام مشار با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی با کد ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۱۴۸۰۹۶۳۱۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336452
آگهی تغییرات شرکت صنعتی قلم خودکار صفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۹۱۰۸۲۲۶۲۰۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379048
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد و لوله کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۶۱۷۲۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پرهام مشار به شماره ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی، ابراهیم عبدی به شماره ملی ۰۶۲۱۷۶۹۸۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک